Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Медичної географії" (назва навчального предмета) для спеціальності
Скачати 288.57 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Медичної географії" (назва навчального предмета) для спеціальності
Дата24.09.2012
Розмір288.57 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор _____ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Медичної географії”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 7.070501, 8.070501 Географія

(номер, назва спеціальності

____________________________________________________________________________________


або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

108

3

16

8

-
84


10


Заочна

5

10

108
8


100


10Робоча програма складена на основі

________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

__________________________________________________________________


Робоча програма складена проф. Гуцуляком Василем Миколайовичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1.Пояснювальна записка


  1. Мета викладання дисципліни


Мета медичної географії – сприяти проведенню заходів, спрямованих на збереження й зміцнення здоров’я населення та підвищення продуктивності праці; на профілактику різних хвороб, а також раціональну організацію медичного обслуговування населення на конкретній території.


  1. ^ Завдання вивчення дисципліни

Завдання медичної географії – вивчення властивостей географічного середовища в процесі їх впливу на здоров’я населення. При цьому потрібно вивчати вплив як окремих компонентів середовища (клімату, ґрунтів, вод, рослинності, тваринного світу), так і медико-географічних властивостей природно-територіальних і природно-виробничих комплексів.


  1. ^ Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

-вільне володіння теоретичним матеріалом медико-географічних досліджень;

-засвоєння основних понять та визначень з медичної георафії;

-уміння давати аналіз окремих захворювань населення у зв’язку з геоекологічною ситуацією в регіоні;

-знання та володіння методами медико-географічних досліджень,

-вироблення навичок медико-географічної оцінки території;

-засвоїти методику обчислення інтенсивних та стандартизованих показників здоров’я населення;

-засвоїти методику складання статистичних карт захворюваності населення;

-вміти складати медико-географічні та медико-екологічні карти.

^ 2. Структура змicтoвих модулiв, навчальних елементів дисципліни

"Медична географія" та навчальної діяльності студента

Компетенції

(прогнозовані

результати

навчання)

Тема змістового

модуля (ЗМ),

навчального

елементу (НЕ)

Зміст

навчального елементуВид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

на заняті

ІНДЗ (за вибором)


Кількість балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ ЗМ 1. Основні напрямки та методи наукових досліджень 35

Знати історію розвитку медичної географії. Основні напрямки наукових досліджень.

НЕ 1.1. (Лекція) Вступ. Історія розвитку медичної географії. Основні напрямки наукових досліджень.

Мета, предмет i завдання курсу «Медична географія”, обсяг, змiст i порядок його вивчення.

Хронологія розвитку медико-географічних досліджень, основні напрямки досліджень


2

Конспект лекції


Вміти працювати з медико-географічними показниками.


НЕ 1.2. (^ Практична робота) Методи медико-географчних досліджень. експедиційні методи.

Стаціонарні методи медико-географічних досліджень.

Камеральна робота з медико-географічними показниками.2
Виконання практичної роботи


Засвоїти матеріал географічна патологія

(^ Самостійна робота) Вступ в географічну патологію (робота А.А.Авцина)

Вступ в географічну патологію6тестування;

складання бібліографічних списків;


Знати основні чинники географічного середовища і здоров’я людини.


НЕ 1.3. (Лекція) Чинники географічного середовища і здоров’я людини..


Природні та антропогенні чинники виникнення хвороб та їх класифікація

Геохімічні чинники.

Геофізичні чинники

4

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти обчислення інтенсивних показників захворюваності населення.

НЕ 1.4. (^ Практична робота)Обчислення інтенсивних показників захворюваності населення.

Обчислення інтенсивних показників захворюваності населення.


2
Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати матеріал теми: Захворюваність та смертність населення.


(^ Самостійна робота) Захворюваність та смертність населення.Захворюваність та смертність населення.

Обчислення стандартизованих показників захворюваності населення

(Загальна медична географія світу (робота В.О.Шевченко, В.М.Гуцуляка, Г.Л. Нечипоренко)
8тестування;

складання бібліографічних списків;


Знати матеріал лекції за темою: Адаптація організму людини.

НЕ 1.5. (Лекція) Адаптація організму людини.

Адаптація людини до екстремальних умов навколишнього середовища

2

Конспект лекції;


усне опитування;


Знати основні методи медико-географічних досліджень

НЕ 1.6.(^ Практична робот). Основні методи медико-географічних досліджень

Складання карт захворюваності населення. Шкала перемінних інтервалів.


2
Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати географію хвороб людини та характеристику окремих хвороб

НЕ 1.7.(Лекція ) Географія хвороб людини

Характеристика окремих хвороб

(Аналіз медико-екологічного атласу України)

4

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти складати карти захворюваності населення.

НЕ 1.8.(^ Практична робот) Складання карт захворюваності

Складання карт захворюваноті в інтенсивних показниках4
Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Ознайомитись із медико-географічними дослідженнями Молдавії

(^ Самостійна робота) Медико-географічні дослідження Молдавії (робота Е.С. Фельдман)

Медико-географічні дослідження Молдавії6тестування;

складання бібліографічних списків;


Знати і розуміти вплив кліматичних факторів на здоров’я людини

НЕ 1.9. (Лекція ) Медична кліматологія та кліматотерапія

Роль клімату у лікувальних цілях

2

Конспект лекції


Знати і розуміти роль лікувальних грязей та мінеральних вод для здоров’я людини

НЕ 1.10.(Лекція ) Лікувальні грязі та мінеральні води

Роль лікувальних грязей та мінеральних вод

2

Конспект лекції


^ ЗМ 2. Географія, значення та проблеми медичної географії 35

Знати географію окремих захворювань:ендемічні хвороби, уровська хвороба, уролітіаз, подагра, міопія, главкома

НЕ 2.1.Географія окремих хвороб людини

-Ендемічні хвороби (воло, флюороз, анемія). Географія хвороб.

- Уровська хвороба, уролітіаз, подагра, міопія, главкома

4

Конспект лекції;


усне опитування;


Знати географію окремих захворювань: серцево судинні хвороби, нозогеографію злоякісних хвороб


НЕ 2.1.1.Географія окремих хвороб людини

Серцево судинні хвороби. Нозогеографія.

- Злоякісні новоутворення. Нозогеографія злоякісних хвороб

-Передумови водно­нітритної інтоксикації

4

Конспект лекції;


усне опитування;


Знати географію окремих захворювань:хвороби, пов’язані з особливостями харчових режимів,інфекційні та паразитичні хвороби

НЕ 2.1.2.Географія окремих хвороб людини

-Хвороби, пов’язані з особливостями харчових режимів.

- Інфекційні та паразитичні хвороби (клішовий енцефаліт, чума, лихоманка, туляремія, бруцельоз, холера, та ін.).

4

Конспект лекції;


усне опитування;


Знати нозоареали світу.

Нозогеографію

світу.


НЕ 2.1.3.Географія окремих хвороб людини

Нозогеографія світу

 1. Загальні особливості (природні ті соціально-економічні фактори, розвиток епідем-географічного напряму) інфекційних та паразетарних хвороб;

 2. Основні закономірності географічного поширення епідеміологічних явищ;

 3. Епідеміолого-географічне районування світу;

 4. Епідеміологія як наука.

 5. Світові нозоареали окремих інфекційних хвороб
2

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти знаходити кореляційні залежності між захворюваністю і факторами довкілля.

НЕ 2.2.(^ Практична робот) Визначення кореляційних залежностей між захворюваністю і факторами довкілля.

Сітка контрольних точок.

а) Обчислення коефіцієнта кореляції захворюваності раком шкіри і сонячного радіацією;


-

-

-

2
Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати медико-географічні особливості окремих регіонів світу.

(^ Самостійна робота) Медико-географічні особливості окремих регіонів світу

1. Медико-географічні особливості України

2. Медико-географічні особливості Чернівецької області

-

-

13

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Розуміти значення та проблеми медичної географії в Україні.

НЕ 2.3.(Лекція) Значення та проблеми медичної географії в Україні

Значення медичної географії в Україні

(Аналіз реферативних журналів "Медицинская географія») самостійна робота

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти складати карти медико-географічних захворювань.

НЕ 2.4.(^ Практична робот) Складання карт медико-географічних захворювань

Обчислення коефіцієнта кореляції між захворюваністю раком шкіри і температурою повітря;

Обчислення коефіцієнта кореляції між захворюваністю раком шкіри і сильними вітрами;

Обчислення коефіцієнта кореляції між захворюваністю раком шкіри і швидкістю вітром;

Обчислення коефіцієнта кореляції між захворюваністю раком шкіри і засухами;

Обчислення коефіцієнта кореляції між захворюваністю раком шкіри і пиловими бурями

-

-

-

2
Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати про розвиток,стан та перспективи розвитку медичної географії.

(^ Самостійна робота) Значення та проблеми медичної географії в Україні

Розвиток медичної географії в Україні, стан та перспектива розвитку.

-

-

8

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Вміти аналізувати медико-географічні та екологічні карти території України

НЕ 2.5.(Лекція) Складання карт медико-географічних захворювань окремих територій

Аналіз медико-географічних та екологічних карт території України

2

-

-

-

-

Конспект лекції;


усне опитування;


Вміти визначати коефіцієнти кореляції між захворюваністю раком шкіри і сильними вітрами.


НЕ 2.6.(^ Практична робот) Обчислення коефіцієнта кореляції між захворюваністю раком шкіри і сильними вітрамиВизначення коефіцієнта кореляції між захворюваністю раком шкіри і сильними вітрами;


-

-

-

2
Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати медико-географічні особливості України

(^ Самостійна робота) Медико-географічні особливості України

Медико-географічні особливості України, стан та перспективи розвитку.

-

-

8

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


Вміти обчислювати стандартизовані показники захворюваності

НЕ 2.7.(^ Практична робота) Обчислення стандартизованих показників захворюваності

Обчислення стандартизованих показників захворюваності

-

-

-

1
Виконання практичної роботи;


Усне опитування;


Знати матеріал за темою: Ендемічні хвороби

(^ Самостійна робота)

Ендемічні хвороби

Ендемічні хвороби (воло, флюороз, анемія). Географія хвороб

-

-

8

-

-

тестування;

складання бібліографічних списків;


^ ЗМ 1. Основні напрямки та методи наукових досліджень 35

ЗМ 2. Географія, значення та проблеми медичної географії 35

Модуль контроль 30^ 3.Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ЗМ НЕ

в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостіної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1. НЕ 1.1.

Вступ в географічну патологію (робота А.А.Авцина)

Конспект. Письмовий контроль

2, 4, 6, 12, 14

ЗМ 1. НЕ 1.3.

Захворюваність та смертність населення.

Усне опитування

1, 2, 3, 4, 5, 6

ЗМ 1. НЕ 1.7.

Медико-географічні дослідження Молдавії (робота Е.С. Фельдман)

Конспект. Письмовий контроль

1, 2, 5, 12

ЗМ 1. НЕ 2.1.

Медико-географічні особливості окремих регіонів світу

Конспект. Письмовий контроль

4, 6, 7, 8

ЗМ 2. НЕ 2.3.

Значення та проблеми медичної географії в Україні

Конспект. Письмовий контроль

1, 3, 5, 14

ЗМ 2. НЕ 2.5.

Медико-географічні особливості України

Конспект. Письмовий контроль

3, 5, 10, 13, 14

ЗМ 2. НЕ 2.5.

Ендемічні хвороби

Конспект. Письмовий контроль

4, 5, 9, 11, 12^ 4.Тематика ІНДЗ (рефератів,есе,творчих завдань)

(Не передбачено)


5. Модуль контроль (контрольні питання до дисципліни, для

самоконтролю та самоперевірки)

1.Становлення та історія розвитку медичної географії в дорадянському періоді.(Росія та зарубіжні країни).

2.Історія розвитку медичної географії в радянський період.

3.Історія розвитку та сучасний стан медико-географічних досліджень в Україні.

4.Залежність стану здоров’я населення від факторів географічного середовища.(аналіз окремих захворювань).

5.Вплив геофізичних(кліматичних факторів) на стан здоров’я населення.

6.Вплив геохімічних факторів на стан здоров’я населення.

7.Характеристика неінфекційних хвороб, пов’язаних з географічним середовищем.

8.Характеристика інфекційних та паразитарних хвороб пов’язаних з географічним середовищем.

9.Медико-географічні особливості території Чернівецької області.

10.Медична географія України ( картографічний аналіз окремих нозологій). За медико-географічним атласом.

11.Методи медико-географічних досліджень.

12.Медико-географічне картографування (обчислення показників,складання карт захворюваності окремих регіонів).

13.Кореляційні залежності між захворюваністю населення і факторами ландшафтного середовища (на прикладі окремих хвороб).

14. Методика обчислення інтенсивних показників захворюваності населення.

15. Методика обчислення стандартизованих показників захворюваності населення.


^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за

шкалою ЕСТS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Оцінка

90-100

"відмінно"


А

«Відмінно»

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Знання предмету "Медична географія" міцні і глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників і навчальних посібників та носять науковий й інноваційний характер (самостійно на основі первинних знань, отриманих від педагога чи з підручника). Знання використовуються вільно. Легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної професії

82-89

"добре"


В

«Дуже добре»

(вище середнього рівня з кількома помилками)

Знання предмету "Медична географія" міцні і глибокі, перебувають у межах навчальних програм, підручників і навчальних посібників. Студент здатний виконувати засвоєні види діяльності та окремі операції в нових нестандартних умовах, самостійно складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань, знаходити і за допомогою педагога усувати помилки.

75-81

С

«Добре»

(в загально за вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

На відміну від оцінки В, при оцінці С студент потребує періодичної підтримки з боку викладача при вирішенні нетипових завдань, однак самостійно розв'язує типові задачі.

69-74

"задовільно"


D

«Задовільно»

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знання, завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Студент самостійно використовує знання у завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності вони переносяться за допомогою викладача. Здатний виконувати діяльність за інструкцією, за певним алгоритмом чи за допомогою викладача.

60-68

Е

«Достатньо»

(вико навик задовольняє мінімальним критеріям)

Студент спроможний працювати лише за підтримки викладача, орієнтуючись в картографічних та графічних матеріалах.

35-59

"незадовільно"
«Незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

Вимоги на оцінку “задовільно” не виконані. Студент відтворює лише окремі фрагменти навчальної програми дисципліни “Методика організації наукової роботи у вищій школі”.

1-34

F

«Незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

Студент неспроможний давати відповіді на вузлові та елементарні питання з курсу “Методика організації наукової роботи у вищій школі”.^ 7.Література до дисципліни

Основна література

(до дисципліни)


Література до змістового модулю 1


 1. Авцын А.А. Введение геогроафическую паталогию. 1972 г. (фундаментальная робота).

 2. Гуцуляк В.М., Шевченко В.А. Методичні вказівки до практичних занять з методичної географії і екології. – Чернівці: ЧДУ, 1991.-38с.

 3. Гуцуляк В.М. Медична географія. – Чернівці: Рута, 1997.-72 с.

 4. Ковальский В.В. Геохимическая єкология, 1962.

 5. Шошин А.А. Основы медицинской географии,1962.

 6. Чаклин А.В. Медицинская география, М.:, 1977.

 7. Шевченко В.О., Гуцуляк В.М., Нечипоренко Г.Л. Загальна медична географія світу. – К:, 1998.-17с.Література до змістового модулю 2


 1. Авцын А.А. Введение геогроафическую паталогию. 1972 г. (фундаментальная робота).

 2. Гуцуляк В.М., Шевченко В.А. Методичні вказівки до практичних занять з методичної географії і екології. – Чернівці: ЧДУ, 1991.-38с.

 3. Гуцуляк В.М. Медична географія. – Чернівці: Рута, 1997.-72 с.

 4. Ковальский В.В. Геохимическая єкология, 1962.

 5. Шошин А.А. Основы медицинской географии,1962.

 6. Чаклин А.В. Медицинская география, М.:, 1977.

 7. Шевченко В.О., Гуцуляк В.М., Нечипоренко Г.Л. Загальна медична географія світу. – К:, 1998.-17с.Додаткова література

(до кожної теми)


 1. Гуцуляк В.М. Геохімія ландшафту. Чернівці: Рута, 1994.-82 с.

 2. Лазарев В.П. Введение геогигиену, 1966.

 3. Медецинская география. Реферативный журнал.

 4. Мерков А.М., Чаклин А.В. Статистическое изучение злокачестввеных новообразований ( учебное пособие ). – М.:Госизд. Мед.литература.

 5. Принцыпи и методы медико-географического картографирования.-Иркутск, 1968.

 6. Прохов Б.Б. Медико-географические особености територии (текст) Атлас Тюменской области.-М.,1976.

 7. Фельдман Е.О: Медико-географические исследования Молдавии. Кишинев,1977.

 8. Гуцуляк В.М. Геохімія ландшафту. Чернівці: Рута, 1994.-82 с.

 9. Лазарев В.П. Введение геогигиену, 1966.

 10. Медецинская география. Реферативный журнал.

 11. Мерков А.М., Чаклин А.В. Статистическое изучение злокачестввеных новообразований ( учебное пособие ). – М.:Госизд. Мед.литература.

 12. Принцыпи и методы медико-географического картографирования.-Иркутск, 1968.

 13. Прохов Б.Б. Медико-географические особености територии (текст) Атлас Тюменской области.-М.,1976.

 14. Фельдман Е.О: Медико-географические исследования Молдавии. Кишинев,1977.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмета
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Регіональної економічної І соціальної географії для спеціальності
Робоча програма складена на основі Концепції стандарту вищої базової географічної освіти та навчальних підручників І посібників затверджених...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з \"Медичної географії\" (назва навчального предмета) для спеціальності iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи