Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 251.27 Kb.
НазваРобоча програма
Дата24.09.2012
Розмір251.27 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

_________________ В.П.Руденко


1вересня 2011року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

“ Основи системного аналізу ”

Напрям підготовки – 06.0103 – Гідротехніка ( водні ресурси)

Факультет – географічний

Кафедра – гідроекології, водопостачання та водовідведення


Норматив-ні дані


Форма навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

2

3

54

1,5

16

14

-

4

20

-

-

3

-


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти

за професійним спрямуванням „ Гідротехніка ”

Робоча програма складена асист. Шевчуком Антоном Юрійовичем

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол №__1___ від “ ” серпня 2011 р.

^ Завідувач кафедри ___________________ Ющенко Ю.С.

Схвалено методичною радою географічного факультету

1 ” вересня 2011 р.


Голова методичної ради

географічного факультету ____________________ Цепенда М.В.

 1. ^

  Пояснювальна записка


.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр

 • Шифр дисципліни – 06.0103

 • Назва напряму - “ Водні ресурси ”

 • Спеціальність, для якої читається курс – Гідротехніка

 • Кількість кредитів – 1,5

 • Загальна кількість годин – 54

 • Кількість годин на тиждень – 2

 • Статус курсу – обов’язковий для підготовки бакалаврів зі спеціальності “ Гідротехніка ”

 • Семестр, в якому читається – 3

Мета вивчення дисципліни - Основною метою викладання дисципліни підготувати майбутнього фахівця спеціальності – 06.0103 – Гідротехніка ( водні ресурси).

^ Перелік основних знань, умінь і навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу проводити вишукувальні роботи, користуватись обчислювальною технікою та діючими методиками і нормативними документами, виконувати інженерні розрахунки елементів споруд водопостачання та водовідведення; дисципліна “ Основи системного аналізу ” надає студентам необхідні теоретичні та практичні знання, для проектування систем водопостачання та водовідведення за допомогою програмного забезпечення. Формує у студентів фундамент практичних знань для подальшого використання їх в основних профілюючих дисциплінах спеціальності та роботи над дипломним проектом.

Кількість годин, відведених на лекції - 16, практичні заняття – 14.

Форми і методи навчання: лекції, групові семінари, практичні роботи.

 • Вид підсумкового контролю – залік.
 1. ^

  ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Основи системного аналізу

(3 семестр)

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ.1 Основні поняття системного аналізу

^ Знати і розуміти мету та структуру курсу, основні поняття, та визначення.

НЕ 1.1. (Лекція) Вступ. Системні дослідження і системний підхід.

[1,4,8]

Загальна характеристика сучасних системних досліджень. Зв’язок з іншими науками. Загальна теорія систем. Поняття системи і ідея системності. Основні сфери сучасних системних досліджень. Теоретичний опис системних досліджень.

4

Конспект лекції.

Письмове,

усне опитування.5

Розуміти елементи філософії.

Знати та вміти застосування математичного апарату в системному аналізі.

(Семінарське заняття)

Основні поняття системного підходу.

[1,2,8,9]

Структура термінології. Елементи філософії. Можливості математичного апарату.
4


Письмове,

усне опитування.

Тестування.

Обговорення проблемних питань.10

^ Всього за НЕ 1.1.
^ Знати і розуміти порівняльний аналіз різних підходів. Аналіз сукупності значень поняття “ система ”. Характер взаємовідношення системи і середовища.

^ НЕ 1.2 (Лекція) Поняття системи в рамках загальної теорії систем.

[1,2,5]

Принципові складності визначення поняття “ система ”. Специфіка поглядів різних вчених на поняття “ система ”. Ієрархічна будова системи. Відношення, множинність, система. Основи теоретико-множинної системної концепції. Теорія множин і теорія відношень. Властивості системи. Типи зв’язків елементів системи. Природа зв’язків елементів системи.

2


Письмове,

усне опитування.

Тестування.

Обговорення проблемних питань.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розуміти поняття моделі.

Знати та вміти моделювання з розподіленими та зосередженими параметрами.

(Семінарське заняття)

Системна модель наукового пізнання.

[1-4,8,9]

Концептуальні моделі. Динамічні моделі (детерміновані). Особливості системи у стохастичних моделях. Сучасна форма моделювання в природокористуванні – динаміко – стохастичні моделі. Моделі дискретних та безперервних явищ . Моделювання з розподіленими та зосередженими параметрами.
4


Письмове,

усне опитування.

Тестування.

Обговорення проблемних питань.10

^ Всього за НЕ 1.2.
^ Знати і розуміти структура інженерно-технічних наук. Поняття інженерної галузі.

НЕ1.3 (Лекція) Особливості системного аналізу в інженерії.

[2,3,9]

Комплекснісність та диференціація інженерних знань. Структура інженерно-технічних наук. Поняття інженерної галузі. Системи наук в будівництві, архітектурі, господарсько-комунальній діяльності, тощо.

2

Письмове,

усне опитування.

Обговорення проблемних питань.5

^ Всього за НЕ 1.3.
^ Всього за ЗМ.1

8

8

-

-

-
35

^ ЗМ.2 Загальні уявлення про геосистеми, системність у гідротехніці

Знати і розуміти водоспоживання і водовідведення в Україні.

^ НЕ 2.1. (Лекція) Проблема системності у водопостачанні. [1,2,5,9]

Водокористування та системні зв’язки. Водокористувачі. Обов’язки водокористувачів. Види водокористування.


4

Конспект лекції.

Письмове,

усне опитування.5

Розуміти системність наук.

Знати та вміти аналізуваит взаємні доповнення теорії і емпірії в науковому пізнанні.

(Семінарське заняття)

Структурна будова як специфічна риса трактування сучасної форми діалектичного матеріалізму.

[1,4,6,9]

Про системність філософських категорій. Системність наук і міждисциплінарні дослідження - сінергетика. Діалектичне протиріччя – головний принцип евристичної діяльності. Взаємні доповнення теорії і емпірії в науковому пізнанні. Системність – специфічна риса сучасної форми матеріалізму. Критерії істинності.

4


Письмове,

усне опитування.

Тестування.

Обговорення проблемних питань.10

^ Всього за НЕ 2.1.

4

4
-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знати і розуміти географічну оболонку – фокус географічної організації. Загальні особливості геосистем.

^ НЕ 2.2 (Лекція) Загальні уявлення про геосистеми.

[3,6,7,9]

Географічна організація Землі та геосистеми. Елементи ландшафтної структури. Між компонентні речовинно-енергетичні зв’язки. Горизонтальна (морфологічна) структура. Ландшафт як геосистема. Структура географічної оболонки. Функціонально-динамічні властивості та саморегуляція ГО.

2

Письмове,

усне опитування.

Тестування.

Обговорення проблемних питань.5

^ Всього за НЕ 2.2.

2

-
-

-

^ Знати і розуміти структура інженерно-технічних наук. Поняття інженерної галузі.

НЕ2.3 (Лекція) Система водопостачання міст та її елементи.

[1,3,6-8]

Вибір схеми водопостачання міста. Способи і схеми систем водопостачання промислових підприємств. Принципова схема комплексу водопровідних очисних споруд. Структура системного аналізу та термінології у водопостачанні.

2

Письмове,

усне опитування.

Обговорення проблемних питань.5

Розуміти ієрархію містобудівних систем.

Знати та вміти структуру містобудівних систем. Аналізувати розвиток містобудівних систем в часі.

(Семінарське заняття)

Місто як об’єкт системного дослідження.

[2-4,6,9]

Сучасний стан подальшого розвитку системних досліджень в області містобудування. Ієрархія містобудівних систем. Структура містобудівних систем. Розвиток містобудівних систем в часі.
210

^ Всього за НЕ 2.3.

2

2


^ Всього за ЗМ.2

8

6
-

-
35

^ Модуль контрольний (підсумковий)


30

Всього

16

14
-

-
100


^ 3. Зміст дисципліни

3.1 Зміст лекційного курсу.


№ п/п

Тема

Години

1

Вступ. Системні дослідження і системний підхід.

4

2

Поняття системи в рамках загальної теорії систем.

2

3

Особливості системного аналізу в інженерії.

2

4

Проблема системності у водопостачанні.

4

5

Загальні уявлення про геосистеми.

2

6

Система водопостачання міст та її елементи.

2

Всього годин

16


^ 3.2 Зміст самостійної роботи курсу.

ЗМ НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.1

1. Єдність світу, теорії його створення

письмово, усно

[1-4,8,9]

НЕ 1.2

2. Системність, сторони системності

письмово, усно

[1-3,4,5]

НЕ 1.3

3. Об’єкт наукової дисципліни, предмет науки

письмово, усно

[1,6,8,11-17,19]

НЕ 2.1

4. Технічна основа системного аналізу

письмово, усно

[4,5, 8, 9]

НЕ 2.2

5. Проблеми системного аналізу

письмово, усно

[4-7, 10,11,18-21]


^ 3.3 Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)

1. Концепція сталого розвитку і водокористування.

2. Сучасний стан подальшого розвитку системних досліджень в області містобудування.

3. Cтруктура водогосподарського комплексу.

4. Система водопостачання міст і її елементи.

5. Водокористування. Системні зв’язки. Метод інтерполяції.

6. Системний аналіз у світовій практиці водокористування.

7. Системність – специфічна риса сучасної форми матеріалізму.

8. Сучасна форма моделювання в природокористуванні – динаміко – стохастичні моделі.


^ 5. Модуль контроль (контрольні питання).

Перелік запитань до ЗМ.1 Основні поняття системного аналізу

 1. У чому полягає системність навколишнього світу?

 2. Які ознаки системності властиві діяльності людини?

 3. Чому виникає необхідність системного вирішення завдань практичної діяльності людини?

 4. Як Ви розумієте підвищення системності мислення і систем­ності людської діяльності ?

 5. Яке коло питань вивчає дисципліна “Теорія систем”?

 6. У чому полягають особливості дисципліни “Системний ана­ліз”?

 7. Яка головна процедура системного аналізу?

 8. Що розуміють під терміном “системний підхід”?

 9. Які основні принципами системного підходу?

 10. Як Ви розумієте поняття єдності світу?

 11. Які є рівні системності пізнання ?

 12. Чим відрізняється матеріалістичне та ідеалістичне пояснення поняття єдності світу?

 13. У чому полягає структурованість світу? Наведіть приклади структурованості.

 14. Як Ви розумієте поняття ієрархії структур?

 15. Поясніть, у чому полягає алгоритмічність діяльності? Наве­діть приклади.

 16. Яке практичне значення має системний аналіз?

 17. Які проблеми в системному аналізі відносять до глобальних, а які до універсальних?

 18. Які особливості мислення дозволяють стверджувати, що во­но системне?

 19. Сформулюйте визначення системи.

 20. Які системи відносять до матеріальних?

 21. Наведіть приклади ідеальних систем.

 22. Які основні ознаки системи?

 23. Що розуміють під поняттям “цілісність системи”?

 24. Що розуміють під поняттям “якісна визначеність системи”?

 25. Як поділяють системи за їх походженням?

 26. У чому полягає проблема визначення границь системи?

 27. Як співвідносяться інтенсивності взаємодії частин системи та системи і середовища?

 28. Що розуміють під поняттям “гетерогенність системи”?

 29. Що розуміють під поняттям “структура системи”?

 30. Що означає поняття “ентропія”?

 31. Поясніть зміст поняття “емерджентніть”.

 32. Яка роль визначення цілей системи для вирішення пробле­ми?

 33. Які цілі відносять до об’єктивних, а які до суб’єктивних?

 34. Яким системам властиві суб’єктивні цілі?

 35. Що таке проблемна ситуація?

 36. Які послідовні кроки вирішення проблеми?

 37. Яка послідовність виникнення проблемної ситуації?

 38. Як зв’язані “проблема” і “система”?

Перелік запитань до ЗМ.2 Загальні уявлення про геосистеми, системність у гідротехніці

1.Системна модель наукового пояснення

2.Структура екологічних наук

3.Концепція сталого розвитку і водокористування

4.Правовий системний аналіз в світовій практиці водокористування

5.Система інфраструктури міста

6.Структура водного господарства України

7.Сучасний стан подальшого розвитку системних досліджень в області містобудування

8.Системи стандартів якості питної води

9.ГОСТи по якості питної води централізованого водопостачання

10.Структура водогосподарського комплексу

11. Гідротехнічні споруди, системний аналіз

12.Вимоги до якості води

13.Сучасні методи визначення випаровування із суші, перспективи їхнього розвитку

14.Система водопостачання міст і її елементи.

15.Законодавчі моменти системи водокористування

16.Системний аналіз у водокористуванні

17.Водокористування. Системні зв’язки. Метод інтерполяції

18.Системи стандартів та основні вимоги до якості води

19.Системний аналіз у світовій практиці водокористування

20.Принципова схема комплексу водопровідних очисних споруд

21.Водокористування. Системні зв’язки

22.Водогосподарські стандарти

23.Гідрологічні розрахунки при проектуванні водогосподарських заходів

24.Структура системного аналізу та термінології у водопостачанні

25.основи проектування систем водопостачання та каналізації будинків і споруд

26.Система стандартів у внутрішній каналізації

27.Системи каналізації

28.Компоненти системи водогосподарського комплексу

Підсумковий модуль

1.Системна модель наукового пояснення

2.Структура екологічних наук

3.Концепція сталого розвитку і водокористування

4.Правовий системний аналіз в світовій практиці водокористування

5.Система інфраструктури міста

6.Структура водного господарства України

7.Сучасний стан подальшого розвитку системних досліджень в області містобудування

8.Системи стандартів якості питної води

9.ГОСТи по якості питної води централізованого водопостачання

10.Структура водогосподарського комплексу

11. Гідротехнічні споруди, системний аналіз

12.Вимоги до якості води

13.Сучасні методи визначення випаровування із суші, перспективи їхнього розвитку

14.Система водопостачання міст і її елементи.

15.Законодавчі моменти системи водокористування

16.Системний аналіз у водокористуванні

17.Водокористування. Системні зв’язки. Метод інтерполяції

18.Системи стандартів та основні вимоги до якості води

19.Системний аналіз у світовій практиці водокористування

20.Принципова схема комплексу водопровідних очисних споруд

21.Водокористування. Системні зв’язки

22.Водогосподарські стандарти

23.Гідрологічні розрахунки при проектуванні водогосподарських заходів

24.Структура системного аналізу та термінології у водопостачанні

25.основи проектування систем водопостачання та каналізації будинків і споруд

26.Система стандартів у внутрішній каналізації

27.Системи каналізації

28.Компоненти системи водогосподарського комплексу

 1. У чому полягає системність навколишнього світу?

 2. Які ознаки системності властиві діяльності людини?

 3. Чому виникає необхідність системного вирішення завдань практичної діяльності людини?

 4. Як Ви розумієте підвищення системності мислення і систем­ності людської діяльності ?

 5. Яке коло питань вивчає дисципліна “Теорія систем”?

 6. У чому полягають особливості дисципліни “Системний ана­ліз”?

 7. Яка головна процедура системного аналізу?

 8. Що розуміють під терміном “системний підхід”?

 9. Які основні принципами системного підходу?

 10. Як Ви розумієте поняття єдності світу?

 11. Які є рівні системності пізнання ?

 12. Чим відрізняється матеріалістичне та ідеалістичне пояснення поняття єдності світу?

 13. У чому полягає структурованість світу? Наведіть приклади структурованості.

 14. Як Ви розумієте поняття ієрархії структур?

 15. Поясніть, у чому полягає алгоритмічність діяльності? Наве­діть приклади.

 16. Яке практичне значення має системний аналіз?

 17. Які проблеми в системному аналізі відносять до глобальних, а які до універсальних?

 18. Які особливості мислення дозволяють стверджувати, що во­но системне?

 19. Сформулюйте визначення системи.

 20. Які системи відносять до матеріальних?

 21. Наведіть приклади ідеальних систем.

 22. Які основні ознаки системи?

 23. Що розуміють під поняттям “цілісність системи”?

 24. Що розуміють під поняттям “якісна визначеність системи”?

 25. Як поділяють системи за їх походженням?

 26. У чому полягає проблема визначення границь системи?

 27. Як співвідносяться інтенсивності взаємодії частин системи та системи і середовища?

 28. Що розуміють під поняттям “гетерогенність системи”?

 29. Що розуміють під поняттям “структура системи”?

 30. Що означає поняття “ентропія”?

 31. Поясніть зміст поняття “емерджентніть”.

 32. Яка роль визначення цілей системи для вирішення пробле­ми?

 33. Які цілі відносять до об’єктивних, а які до суб’єктивних?

 34. Яким системам властиві суб’єктивні цілі?

 35. Що таке проблемна ситуація?

 36. Які послідовні кроки вирішення проблеми?

 37. Яка послідовність виникнення проблемної ситуації?

 38. Як зв’язані “проблема” і “система”?
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

^ Сприяючий характер діяльності студента

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

82-89

В

4 (добре)

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

^ Не зараховано

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом^ 7. Література до дисципліни:


1.Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: 1973.

2.Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем. Системные исследования. Ежегодник. 1973. – М.: Наука, 1973. –С. 20 – 37

3.Берталани Л. Общая теория систем. – Обзор проблем и результатов. – В кн.: Системные исследования. Ежегодник – М.: 1969.

4.Директор С., Рорер Р. Введение в теорию систем. – М.: Мир, 1974. – 464с.

5.Месарович М., Тахара Я. Общая теория систем. Математические основы.- М.: Мир. 1978.

6.Мороз А.И. Курс теории систем. – М.: Высшая школа. 1987. Охрана окружающей среды и ее социально – экономическая эффективность /Под ред. Т.С.Хачатурова. – М.: Наука. 1980. – 239 с.

7.Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ . – М.: Высшая школа. 1989.

8.Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1995. – 240 с.

9.Украинцев В.С. Категория «активности» и «цель» в свете основных понятий кибернетики. – Вопросы философии. 1967, №5.Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи