Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» icon

Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Скачати 169.16 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Дата24.09.2012
Розмір169.16 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ЧНУ

Р. І. Петришин

201 р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи територіального проектування і районного планування»

для напряму підготовки – 6.070904 «Геодезія, картографія та землеустрій»

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)


Чернівці – 2011 р.

УДК 711.4

ББК 85.118.1

Основи територіального проектування і районного планування. Програма навчальної дисципліни. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – 9 с.

Розробник: Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна,асистент

Рецензенти:


Затверджено вченою радою географічного факультету

Протокол № від ___________2011 р.


ББК 85.118.1

© ЧНУ, 2011.


^
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«основи територіального проектування і районного планування»Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: Основи територіального проектування і районного планування

^ Шифр та назва напряму: 0801 «Геодезія та землеустрій»

Шифр та назва спеціальностей: геодезія «6.070904»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 4

Семестр: 8

Програмою передбачені: Лекційні, практичні заняття, індивідуальні навчальні завдання, самостійна робота студентів

Кількість кредитів: 3

Кількість модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 2

Види контролю: залік


^

Пояснювальна записка


Мета викладання дисципліни

У результаті вивчення дисципліни «Основи територіального проектування і районного планування» студент повинен:

знати:

 • теоретичні, методичні та прикладні аспекти дисципліни;

 • економіко-географічні підходи до формування планувальної основи концепції району;

 • особливості та проблеми районного планування районів різноманітних типів.

вміти:

 • оцінювати можливості територіального проектування і районного планування в сучасних соціально-економічних умовах України;

 • отримувати загальне уявлення про сукупність проектно-планувальних робіт;

 • виділяти границі районів для територіального проектування та районного планування територій різних типів.

розробляти:

 • робочий проект території для районного проектування;

 • схему районного планування окремого населеного пункту.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «ОСНОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ І РАЙОННОГО ПЛАНУВАННЯ»

Змістовий модуль 1: «Основи територіального проектування та районного планування територій населених пунктів»

(лекції – 6 год., лабораторні роботи – 7 год., самостійна робота – 30 год.)

^ НЕ 1.1. Загальні поняття основ територіального проектування і районного планування. Вступ до курсу основ територіального проектування і районного планування. Види територіального проектування і районного планування. Цілі та основні завдання територіального проектування і районного проектування.

^ НЕ 1.2. Загальні питання територіального проектування і районного планування. Інженерна підготовка території. Розташування дорожньої сітки і організація транспортного обслуговування. Використання водних ресурсів. Енерго-, газо-, тепло забезпечення. Розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування. Охорона природи і покращення ландшафту.

^ НЕ 1.3. Розвиток територіальної структури виробничих сил району. Комплексна оцінка території. Оцінка населення та трудових ресурсів. Проблеми розвитку інфраструктури територіально-виробничих комплексів в районах планування.

^ НЕ 1.4. Територіальне проектування і районне планування та містобудування. Особливості розселення при проведенні деяких видів районного планування. Розселення населення в сільських районах. Оптимальна величина міста. Ріст міст і питання розселення. Регулювання росту великих міст і агломерацій. Території для розміщення і розвитку населених місць.

Змістовий модуль 2. «Особливості та проблеми планування територій населених пунктів»

(лекції – 8 год., лабораторні роботи – 11 год., самостійна робота – 44 год.)

НЕ 2.1. Районування території – основа територіального проектування та районного планування. Основні принципи районування. Границі районів. Функціональне зонування території. Схема районного планування. Схеми перспективного розвитку економічних районів.

^ НЕ 2.2. Територіальне планування структури сучасного міста та функціональна організація міської території. Основні функціональні зони міста. Структура міських територій. Основні питання планувальної структури міста. Структура поселенської зони міста. Структурно-планувальна організація житлових утворень. Промислова зона міста. Комунально-складська зона міста. Наукова і науково-виробнича зона.

^ НЕ 2.3. Сільські райони. Встановлення меж сільських населених пунктів. Загальні вимоги щодо планування та забудови сільських поселень. Планувальна органiзацiя території сiльських рад. Вибір території для будівництва. Планування сільського населеного пункту. Ландшафтно-рекреацiйна органiзацiя, озеленення i благоустрiй. Організація мереж культурно-побутового обслуговування.

^ НЕ 2.4. Райони відпочинку. Розвиток туризму та відпочинку. Райони відпочинку – об’єкти територіального проектування і районного планування. Районне планування санаторно-курортних районів. Основні проблеми районного планування районів відпочинку та їх економіко-географічні аспекти.

^ НЕ 2.5. Райони спеціального призначення, «змішаного типу» та приміських зон великих міст. Районне планування приміських зон великих міст. Територіальне проектування і районне планування спеціального призначення. Комплексне районне планування «змішаного типу».

^ НЕ 2.6. Шляхи оптимізації районного планування на основі поєднання традиційних та нових методів. Обстеження районів і встановлення перспектив їх розвитку. Використання ГІС/ДЗЗ-технологій у територіальному проектуванні, районному плануванні та оцінці агроекоресурсів.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ занять з курсу «Основи територіального проектування та районного планування»


Теми лабораторних робіт

Кількість годин

^ До змістового модуля 1
Побудова матриці взаємозв’язків між елементами територіального проектування та районного планування.

1

Розрахунок оптимальних площ територій населених пунктів

1

Оцінка поселенського та трудоресурсного потенціалу населеного пункту

2

Складання схеми проектування масивів населених пунктів

2

^ До змістового модуля 2
Побудова дорожньо-транспортної мережі та червоних ліній проектованого населеного пункту

2

Особливості проектування поселенської зони розселення

2

Складання проекту виробничої зони населеного пункту

2

Визначення рівня забезпеченості території об’єктів житлового будівництва та соціальної інфраструктури

2

Проектування районів рекреації та відпочинку

2

Планування та проектування приміських зон

3

Всього

17


ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи

Під час самостійної роботи при вивченні дисципліни «Основи територіального проектування та районного планування» студент повинен опрацювати лекційний матеріал, ІНДЗ, реферати, а також завершити лабораторні роботи, якщо вони не були виконані у повному обсязі під час аудиторного заняття.

Вид, назва і зміст самостійної роботи

Кількість

годин

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
НЕ 1.1. Загальні поняття основ територіального проектування і районного планування. Вступ до курсу основ територіального проектування і районного планування. Види територіального проектування і районного планування. Цілі та основні завдання територіального проектування і районного проектування.


1

^ НЕ 1.2. Загальні питання територіального проектування і районного планування. Інженерна підготовка території. Розташування дорожньої сітки і організація транспортного обслуговування. Використання водних ресурсів. Енерго-, газо-, тепло забезпечення. Розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування. Охорона природи і покращення ландшафту.

2

^ НЕ 1.3. Розвиток територіальної структури виробничих сил району. Комплексна оцінка території. Оцінка населення та трудових ресурсів. Проблеми розвитку інфраструктури територіально-виробничих комплексів в районах планування.

1

^ НЕ 1.4. Територіальне проектування і районне планування та містобудування. Особливості розселення при проведенні деяких видів районного планування. Розселення населення в сільських районах. Оптимальна величина міста та процеси урбанізації. Регулювання росту великих міст і агломерацій. Території для розміщення і розвитку населених місць.

2

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
НЕ 2.1. Районування території – основа територіального проектування та районного планування. Основні принципи районування. Границі районів. Функціональне зонування території. Схема районного планування. Схеми перспективного розвитку суспільно-економічних районів.

1

^ НЕ 2.2. Територіальне планування структури сучасного міста та функціональна організація міської території. Основні функціональні зони міста. Структура міських територій. Основні питання планувальної структури міста. Структура поселенської зони міста. Структурно-планувальна організація житлових утворень. Промислова зона міста. Комунально-складська зона міста. Наукова і науково-виробнича зона.

2

^ НЕ 2.3. Сільські райони. Встановлення меж сільських населених пунктів. Загальні вимоги щодо планування та забудови сільських поселень. Планувальна органiзацiя території сiльських рад. Вибір території для будівництва. Планування сільського населеного пункту. Ландшафтно-рекреацiйна органiзацiя, озеленення i благоустрiй. Організація мереж культурно-побутового обслуговування.

2

^ НЕ 2.4. Райони рекреації та відпочинку. Розвиток туризму та відпочинку. Райони відпочинку – об’єкти територіального проектування і районного планування. Районне планування санаторно-курортних районів. Основні проблеми районного планування районів відпочинку та їх економіко-географічні аспекти.

1

^ НЕ 2.5. Райони спеціального призначення, «змішаного типу» та приміських зон великих міст. Районне планування приміських зон великих міст. Територіальне проектування і районне планування спеціального призначення. Комплексне районне планування «змішаного типу».

1

^ НЕ 2.6. Шляхи оптимізації районного планування на основі поєднання традиційних та нових методів. Обстеження районів і встановлення перспектив їх розвитку. Використання ГІС/ДЗЗ-технологій у територіальному проектуванні, районному плануванні та оцінці агроекоресурсів.

1

Всього

14^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Варіанти індивідуальних навчальних завдань)

 1. Основні завдання районного планування із розміщення промисловості.

 2. Основні чинники розміщення підприємств різноманітних галузей в промислових районах.

 3. Вимоги до вибору території для розміщення промисловості.

 4. Кооперація та комбінування виробництва як форма розміщення промисловості.

 5. Промислові комплекси основних видів систем типів населених місць та їх вплив на розміри міст.

 6. Розселення міського та сільського населення в районах добувної промисловості.

 7. Розселення міського населення в районах обробної промисловості.

 8. Розселення міського населення в районах великих гідроенергетичних та гідротехнічних споруд.

 9. Антропогенні протиріччя розвитку урбанізованих територій.

 10. Труднощі економізації містобудування.

 11. Сучасний стан зеленого будівництва в Україні.

 12. Розселення та питання організації культурно-побутового обслуговування населення.

 13. Основні положення побудови перспективної мережі населених місць району.

 14. Визначення потреби у закладах та місцях відпочинку.

 15. Планування зони відпочинку приміських територій та територій районного і міжміського значення.

 16. Архітектурно-планувальна організація зон відпочинку.

 17. Роль транспорту в розвитку виробничих сил району.

 18. Проблеми оптимізації транспортної мережі в районі планування.

 19. Особливості водопостачання та водовідведення промислових підприємств та населених пунктів.

 20. Регіональні особливості споживання свіжої води в Україні.

 21. Оцінка ефективності здійснення водних меліорацій.

 22. Регіональні особливості забруднення водних ресурсів.

 23. Проблеми екологізації енергетики.

 24. Екологічна криза як наслідок незбалансованого природокористування.

 25. Основні напрямки охорони атмосферного повітря в регіонах України.

 26. Заходи по захисту території від шкідливої дії зовнішніх факторів.

 27. Заходи по покращенню природних умов території.

 28. Характеристика охоронних заходів, що не змінюють або ж викликають часткову реконструкцію ландшафту.

 29. Ландшафтна характеристика території.

 30. Оформлення ландшафту як єдиного цілого.

 31. Рекомендації по організації ландшафту, охороні та перетворенню природи для різних етапів районного планування.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: При вивченні курсу «Основи територіального проектування і районного планування» рекомендується використовувати такі методи навчання:

1. При проведенні лекційних занять доцільно використовувати словесні методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія з поєднанням наочних методів навчання: ілюстрування, демонстрування.

2. При проведенні лабораторних робіт доцільно використовувати такі методи: бесіда, пояснення, ілюстрування, демонстрування.

^ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ

При вивченні дисципліни «Основи територіального проектування і районного планування» рекомендується використовувати такі методи і форми контролю:

1. Для контролю засвоєння лекційного матеріалу: письмове модульне тестування; оцінка за індивідуальне навчальне завдання; підсумковий залік.

2. Для контролю і оцінювання лабораторних робіт: практична перевірка і оцінювання кожної лабораторної роботи.


шкала РОЗПОДІЛу БАЛІВ за навчальними елементами


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Підсумковий

контроль

Всього

30 балів

15

40

15

30

100(130**)

НЕ 1.1

НЕ 1.2

НЕ 1.3

НЕ

1.4

ІНЗ

1*

НЕ 2.1

НЕ 2.2

НЕ 2.3

НЕ 2.4

НЕ 2.5

НЕ 2.6

ІНЗ

2*

контрольний

модуль
5

8

8

9

15

5

5

7

7

8

8

15

30

100(130**)

Примітка:

*Індивідуальне навчальне завдання може отримати кожний студент (за бажанням) з метою підвищення кількості набраних балів.

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни по семестрам є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент за поточне тестування, модульні контрольні роботи, виконання лабораторних робіт, оцінку (бали) за ІНЗ − становить 70 балів. 30 балів відводиться на підсумковий контроль, тобто на залік. Оцінка за залік виставляється за сумою всіх отриманих балів згідно шкали оцінювання. При цьому в заліковій відомості зазначається кількість набраних балів, оцінка за шкалою ЕСТS і оцінка за національною шкалою.

^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А); зараховано (А);

82-89 балів – добре (В); зараховано (В);

75-81 балів – добре (С); зараховано (С);

69-74 балів – задовільно (D); зараховано (D);

60-68 балів – задовільно (Е); зараховано (Е);

35-59 балів – незадовільно; (не зараховано) з можливістю повторного складання (FХ);

1-34 балів – незадовільно; (не зараховано) з обов’язковим повторним курсом (F).

^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти лекцій; завдання і етапи виконання лабораторних робіт, нормативні документи.


ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

Основна література


 1. Багацкий Г.Ф. Городские улицы и городское движение / Г.Ф. Багацкий – К.: Будiвельник, 1987.

 2. Гезенцвей Л.Б. Городские улицы и дороги: Учебник для техникумов / Л. Б. Гезенцвей, Л. В. Гуревич. – М.: Стройиздат, 1982. - 399 с.

 3. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. – К.: Укрархбудінформ, 1993. – 107 с.

 4. Державні будівельні норми України. Планування і забудова сільських поселень. ДБН Б.2.4-1-94. – К.: Укрархбудінформ, 1994. – 94 с.

 5. Дідик В. В. Планування міст / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 407 с.

 6. Ланцберг Ю.С. Городские площади, улицы и дороги: Уч. пособие для вузов / Ю. С. Ланцберг. – М.: Стройиздат, 1983. – 216 с.

 7. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник для студентов вузов / Е. М. Лобанов. – М.: Транспорт, 1990, - 240 с.

 8. Лоїк Г. К. Використання земель населених пунктів з основами містобудування. / Г. К. Лоїк, І. Г. Тарасюк, Д. І. Солярчук. – Львів: ЛДАУ, 2000. – 58 с.

 9. Любарський Р.Є. Проектування міських транспортних систем. – К.: будівельник, 1984. - 93 с.

 10. Панченко Т. Ф. Містобудування. / Т. Ф. Панченко. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 192 с.

 11. Планування використання земель населених пунктів: формування прибудинкових територій / А. Я. Сохнич, Д. І. Солярчук, І. Г. Тарасюк, Ю. Д. Солярчук. – Львів: Українські технології, 2009. – 96 с.

 12. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів (зонінг). / Довідник / В. Гусаков, У. Валетта, В. Нудельман, О. Вашкулат. – К., 1996. – 85 с.

 13. Сигаев А.В. Проектирование улично-дорожной сети / А. В. Сигаев. – М.: Стройиздат, 1978.

 14. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации дорожного движения / В. В. Сильянов. – М.: Транспорт, 1977. – 303 с.

 15. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог / В. В. Сильянов. – М.: Транспорт, 1984. – 287 с.

 16. Солярчук Д. І. Планування використання земель населених пунктів (методичні рекомендації) / Д. І. Солярчук, А. Я. Сохнич, Ю. Д. Солярчук. – Львів: НАУ, 2009. – 36 с.

 17. Сохнич А. Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. / А. Я. Сохнич. – Львів: Українські технології, 2002. – 252 с.

 18. Урбаністика: Навч. посібник/ О.С. Безлюбченко,О.В. Завальний. – Харків: ХДАМГ, 2003.- 254 с.

 19. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов / М. С. Фишельсон. – М.: Высш. школа, 1985. – 239 с.

 20. Хомяк Я.В. Проектирование оптимальных сетей автомобильных дорог / Я. В. Хомяк. – М.: Транспорт, 1969. – 119 с.


Додаткова література

 1. Богорад Д.И. Конструктивная география района (Основы районной планировки) / Богорад Д.И. – М.: Мысль, 1965.

 2. Иодо И.А. Основы градостроительства. (учеб. Пособ.) / Иодо И.А. – Минск: ВШ, 1973.

 3. Кузнецов Г.А. Сельськохозяйственная районная планировка / Кузнецов Г.А. – М.: Колос, 1974.

 4. Основы конструктивной географии. / под ред. Герасимова, Преображенского, Исакова. – М.: Просвещение, 1986.

 5. Островский В. Современное градостроительство / Островский В. – М.: Стройихдат, 1979.

 6. Перцык Е.Н. Основы районной планировки. / Перцык Е.Н. – М.: МГУ, 1971.

 7. Планировка и застройка новых городов. Сб. науч. труд. – К., 1974.

 8. Позаченюк Е.А. Территориальное планирование / Позаченюк Е.А. – Симферополь: Доля, 2003.

 9. Развитие сельских поселений. / под ред. Мучника И.Б. – М., 1977.

 10. Успенский С.В. Планирование экономического и соцыального развития систем расселения и поселений. / Успенский С.В. – Л., 1981.

 11. Функционально-планировочный анализ городов и систем расселения. Сб. науч. труд. – К., 1979. планировки). Автореф. докт. дисс. М., 1968.


Асистент кафедри геодезії, картографії

та управління територіями М.-Т. Атаманюк


Завідувач кафедрою геодезії, картографії

та управління територіями, д. г. н. П. О. Сухий

Схожі:

Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconПрограма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «безпека життєдіяльності»
Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0709 „геодезія, картографія та землевпорядкування”, спеціальності...
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «проектування баз геоданих» для студентів 4 курсу заочної...
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства І. М. Патракеєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «електронні геодезичні прилади» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання галузі...
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Яцюк Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 080101 ? «Геодезія, картографія та землеустрій»
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства І. С. Глушенкова програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «основи землевпорядкування та кадастру» (для студентів 4...
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconВ. В. Радченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Геодезія та землеустрій”, напряму підготовки 070900 „Геодезія, картографія та землевпорядкування”
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconВ. А. Толстохатько Програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектування баз геоданих» для студентів 4 курсу заочної...
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства І. М. Патракеєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «картографія» для студентів 3 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconВ. О. Пеньков Програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Топографія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни «Основи територіального проектування І районного планування» для напряму підготовки – 070904 «Геодезія, картографія та землеустрій» iconХарківська національна академія міського господарства золотарьова І. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи