Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 278.86 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата24.09.2012
Розмір278.86 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни Геоекологічні проблеми природокористування”

(назва навчального предмета)

для напряму 7.070501 Географія _______________________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей )


Факультет географічний

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування_


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год.)

Практичних

(семінарських)

(год.)

Лабораторних

(год.)

Індивідуальна

Робота (год.)

Самостійна

Робота (год.)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен (сем)

Денна

5

9

108

3

34

34

-

-

40

-

9

-

Заочна

5

9

108
12

-

-

-

96

-

9

-


Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Географія”,

(назва типової програми, дата затвердження)

Робоча програма складена ас. Ходан Галиною Дмитрівною

(прізвище, ім’я, по батькові викладача

____________________________________________________________________

який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

протокол №1 “30” серпня 2011 року


Завідувач кафедри _________________________ /Круль В.П../

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету “1вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету ______________________/Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. Пояснювальна записка


Мета курсу – у результаті вивчення курсу „Геоекологічні проблеми природокористування” студент повинен освоїти наукові основи раціонального природокористування та суть геоекологічних проблем, які при цьому виникають, з’ясувати причини виникнення цих проблем та можливі шляхи їх розв’язання. Він повинен отримати чітке уявлення про зв’язок курсу з іншими дисциплінами учбового плану.


^ 1.2 Завдання курсу:

 • скласти уяву про основні геоекологічні проблеми природокористування;

 • показати роль, місце і значення геоекології в розрізі географічних наук;

 • ознайомити студентів з основною геоекологічною проблематикою об’єктів природокористування;

 • формування вмінь використовувати набуті знання при вирішенні важливих практичних завдань природокористування з точки зору геоекології.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студенти повинні вивчити і знати:

1) види природних ресурсів, їх сучасний стан (в Україні зокрема), засоби їх збереження, відтворення й охорони;

2) сутність природоохоронних проблем (в т.ч. і в Україні), проблем збереження ландшафтного різноманіття зокрема;

3) заповідні території та об’єкти в Україні та світі;

4) особливості природних умов і ресурсів своєї місцевості.

Студенти повинні уміти аналізувати зміст географічної (картографічної зокрема) інформації стосовно оцінки природних умов та ресурсів, знати основи теорії ноосферного вчення.


.

^ 2. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”

^ Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу


Види заняття

^ Види діяльності і поточного контролю

К-сть балів

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

ЗМ 1. Основні відомості про геоекологію та природокористування

Знати і розуміти предмет і завдання дисципліни, види та класифікацію природних ресурсів.

НЕ 1.1. Вступ [5-7,10,13]

- Предмет дисципліни „Геоекологічні проблеми природокористування”

- Завдання дисципліни „Геоекологічні проблеми природокористування”

- Види природних ресурсів

- Класифікація природних ресурсів за різними ознаками


-Будова географічної оболонки та основні джерела енергії оболонки

2


6- письмове опитування5

5

^ Всього за НЕ 1.1.

2
6


55

Знати і розуміти геоекологію як науку, різні аспекти екології

НЕ 1.2. Географічна екологія. Аспекти екології

[1-3,11,15,21-22]

- Геоекологія як міждисциплінарна галузь знань

- Географічні аспекти екології

- Економічні аспекти екології

- Соціальні аспекти екології


- Прикладна екологія

2


6- письмове опитування6

6

^ Всього за НЕ 1.2.

2
6


66

Знати і розуміти таке поняття як динаміка приросту населення, взаємовідносини людини з природою


НЕ 1.3.

Нерівномір-

ність приросту населення Землі та природних ресурсів [1,6,8,11-17,19]

- Динаміка приросту населення

- Зростання використання природних ресурсів


- ^ Взаємовідносини суспільства і природи


2


6- письмове опитування

66

^ Всього за НЕ 1.3.

2
6


66

Знати і розуміти поняття ерозії грунтів, використання та проблеми земельних ресурсів.

НЕ 1.4. Земельні ресурси [4-7,10,11,15,18, 19,21]

- Використання земельних ресурсів

- Геоекологічні проблеми землекористування

- Ерозія грунтів


- ^ Негативні наслідки використання земельних ресурсів

2


6- письмове опитування

66

^ Всього за НЕ 1.4.

2
6


66

Знати і розуміти види та джерела забруднення грунтів

НЕ 1.5.

Антропоген-

ний вплив на ґрунтовий покрив. [4-7, 10,11,18-21]

- Джерела забруднення грунтів

- Види забруднення грунтів

- Деградація грунтів


- Ерозія, засолення і заболочення земельних ресурсів

2


7- письмове опитування66

^ Всього за НЕ 1.5.

2
7


66

Знати і розуміти види використання корисних копалин та пов’язані з цим проблеми

НЕ 1.6. Ресурси надр Землі

[4,6,8,10,11,16,21]

 • Види використання корисних копалин

 • Геоекологічні проблеми використання корисних копалин

 • Види та джерела забруднення


- Запаси мінеральних ресурсів Землі

2


7- письмове опитування


66

^ Всього за НЕ 1.6.

2
7


66

Всього за ЗМ 1

12
38


3535

ЗМ 2. Геоекологічні проблеми використання природних ресурсів

Знати і розуміти використання паливно-енергетичних ресурсів Землі

НЕ 2.1.

Геоекологічні проблеми при використанні паливно-енергетичних ресурсів

[6-10,16,21]

- Використання твердого палива

- Використання рідкого палива

- Використання природного газу


- Паливно-енергетичні ресурси Землі

2


6- письмове опитування

77

^ Всього за НЕ 2.1.

2
6


77

Знати і розуміти специфіку використання кліматичних ресурсів


НЕ 2.2.

Використання кліматичних ресурсів

[4-6,10,15,

21,22]

- Використання кліматичних ресурсів - Використання агрокліматичних ресурсів


- ^ Забруднення атмосферного повітря

2


6- письмове опитування7

7

^ Всього за НЕ 2.2.

2
6


77

Знати і розуміти характеристику рекреаційних ресурсів та регіони їх зосередження

НЕ 2.3.

Використання рекреаційних ресурсів

[5-11,15,19,21]

- Характеристика природних ресурсів, які використовуються з рекреаційною метою

- Основні регіони зосередження рекреаційних ресурсів


- Антропогенне навантаження на рекреаційні ресурси

2


6- письмове опитування7

7

^ Всього за НЕ 2.3.

2
6


77

^ Знати і розуміти проблеми використання водних ресурсів та заходи по їх вирішенню

НЕ 2.4.

Використання водних ресурсів

[5-11,19-22]

- Водогосподарський кадастр

- Види забруднення водних ресурсів

- Джерела забруднення


- Заходи по запобіганню забруднення водних ресурсів

2


6- письмове опитування7

7

^ Всього за НЕ 2.4.

2
6


77

Знати і розуміти види біологічних ресурсів та проблеми їх використанняНЕ 2.5.

Використання біологічних ресурсів


[5-11,19-22]

- Види біологічних ресурсів

- Геоекологічні проблеми використання біологічних ресурсів


- Охорона біологічних ресурсів

2


6


77

^ Всього за НЕ 2.5.

2
6


77

Всього за ЗМ 2

10
30


3535

^ Модуль контрольний (підсумковий)
- письмове опитування

3030

^ Всього балів

100


^ 3. Самостійна робота по дисципліни


Назва теми

Години

Література

1. Будова географічної оболонки та основні джерела енергії оболонки.
[5-7,10,13]

2. Прикладна екологія
[1-3,11,15,

21-22]

3. Взаємовідносини суспільства і природи.
[1,6,8,11-17,19]

4. Негативні наслідки використання земельних ресурсів
[4-7,10,11,15,18, 19,21]

5. Ерозія, засолення і заболочення земельних ресурсів
[4-7, 10,11,18-21]

6. Запаси мінеральних ресурсів Землі
[4,6,8,10,11,16,21]

7. Паливно-енергетичні ресурси Землі
[6-10,16,21]

8. Забруднення атмосферного повітря
[4-6,10,15,

21,22]

9. Антропогенне навантаження на рекреаційні ресурси
[5-11,15,19,21]

10. Заходи по запобіганню забруднення водних ресурсів
[5-11,19-22]

11. Охорона біологічних ресурсів
[5-11,19-22]^ 4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих робіт)


 1. Шляхи оптимізації використання земельних ресурсів.

 2. Проблеми використання ресурсів Світового океану.

 3. Геоекологічні проблеми при використанні біологічних ресурсів

 4. Геоекологічні проблеми використання мінеральних ресурсів

 5. Паливно-енергетичні ресурси Землі

 6. Альтернативні джерела енергетичних ресурсів

 7. Кліматичні ресурси. Агро-кліматичні ресурси

 8. Види та джерела забруднення атмосфери

 9. Водні ресурси Землі. Територіальний розподіл водних ресурсів

 10. Використання та охорона водних ресурсів

 11. Біологічні ресурси Землі, їх використання та охорона

 12. Антропогенне навантаження на біосферу

 13. Природокористування, його трактування.

 14. Земельні ресурси планети.

 15. Управління природокористуванням.

 16. Типи і види природокористування.

 17. Форми використання земель.

 18. Деградація ландшафтів при гірничих розробках.

 19. Сутність геоекологічних проблем природокористування.

 20. Кадастр земельних ресурсів.

 21. Виникнення та розвиток еколого-географічної науки.

 22. Еколого-географічні передумови сталого розвитку.

 23. Демографічна ситуація на Землі, її розвиток та прогноз на майбутнє.

 24. Земельні ресурси планети та екологічні проблеми їх використання.

 25. Земельні ресурси України та екологічні проблеми їх використання.

 26. Мінеральні ресурси Землі та екологічні проблеми їх використання.

 27. Ресурси вугілля Землі та екологічні проблеми їх використання.

 28. Запаси чорних металів та екологічні проблеми їх використання.

 29. Запаси кольорових металів та екологічні проблеми їх використання.

 30. Мінеральні ресурси Світового океану та екологічні проблеми їх використання.

 31. Ресурси нафти Землі та екологічні проблеми їх використання.

 32. Ресурси природного газу Землі та екологічні проблеми їх використання.

 33. Альтернативні джерела енергії та екологічні проблеми їх використання

 34. Гідроенергетичні ресурси Землі та екологічні проблеми їх використання.

 35. ГЕС,ТЕС,ПЕС та інші технічні засоби використання енергії води

 36. Рослинні ресурси Землі, екологічні проблеми їх використання.

 37. Тваринні ресурси Землі, екологічні проблеми їх використання.

 38. Водні ресурси, екологічні проблеми їх використання.

 39. Водні ресурси України, екологічні проблеми їх використання.

 40. Біологічні ресурси Світового океану та екологічні проблеми їх використання.

 41. Кліматичні та рекреаційні ресурси та екологічні проблеми їх використання.

 42. Паливно-енергетична проблема Землі та окремих регіонів.

 43. Продовольча проблема населення Землі, окремих регіонів та держав.

 44. Ресурсна проблема Землі та окремих держав.

 45. Джерела та види забруднення водоймищ.

 46. Джерела та види забруднення Світового океану.

 47. Ріст вартості видобувної сировини з глибиною її видобутку.

 48. Різновидність корисних копалин.

 49. Проблеми взаємодії суспільства і природи.

 50. Природно-антропогенні і умовно-корінні ландшафти.

 51. Паливно-енергетичні ресурси.

 52. Методика економічної оцінки земельних ресурсів.

 53. Агро-кліматичні ресурси.

 54. Розподіл світового запасу вугілля на Землі.

 55. Розподіл світового запасу нафти на Землі.

 56. Термічні ресурси.

 57. Розподіл світового запасу природного газу на Землі.

 58. Основні напрями раціонального використання корисних копалин та охорони природи.


^ 5. Модуль контроль (контрольні питання).

Модуль 1:

 1. Предмет курсу ” Геоекологічні проблеми природокористування”.

 2. Значення земельних ресурсів для суспільства.

 3. Зв‘язок етапів розвитку цивілізацій з використанням корисних копалин.

 4. Об‘єкт курсу „Геоекологічні проблеми природокористування”

 5. Значення ресурсів надр для розвитку народного господарства.

 6. Завдання курсів „Геоекологічні проблеми природокористування”.

 7. Природокористування, його трактування.

 8. Земельні ресурси планети.

 9. Управління природокористуванням.

 10. Типи і види природокористування.

 11. Форми використання земель.

 12. Деградація ландшафтів при гірничих розробках.

 13. Сутність геоекологічних проблем природокористування.

 14. Кадастр земельних ресурсів.

 15. Виникнення та розвиток еколого-географічної науки.

 16. Еколого-географічні передумови сталого розвитку.

 17. Демографічна ситуація на Землі, її розвиток та прогноз на майбутнє.

 18. Земельні ресурси планети та екологічні проблеми їх використання.

 19. Земельні ресурси України та екологічні проблеми їх використання.

 20. Мінеральні ресурси Землі та екологічні проблеми їх використання.

 21. Ресурси вугілля Землі та екологічні проблеми їх використання.

 22. Запаси чорних металів та екологічні проблеми їх використання.

 23. Запаси кольорових металів та екологічні проблеми їх використання.

 24. Мінеральні ресурси Світового океану та екологічні проблеми їх використання.

Модуль 2:

 1. Ресурси нафти Землі та екологічні проблеми їх використання.

 2. Ресурси природного газу Землі та екологічні проблеми їх використання.

 3. Альтернативні джерела енергії та екологічні проблеми їх використання

 4. Гідроенергетичні ресурси Землі та екологічні проблеми їх використання.

 5. ГЕС,ТЕС,ПЕС та інші технічні засоби використання енергії води

 6. Рослинні ресурси Землі, екологічні проблеми їх використання.

 7. Тваринні ресурси Землі, екологічні проблеми їх використання.

 8. Водні ресурси, екологічні проблеми їх використання.

 9. Водні ресурси України, екологічні проблеми їх використання.

 10. Біологічні ресурси Світового океану та екологічні проблеми їх використання.

 11. Кліматичні та рекреаційні ресурси та екологічні проблеми їх використання.

 12. Паливно-енергетична проблема Землі та окремих регіонів.

 13. Продовольча проблема населення Землі, окремих регіонів та держав.

 14. Ресурсна проблема Землі та окремих держав.

 15. Джерела та види забруднення водоймищ.

 16. Джерела та види забруднення Світового океану.

 17. Ріст вартості видобувної сировини з глибиною її видобутку.

 18. Різновидність корисних копалин.

 19. Проблеми взаємодії суспільства і природи.

 20. Природно-антропогенні і умовно-корінні ландшафти.

 21. Паливно-енергетичні ресурси.

 22. Методика економічної оцінки земельних ресурсів.

 23. Агро-кліматичні ресурси.

 24. Розподіл світового запасу вугілля на Землі.

 25. Розподіл світового запасу нафти на Землі.

 26. Термічні ресурси.

 27. Розподіл світового запасу природного газу на Землі.


Підсумковий модуль

 1. Предмет курсу ” Геоекологічні проблеми природокористування”.

 2. Значення земельних ресурсів для суспільства.

 3. Зв‘язок етапів розвитку цивілізацій з використанням корисних копалин.

 4. Об‘єкт курсу „Геоекологічні проблеми природокористування”

 5. Значення ресурсів надр для розвитку народного господарства.

 6. Завдання курсів „Геоекологічні проблеми природокористування”.

 7. Природокористування, його трактування.

 8. Земельні ресурси планети.

 9. Управління природокористуванням.

 10. Типи і види природокористування.

 11. Форми використання земель.

 12. Деградація ландшафтів при гірничих розробках.

 13. Сутність геоекологічних проблем природокористування.

 14. Кадастр земельних ресурсів.

 15. Виникнення та розвиток еколого-географічної науки.

 16. Еколого-географічні передумови сталого розвитку.

 17. Демографічна ситуація на Землі, її розвиток та прогноз на майбутнє.

 18. Земельні ресурси планети та екологічні проблеми їх використання.

 19. Земельні ресурси України та екологічні проблеми їх використання.

 20. Мінеральні ресурси Землі та екологічні проблеми їх використання.

 21. Ресурси вугілля Землі та екологічні проблеми їх використання.

 22. Запаси чорних металів та екологічні проблеми їх використання.

 23. Запаси кольорових металів та екологічні проблеми їх використання.

 24. Мінеральні ресурси Світового океану та екологічні проблеми їх використання.

 25. Ресурси нафти Землі та екологічні проблеми їх використання.

 26. Ресурси природного газу Землі та екологічні проблеми їх використання.

 27. Альтернативні джерела енергії та екологічні проблеми їх використання

 28. Гідроенергетичні ресурси Землі та екологічні проблеми їх використання.

 29. ГЕС,ТЕС,ПЕС та інші технічні засоби використання енергії води

 30. Рослинні ресурси Землі, екологічні проблеми їх використання.

 31. Тваринні ресурси Землі, екологічні проблеми їх використання.

 32. Водні ресурси, екологічні проблеми їх використання.

 33. Водні ресурси України, екологічні проблеми їх використання.

 34. Біологічні ресурси Світового океану та екологічні проблеми їх використання.

 35. Кліматичні та рекреаційні ресурси та екологічні проблеми їх використання.

 36. Паливно-енергетична проблема Землі та окремих регіонів.

 37. Продовольча проблема населення Землі, окремих регіонів та держав.

 38. Ресурсна проблема Землі та окремих держав.

 39. Джерела та види забруднення водоймищ.

 40. Джерела та види забруднення Світового океану.

 41. Ріст вартості видобувної сировини з глибиною її видобутку.

 42. Різновидність корисних копалин.

 43. Проблеми взаємодії суспільства і природи.

 44. Природно-антропогенні і умовно-корінні ландшафти.

 45. Паливно-енергетичні ресурси.

 46. Методика економічної оцінки земельних ресурсів.

 47. Агро-кліматичні ресурси.

 48. Розподіл світового запасу вугілля на Землі.

 49. Розподіл світового запасу нафти на Землі.

 50. Термічні ресурси.

 51. Розподіл світового запасу природного газу на Землі.

 52. Основні напрями раціонального використання корисних копалин та охорони природи.
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS.

^ Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

^ Сприяючий характер діяльності студента

90 - 100

А

5 (відмінно)

Зараховано

Виставляється у випадку, коли студент вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Студент повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами.

82-89

В

4 (добре)

Відрізняється від оцінки „відмінно” тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння студентом теоретичного, методичного і практичного матеріалу.

75-81

С

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

Добре володіючи програмним матеріалом курсу, студент неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом студент володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

60-68

Е

3 (задовільно)

35 - 59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

^ Не зараховано

Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Визначення основних характеристик і параметрів, при застосуванні методів дослідження здійснюється невірно, наявне нерозуміння сутності явищ. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків.

1 - 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом^ 7. Література до дисципліни:


 1. Алексеенко А.А., Кейсевич А.Р. Последняя цивилизация.,К.,1997.

 2. Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г. Екологія і політика. - Чернівці., Зелена Буковина.- 1998.-Т.1-2.

 3. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.- М.: Наука, 1998.

 4. Географические аспекты перехода к устойчивому развитию стран ., Киев – Москва, 1999.

 5. Кирилюк М.І. Еколого-географічні основи сталого розвитку. Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Випуск 80. Географія .- 2000.

 6. МилановаЕ.В., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы. Учебник.,М.: ВШ, 1986.

 7. Медина В.С. Охорона природи., Київ.: Вища школа, 1970.

 8. Небел Б. Наука об окружающей среде.- М.: Изд.-во Мир.- Т.1,2, 1993.

 9. Основы геоэкологии.//Под ред. В.Г. Морачевского .- СПб, 1994.

 10. Петров К.М. Геоэкология. Основы природоиспользования.- СПб, 1994.

 11. Подобедов Н.С. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды.-М., 1985.

 12. Проблеми сталого розвитку України.- Київ, 1998.

 13. Сытник К.М. и др.. Словарь - справочник по экологии.- К.:Наукова думка, 1994.

 14. Сталий розвиток суспільства. Тлумачний посібник.- Київ, 2001.

 15. Топчиев А.Г. Геоэкология. – Одесса “Астропринт”, 1996.

 16. Веснин В.В. Популярная экономика природопользования М.Наука 1991

 17. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования М.: Асистент Пресс 1995

 18. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології К.:”Вища школа” 2001

 19. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Использование природних ресурсов и охрана природы. М.1986

 20. Небел Б. Наука об окружающей среде М.: Мир Т.1.2. 1995

 21. Топчиев А.Г. Геоекология. - Одесса. 1996

 22. Швиденко А.Й. та інші Екологічні основи природокористування. - Чернівці 1999.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи