Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.)
Скачати 402.51 Kb.
НазваЗатверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.)
Сторінка1/2
Дата24.09.2012
Розмір402.51 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Метеорології та кліматології

(назва навчального предмета)

____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070501 Географія,

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування
_____________________________________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

2

3

108

3

28

-

34

6

40


3


Заочна

2

3

108

3

8

-

8
92


3Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО


_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена к. геогр. н., доц. Киналь Ольгою Володимирівною

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № __ від “____” _________200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета і завдання дисципліни

Курс метеорології та кліматології має за мету вивчення основних фізичних властивостей атмосфери та умов кліматотворення в земних умовах. Він передбачає формування у студентів фундаментальних знань про:

- будову атмосфери та її якісні характеристики;

- атмосферні процеси та явища, їх природу й наслідки;

- розподіл метеорологічних величин у просторі й часі;

- метеорологічний моніторинг;

- різноманіття кліматів Землі, їх географію; причини змін і коливань клімату.

1.2. Основне завдання курсу:

1) сформувати у студентів чіткі поняття і уявлення про властивості атмосфери Землі як невід'ємного елементу географічного середовища, що разом із іншими складовими географічної оболонки (формами земної пове­рхні, гідросферою, біогенними компонентами) визначає умови життєдіяльності лю­дини, різноманіття природних умов;

2) навчити студентів розуміти природу атмосферних явищ, їх фізичну сутність, міру впливу на інші природні процеси, на екологічний стан довкілля;

3) ознайомити студентів з методами спостережень за станом атмосфери, метеорологічними приладами, навчити виконувати метеорологічні спостереження;

4) вивчити географічний розподіл кліматичних елементів, з’ясувати особливості формування кліматів Землі та їх різноманіття.


1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Упродовж вивчення курсу студент повинен:

а) знати і розуміти основні поняття метеорологічного й кліматологічного змісту, сутність завдань метеорології та кліматології як наук, їх практичну значимість;

б) знати особливості будови атмосфери, особливості розподілу метеовеличин у просторі й часі, розуміти та вміти пояснювати хід атмосферних процесів, природу атмосферних явищ;

в) вивчити методи спостережень за станом атмосфери, уміти виконувати елементарні метеоспостереження, аналізувати їх результати, складати опис погоди;

г) знати чинники кліматотворення, вивчити особливості кліматів Землі, уміти складати кліматичні характеристики, працювати з кліматичними картами.


2.2. Структура змістовних модулів, навчальних елементів дисципліни «Метеорологія і кліматологія» та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного

контролю

на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

С.Р.

Пр

Лаб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Будова та фізичні властивості атмосфери.

Розуміти сутність предмету й завдань наук метеорології та кліматології. Знати будову атмосфери, її фізичні особливості, розуміти природу атмосферних процесів. Знати методи та способи спостережень за станом атмосфери. Знати історію розвитку метеорології та кліматології як наук, імена й досягнення видатних учених, основоположників фундаментальних вчень.


Знати особливості будови атмосфери, її фізичні властивості, види атмосферного моніторингу та порядок організації метеорологічних спостережень. Уміти давати означення об’єкту й предмету досліджень, пояснення основних дефініцій. Знати й уміти давати характеристики атмосферних шарів.

НЕ.1.1 (лекція). Метеорологія і кліматологія як науки. Об’єкт, предмет та методи досліджень [1, 2, 4, 11,12].

Зміст метеорології і кліматології як наук, завдання, методи.

Сучасні методи спостережень за станом атмосфери, їх практичне значення.. Атмосферний моніторинг.

Структура метеорологічної мережі. Особливості роботи метеостанції. Метеорологічний майданчик і метеоприлади.

2Конспект лекцій

Пошуково-інформаційна робота на тему «Атмосферний моніторинг та прогноз погоди в Інтернетмережі»Вивчити і знати історію виникнення, розвитку метеорології і кліматології як наук з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Знати про найдавніші джерела інформації метеорологічного та кліматологічного змісту, розвиток уявлень про погоду й клімат, імена видатних вчених та дослідників атмосфери. Знати особливості розвитку наук упродовж різних історичних часів. Знати історію розвитку вітчизняної науки, перелік найбільших досягнень в галузі досліджень атмосфери та вивчення клімату

НЕ 1.1.1 (самостійна робота) Історія розвитку метеорології і кліматології [12]

Особливості історичного розвитку метеорології і кліматології як наук. Основні етапи розвитку, відкриття, видатні вчені-метеорологи та кліматологи.

Історія вітчизняної метеорології і кліматології4Усне опитування

Обговорення у групі

Контрольна робота


Знати і розуміти, в чому полягають особливості атмосфери як повітряної оболонки, розуміти сутність і зміст метеорологічних спостережень. Знати метеоприлади, розуміти принцип їх дії, знати особливості роботи метеорологічної станції. Уміти виконувати метеоспостереження в стаціонарних умовах.

НЕ 1.1.2. (лабораторна робота)

Метеорологічний майданчик і метеоприлади. Метеорологічна станція [1-6, 8, 9, 10, 13]

Поняття про метеорологічну станцію та метеоспостереження. Метеорологічні прилади, спостереження за станом атмосфери.

6

Конспект, усне опитування

Контрольна робота


Знати будову та фізичні властивості атмосфери. Розуміти причини та вміти пояснювати причини вертикального розшарування і горизонтального розчленування атмосфери, вплив на рухи повітря та стан тропосфери. Уміти характеризувати шари атмосфери. Знати основні поняття про атмосферний тиск, розуміти причини його змін. Уміти пояснювати особливості просторового розподілу поля тиску з висотою та над поверхнею ЗемліНЕ 1.2.Повітря й атмосфера (лекція) [1-4, 11]

Склад і властивості атмосферного повітря. Фізичні властивості атмосфери, причини її вертикального розшарування та горизонтальної неоднорідності. Термічна стратифікація атмосфери та її метеорологічні наслідки.

Атмосферний тиск, закономірності його змін з висотою. Зональний розподіл тиску.

4

Конспект лекцій. Контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на теми: «Метеорологічні особливості верхніх шарів атмосфери», «Атмосферні явища у високих шарах атмосфери»Знати особливості будови та розуміти принцип дії метеоприладів для визначення АТ. Уміти виконувати спостереження за АТ, пояснювати особливості його ходу в часі.. Знати методи обчислень величин АТ з урахуванням поправок, знати правила застосування барометричних формул, уміти розв’язувати задачі за їх допомогою.

НЕ 1.2.1. Атмосферний тиск. Спостереження за атмосферним тиском (лабораторна робота) [5, 7, 9, 10]

Методи визначення атмосферного тиску (АТ). Барометри. Барограф. Формула Бабіне.

4

Конспект, усне опитування

Контрольна робота


^ ЗМ.2. Тепловий і водний режим атмосфери

Знати і розуміти механізм перетворень сонячної радіації в атмосфері, особливості теплообміну в системі атмосфера-поверхня Землі, особливості режиму зволоження, утворення хмар і опадів, процесів погодоутворення.

Знати природу сонячної радіації, особливості змін сонячної радіації в атмосфері, розуміти їх причини. Знати кліматичні характеристики сонячної радіації. Розуміти кліматотвірне значення сонячної радіації.НЕ 2.1.Сонячна радіація й атмосфера (лекція) [1-4, 11]Сонячна радіація в атмосфері. Радіаційні характеристики клімату, радіаційний баланс.


2

Конспект лекцій. Контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Атмосферні явища оптичного походження в атмосфері»Знати будову геліографа та принцип його дії. Розуміти причини змін тривалості сонячного сіяння. Знати причини мутності атмосфери, географічні закономірності змін інсоляції.

НЕ 2.1.1. Методи спостережень за станом неба та складовими сонячної радіації (лабораторна робота) [1-6, 8-11, 13]

Спостереження за тривалістю сонячного сіяння та станом неба. Геліограф.

2

Конспект, усне опитування


Знати причини й наслідки теплообміну в атмосфері та теплообміну між атмосферою і підстильною поверхнею. Розуміти сутність процесів теплообміну, уміти їх пояснювати у зв’язку з впливом на атмосферні процеси. Знати сутність поняття «тепловий баланс». Розуміти закономірності ходу температур у повітрі та на ґрунті, географічного розподілу температур.

НЕ 2.2. Тепловий режим атмосфери (лекція) [1-4, 11]

Теплообмінні процеси в атмосфері. Тепловий режим атмосфери, ґрунту, водойм. Тепловий баланс земної поверхні. Температура повітря й ґрунту.

2

Конспект лекцій. Контрольна робота


Знати будову, призначення метеорологічних термометрів. Уміти визначати температуру повітря й ґрунту. Розуміти принцип роботи термографа. Розуміти значення спостережень за температурою повітря й ґрунту.

НЕ 2.2.1 Методи визначення температури повітря і ґрунту (лабораторна робота) [5, 8-13]

Спостереження за температурою повітря й ґрунту. Метеорологічні термометри. Термограф.

4

Конспект, усне опитування

Контрольна робота


Розуміти хід процесів перетворення води в атмосфері, їх причини й метеорологічні наслідки. Розуміти роль випаровування у атмосферних процесах, знати географічну сутність поняття «випаровуваність». Знати Міжнародну класифікацію хмар, види опадів, уміти пояснювати їх генезис. Знати види атмосферних явищ і вміти пояснювати їх природу.

НЕ 2.3. Вода в атмосфері (лекція)[1-4, 11]

Характеристики вологості повітря. Випаровування, конденсація та сублімація водяної пари в атмосфері. Хмари й атмосферні опади. Атмосферні явища.

4

Конспект лекцій. Контрольна робота


Знати характеристики вологості повітря, уміти визначати їх за допомогою метеоприладів. Знати будову й принцип роботи приладів. Розуміти сутність психрометричного методу, уміти виконувати спостереження за ним та належні обчислення.

НЕ 2.3.1. Методи визначення вологості повітря (лабораторна робота) [5, 8-11, 13]

Спостереження за вологістю повітря. Психрометр. Гігрометр. Гігрограф.

2

Конспект, усне опитування


Знати методику спостережень за хмарами, уміти визначати основні типи хмар, уміти користуватись. «Атласом хмар». Знати принцип дії плювіографа, уміти виконувати спостереження за опадами (опадомір, снігова рейка). Уміти визначати види горизонтальних опадів.


НЕ 2.3.2. Спостереження за станом неба, хмарами, атмосферними опадами (лабораторна робота) [5, 8-11, 13, «Атлас хмар»]


Спостереження за хмарами, атмосферними явищами приземного шару повітря, опадами, сніговим покривом.. Плювіограф. Опадомір. Візуальні спостереження за наземними гідрометеорами.
6
2

Конспект, усне опитування


Пошуково-інформаційна робота на теми: «Несприятливі та небезпечні атмосферні явища», «Сріблясті та перламутрові хмари»Розуміти природу атмосферних явищ, уміти пояснювати причини їх виникнення й розвитку, хід у часі, географічні закономірності просторового розподілу. Знати знакові форми запису у книжці КМ-1 та позначення на синоптичних картах

НЕ 2.3.3. Атмосферні явища (самостійна робота) . [1-4, 5, 9, 10, 12, 13, додаткова л-ра]

Природа атмосферних явищ. Тумани. Наземні гідро метеори. Оптичні явища в атмосфері. Пилові бурі. Смерчі. Електричні явища.6Усне опитування

Обговорення у групі

Контрольна робота^ ЗМ 3. Циркуляція атмосфери. Клімати Землі.
Знати і розуміти природу рухів повітря в атмосфері, у приземному шарі повітря зокрема та їх наслідки. Уміти виконувати елементарний аналіз карт погоди. Знати причини різноманіття земних кліматів. Знати кліматичні карти, уміти складати кліматичні характеристики. Навчитись аналізувати метеорологічні таблиці, будувати графіки розподілу метеовеличин, рози вітрів, гістограми опадів.

Знати закономірності зонального розподілу тиску, природу баричних систем, уміти пояснювати причини й наслідки руху повітря в циклоні й антициклоні. Знати особливості баричного поля Землі, характеристики та географічний розподіл основних баричних утворень. Уміти пояснювати причини виникнення загальної циркуляції атмосфери.НЕ 3.1. Баричне поле і вітер (лекція)[1-4, 11, 12]Баричне поле атмосфери: динаміка в просторі й часі. Баричні системи. Циклони й антициклони: особливості виникнення, розвитку, кліматотвірний вплив. Погода в циклоні й антициклоні. . Циклони й антициклони на картах погоди.

.

4Конспект лекцій. Контрольна робота

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Тропічні циклони»Знати будову, принцип дії метеоприладів. Уміти виконувати спостереження за швидкістю та напрямом вітру. Уміти будувати й аналізувати рози вітрів

НЕ 3.1. 1.Поле вітру і його характеристики (лабораторна робота) [5, 8-10, 13]

Спостереження за вітром. Роза вітрів. Флюгер. Анеморумбометр. Анемометри.

4

Конспект лекцій. Роза вітрів. Усне опитування.


Знати і вміти пояснювати особливості баричного поля Землі, закономірності руху повітряних мас над її поверхнею. Розуміти взаємозв’язок зонального розподілу атмосферного тиску та циркуляції атмосфери. Розуміти причини трансформації повітряних мас та їх наслідки. Знати типи атмосферної циркуляції, уміти показувати на карті основні циркуляційні потоки.

НЕ 3.2. Атмосферна циркуляція (лекція)[1-4, 12, кліматичні карти]

Повітряні течії в атмосфері. Рух і трансформація повітряних мас. Загальна схема циркуляції атмосфери та її типи.

4

Конспект лекцій. Контрольна робота


Знати типи місцевої циркуляції, розуміти та вміти пояснювати її природу, особливості проявів та географічного розподілу. Розуміти природу місцевих вітрів.

НЕ 3.2.1. Місцева циркуляція атмосфери (самостійна робота) [1-4, 12]

Гірсько-долинна, бризова циркуляція, фени, бора, інші види місцевих вітрів4Конспект лекцій. Усне опитування


Розуміти дію чинників кліматотворення. Знати закономірності географічного розподілу елементів клімату. Знати кліматичні пояси Землі, уміти давати їх характеристики. Знати кліматичні області, уміти показувати їх на карті. Знати класифікації кліматів.

НЕ 3.3. Клімати Землі. (лекція) [1-4, 12, кліматичні карти]

Чинники й процеси кліматотворення. Вплив земної поверхні на процеси кліматотворення. Закономірності розподілу елементів клімату.

Географія і особливості кліматів Землі. Класифікації кліматів.

4

Конспект лекцій. Усне опитування

Пошуково-інформаційна робота на тему: «Особливості клімату…(територія - за вибором )»Знати кліматичні пояси й кліматичні області Землі, розуміти закономірності їх географічного розподілу,вміти показувати на карті. Уміти складати порівняльні характеристики кліматів Землі, знати їх особливості. Знати клімат України.

НЕ 3.3.1. Кліматичні пояси та кліматичні області Землі. (самостійна робота) [1-4, 12. Додаткова л-ра, кліматичні карти]

Характеристики кліматів Землі: арктичного, субарктичного, антарктичного, субантарктичного, помірного, субтропічного, тропічного, субекваторіального, екваторіального та окремих кліматів (пасатного, мусонного, середземноморського тощо)8Конспект лекцій. Усне опитування


Уміти аналізувати зміст таблиць ТМ-1, використовувати їх для побудови графіків розподілу метеовеличин у часі. Уміти будувати й аналізувати графіки, діаграми, гістограми. Уміти визначати амплітуди метеовеличин, складати описи їх ходу (змін).

НЕ 3.3. 2. Побудова графіків ходу метеовеличин та опис погоди календарного місяця за даними навчальної метеостанції ЧНУ

Хід температур повітря й грунту, відносної вологості повітря, опадів, атмосферних явищ. Визначення амплітуд температур, розрахунок середніх величин. Аналіз змін метеовеличин упродовж місяця,

4

Графіки, опис погоди, усне опитування3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

№ ЗМ

НЕ

в яких

передба-

чено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

НЕ 1.1.1.

Історія розвитку метеорології і кліматології:

 • з’ясувати особливості розвитку метеорології та кліматології в різні історичні періоди, в Україні зокрема;

 • з’ясувати особливості розвитку мережі метеоспостережень в Європі та в Україні;

 • з’ясувати роль видатних вчених у розвитку науки та значення їх досліджень

 Усне опитування

Контрольна робота


[12]


 НЕ 2.3.3.

 Атмосферні явища:

 • з’ясувати генезис найбільш поширених атмосферних явищ;

 • проаналізувати особливості їх географічного розподілу;

 • визначити явища, що спостерігаються рідко , описати їх прояви

 Усне опитування

Контрольна робота


 [1-4, 5, 9, 10, 12, 13, додаткова л-ра]


 НЕ 3.2.1.

 Місцева циркуляція атмосфери:

 • визначити види місцевої циркуляції, з’ясувати її природу;

 • охарактеризувати прояви місцевих вітрів;

 • проаналізувати географічні закономірності поширення місцевих вітрів

 Усне опитування

Контрольна робота


 [1-4, 12]


НЕ 3.3.1.

Кліматичні пояси та кліматичні області Землі:

 • з’ясувати закономірності кліматичного поля Землі;

 • визначити центри дії атмосфери, кліматичні області кожного кліматичного поясу;

 • скласти кліматичні характеристики кліматичного поясу й області (за вибором;

 • з’ясувати кліматичні особливості свого регіону.

Усне опитування

Контрольна робота


[1-4, Додаткова л-ра, кліматичні карти]^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст курсу висвітлюють такі загальні розділи:

 1. Вступ.

 2. Повітря й атмосфера.

 3. Сонячна радіація й атмосфера.

 4. Тепловий режим атмосфери.

 5. Вода в атмосфері.

 6. Баричне поле і вітер.

 7. Атмосферна циркуляція.

 8. Чинники та процеси кліматотворення. Клімати Землі.
^

Завдання для самостійної роботи студентів


Студенти самостійно вивчають такі теми:

 1. Особливості розвитку метеорології та кліматології як наук. Відкриття, досягнення, видатні вчені.

 1. Історія розвитку вітчизняних метеорології і кліматології.

 2. Гідрометеорологічна служба. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

4. Особливості будови атмосфери. Метеорологічні характеристики атмосферних шарів.

 1. Сонячна радіація в атмосфері. Оптичні властивості атмосфери.

 2. Циклони й антициклони. Атмосферні фронти.

 3. Кліматичні карти світу. Географічний розподіл середніх температур повітря, характеристик вологості, кількості опадів, панівних вітрів.

 4. Географія кліматів суші й океанів, їх характерні риси .

 5. Забруднення атмосфери: причини й наслідки.

10. Причини змін і коливань клімату.

^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Зміст лекційного курсу

№ п/п

Розділи

Год

Теми лекцій

Год

Література

1

Вступ

2

1.1. Метеорологія і кліматологія як науки: їх зміст, завдання, методи. Атмосферний моніторинг.

2
2

Повітря й атмосфера

2

2.1. Фізичні властивості атмосфери. Термічна стратифікація атмосфери та її метеорологічні наслідки. Атмосферний тиск.

2
3

Сонячна радіація й атмосфера

2

3.1. Сонячна радіація і радіаційні процеси в атмосфері. Радіаційні характеристики клімату.

2
4

Тепловий режим атмосфери

2

4.1. Теплообмінні процеси в атмосфері. Тепловий баланс земної поверхні. Тепловий режим ґрунту та водойм.

2
5

Вода в атмосфері

2

5.1. Випаровування, конденсація й сублімація водяної пари в атмосфері. Характеристики вологості повітря. Хмари та атмосферні опади.

2Баричне поле і втер

2

6.1. Баричне поле атмосфери. Баричні системи. Тиск і рух повітря в циклонах і антициклонах. Вітер.

2
7

Атмосферна циркуляція

2

7.]. Повітряні течії в атмосфері. Загальна схема циркуляції атмосфери. Місцева циркуляція.

2
8

Чинники й процеси кліматотворення. Клімати Землі


Всього

2


16

8.1. Чинники та процеси кліматотворення. Загальні закономірності географічного розподілу кліматичних елементів. Типи кліматів.

1


16

^ 3.2. Зміст практичних занять

№ п/п.

Розділи

Год

Тема

Год

Література

1

Вступ

2

Будова й фізичні властивості атмосфери. Вертикальне розшарування атмосфери й горизонтальне розчленування тропосфери.

2
2

Історія розвитку метеорології і клі­матології.

4

2.1. Особливості історичного розвитку метеорології і кліматології як наук. Основні етапи розвитку, відкриття, видатні вчені-метеорологи та кліматологи.

2.2. Історія розвитку вітчизняних метеорології та кліматології.

2 2
3

Повітря й атмос­фера

2

3.1. Атмосферний тиск. Розподіл атмосферного тиску над поверхнею Землі.

2
4

Сонячна радіація в атмосфері

2

4.1. Розсіювання і поглинання сонячної радіації в атмосфері. Прозорість атмосфери. Оптичні явища в атмосфері.

2
5

Вода в атмосфері

2

5.1. Атмосферні явища. Опади. Наземні гідрометеори.

2
7

Атмосферна цир­куляція

2

7.1. Циклони та антициклони. Мусонна і пасатна циркуляції.

2
8

Чинники і процеси кл і матотворення. Клімати Землі.

2

3.1. Клімати Землі та їх особливості.

2Всього

16
16  1   2

Схожі:

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon“затверджую” Перший проректор

Затверджую” Перший проректор (Петришин Р.І.) icon"затверджую" Перший проректор

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи