Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» icon

Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Скачати 261.74 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Дата24.09.2012
Розмір261.74 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ЧНУ

Р. І. Петришин

201 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Земельні ресурси та розвиток АПК»

для напряму підготовки – 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)


Чернівці – 2011 р.

УДК 711.4

ББК 85.118.1

Земельні ресурси та розвиток АПК. Програма навчальної дисципліни. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – 11 с.

Розробник: Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна,асистент

Рецензенти: Сухий Петро Олексійович, д. геогр. н., доцент

Білокриницький Сергій Миколайович, к. геогр. н., доцент


Затверджено вченою радою географічного факультету

Протокол № від ___________2011 р.


ББК 85.118.1

© ЧНУ, 2011.


^
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА РОЗВИТОК АПК»Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: Земельні ресурси та розвиток АПК

Шифр та назва напряму: 0801 «Геодезія та землеустрій»

^ Шифр та назва спеціальностей: геодезія «6.070904»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 3

Семестр: 6

Програмою передбачені: Лекційні, практичні та семінарські заняття, індивідуальні навчальні завдання, самостійна робота студентів

^ Кількість кредитів: 3,5

Кількість модулів: 2

Загальна кількість годин: 126

Тижневих годин: 3

Види контролю: іспит


^

Пояснювальна записка


Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, розкриття структури земельних ресурсів, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; вивчення основних етапів становлення земельного кадастру, його змісту та призначення, видів і принципів, ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують його функціонування; вивчення складових частин державного земельного кадастру і тих завдань, які вони виконують, розуміння сучасного стану ведення державного земельного кадастру та його ролі у регулюванні земельних відносин в Україні; вироблення у студентів знань зі стратегії і тактики аграрної політики, основ теорії і практики управління в реформованих сільськогосподарських підприємствах; уміння діагностувати систему, розробляти й оцінювати господарські рішення.

У результаті вивчення дисципліни «Земельні ресурси та розвиток АПК» студент повинен:

знати:

 • Категорії земельного фонду та їхні діагностичні ознаки;

 • Структуру земельного фонду України та територіальні особливості в розрізі адміністративно-територіальних утворень;

 • Особливості формування земельного фонду населених пунктів та напрямки його раціонального використання;

 • Правові засади ринку землі та сучасний стан його функціонування;

 • Законодавчі та нормативні документи, які регламентують функціонування земельного кадастру в Україні;

 • Систему державного регулювання платного землекористування як чинник управління земельно-майновим комплексом на регіональному та локальному рівнях;

 • Теоретико-методологічні засади, предмет, об’єкт, завдання та функції агропромислового комплексу;

 • Форми власності та організацію бізнесу в агропромисловому виробництві;

 • Загальні принципи та особливості управління в агропромисловому комплексі;

 • Особливості реалізацій функцій управління підприємствами АПК України.

вміти:

 • Зображати категорії земельних ресурсів на планово-картографічній основі;

 • Діагностувати основні категорії земельних ресурсів в натурі;

 • Проводити розрахунки структури земельних ресурсів, отримані результати зображати у вигляді діаграм та картограм;

 • Користуватися формами звітності та органів земельних ресурсів;

 • Опрацьовувати відомості щодо розподілу земель за формами власності та видами користування;

 • Читати кадастровий план земельної ділянки;

 • Обчислювати коефіцієнти залучення земель до сільськогосподарського обігу;

 • Визначати баланс виробництва та споживання сільськогосподарської продукції;

 • Обчислювати показник виробництва валової продукції на одного жителя;

 • Виокремлювати та розмежовувати повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних ресурсів, управління та розвитку АПК;

 • Розраховувати сумарну екологічну стійкість земель адміністративних утворень;

 • Структуру приватно-фермерських та колективних сільських укладів;

 • Зображувати за допомогою різних картографічних способів та засобів основні показники розвитку АПК (загальну посівну площу сільськогосподарських угідь, структуру посівних площ основних сільськогосподарських культур, величину значень коефіцієнта залучення земель до господарського обігу та ін.).

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА РОЗВИТОК АПК»

^ Змістовий модуль 1: «Земельні ресурси»

(лекції – 16 год., семінарські роботи – 2 год., практичні роботи – 6 год., самостійна робота – 39 год.)

НЕ 1.1. Роль і місце земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери. Таксономічні одиниці земельного фонду. Сучасний стан та особливості використання земельних ресурсів в регіонах України. Особливості та чинники формування структури земельних ресурсів України та територіальна диференціація.

^ НЕ 1.2. Категорії земель України за основним цільовим призначенням. Землі сільськогосподарського призначення. Землі громадської та житлової забудови. Землі природно-заповідного фонду України. Географія земель оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Землі лісового та водного фонду. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

^ НЕ 1.3. Особливості формування та управління земельними ресурсами поселенських територій в Україні. Класифікаційні ознаки населених пунктів та їхнє соціально-економічне значення. Особливості формування структури земельного фонду в сільській та міській місцевостях і особливості їхнього використання.

^ НЕ 1.4. Розподіл земельного фонду України між землевласниками та землекористувачами. Основні категорії землевласників, землекористувачів у період реформування земельних відносин. Класифікаційні ознаки землевласників та землекористувачів. Сучасний стан розподілу земельного фонду України за землевласниками та землекористувачами.

^ НЕ 1.5. Земельні угіддя та їх класифікація. Земельні угіддя – як основний елемент кількісного обліку. Сільськогосподарські угіддя та їхні складові частини. Елементи обліку лісів та інших лісовкритих площ. Класифікаційні одиниці забудованих земель. Структура відкритих заболочених земель та земель зайнятих водами.

^ НЕ 1.6. Ринок землі в Україні. Загальні положення та правові основи ринку землі. Порядок купівлі-продажу землі та продажу земельних ділянок на конкурентних засадах. Сучасний стан ринку земель не сільськогосподарського призначення в Україні. Ринок земель сільськогосподарського призначення: стан та перспективи розвитку.

^ НЕ 1.7. Оренда землі в Україні. Загальні положення та правові засади оренди землі. Види оренди. Договір оренди землі та порядок надання її в оренду. Права та обов’язки орендодавця та орендаря. Особливості оренди землі в Україні.

^ НЕ 1.8. Еколого-географічні проблеми землекористування в Україні. Моніторинг земель. Збалансоване землекористування. Антропогенна перетвореність та екологічна стабільність території. Географія та структура зрошуваних та осушених земель. Деградаційні процеси на зрошуваних землях. Заходи поліпшення еколого-меліоративного стану земель і підвищення їхньої родючості. Етапи та особливості проведення осушувальної меліорації. Деградаційні процеси на осушених землях та заходи покращення їхнього стану.

Змістовий модуль 2. «Особливості розвитку АПК»

(лекції – 16 год., семінарські роботи – 2 год., практичні роботи – 8 год., самостійна робота – 39 год.)

НЕ 2.1. Державна аграрна політика в Україні та концептуальні засади розвитку АПК. Економічний механізм та його роль у системі АПК. Управління в системі економічного механізму АПК. Цінові та фінансово-кредитні важелі економічного механізму. Роль держави у розвитку АПК.

^ НЕ 2.2. Теоретико-методологічні основи функціонування АПК. Агропромислова інтеграція:суть, види та аспекти функціонування. Суть АПК, його структура. Основні форми агропромислової інтеграції. Функціональна структура АПК. Функціональні зв’язки АПК. Типізація АПК. Методи дослідження АПК.

НЕ 2.3. Особливості формування структури АПК. Сучасна галузева структура АПК. Функціональна структура АПК. Територіальна структура і організація АПК.

НЕ 2.4. Територіальна організація харчової промисловості в сучасній моделі агропромислового комплексу. Загальні тенденції розвитку харчової промисловості в умовах аграрної реформи. Особливості становлення та формування сучасної галузевої структури харчової промисловості. Сучасна територіальна організація і структура галузей харчової промисловості та особливості їх розвитку.

^ НЕ 2.5. Сільське господарство – основа розбудови АПК. Географічні аспекти сільськогосподарського виробництва як первинної ланки АПК. Приватні господарства населення в перехідній та ринковій моделі аграрної економіки. Сучасний стан аграрного виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Розвиток фермерських господарств в умовах аграрної реформи.

^ НЕ 2.6. Рівень виробничого потенціалу і матеріально-технічного постачання сільського господарства. Зміст виробничих ресурсів і факторів виробництва. Особливості факторів виробництва в сучасній моделі аграрної економіки. Земля як основний ресурс виробництва. Техніко-технологічна база сільського господарства. Трудові ресурси і наукове забезпечення аграрного сектору.

^ НЕ 2.7. Географічні особливості становлення різноукладності в умовах аграрної реформи. Соціально-географічні особливості становлення різноукладності в умовах аграрної реформи. Особливості становлення та розвитку приватних аграрних селянських господарств. Приватно-фермерський і колективний сільські уклади.

^ НЕ 2.8. Соціально-економічні аспекти формування та розвитку агропромислового ринку. Агропродовольчий ринок і основні чинники його формування. Територіальна концентрація виробництва (пропозиції) основних продуктів харчування рослинного і тваринного походження. Просторово-часові відмінності формування місткості ринку продовольства в умовах трансформації аграрної економіки.

^ НЕ 2.9. Перспективи і основні напрямки вдосконалення функціональної структури АПК. Особливості інтегрального аграрного рейтингу територій. Удосконалення сільськогосподарської спеціалізації та територіальної організації аграрного виробництва. Проблеми та перспективи розвитку агропродовольчого комплексу у зв’язку із вступом України до СОТ.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

семінарських та практичних занять з курсу «земельні ресурси та розвиток АПК»


Теми семінарських та практичних робіт

Кількість годин

^ До змістового модуля 1
Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин (семінарське заняття)

2

Структура та особливості використання земельного фонду

4

Розрахунок сумарної екологічної стабільності території різних адміністративних утворень

2

^ До змістового модуля 2
Сучасний стан та перспективи розвитку агровиробництва в різноукладних типах господарств (семінарське заняття)

2

Визначення показників залучення земель до господарського обігу

2

Рівень самозабезпеченості

1

Територіальні відміни виробництва валової продукції сільського господарства в Україні

2

Всього

16

ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи

Під час самостійної роботи при вивченні дисципліни «Земельні ресурси та розвиток АПК» студент повинен опрацювати лекційний матеріал, ІНДЗ, реферати, а також завершити практичні роботи, якщо вони не були виконані у повному обсязі під час аудиторного заняття.

Вид, назва і зміст самостійної роботи

Кількість

годин

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
НЕ 1.1. Роль і місце земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери . Таксономічні одиниці земельного фонду. Сучасний стан та особливості використання земельних ресурсів в регіонах України. Особливості та чинники формування структури земельних ресурсів України та територіальна диференціація.


2

^ НЕ 1.2. Категорії земель України за основним цільовим призначенням. Землі сільськогосподарського призначення. Землі громадської та житлової забудови. Землі природно-заповідного фонду України. Географія земель оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Землі лісового та водного фонду. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2

^ НЕ 1.3. Особливості формування та управління земельними ресурсами поселенських територій в Україні. Класифікаційні ознаки населених пунктів та їхнє соціально-економічне значення. Особливості формування структури земельного фонду в сільській та міській місцевостях і особливості їхнього використання.

2

^ НЕ 1.4. Розподіл земельного фонду України між землевласниками та землекористувачами. Основні категорії землевласників, землекористувачів у період реформування земельних відносин. Класифікаційні ознаки землевласників та землекористувачів. Сучасний стан розподілу земельного фонду України за землевласниками та землекористувачами.

2

^ НЕ 1.5. Земельні угіддя та їх класифікація. Земельні угіддя – як основний елемент кількісного обліку. Сільськогосподарські угіддя та їхні складові частини. Елементи обліку лісів та інших лісовкритих площ. Класифікаційні одиниці забудованих земель. Структура відкритих заболочених земель та земель зайнятих водами.

2

^ НЕ 1.6. Ринок землі в Україні. Загальні положення та правові основи ринку землі. Порядок купівлі-продажу землі та продажу земельних ділянок на конкурентних засадах. Сучасний стан ринку земель не сільськогосподарського призначення в Україні. Ринок земель сільськогосподарського призначення: стан та перспективи розвитку.

2

^ НЕ 1.7. Оренда землі в Україні. Загальні положення та правові засади оренди землі. Види оренди. Договір оренди землі та порядок надання її в оренду. Права та обов’язки орендодавця та орендаря. Особливості оренди землі в Україні.

2

^ НЕ 1.8. Еколого-географічні проблеми землекористування в Україні. Моніторинг земель. Збалансоване землекористування. Антропогенна перетвореність та екологічна стабільність території. Географія та структура зрошуваних та осушених земель. Деградаційні процеси на зрошуваних землях. Заходи поліпшення еколого-меліоративного стану земель і підвищення їхньої родючості. Етапи та особливості проведення осушувальної меліорації. Деградаційні процеси на осушених землях та заходи покращення їхнього стану.

2

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
НЕ 2.1. Державна аграрна політика в Україні та концептуальні засади розвитку АПК. Економічний механізм та його роль у системі АПК. Управління в системі економічного механізму АПК. Цінові та фінансово-кредитні важелі економічного механізму. Роль держави у розвитку АПК.

2

^ НЕ 2.2. Теоретико-методологічні основи функціонування АПК. Агропромислова інтеграція:суть, види та аспекти функціонування. Суть АПК, його структура. Основні форми агропромислової інтеграції. Функціональна структура АПК. Функціональні зв’язки АПК. Типізація АПК. Методи дослідження АПК.

2

НЕ 2.3. Особливості формування структури АПК. Сучасна галузева структура АПК. Функціональна структура АПК. Територіальна структура і організація АПК.

1

НЕ 2.4. Територіальна організація харчової промисловості в сучасній моделі агропромислового комплексу. Загальні тенденції розвитку харчової промисловості в умовах аграрної реформи. Особливості становлення та формування сучасної галузевої структури харчової промисловості. Сучасна територіальна організація і структура галузей харчової промисловості та особливості їх розвитку.

1

^ НЕ 2.5. Сільське господарство – основа розбудови АПК. Географічні аспекти сільськогосподарського виробництва як первинної ланки АПК. Приватні господарства населення в перехідній та ринковій моделі аграрної економіки. Сучасний стан аграрного виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Розвиток фермерських господарств в умовах аграрної реформи.

2

^ НЕ 2.6. Рівень виробничого потенціалу і матеріально-технічного постачання сільського господарства. Зміст виробничих ресурсів і факторів виробництва. Особливості факторів виробництва в сучасній моделі аграрної економіки. Земля як основний ресурс виробництва. Техніко-технологічна база сільського господарства. Трудові ресурси і наукове забезпечення аграрного сектору.

2

^ НЕ 2.7. Географічні особливості становлення різноукладності в умовах аграрної реформи. Соціально-географічні особливості становлення різноукладності в умовах аграрної реформи. Особливості становлення та розвитку приватних аграрних селянських господарств. Приватно-фермерський і колективний сільські уклади.

2

^ НЕ 2.8. Соціально-економічні аспекти формування та розвитку агропромислового ринку. Агропродовольчий ринок і основні чинники його формування. Територіальна концентрація виробництва (пропозиції) основних продуктів харчування рослинного і тваринного походження. Просторово-часові відмінності формування місткості ринку продовольства в умовах трансформації аграрної економіки.

2

^ НЕ 2.9. Перспективи і основні напрямки вдосконалення функціональної структури АПК. Особливості інтегрального аграрного рейтингу територій. Удосконалення сільськогосподарської спеціалізації та територіальної організації аграрного виробництва. Проблеми та перспективи розвитку агропродовольчого комплексу у зв’язку із вступом України до СОТ.

2

Всього

32^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Варіанти індивідуальних навчальних завдань)

 1. Роль земельних ресурсів у забезпеченні населення планети продуктами харчування: сучасний стан і перспективи.

 2. Проблеми розширення площ орнопридатних земель та їх вплив на екологічну ситуацію.

 3. Регіональні та глобальні проблеми використання земельного фонду.

 4. Оцінка лімітуючих чинників ефективного використання земельного фонду на регіональному рівні.

 5. Динаміка структури земельних ресурсів України за період незалежності.

 6. Вплив процесів роздержавлення земель на екологічну ситуацію та обсяги виробництва продуктів харчування й сировини для харчової та легкої промисловості.

 7. Ринок землі в Україні: сучасний стан та перспективи залучення до його функціонування сільськогосподарських земель.

 8. Структура та зміст національної програми з охорони земельних ресурсів.

 9. Оцінка комплексу заходів із збереження земель та запобігання деградаційних процесів.

 10. Юридична відповідальність за нераціональне використання земельних ресурсів.

 11. Історичні етапи формування земельного кадастру на території України.

 12. Земельні кадастри постсоціалістичних країн.

 13. Реформування державного земельного кадастру за період незалежності України.

 14. Інформаційне забезпечення земельно-кадастрових відомостей: методи їхнього одержання, аналізу і систематизації.

 15. Знімання та обстеження території при веденні земельного кадастру.

 16. Статистичні методи одержання обробки та аналізу відомостей земельного кадастру.

 17. Текстові та планово-картографічні матеріали державного земельного кадастру.

 18. Автоматизація ведення державного-земельного кадастру, необхідність створення автоматизованої системи.

 19. Правове та організаційно-методичне забезпечення автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

 20. Побудова програми і порядок ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру.

 21. Грошова оцінка земель в Україні та її правове забезпечення.

 22. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

 23. Експертна грошова оцінка земельних ділянок: принципи та методичні підходи.

 24. Бонітування ґрунтів: принципи і завдання.

 25. Природно-сільськогосподарське районування території України. Діагностичні ознаки бонітування ґрунтів і методи їхнього визначення. Складання шкал бонітування ґрунтів.

 26. Сучасний стан бонітування ґрунтів в Україні.

 27. Управлінські аспекти формування моделі інноваційного розвитку АПК.

 28. Економічна сутність ринкової моделі агропромислового комплексу України.

 29. Теоретичні засади і практичні аспекти аграрного маркетингу.

 30. Маркетинг сільськогосподарського виробництва.

 31. Ціноутворення на товарних ринках АПК.

 32. Управління каналами розподілу, торговельно-збутова політика підприємств АПК і фермерських господарств.

 33. Стратегія інтеграції АПК України Єдиної аграрної політики Європейського Союзу та вимог і правил Світової організації торгівлі.

 34. Механізми регулювання співвідношення експортно-імпортних операцій в АПК.

 35. Цілі розвитку і трансформації АПК та їх структуризація.

 36. Основні чинники виробництва в АПК України та державна політика щодо регулювання їх впливу.

 37. Законодавче поле України з регулювання зовнішньоекономічної діяльності АПК.

 38. Рівні та види економічної рівноваги, її циклічна природа і вплив на зовнішньоторгівельний баланс.

 39. Сальдо зовнішньоторгівельного балансу продукції АПК: стан, оцінка та тенденції розвитку.

 40. Передумови економічної інтеграції та розвитку торгівельних відносин між Україною та ЄС.

 41. Стан харчової промисловості України та його відповідність завданням соціального розвитку держави.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: При вивченні курсу «Земельні ресурси та розвиток АПК» рекомендується використовувати такі методи навчання при проведенні:

 • лекційних занять доцільно використовувати словесні методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія з поєднанням наочних методів навчання: ілюстрування, демонстрування.

 • семінарських та практичних робіт доцільно використовувати такі методи: бесіда, пояснення, ілюстрування, демонстрування.

^ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ

При вивченні дисципліни «Земельні ресурси та розвиток АПК» рекомендується використовувати такі методи і форми контролю:

1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмове модульне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий іспит.

2. Для контролю і оцінювання семінарських та практичних робіт: практична перевірка і оцінювання кожної практичної роботи.


шкала РОЗПОДІЛу БАЛІВ за навчальними елементами


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Підсумковий

контроль

Всього

25 балів

10
10

30

100

НЕ 1.1

НЕ 1.2

НЕ 1.3

НЕ

1.4

НЕ

1.5

НЕ 1.6

НЕ 1.7

НЕ 1.8

ІНЗ 1*

НЕ 2.1

НЕ 2.2

НЕ 2.3

НЕ 2.4

НЕ 2.5

НЕ 2.6

НЕ 2.7

НЕ 2.8

НЕ 2.9

ІНЗ

2*

Іспит
3

3

3

3

3

3

3

4

10

2

3

2

3

3

3

3

3

3

10

30

100

Примітка:

*Індивідуальне навчальне завдання може отримати кожний студент (за бажанням) з метою підвищення кількості набраних балів.

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни по семестрам є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент за поточне тестування, модульні контрольні роботи, виконання семінарських та практичних робіт, оцінку (бали) за ІНЗ − становить 70 балів.

30 балів відводиться на підсумковий контроль, тобто на іспит. Оцінка за іспит виставляється за сумою всіх отриманих балів згідно шкали оцінювання. При цьому в екзаменаційній відомості зазначається кількість набраних балів, оцінка за шкалою ЕСТS і оцінка за національною шкалою. Із них:

30 балів – студент добре володіє матеріалом, чітко відповідає на запитання, відповідь логічно побудована

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А); зараховано (А);

82-89 балів – добре (В); зараховано (В);

75-81 балів – добре (С); зараховано (С);

69-74 балів – задовільно (D); зараховано (D);

60-68 балів – задовільно (Е); зараховано (Е);

35-59 балів – незадовільно; (не зараховано) з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно; (не зараховано) з обов’язковим повторним курсом (F).

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти лекцій; завдання і етапи виконання лабораторних робіт, нормативні документи.


ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

Основна література

 1. Аграрна реформа в Україні: 1990-1996. Законодавчі акти і нормативно-методичні документи / За ред. М. В. Зубця. — К.: 1996. — 333 с.

 2. Аграрна реформа в Україні / [П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.]; за ред. П. І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

 3. Аграрне право України. Підручник: 2-е видання, перероблене та доповнене / За ред. проф. В. З. Янчука. – К: Юрінком Інтер, 1999. – 720 с.

 4. Березівський П. С. Організація, прогнозування та планування АПК. Навчальний посібник / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. – Львів: «Магнолія Плюс»; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2004. – 443 с.

 5. Возняк Р.П. Земельно-правовий процес: навчальний посібник / Р. П. Возняк, М. Г. Ступень, І. М. Падляк. – Львів: «Новий Світ-200», 2006. - 224 с.

 6. Горлачук В.В. Розвиток землекористування в Україні / В. В. Горлачук. – К.: Довіра, 1999. – 254 с.

 7. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: монографія: у 2 т. / М. Д. Гродзинський. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – Т. 2. – 503 с.

 8. Ґрунтозахисне землеробство: проблеми, досвід, впровадження і ефективність / А. С. Лук’яненко та ін.; за ред. С. І. Дорогунцова.– К.: Науковий світ, 2001. – 126 с.

 9. Державний земельний кадастр України (за станом на 1 січня 2006 року) / Держкомзем України. – К., 2006. – 47 с.

 10. Наукові основи ведення агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / голова ред. кол. М. В. Зубець. – К.: Логос, 2004. – 776 с.

 11. Паньків З.П. Земельні ресурси: навчальний посібник. / З. П. Паньків. – Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 272 с.

 12. Пістун М. Д. Географія агропромислових комплексів: навчальний посібник / М. Д. Пістун, В. О. Гуцал, Н. І. Гровотар. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.

 13. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко та ін. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с.

 14. Про власність: закон України від 7 лютого 1991 року – №697 – ХІІ. // ВВР УРСР, від 14.04.1991 р. – №20.

 15. Про господарські товариства: закон України від 19 вересня 1991 року – № 1576 – ХІI. // ВВР України від 03. 12. 1991 р. – № 49.

 16. Про довгострокову перспективу сталого розвитку агропромислового комплексу / В. Трегобчук, Б. Пасхавер, А. Юзефович та ін. // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 3–11.

 17. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: указ Президента України від 6.06.2000 р. – № 767/ 2000. // Офіційний вісник України від 23. 06. 2000 р. – № 23 – С. 20.

 18. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р. – № 563 – ХІІ. // ВВР УРСР від 5. 03. 1991 р. – № 10.

 19. Про землеустрій: закон України від 22.05.03. – № 858 – IV. // ВВР України від 5. 09. 2003 р. – № 36.

 20. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14. 02. 1992 року – № 2114 – ХІI. // ВВР України від 19. 05. 1992 р. – № 20.

 21. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: указ Президента України від 10.11.1994 р. – 666/94.

 22. Про особисте селянське господарство: закон України від 15. 05. 2003 р. – № 742 – IV. // ВВР України від 18. 07. 2003 р. – № 29.

 23. Про підприємства в Україні: закон України від 27 березня 1991 року – № 887 – ХІI. ВВР УРСР від 11. 06. 1991 р. – № 4.

 24. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): закон України від 5.06.03. – № 899 – IV. // ВВР України від 19. 09. 2003 р. – № 38.

 25. Про приватизацію земельних ділянок: декрет Кабінету міністрів України від 26. 12. 1992. – № 15 – 92. // ВВР України від 9. 03. 1993 р. – № 10.

 26. Про прискорення земельної реформи та приватизацію земель: постанова Верховної Ради України, від 13. 03. 1992. – № 2200 – ХІІ. // ВВР України від 23. 06. 1992 р. – № 25.

 27. Про селянське (фермерське) господарство: закон України від 20 грудня 1991 року – № 2009 – ХІI. // ВВР України від 7. 04. 1992 р. – № 14.

 28. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х част.: підручник. / В. П. Руденко. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2010. – 552 с.

 29. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: монографія / М. Г. Ступень. – Львів: Львівський державний агроуніверситет, 2000. – 359 с.

 30. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник / За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.

 31. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій: навчальний посібник / А. М. Третяк. – К: Вища освіта, 2006. – 528 с.

 32. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / А. М. Третяк. – К.: Довіра, 1998. – 224 с.

 33. Хорунжий М. Й. Організація АПК: підручник / М. Й. Хорунжий. – К.: КНЕУ, 2001. – 382 с.Додаткова література

 1. Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР: моногр. / П. Ф. Веденичев, Б. Н. Пасхавер, В. М. Трегобчук. – К.: Наук. думка, 1988. – 312 с.

 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. — К.: ІЗМН, 1996. — 510 с.

 3. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР [Карти, текст] / [ред. кол. Першын П. Н. и др.] – М.: ГУГ и К при Совете Министров ССР, 1978. – 184 с.

 4. Бриндзя З.Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів Західного регіону України / З. Ф. Бриндзя. – Тернопіль: Збруч, 1996. – 186 с.

 5. Галушко В.Т. Формування ринку землі в Україні / В. Т. Галушко, Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.

 6. Голиков А. Математический аппарат в географии и его использование в пространственных исследованиях / Артур Голиков, Игорь Черванев – Харьков: ХГУ, 1977. – 132 с.

 7. Довкілля України: статистичний збірник / Держкомстат України; за ред. Ю. М. Остапчука. – К. 2005. – 260 с.

 8. Жупанський Я. І. Соціально-економічна картографія: підручник для студентів географічних, топографо-геодезичних, економічних спеціальностей ВУЗів. – вид. 2-ге / Я. І. Жупанський, П. О. Сухий. – Тернопіль: Астон, 1997. – 274 с.

 9. Збіpник законодавчих актів і ноpмативних документів з питань земельної pефоpми в Укpаїні / Суми, 1996. — 105 с.

 10. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с.

 11. Козаченко Т. И. Картографическое обеспечение исследований агро­­промышленных комплексов / Т. И. Козаченко. – К.: Наук. думка, 1984. –148 с.

 12. Карич Д. Маркетинг на підприємствах АПК / Д. Карич. — К., 1994. — 95 с.

 13. Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель / Б. І. Козловський. – Львів: Місіонер, 1995. – 189 с.

 14. Магазинщиков Т.П. Земельний Кадастр: підручник / Т. П. Магазинщиков. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.

 15. Національний атлас України / голова редколегії Б. Є. Патон; гол. ред. Л. Г. Руденко. – К.: ДНВП Картографія, 2008. – 604 с.

 16. Природопользование: словарь-справочник. / Н. Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

 17. Романова Е.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. – М.: Издательство МГУ, 1993. – 304 с.

 18. Ромащенко М.І. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи його покращення / М.І. Ромащенко, С.А. Балюк – К.: Світ, 2000. – 114 с.

 19. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК / Г. В. Савицкая. – Минск: Новые знания, 2001. – 637 с.

 20. Сазонов С. Фермеры и частная собственность на землю / С. Сазонов // Достижения науки и техники. – 1997. – № 1. – С. 36–37.

 21. Серова Е. В. Аграрная экономика: учеб. для студ. эконом. вузов, факульт. и спец-ностей / Е. В. Серова.– М.: ГУ ВШЭ. – 2000. – 480 с.

 22. Сільське господарство України: стат. збірник / Держкомстат України. – 2000. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2000. – 2001. – 262 с. – С. 259; 2003. – 2004. – 314 с. – С. 25; 2004. – 2005. – 340 с. – С. 27; 2005. – 2006. – 366 с. – С. 30, 150; 2006. – 2007. – 368 с. – С. 28.

 23. Справочник экономических показателей сельского хозяйства / Р. А. Иванух, М. П. Пантелейчук., Г. В. Попович. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Урожай, 1988. – С. 18–34.

 24. Статистический словарь / [Гл. ред. М. А. Королев.] – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика. – 1989. – 623 с.

 25. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Держкомстат України; за ред. О. Г. Осауленка. – К.: «Консультант», 2011. – 648 с.

 26. Топчієв О. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібник / Олександр Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 27. Третяк А.М. Земельні ресурси України та їх використання / А. М. Третяк, Д. І. Бамбідра. – К.: ТОВ «ЦЗРУ» , 2003. 143 с.

 28. Чернявський О. А. Конструювання протиерозійних агро ландшафтів: монографія / О. А. Чернявський, В. К. Сівак. – Чернівці: Рута, 2005. – 296 с.

 29. Шищенко П. Прикладная физическая география. / П. Шищенко. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

 30. Щурик М. Трансформація земель сільського господарства Карпатського макрорегіону: монографія / Михайло Щурик. – Чернівці: Книги ХХІ, 2005. – 352 с.


Асистент кафедри геодезії, картографії

та управління територіями М.-Т. Атаманюк


Завідувач кафедрою геодезії, картографії

та управління територіями, д. г. н. П. О. Сухий


Схожі:

Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconПрограма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «безпека життєдіяльності»
Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0709 „геодезія, картографія та землевпорядкування”, спеціальності...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Яцюк Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 080101 ? «Геодезія, картографія та землеустрій»
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства І. М. Патракеєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «електронні геодезичні прилади» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання галузі...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства І. М. Патракеєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «картографія» для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconВ. О. Пеньков Програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Топографія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства золотарьова І. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconІ. М. Патракєев Програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Картографія» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «проектування баз геоданих» для студентів 4 курсу заочної...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «основи землевпорядкування та кадастру» (для студентів 4...
Програма навчальної дисципліни «Земельні ресурси та розвиток апк» для напряму підготовки – 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconМіського господарства програма та Робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Вища математика” (для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи