Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 268.35 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата24.09.2012
Розмір268.35 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Метеорології та кліматології

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
_____________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

1

2

144

4

16

16

16

6

902

Заочна

1

2

144
10
4
1302


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО


_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к. геогр. н., доц. Киналь Ольгою Володимирівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № __ від “____” _________200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета і завдання дисципліни

Курс метеорології та кліматології має за мету вивчення основних фізичних властивостей атмосфери та умов кліматотворення в земних умовах. Він передбачає формування у студентів фундаментальних знань про:

- будову атмосфери та її якісні характеристики;

- атмосферні процеси та явища, їх природу й наслідки;

- розподіл метеорологічних величин у просторі й часі;

- метеорологічний моніторинг;

- різноманіття кліматів Землі, їх географію; причини змін і коливань клімату.


1.2. Основне завдання курсу:

1) сформувати у студентів чіткі поняття і уявлення про властивості атмосфери Землі як невід'ємного елементу географічного середовища, що разом із іншими складовими географічної оболонки (формами земної пове­рхні, гідросферою, біогенними компонентами) визначає умови життєдіяльності лю­дини, різноманіття природних умов;

2) навчити студентів розуміти природу атмосферних явищ, їх фізичну сутність, міру впливу на інші природні процеси, на екологічний стан довкілля;

3) ознайомити студентів з методами спостережень за станом атмосфери, метеорологічними приладами, навчити виконувати метеорологічні спостереження;

4) вивчити географічний розподіл кліматичних елементів, з’ясувати особливості формування кліматів Землі та їх різноманіття.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Упродовж вивчення курсу студент повинен:

а) знати і розуміти основні поняття метеорологічного й кліматологічного змісту, сутність завдань метеорології та кліматології як наук, їх практичну значимість;

б) знати особливості будови атмосфери, особливості розподілу метеовеличин у просторі й часі, розуміти та вміти пояснювати хід атмосферних процесів, природу атмосферних явищ;

в) вивчити методи спостережень за станом атмосфери, уміти виконувати елементарні метеоспостереження, аналізувати їх результати, складати опис погоди;

г) знати чинники кліматотворення, вивчити особливості кліматів Землі, уміти складати кліматичні характеристики, працювати з кліматичними картами.


2.2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни

«Метеорологія і кліматологія» та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

С.Р.

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Будова, фізичні властивості атмосфери, її тепловий і водний режими.

Розуміти сутність предмету й завдань наук метеорології та кліматології. Знати будову атмосфери, її фізичні особливості, розуміти природу атмосферних процесів. Знати методи та способи спостережень за станом атмосфери. Знати історію розвитку метеорології та кліматології як наук, імена й досягнення видатних учених, основоположників фундаментальних вчень.


Знати і розуміти механізм перетворень сонячної радіації в атмосфері, особливості теплообміну в системі атмосфера-поверхня Землі, особливості режиму зволоження, утворення хмар і опадів, процесів породоутворення.


Знати особливості будови атмосфери, її фізичні властивості, види атмосферного моніторингу та порядок організації метеорологічних спостережень. Уміти давати означення об’єкту й предмету досліджень, пояснення основних дефініцій. Знати характеристики атмосферних шарів.
НЕ.1.1 (лекція). Метеорологія і кліматологія як науки. Об’єкт, предмет та методи досліджень. Атмосферний моніторинг [1, 2, 4, 11,12].Зміст метеорології і кліматології як наук, завдання, методи.

Сучасні методи спостережень за станом атмосфери, їх практичне значення. Види атмосферного моніторингу. Структура метеорологічної мережі. Метеорологічні станції.

2Конспект лекцій

Пошуково-інформаційна робота на тему «Атмосферний моніторинг та прогноз погоди» в ІнтернетмережіВивчити і знати історію виникнення, розвитку метеорології і кліматології як наук з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Знати про найдавніші джерела інформації метеорологічного та кліматологічного змісту, розвиток уявлень про погоду й клімат, імена видатних вчених та дослідників атмосфери. Знати особливості розвитку наук упродовж різних історичних часів. Знати історію розвитку вітчизняної науки, перелік найбільших досягнень в галузі досліджень атмосфери та вивчення клімату

НЕ 1.1.1 (самостійна робота) Історія розвитку метеорології і кліматології [12]

Особливості історичного розвитку метеорології і кліматології як наук. Основні етапи розвитку, відкриття, видатні вчені-метеорологи та кліматологи.

Історія вітчизняної метеорології і кліматології4Усне опитування, контрольна робота


Знати і розуміти, в чому полягають особливості атмосфери як повітряної оболонки, розуміти сутність і зміст метеоспостережень. Знати метеоприлади, розуміти принцип їх дії, знати особливості роботи метеорологічної станції. Уміти виконувати метеоспостереження в стаціонарних умовах.

НЕ 1.1.2.

Метеорологічний майданчик і метеоприлади. Метеорологічна станція (лабораторна робота) [1-6, 8, 9, 10, 13]

Поняття про метеорологічну станцію та метеоспостереження.. Метеорологічні прилади, спостереження за станом атмосфери.

4

Конспект, усне опитування


Знати будову та фізичні властивості атмосфери. Розуміти причини та вміти пояснювати причини вертикального розшарування і горизонтального розчленування атмосфери, вплив на рухи повітря та стан тропосфери. Уміти характеризувати шари атмосфери. Знати основні поняття про атмосферний тиск, розуміти причини його змін. Уміти пояснювати особливості просторового розподілу поля тиску над поверхнею Землі

НЕ 1.2.Повітря й атмосфера (лекція) [1-4, 11]

Склад і властивості атмосферного повітря. Фізичні властивості атмосфери, причини її вертикального розшарування та горизонтальної неоднорідності. Термічна стратифікація атмосфери та її метеорологічні наслідки.


2

Конспект лекцій. Контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на теми: «Метеорологічні особливості верхніх шарів атмосфери», «Атмосферні явища у високих шарах атмосфери»Знати та уміти пояснювати особливості закономірних змін атмосферного тиску з висотою та над поверхнею землі. Знати одиниці тиску. Розуміти взаємозв’язок між змінами температур повітря та величиною тиску, залежність горизонтальних рухів повітря від величини тиску.

НЕ 1.3. Атмосферний тиск і рух повітря (лекція) [1-4, 7]

Закономірності змін атмосферного тиску в часі та просторі. Рівняння статики атмосфери. Розподіл атмосферного тиску і рухи повітря. Адіабатичні процеси в атмосфері. Псевдоадіабатичні ефекти.

2

Конс

пект лекцій. Контрольна робота


Знати особливості будови та розуміти принцип дії метеоприладів для визначення АТ. Уміти виконувати спостереження за АТ, пояснювати особливості його ходу в часі. Знати методи обчислень величин АТ, правила застосування барометричних формул

НЕ 1.3.1. Атмосферний тиск. Спостереження за атмосферним тиском (лабораторна робота) [5, 7, 9, 10]

Методи визначення атмосферного тиску. Барометричні формули, формула Бабіне. Баричний градієнт, баричний ступінь. Інструментальні спостереження. Барометри. Барограф.

2

Конспект, усне опитування


Знати природу сонячної радіації, особливості змін сонячної радіації в атмосфері, розуміти їх причини. Знати кліматичні характеристики сонячної радіації. Розуміти кліматотвірне значення сонячної радіації.

НЕ 1.4.Сонячна радіація й атмосфера (лекція) [1-4, 11]

Сонячна радіація в атмосфері. Солярний клімат. Послаблення, розсіювання і поглинання сонячної радіації в атмосфері. Радіаційні характеристики клімату. Радіаційний баланс.

2

Конспект лекцій. Контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Атмосферні явища оптичного походження в атмосфері»Знати будову геліографа та принцип його дії. Розуміти причини змін тривалості сонячного сіяння. Знати причини мутності атмосфери, географічні закономірності змін інсоляції.

НЕ 1.4.1. Методи спостережень за станом неба та складовими сонячної радіації (лабораторна робота) [1-6, 8-11, 13]

Спостереження за тривалістю сонячного сіяння та станом неба. Геліограф.

1

Конс-

пект, усне опитування


Знати причини й наслідки теплообміну в атмосфері та теплообміну між атмосферою і підстильною поверхнею. Розуміти сутність процесів теплообміну, уміти їх пояснювати у зв’язку з впливом на атмосферні процеси. Знати сутність поняття «тепловий баланс». Розуміти закономірності ходу температур у повітрі та на ґрунті, географічного розподілу температур

НЕ 1.5. Тепловий режим атмосфери (лекція) [1-4, 11]

Теплообмінні процеси в атмосфері. Тепловий режим атмосфери, ґрунту, водойм. Тепловий баланс земної поверхні. Температура повітря й ґрунту. Теплообмін в атмосфері. Географічний розподіл температур повітря.

1

Конспект лекцій.


Знати будову, призначення метеорологічних термометрів. Уміти визначати температуру повітря й ґрунту. Розуміти принцип роботи термографа. Розуміти значення спостережень за температурою повітря й ґрунту.

НЕ 1.5.1 Методи визначення температури повітря і ґрунту (лабораторна робота) [5, 8-13]

Спостереження за температурою повітря й ґрунту. Метеорологічні термометри. Термограф.

2

Конспект, усне опитування


Розуміти хід процесів перетворення води в атмосфері, їх причини й метеорологічні наслідки. Знати географічну сутність поняття «випаровуваність». Знати Міжнародну класифікацію хмар, види опадів, уміти пояснювати генезис хмар і опадів. Знати види атмосферних явищ і вміти пояснювати їх природу.

НЕ 1.6. Вода в атмосфері (лекція)[1-4, 11]

Характеристики вологості повітря. Випаровування, конденсація та сублімація водяної пари в атмосфері. Хмари й атмосферні опади. Атмосферні явища.

2

Конспект лекцій. Контрольна робота


Знати характеристики вологості повітря, уміти визначати їх за допомогою метеоприладів. Знати будову й принцип роботи приладів. Розуміти сутність психрометричного методу, уміти виконувати спостереження за ним та належні обчислення.

НЕ 1.6.1. Методи визначення вологості повітря (лабораторна робота) [5, 8-11, 13]

Спостереження за вологістю повітря. Психрометр. Гігрометр. Гігрограф.

2

Конспект, усне опитування


Знати методику спостережень за хмарами, уміти визначати основні типи хмар, уміти користуватись. «Атласом хмар». Знати принцип дії плювіографа, уміти виконувати спостереження за опадами (опадомір, снігова рейка). Уміти визначати види горизонтальних опадів.


НЕ 1.6.2. Спостереження за , хмарами, атмосферними опадами (лабораторна робота) [5, 8-11, 13, «Атлас хмар»]


Спостереження за хмарами, атмосферними явищами приземного шару повітря, опадами, сніговим покривом. Плювіограф. Опадомір. Візуальні спостереження за наземними гідрометеорами.2
1

Конспект, усне опитуванняПошуково-інформаційна робота на теми: «Несприятливі та небезпечні атмосферні явища», «Сріблясті та перламутрові хмари»Розуміти природу атмосферних явищ, уміти пояснювати причини їх виникнення й розвитку, хід у часі, географічні закономірності просторового розподілу. Знати знакові форми запису у книжці КМ-1 та позначення на синоптичних картах

НЕ 1.7. Атмосферні явища (самостійна робота). [1-4, 5, 9, 10, 12, 13, додаткова л-ра]

Природа атмосферних явищ. Тумани. Наземні гідро метеори. Оптичні явища в атмосфері. Пилові бурі. Смерчі. Електричні явища.4Конспект, усне опитування


^ ЗМ 2. Циркуляція атмосфери. Клімати Землі.

Знати і розуміти природу рухів повітря в атмосфері, у приземному шарі повітря зокрема. Знати особливості баричного поля Землі, причини та наслідки циркуляції атмосфери. Знати причини різноманіття земних кліматів, уміти складати кліматичні характеристики. Навчитись аналізувати зміст метеорологічних таблиць, будувати графіки розподілу метеовеличин, рози вітрів, гістограми опадів.

Знати закономірності зонального розподілу тиску, природу баричних систем, уміти пояснювати причини й наслідки руху повітря в циклоні й антициклоні. Знати особливості баричного поля Землі, характеристики та географічний розподіл основних баричних утворень. Уміти пояснювати причини виникнення загальної циркуляції атмосфери.НЕ 2.1. Баричне поле і вітер (лекція)[1-4, 11, 12]Баричне поле атмосфери: динаміка в просторі й часі. Баричні системи. Циклони й антициклони: особливості виникнення, розвитку, кліматотвірний вплив. Погода в циклоні й антициклоні. . Циклони й антициклони на картах погоди.

2Конспект лекцій. Контрольна робота


Знати будову, принцип дії метеоприладів. Уміти виконувати спостереження за швидкістю та напрямом вітру. Уміти будувати й аналізувати рози вітрів

НЕ 2.1.1.Поле вітру і його характеристики (лабораторна робота) [5, 8-10, 13]

Спостереження за вітром. Роза вітрів. Флюгер. Анеморумбометр. Анемометр.

2

Конспект лекцій. Роза вітрів. Усне опитування.


Знати і вміти пояснювати закономірності руху повітряних мас над поверхнею Землі, розуміти їх залежність від зонального розподілу атмосферного тиску. Розуміти причини трансформації повітряних мас та їх наслідки. Знати типи атмосферної циркуляції, уміти показувати на карті основні циркуляційні потоки.

НЕ 2.2. Атмосферна циркуляція (лекція)[1-4, 12, кліматичні карти]

Повітряні течії в атмосфері. Рух і трансформація повітряних мас. Загальна схема циркуляції атмосфери та її типи.

1

Конспект лекцій. Контрольна робота


Знати типи місцевої циркуляції, розуміти та вміти пояснювати її природу, особливості проявів та географічного розподілу. Розуміти природу місцевих вітрів.

НЕ 2.2.1. Місцева циркуляція атмосфери (самостійна робота) [1-4, 12]

Гірсько-долинна, бризова циркуляція, фени, бора, інші види місцевих вітрів4Конспект лекцій. Усне опитування


Розуміти дію чинників кліматотворення. Знати закономірності географічного розподілу елементів клімату. Знати кліматичні пояси Землі, уміти давати їх характеристики. Знати кліматичні області, уміти показувати їх на карті. Знати класифікації кліматів.

НЕ 2.3. Клімати Землі. (лекція) [1-4, 12, кліматичні карти]

Чинники й процеси кліматотворення. Вплив земної поверхні на процеси кліматотворення. Закономірності розподілу елементів клімату.

Географія та особливості кліматів Землі. Класифікації кліматів.

2

Конспект лекцій. Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Особливості клімату…(територія - за вибором )»Знати кліматичні пояси й кліматичні області Землі, розуміти закономірності їх географічного розподілу,вміти показувати на карті. Уміти складати порівняльні характеристики кліматів Землі, знати їх особливості.

НЕ 2.3.1. Кліматичні пояси та кліматичні області Землі. (самостійна робота) [1-4, 12. Додаткова л-ра, кліматичні карти]

Характеристики кліматів Землі: арктичного, субарктичного, антарктичного, субантарктичного, помірного, субтропічного, тропічного, субекваторіального, екваторіального та окремих кліматів (пасатного, мусонного, середземноморського тощо)8Конспект лекцій. Усне опитування


Уміти аналізувати зміст таблиць ТМ-1, використовувати їх для побудови графіків розподілу метеовеличин у часі. Уміти будувати й аналізувати графіки, діаграми, гістограми. Уміти визначати амплітуди метеовеличин, складати описи їх ходу (змін).

НЕ 2.3. 2. Побудова графіків ходу метеовеличин та опис погоди календарного місяця за даними навчальної метеостанції ЧНУ

Хід температур повітря й ґрунту, відносної вологості повітря, опадів, атмосферних явищ. Визначення амплітуд температур, розрахунок середніх величин. Аналіз змін метеовеличин упродовж місяця,

4

Графіки, опис погоди, усне опитування3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

№ ЗМ

НЕ

в яких

передба-

чено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.1.1.

Історія розвитку метеорології і кліматології:

 • з’ясувати особливості розвитку метеорології та кліматології в різні історичні періоди, в Україні зокрема;

 • з’ясувати особливості розвитку мережі метеоспостережень в Європі та в Україні;

 • з’ясувати роль видатних вчених у розвитку науки та значення їх досліджень

 Усне опитування

Контрольна робота


[12]


 НЕ 1.7..

 Атмосферні явища:

 • з’ясувати генезис найбільш поширених атмосферних явищ;

 • проаналізувати особливості їх географічного розподілу;

 • визначити явища, що спостерігаються рідко , описати їх прояви

 Усне опитування

Контрольна робота


 [1-4, 5, 9, 10, 12, 13, додаткова л-ра]


 НЕ 2.2.1.

 Місцева циркуляція атмосфери:

 • визначити види місцевої циркуляції, з’ясувати її природу;

 • охарактеризувати прояви місцевих вітрів;

 • проаналізувати географічні закономірності поширення місцевих вітрів

 Усне опитування

Контрольна робота


 [1-4, 12]


НЕ 2.3.1.

Кліматичні пояси та кліматичні області Землі:

 • з’ясувати закономірності кліматичного поля Землі;

 • визначити центри дії атмосфери, кліматичні області кожного кліматичного поясу;

 • скласти кліматичні характеристики кліматичного поясу й області (за вибором;

 • з’ясувати кліматичні особливості свого регіону.

Усне опитування

Контрольна робота


[1-4, Додаткова л-ра, кліматичні карти]ТЕМИ ІНДЗ


 1. Сучасні дослідження повітряної оболонки Землі

 2. Сучасні дослідження клімату в Україні

 3. Всесвітня метеорологічна організація

 4. Особливості верхніх шарів атмосфери. Екзосфера і термосфера

 5. Явище полярного сяйва у атмосфері

 6. Сріблясті та перламутрові хмари в атмосфері

 7. Озон у атмосфері: причини й наслідки

 8. Оптичні явища в атмосфері

 9. Природа явища гало

 10. Природа райдуги

 11. Рефракція і дифракція світла в атмосфері

 12. Міражі як оптичне явище

 13. Незвичайні атмосферні явища

 14. Смерчі й торнадо, їх географія

 15. Урагани і їх поширення

 16. Тропічні циклони, особливості їх виникнення й розвитку

 17. Явище посухи: особливості прояву, причини та наслідки

 18. Суховії: походження, прояви та наслідки

 19. Шквали, грозові вали: їх природа і наслідки

 20. Явище грози та зірниці. Природа грому й блискавки

 21. Електричні явища в атмосфері

 22. Кульові блискавки: гіпотези походження, прояви та наслідки

 23. Місцеві вітри: виникнення, різновиди, географія проявів, назви

 24. Явище бори. Причини виникнення та наслідки

 25. Стокові вітри і їх географія

 26. Зливи,катастрофічні дощі: їх причини йнаслідки

 27. Смог як небезпечне явище

 28. Тумани і їх географія

 29. Сильні вітри та вітровали

 30. Ожеледь і ожеледиця

 31. Небезпечні атмосферні явища

 32. Пилові бурі

 33. Імла та мжичка як атмосферне явище

 34. Роса як явище та джерело вологи

 35. Явище інію та паморозі

 36. Природа твердих опадів

 37. Град як небезпечне явище

 38. Хуртовини й заметілі

 39. Явище відлиги

 40. Сутінки як оптичне явище

 41. Ефект „Ель-Ніньйо”

 42. Клімат Середземномор’я і середземноморські клімати

 43. Клімати океанів

 44. Клімати західних узбереж материків

 45. Мусонні клімати, їх географія

 46. Клімат Арктики

 47. Клімат Антарктиди

 48. Клімат Гренландії

 49. Клімат тундри

 50. Клімати пустель

 51. Клімат узбережжя Скандинавії

 52. Кліматичний вплив холодних океанічних течій

 53. Кліматичний вплив теплих океанічних течій

 54. Клімат тропічних пустель

 55. Клімат вологих екваторіальних лісів

 56. Клімат саванн

 57. Клімат степів

 58. Клімат гірських високих плато

 59. Клімат гірських регіонів

 60. Різноманіття кліматів Європи

 61. Континентальні клімати

 62. Клімат сухих субтропіків

 63. Клімат вологих тропіків

 64. Морський клімат

 65. Клімат міста

 66. Клімат лісу

 67. Клімат полів

 68. Мікроклімат

 69. Гірські клімати

 70. Зміни клімату: причини й наслідки

 71. Зміни клімату в Україні

 72. Сучасні тенденції кліматичних змін

 73. Зміни клімату в минулому

 74. Особливості клімату місцевості (за вибором)

 75. Особливості клімату регіону (за вибором)

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи