Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
Сторінка1/3
Дата24.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

__________ (Р.І. Петришин)

« » _______ 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)


З К У Р О Р Т О Л О Г І Ї _______________________________________________________________ ________________

(назва навчального предмета)


для напряму підготовки (спеціальності) ________________________________________

_____ _ _____6.030601 – Менеджмент організацій __ ________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Менеджмент готельно-курортного сервісу


Факультет__________ _____географічний_________________________________________


Кафедра географії та менеджменту туризму______________ _______Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичні

(семінарські)

(год)

Лабораторні

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Курсові роботи

(семестр)

Залік (семестр)

Іспит

(семестр)

Денна

4

7

162

4,5

30

30

-

8

94

-

-

7

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження):

навчальної програми, розробленої асистентом кафедри географії та менеджменту туризму Бойко Іриною Дмитрівною і затвердженої на засіданні кафедри від 30 серпня 2008 р., протокол № 1________________________________

Робоча програма складена асистентом Бойко Іриною Дмитрівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена: на засіданні кафедри географії та менеджменту туризму від 2011, протокол № __________________________


Завідувач кафедри ________________________ / __доц._Явкін В.Г.___ /

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

«____» _______ 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету ________________ / проф. Руденко В.П. /

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1.Мета:

Метою викладання дисципліни є усвідомлення студентами спеціалізації «Менеджмент готельно-курортної сервісу» місця і ролі «Курортології» в національній міжгалузевій системі охорони здоров’я, розуміння можливостей використання курортно-рекреаційного потенціалу України для покращення здоров’я населення, застосування лікувальних природних чинників для відновлення самопочуття людини – в особистому житті та професійній діяльності, формування мотивації до здорового способу життя і його пропаганда серед молоді.

^ 1.2. Завдання курсу :

 • Сформувати у студентів поняття про курортологію як комплексну науку, розкрити етапи її розвитку та охарактеризувати сучасний стан;

 • Познайомити з класифікацією та географією курортів Світу, розглянути основні тенденції розвитку курортів різних країн;

 • Познайомити з класифікацією та географією курортів України, виділити та охарактеризувати основні курортно-рекреаційні райони;

 • Розкрити суть та проблеми лікувального туризму як сучасного напрямку курортної медицини;

 • Розкрити значення природних лікувальних ресурсів України у відновленні здоров’я населення, познайомити студентів з їх класифікацією та способами використання у цілях оздоровлення;

 • Сформувати у студентів поняття про важливе значення використання природних лікувальних чинників у профілактиці захворювань серця, опорно-рухового апарату, захворювань органів дихання, травлення тощо;

 • Познайомити студентів з основними показами та протипоказами застосування природних лікувальних ресурсів а також правилами відбору хворих на курорти;

 • Виявити сучасні проблеми функціонування та розвитку санаторно-курортних територій України.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „КУРОРТОЛОГІЯ” студент повинен:

знати і розуміти:

 • структуру та зміст навчальної дисципліни;

 • основні терміни, поняття і визначення;

 • законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні;

 • основні типи природних лікувальних чинників, їх поширення по території України та вплив на здоров’я й самопочуття людини при використанні у лікувальних технологіях курортних установ;

 • принципи розміщення і функціонування курортів і санаторно-курортних закладів а також закономірності формування курортно-рекреаційних районів на території України;

 • інноваційні методи та технології, що використовуються для покращення стану здоров’я на курортах Світу та в Україні;

 • основні тенденції розвитку курортів Світу.

вміти:

 • формулювати основні поняття та положення курсу;

 • знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та картографічну а також Інтернет інформацію по основних темах курсу;

 • використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній діяльності;

 • аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх використання для покращення стану здоров’я при різних захворюваннях;

 • характеризувати основні типи курортів на території України, визначати їх лікувальний профіль та спеціалізацію.

^ 2. Структура змістових модулів, навчальних елементів

дисципліни „КУРОРТОЛОГІЯ” та навчальної діяльності студента


^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

(к-сть год)

Види діяльності та поточного контролю на занятті

^ К-сть балів

ІНДЗ

(за ви-бором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять

Лек.

Сем.

с.р.

Пр.

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1^ . ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУРОРТОЛОГІЇ

НЕ 1.1. – Курортологія як наука

Знати і розуміти:

мету та структуру курсу, основні поняття, та визначення;

Уміти: використовував-ти законодавство України у практичній діяльності в галузі.


Лекція 1

Курортологія як наука


 1. Теоретичні засади курортології

 2. Наукові та прикладні дисципліни, що формують курортологію

 3. Завдання курортології як науки

 4. Основні терміни та поняття

[ 1 – 5 ]

2
2Конспект
+
5

Пр. робота 1 Понятійно-терміноло-гічний апарат

Терміни і поняття, якими оперують наукові та прикладні дисципліни, що формують курортологію

[ 7 ]2

2
Термінологічний диктант

5
ІНДЗ

Сутність і складові сучасної курортної медицини
2

6Реферат, повідомлення
10

Система організації охорони здоров’я в Україні та місце в ній санаторно-курортної галузі

Стан здоров’я дорослого та дитячого населення України та чинники, що на нього впливають. Статистика захворюваності і смертності
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 1.2. КУРОРТИ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-КУРОРТНЕ РАЙОНУВАННЯ

Знати і розуміти:

Зміст поняття «курорт» у різних країнах, етапи становлення курортів України; історію виникнення та сучасні тенденції розвитку курортів Світу;

основні риси систематики та курортно-рекреаційного районування


Лекція 2

Курорти як центри розвитку лікувально-оздоровчого туризму

 1. Зміст поняття «курорт»

 2. Періодизація розвитку курортної справи

 3. Етапи становлення вітчизняних курортів

 4. Огляд сучасних тенденцій розвитку курортної справи.

[ 6 – 9 ]

2
4Конспект

Пр. робота 2 Законодавче забезпечення функціонування санаторно-курортної галузі України

Закон України «Про курорти»

[ 1 ]2

2
Знайомство з текстом законодавчого акту та виконання тестового завдання

5Лекція 3

Класифікація та типологія курортів


1. Етапи становлення систематики та класифікації курортів.

2. Класифікація та типологія курортів.

2.1 За функціональними критеріями

2.2 За геопросторовими критеріями

2.3 Практичні критерії

2.4 Інтегральна класифікаційна схема

3. Базові підходи до типології організацій курортно-рекреаційної сфери початку ХХІ ст.

[ 10 – 11 ]

2
4конспект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Уміти: використову-вати законодавство України, карти та атласи у практичній діяльності в галузі;

аналізувати курорти зарубіжних країн з т.з. можливостей їх відвідування та використання

для відпочинку й оздоровлення жителів України

Лекція 4

Рекреаційно-курортне районування території України


 1. Мета і принципи рекреаційно-курортного районування

 2. Районоутворюючі ознаки і таксономічні одиниці

 3. Основні схеми рекреаційно-курортного районування України

 4. Характеристика окремих рекреаційних районів

[ 12 – 16 ]

2
2Конспект


15

ІНДЗ

Лікувально-оздоровчий туризм у Світі та в Україні: статистика та основні тенденції
2

6Реферат, повідомлення
+

10

Курортополіс Трускавець – історія та сучасні тенденції розвитку

Система таймшеру у курортній справі: засади, принципи та функціональні можливості

Пр. робота 2

^ Географія курортів України

Робота на контурній карті з використанням атласу України та тексту постанови КМ України

[ 48 ]4

4
Картосхема

10Самостійна робота

Співставити схеми рекреаційно-курортного та економічного районування України

[14, 16]

Співбесіда, картосхема

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 1.3. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КУРОРТІВ

Знати і розуміти:

об’єктивну необхідність запровадження нових форм та методів організації дозвілля, лікування та оздоровлення на вітчизняних курортах;

Уміти:

Складати та запроваджувати різноманітні програми анімаційного обслуговування туристів та рекреантів

Лекція 5

СПА-технології в курортології та лікувально-оздоровчому туризмі

 1. Суть поняття СПА в контексті «лікувально-оздоровчого туризму»

 2. Класифікація СПА

 3. Методи оздоровлення, що використовуються у СПА

 4. Завдання та перспективи СПА в Україні

[ 17 – 21 ]

2
2Конспект

ІНДЗ

СПА-туризм: напрями, тенденції та перспективи розвитку у Світі. Діяльність СПА

Реферат, повідо-млення
10
Лекція 6

Анімаційне обслуго-вування, оздоровчий туризм, рекреаційні послуги та спорт на курортах


 1. Загальні риси та тенденції розвитку ринку лікувально-оздоровчого туризму

 2. Анімаційно-дозвілллєва діяльність в санаторно-курортних організаціях

2.1. Організація дозвілля і розваг в санаторно-курортних установах

2.2. Анімаційний сервіс як новий напрям в організації дозвілля відпочиваючих

3. Окремі спортивно-рекреаційні заходи та вправи

3.1. Наземні заняття

3.2. Водні заняття

[ 22, 23 ]

2
4Конспект лекцій


Самостійна робота

Оцінити необхідність та можливість запровадження на вітчизняних курортах програм анімаційного обслуговування

співбесіда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 1.4. ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Знати і розуміти:

Основні правила санаторно-курортного відбору, орієнтуватись у показах та проти показах до санаторно-курортного лікування

Уміти:

використовувати нормативно-правову базу, пропонувати альтернативні варіанти отримання санаторно-курортного лікування та оздоровлення

Лекція 7

Порядок та правила забезпечення санаторно-курортного лікування в Україні

 1. Санаторно-курортний відбір

 2. Показання та протипоказання до санаторно-курортного відбору

 3. Порядок отримання путівки та проведення необхідних обстежень

 4. Альтернативні шляхи забезпечення можливості санаторно-курортного лікування

 5. Період перебування в умовах санаторно-курортного закладу

 6. Медична реабілітація

 7. Соціальні путівки

[ 24, 25 ]

3
2


ІНДЗ

Сучасний стан санаторно-курортної галузі України
2

6Реферат, повідо-млення
+

10

Нормативно-правове забезпечення діяльності санаторно-курортної галузі: закони, документи МОЗ України, Фонду соціального страхування тощо

Урядові та неурядові організації. Діяльність і структура ВАФК

^ Модульна контрольна робота

1
1515

^ Всьогоза модуль

16

6

46

8
351

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. – ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

ВИДИ І МЕТОДИ КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Н.Е. 2.1. – КЛІМАТ ТА КЛІМАТОЛІКУВАННЯ

^ Знати і розуміти: основні кліматичні чинники та види клімато-лікування, що використовують у санаторно-курортних закладах України, можливості їх використання для покращення здоров’я та самопочуття – в особистому житті та практичній діяльності;

Уміти:

використовувати набуті знання при підборі кліматичного курорту


Лекція 8

Клімат як лікувальний чинник

1. Основні біометеорологічні фактори

  1. Фізико-хімічні фактори атмосфери (метеорологічні)

  2. Радіаційні фактори атмосфери

  3. Телуричні чинники

 1. Кліматична характеристика України

 2. Клімато-курортологічна характеристика України

[ 26 – 29 ]

2
2конспект


3

Лекція 9

Клімато-лікування

1. Вплив клімату та погоди на організм людини

2. Аеротерапія

3. Геліотерапія

4. Таласотерапія

5. Мікрокліматотерапія

[30 – 31]

2
2конспект


3

ІНДЗ

Суть поняття «здоров’я». Методи його збереження та відновлення. Профілактика
2

6

+

10
Адаптація та акліматизація на курортахАніони, іонізація повітря. Аніони і здоров’я людиниПр. р. 4

Загальні тенденції розвитку закладів санаторно-курортного відпочинку та лікування в Україні – виконання аналітично-графічної роботи на основі офіційної статистики (даних статистичного щорічника України)
4

47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 2.2. – ПРИРОДНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ, ГРЯЗІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Знати і розуміти: основні типи мінеральних вод України, що використовують у санаторно-курортних закладах, можливості їх використання для покращення здоров’я та самопочуття – в особистому житті та практичній діяльності;

Уміти: використовувати набуті знання у практичній діяльності для вибору бальнеоло-гічного та грязьового курорту

Лекція 10

Мінеральні води України: класифікація, характерис-тика, значення

 1. Значення води

 2. Загальна характеристика та класифікація мінеральних вод

2.1. Понятійний апарат

2.2. Класифікації

2.3. Формула Курлова

2.4. Норми концентрації бальнеологічно-активних компонентів

 1. Типи мінеральних вод України

[ 32 – 36 ]

2
4конспект

Лекція 11

Бальнео-, гідротерапія та використання природних мінеральних вод

 1. Історія розвитку бальнеолікування

 2. Особливості терапевтичного впливу на організм мінеральних вод

 3. Основні методи бальнеологічного лікування

3.1. Питне лікування

3.2. Зовнішнє використання природних мінеральних вод

[ 37 – 41 ]

2


ІНДЗ

Роль води у природі та житті людини
2

6Реферат, презентація, доповідь
+

10

Фізична реабілітація – суть, зміст та методи

Роль лікувального харчування. Дієтотерапія

Лекція 12

Лікувальні грязі (полоїди та полоїдо-лікування)

 1. Критерії та характеристика

 2. Основні типи лікувальних грязей

 3. Регенерація

 4. Охорона пелоїдів

 5. Пелоїдолікування

[ 42 – 44 ]

2
2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Н.Е. 2.3. ФІЗІОТЕРАПІЯ У КУРОРТНІЙ ПРАКТИЦІ

Знати і розуміти:

Сучасні можливості комплексного застосування природних та преформованих чинників

Уміти: вибирати і пропонувати курорт та санаторно-курортну установу (в залежності від переліку наявних способів і методів традиційного і нетрадиційного оздоровлення) у відповідності до потреб та медичних показів пацієнта чи рекреанта.

Лекція 13-14

Природні лікувальні чинники: рідкісні і преформовані

1. Місце фізіотерапії у наданні санаторно-курортних послуг.

1.1. Основи взаємодії організму з фізичними факторами

1.2. Основні принципи лікувального застосування фізичних чинників.

2. Штучні фізичні фактори, що застосовуються в курортній лікувальній практиці

2.1. Лікувальні фізичні чинники електромагнітної природи.

2.2. Лікувальне застосування електромагнітних хвиль оптичного діапазону (фототерапія).

3. Лікувальні фактори механічної природи.

4. Лікувальні фізичні чинники термічної і водної природи.

5. Застосування рідкісних і нетрадиційних методів лікування

[ 45 – 47 ]

4
4


Практична робота 4


^ Санаторно-курортне лікування і реабілітація в розрізі адміністративних областей України – комплексна аналітично-графічна робота з використанням Інтернет-джерел по характеристиці курортів та наявних природних лікувальних чинників

з використанням даних статистичного щорічника України та програмного забезпечення ПК
6

6
аналітично-графічна робота

10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ІНДЗ

Масаж і його види
2

6Реферат, доповідь, презент-тацції
+

10Альтернативні традиційні і нетрадиційні методи оздоровлення
Емоції та здоров’я. Психотерапія – суть, зміст та види
Основні принципи комбінованого та сполученого застосування лікувальних фізичних факторів
^ Модульна контрольна робота № 2

1


18

^ ВСЬОГО ЗА МОДУЛЬ 2

15

6

48

10

-
1735

МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ

30

Разом

30

12

94

18

-

100
Додатково оцінюється робота студента:

 • ІНДЗ (бонусні бали)

До 10

 • Участь у роботі конференції з публікацією матеріалів відповідної тематики

До 10

 • Стаття, присвячена актуальним проблемам санаторно-курортної галузі України

До 10

 • Тези, що висвітлюють проблематику галузі

До 5
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи