Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 280.7 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата24.09.2012
Розмір280.7 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ____(Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Загального землезнавства”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.070501 Географія

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________


або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

1

1

108

3

30

-

34

4

40


1


Заочна

1

1

108

3

8

-

8
92


1Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена доц. Рідушом Богданом Тарасовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


_01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Метою викладання загального землезнавства є дослідження природних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування географічної оболонки Землі.

1.2 Завдання вивчення дисципліни.

Вивчення основних закономірностей існування та розвитку географічної оболонки Землі, її динаміки, компонентів, історії розвитку, засвоєння базових методів фізико-географічних досліджень.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

2. 2. Структура змістовних модулів, навчальинх елементів дисиципліни

Загальне землезнавство” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ

(за вибо-ром)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч.

занять НЕ

Л

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1. Вступ. Основні умови та фактори існування та розвитку географічної оболонки

Знати й розуміти систему географічних наук.

НЕ 1.1.

Система географічних наук. Об’єкт, предмет та методи дослідження.

Природничо-суспільний, суспільно-економічний, природничий та наскрізний блоки. Прикладні науки, що входять до них.

Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження загального землезнавства.

2

-

-

-

Усне опитування

Письмове опитування

24

Знати історію розвитку знань про Землю та історію основних географічних відкриттів.

НЕ 1.2.

Історія розвитку загального землезнавства.

Історія розвитку фізичної географії. Основні етапи розвитку ідей фізичної географії.

22
^

Усне опитування


Письмове опитування

4

Реферат

2

6

Знати й розуміти астрономічні умови розвитку ГО.

НЕ 1.3.

Астрономічні умови розвитку Землі та географічної оболонки

Земля у Всесвіті та Сонячній системі. Форма та розміри Землі.

2

-

-

2

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати й розуміти рухи Землі у Всесвіті та їхній вплив на розвиток ГО.

НЕ 1.4.

Рухи Землі у Всесвіті

Вплив рухів Землі на розвиток географічної оболонки. Вплив космічної речовини. Сонячно-земні зв’язки.

2

-
-

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати й розуміти геофізичні умови розвитку ГО.

НЕ 1.5.

Геофізичні умови розвитку ГО

Геофізичні поля. Гравітаційне поле та гравітаційні процеси. Електромагнітне поле Землі та магнітосфера.

1

-

-

2

Усне опитування

Письмове опитування

33

Розуміти енергетичну взаємодію в межах ГО, знати загальні термодинамічні умови на Землі.

НЕ 1.6.

Енергетика поверхні Землі.

Енергетика поверхні Землі. Загальні термодинамічні умови на Землі.

1

-

-

2

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати і розуміти основні ендогенні процеси в ГО.

НЕ 1.7.

Основні ендогенні процеси.

Основні ендогенні процеси. Тектосфера та тектонічні рухи.

2

-

-
Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати і розуміти основні екзогенні процеси в ГО.

НЕ 1.8.

Основні екзогенні процеси.

Основні екзогенні процеси.

2

-

-

-

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати хімічний склад Землі та геосфер. Розуміти основні геохімічні процеси в ГО.

НЕ 1.9.

Геохімічні умови розвитку ГО

Склад Землі та геосфер. Динаміка й трансформація речовини геосфер. Основні геохімічні процеси. Радіоактивність геосфер.

2

-

-
Усне опитування

Письмове опитування

33

Вільно володіти номенклатурою географічних назв, уміти їх показувати на картах різної розмірності.

НЕ 1.10.

Номенклатура географічних назв

Євразія, Пн. Америка, Пд. Америка


1

Усне опитування

Письмове опитування

66
^

Всього за модулем 1


37

Модуль 2. Еволюція Землі та її ГО. Структура та динаміка географічної оболонки.

Знати основні теорії походження Землі та її до геологічного етапу розвитку.

НЕ 2.1.

Еволюція Землі та її ГО.

Зародження Землі. До геологічний етап розвитку.

12

Усне опитування

Письмове опитування

43

Знати історію розвитку поверхні Землі та життя на Землі за підрозділами геохронологічної таблиці

НЕ 2.2.

Добіогенний, біогенний та антропогенний етап розвитку.

1


Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати і розуміти межі ГО та границі геосфер. Розуміти закони саморегуляції ГО та наводити їх приклади.

НЕ 2.3.

Загальні риси структури ГО.

Межі ГО. Взаємодія компонентів у ГО. Речовина ГО. Саморегуляція ГО.

2

-

-

2

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати структуру геосфер та вміти їх характеризувати.

НЕ 2.4.

Структура та характеристики атмосфери, гідросфери та літосфери.

2-

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати та розрізняти основні види горизонтальних та вертикальних структур ГО.

НЕ 2.5.

Вертикальні та горизонтальні структури ГО.

Основні види горизонтальних та вертикальних структур ГО.

2-

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати і розуміти сутність ландшафтної сфери Землі та її структуру.

НЕ 2.6.

Ландшафтна сфера Землі

Структура ландшафтно сфери Землі. Дослідження ландшафтів.

22

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати і розуміти динамічні процеси в геосферах та їх енергетику.

НЕ 2.7.

Динаміка ГО

Енергетика ГО. Динаміка атмосфери, гідросфери, біосфери.

2-

Усне опитування

Письмове опитування

33

Знати і розуміти кругооберти в ГО, вміти наводити приклади.

НЕ 2.8.

Кругооберти

Кругооберти, циркуляція, ритміка, функціонування геосистем.

21

Усне опитування

Письмове опитування

33

Вільно володіти номенклатурою географічних назв у заданому обсязі, уміти їх показувати на картах різної розмірності.

НЕ 2.9.

Номенклатура географічних назв

Африка, Австралія і Океанія, Антарктида, Світовий океан


1

Усне опитування

66
^

Всього за модулем 3


33

Графічне зображення

Письмове опитування

Тестування

Натурне визначення

Письмове опитування з використанням картографічних матеріалів


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ ЗМНЕ в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.10

Номенклатура географічних назв. Європа.

Усне опитування

9, 13

НЕ 1.10

Номенклатура географічних назв. Азія.

Усне опитування

9, 13

НЕ 2.9

Номенклатура географічних назв. Африка.

Усне опитування

9, 13

НЕ 1.10

Номенклатура географічних назв. Північна і Південна Америка.

Усне опитування

9, 13

НЕ 2.9

Номенклатура географічних назв. Австралія, Океанія, Антарктида.

Усне опитування

9, 13

НЕ 2.9

Система загальної циркуляції поверхневих шарів вод Світового океану

Усне опитування

1, 3, 21, 29, 30

НЕ 1.7, 2.3

Літосфера

Усне опитування

1. 3, 6, 9, 20, 26

НЕ 2.4

Гідросфера

Усне опитування

1, 3, 4, 6, 30

НЕ 2.4

Кріосфера

Усне опитування

1, 3, 6, 18, 21

НЕ 2.4

Атмосфера

Усне опитування

1-6, 29

НЕ 2.4

Біосфера

Усне опитування

1-6, 12, 15, 31б 33

НЕ 2.4

Кора вивітрювання та ґрунтовий покрив

Усне опитування

1-3, 26

НЕ 2.7-2.8

Баланс СО2 в географічні оболонці

Усне опитування

28, 29

НЕ 2.2

Екологічні кризи минулого

Усне опитування

15, 16, 21, 29,

4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)

 1. Фізико-географічний опис Паміру

 2. Природні умови Курильських островів

 3. Феномен Ель-Ніньйо

 4. Магнітне поле Землі

 5. Походження життя на Землі

 6. Катастрофи в історії життя на Землі

 7. Геологічна історія Чорного моря

 8. Геологічна історія Карпатських гір

 9. Плейстоценові зледеніння у Західній Європі

 10. Плейстоценові зледеніння у Пн. Америці

 11. Глобальна циркуляція Світового океану

 12. Столові гори Гвіанського нагір’я

 13. Геологічна історія Балтійського моря

 14. Фізико-географічний опис Вогняної Землі

 15. Природні умови Патагонії

 16. Природні умови Аравійського півострова

 17. Кліматична історія Східної Європи у голоцені

 18. Заповідники та національні парки Африки

 19. Розселення людини у доколумбовій Америці та його вплив на природу

 20. Циклічність у розвитку географічної оболонки

 21. Історія одомашнення предків свійських тварин

 22. Фізико-географічний опис Румунії

 23. Природні умови Піренейського півострова

 24. Природні умови Балканського півострова

 25. Фізико-географічний опис о. Нова Гвінея

 26. Глобальна атмосферна циркуляція

 27. Мусонні вітри та їх вплив на формування клімату

 28. Степи Євразії та їх антропогенна зміненість

 29. Вологі екваторіальні ліси та проблеми їх збереження

 30. Вулкани Європи

 31. Північно-американські прерії та південно-американські пампаси: порівняльна характеристика

 32. Великий Каньйон Колорадо

 33. Мамонтова – найбільша карстова печера Світу

 34. Багаторічна мерзлота та кріогенні процеси

 35. Тропічні урагани – причини та наслідки

 36. Хвойні ліси помірного поясу Північної Америки та Євразії: порівняльна характеристика

 37. Фізико-географічний опис острівних архіпелагів Індійського океану

 38. Нова Зеландія: опис природи

 39. Тваринний світ Австралії: історія формування та сучасні проблеми

 40. “Острівні” гори Східної Африки (Кіліманджаро, Меру, Рувензорі та ін.) та їх природні особливості

 41. Сахара – найбільша пустеля Світу

 42. Проблема аридизації у країнах Сахелю

 43. Фізико-географічний опис Великого Кавказу

 44. Каспійське море: історія формування та сучасні екологічні проблеми

 45. Аральське море: історія та сучасність

 46. Антропогенні зміни ландшафтів у доколумбовій Мексиці

 47. Антропогенна оптимізація ландшафтів у Стародавньому Китаї

 48. Вплив кліматичних змін на міграції кочівників у Євразійських степах у середньовіччі

 49. Взаємозв’язок ландшафту та етносу в працях Льва Гумільова

 50. Природні умови Атлаських гір

 51. Цунамі: причини та наслідки

 52. “Загублені світи” Амазонії: острівні гори Гвіанського нагір’я

 53. Глобальна тектоніка плит – сучасні уявлення

 54. Найбільші астроблеми в історії Землі

 55. Система природокористування у давніх слов’ян (5-9 ст. н.е.)

 56. Висотна поясність у Альпах

 57. Природні умови Індокитаю

 58. Природа і населення Алеутських островів

 59. Великі пустелі Австралії

 60. Припливоутворення у географічній оболонці

 61. Природна радіоактивність у земній корі

 62. Гіпсовий карст Світу

 63. Гірське зледеніння Анд

 64. Гірське зледеніння Центральної Азії

 65. Озеро Байкал

 66. Великі Африканські озера

 67. Великі Американські озера: загибель і відродження

 68. Пустеля Калахарі

 69. Гольфстрім та загальна циркуляція у Північній Атлантиці

 70. Людство як геологічний фактор

 71. Катастрофічні землетруси

 72. Озорносфера Землі

 73. Полярні сяйва та інші оптичні явища в атмосфері

 74. Гарячі джерела та гейзери

 75. Морські льоди Північної півкулі: сезонна та просторова динаміка

 76. Тайгові ліси Далекого Сходу

 77. Тугайні ліси Середньої Азії
^

Географічні відкриття


 1. Географічне відкриття Америки

 2. Географічне відкриття Австралії

 3. Географічні знання у Стародавньому та Середньовічному Китаї

 4. Плавання Колумба

 5. Подорож Афанасія Нікітіна

 6. Подорожі Марко Поло

 7. Географічні відкриття вікінгів (Ісландія, Гренландія, Пн.Америка)

 8. Плавання Дж.Кука

 9. Подорож Плано Карпіні

 10. Навколосвітня подорож експедиції Ф.Магеллана

 11. Навколосвітнє плавання Ф.Дрейка

 12. Відкриття Південного полюса

 13. Відкриття Північного полюса

 14. Дослідження Антарктики у ХХ ст.

 15. Географічні дослідження Чарльза Дарвіна

 16. Освоєння Сибіру російськими землепрохідцями

 17. Дослідження Лівінгстона у Африці

 18. Плавання Абеля Тасмана

 19. Подорожі Пржевальського

 20. Подорож Свена Гедіна у Центральну Азію

 21. Відкриття Паміру

 22. Географічні уявлення давніх єгиптян

 23. Космогонія Стародавнього Вавилону

 24. Навколосвітнє плавання Крузентштерна і Лисянського

 25. Відкриття Амазонки

 26. Норбер Кастере і розвиток світової спелеології

 27. Восьмитисячники Гімалаїв (сходження на найвищі вершини Світу)

 28. Розвиток картографії у Середньовічні Європі

 29. Географи і мандрівники середньовічного Близького Сходу

 30. Подорож Гійома Рубрука5. Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


Модуля 1. Вступ. Основні умови та фактори існування та розвитку географічної оболонки


НЕ 1.1.Система географічних наук. Об’єкт, предмет та методи дослідження.

1. Охарактеризуйте компонентні географічні з циклу фізико-географічних наук.

2. Місце географії серед інших наук і зв’язок ними.

3. Об’єкт, предмет та методи географічних досліджень.


НЕ 1.2.Історія розвитку загального землезнавства.

1. Охарактеризуйте вклад античних географів у розвиток землезнавства.

2. Опишіть найвидатніші подорожі епохи Великих Географічних Відкриттів.

3. Охарактеризуйте розвиток землезнавства у ХІХ-ХХ ст..


НЕ 1.3.Астрономічні умови розвитку Землі та географічної оболонки.

1. Які космічні тіла входять до складу Сонячної системи та Всесвіту?

2. Охарактеризуйте планети земної групи.

3. Охарактеризуйте форму та розміри Землі.


НЕ 1.4. Вплив рухів Землі на розвиток географічної оболонки.

1. Які рухи здійснює Земля у Космосі?

2. Наслідки добового обертанні Землі.

3. Взаємодія Землі із Сонцем та Місяцем.


НЕ 1.5. Геофізичні поля.

1. Магнітосфера та магнітні явища у ГО.

2. Причини та наслідки існування магнітного поля Землі.

3. Причини та наслідки існування гравітаційного поля Землі.


НЕ 1.6. Енергетика поверхні Землі.

1. Охарактеризуйте джерела енергії у ГО.

2. Рівняння радіаційного балансу у ГО.

3. Розподіл сонячної радіації у ГО.


НЕ 1.7. Геохімічні умови розвитку ГО.

1. Охарактеризуйте хімічний склад основних геосфер.

2. Охарактеризуйте трансформацію речовини у біосфері.

3. Які форми перебування хімічних елементів у природі?


НЕ 1.8. Геологічні умови розвитку ГО. Основні ендогенні процеси.

1. Дайте характеристику руху літосферних плит.

2. Дайте характеристику будови літосфери.

3. Ендогенні процеси та їхні чинники.


НЕ 1.9. Основні екзогенні процеси.

1. Гляціальні процеси та пов’язані з ними відклади та форми рельєфу.

2. Еолові процеси та пов’язані з ними відклади та форми рельєфу.

3. Флювіальні процеси та пов’язані з ними відклади та форми рельєфу.


Модуль 2. Еволюція Землі та її ГО. Структура та динаміка географічної оболонки.


НЕ 2.1. Еволюція Землі та її ГО. Зародження Землі. Догеологічний етап розвитку.

1. З яких газів складалась первинна атмосфера Землі? Як вона утворилась?

2. Охарактеризуйте догеологічні етапи розвитку Землі.

3. Які основні епохи горотворення у Фанерозої? Коли вони відбувались?


НЕ 2.2 Еволюція Землі та її ГО. Добіогенний, біогенний та антропогенний етап розвитку.

1. У які ери та періоди на Землі панували земноводні, рептилії, ссавці? Коли з’явилась людина?

2. Коли рослини і тварини вийшли на сушу? Які передумови були необхідні для цього?

3. Назвіть найдавніші на Землі організми? Яка їхня роль у формування ГО?


НЕ 2.3. Загальні риси структури ГО.

1. Охарактеризуйте межі ГО.

2. У чому полягає асиметрія (або дисиметрія) ГО?

3. У чому полягає симетричність ГО?


НЕ 2.4. Структура та характеристики атмосфери, гідросфери та літосфери.

1. Охарактеризуйте будову атмосфери.

2. Охарактеризуйте будову гідросфери.

3. Охарактеризуйте будову літосфери.


НЕ 2.5. Вертикальні та горизонтальні структури ГО.

1. Що таке “циркумконтинентальні структури”? Наведіть приклади.

2. Що таке “циркумокеанічні структури”? Наведіть приклади.

3. Охарактеризуйте вертикальну ярусність ГО.


НЕ 2.6. Ландшафтна сфера Землі

1. Охарактеризуйте поясно-зональні структури ГО.

2. Охарактеризуйте зонально-азональні структури Світового океану.

3. Опишіть ієрархію природних комплексів у ГО (від глобального до локального рівня).


НЕ 2.7. Динаміка ГО

1. Опишіть транспортування мінеральної речовини у ГО.

2. Опишіть основні риси циркуляції атмосфери.

3. Опишіть основні риси циркуляції Світового океану.


НЕ 2.8. Кругооберти, циркуляція, ритміка, функціонування геосистем.

1. Опишіть біогенні кругооберти кисню (оксигену) та вуглецю (карбону) в ГО.

2. Охарактеризуйте великий та малі кругооберти води.

3. Охарактеризуйте великий та малі літосферні кругооберти.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінювання за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

Зараховано


82-89

B

4 (добре)

75-81

C

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу, уміє виконувати ряд польових та стаціонарних досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

25

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

10

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

-


7. Література до дисципліни


Основна

 1. Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство. - К.: Либідь, 2000. - 464 с.

 2. Введение в физическую географию / Марков К.К., Добродеев О.П., Симонов Ю.Г. и др. - М., 1978.

 3. Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. - М.: Высшая школа, 1984. - 255 с.

 4. Жекулин В.С. Введение в общую географию. - Л., 1989.

 5. Исаченко А.Г. География сегодня. - М., 1979.

 6. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. - М.: Высшая школа, 1990.

 7. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. - М.: Мысль, 1985.

 8. Физическая география для подготовительных отделений вузов / Под ред К.В. Пашканга. - М.: Высшая школа, 1991.

 9. Физико-географический атлас Мира (ФГАМ). – М., 1964. – 200 с.


Додаткова


 1. Алексеев В. П. Становление человечества. – М., 1984. – 464 с.

 2. Баландин Г.К., Бондарев Л. Г. Природа и цивилизация. – М., 1988. – 391 с.

 3. Вернадский В.И. Биосфера. М.: Мысль, 1967. 376 с.

 4. Географический атлас для учителей средней школы. – М., 1981. – 238 с.

 5. Григорьев А. А. Антропогенное воздействие на природную среду по наблюдениям из космоса. – Л., 1985. – 239 с.

 6. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1994. – 638 с.

 7. Жижченко Б. Палеогеография. Методы палеогеографических исследований.   Л., 1959.

 8. Исаченко А. Г. Оптимизация природной среды. – Л., 1980. – 178 с.

 9. Калесник С. В. Основы общего землеведения. – М.: Учпедгиз, 1955.

 10. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. М.: Мысль, 1970. 283 с.

 11. Лучицкий И. В., Основы палеовулканологии, т. 1—2, М., 1971.

 12. Марков К. К., Палеогеография, 2 изд., М., 1960.

 13. Марков К.К. и др. Введение в физическую географию. М.: Высш. школа, 1978. 181 с.

 14. Мильков Ф. И. Человек и ландшафты. – М., 1973. – 224 с.

 15. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. М.: Просвещение, 1967. 390 с.

 16. Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. М.: Академия, 2000. 240 с.

 17. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. – М.: Географгиз, 1961.

 18. Розанов Б.Г. Основы учения об окружающей среде. М.: Изд-во МГУ, 1984. 273 с.

 19. Рухин Л. Б., Основы общей палеогеографии, 2 изд., Л., 1962.

 20. Синицын В. М., Введение в палеоклиматологию, Л., 1967.

 21. Степанов В.Н. Океаносфера. М.: Мысль, 1983. 270 с.

 22. Фукарек Ф.A Миллер Г., Шустер Р. Растительный мир Земли. Т. 1 2. М.: Мир, 1982. 320 с.

 23. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1969. – 348 с.

 24. Яблоков А.В., Остроумов С.А. Уровни охраны живой природы. М.: Наука, 1985. 175 с.
Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи