Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 196.92 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Дата24.09.2012
Розмір196.92 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Основ фізики Землі”

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 6.070501 Географія_____________________________________

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

3

5

108

3

30

16

-

5

575

Заочна

3

5

108
8

4

-
965
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена доц. Чернегою Петром Івановичем

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


___01_” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1.Пояснювальна записка

1.1.Мета викладання дисципліни Розширити світоглядні позиції студентів. Узагальнити і систематизувати знання про структуру матерії, будову Всесвіту, галактики Чумацький шлях, місце Сонячної системи в ній, космічно-земні зв’язки й геофізичні поля Землі.

1.2. Завдання вивчення дисципліни:

Розширити знання студентів про форми існування матерії та загальні закони, що діють у макро- та мікросвіті. Показати роль космічно-земних зв’язків у формуванні та зміні геофізичних полів Землі за геологічний час.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знати форми існування матерії (речовинну й енергетичну), загальні закони збереження речовини та енергії при різноманітних перетвореннях у Всесвіті й на Землі.

Вміти застосовувати знання про космічно-земні зв’язки при розгляді конкретних географічних закономірностей. Давати характеристику геофізичних полів Землі та їх змінність у просторі та часі.


2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни “Основи фізики Землі ” та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Структура матерії. 24

Знати місце та роль таких наук як «Геофізика» та «Фізика Землі»

НЕ 1.1. Вступ

Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження. Зв’язок з іншими науками. Місце цих наук в системі наук про Землю.

2

Письмове опитування4

2/2

Знати властивості елементарних частино, їх групування й перетворення.

НЕ 1.2. Елементарні частинки та їх властивості.

Змінні та незмінні властивості елементарних частинок. Групи елементарних частинок.

2

Письмове опитування4

Знати види електро-магнітного випромінювання

НЕ 1.3. Електромагнітне випромінювання

Природа електромагнітного випромінювання. Розподіл хвиль за довжиною і частотою. Спектр випромінювання. Закон Віна.

2

Письмове опитування4

Вміти пояснити перетворення елементарних частинок та античастинок

НЕ 1.4. Античастинки.

Властивості античастинок. Матеріалізація та анігіляція.

2

Письмове та усне опитування4

Давати характеристику різних сил й пояснювати їх роль у природних процесах на Землі

НЕ 1.5. Сили взаємодії у Всесвіті.

Сили взаємодії (ядерна, електрична, слабкої взаємодії, гравітаційна) – з’єднуюче начало Всесвіту.

2

Письмове опитування6

Знати види енергії та їх застосування у практичній діяльності суспільства

НЕ 1.6. Енергія.

Види енергії та використання різних видів енергії людством.

2

Письмове опитування2

Модуль 2. Будова Всесвіту. Земля як космічне тіло. 24

Вміти характеризувати етапи розвитку Всесвіту

НЕ 2.1. Будова Всесвіту.

Еволюція Всесвіту. Етапи розвитку Всесвіту за гіпотезою Г.Гамова. Формування галактик і зірок.

2

Письмове опитування6

3/3

Знати місце Сонячної системи у нашій галактиці й наслідки для процесів на Землі

НЕ 2.2. Галактика Чумацький шлях.

Параметри галактики Чумацький шлях. Місце Сонячної системи у цій галактиці.

2

Письмове опитування6

3/3

Аналізувати спільні та відмінні риси внутрішніх планет

НЕ 2.3. Внутрішні планети і Місяць.

Спільні та відмінні риси у будові внутрішніх планет, Місяця та Землі.

2

Письмове опитування4

2/2

Знати спільні та відмінні риси зовнішніх планет

НЕ 2.4. Загальна характеристика зовнішніх планет

Параметри зовнішніх планет та їх будова.

2

Письмове опитування8

2/6

Модуль 3. Геофізичні поля Землі. 32

Знати роль гравітації у земних процесах

НЕ 3.1. Гравітаційне поле.

Природа гравітації. Змінність гравітаційного поля Землі на поверхні та з глибиною.

2

Письмове та усне опитування6

Знати регіони розповсюдження сейсмічних явищ та методи їх вивчення

НЕ 3.2. Сейсмічне поле.

Сейсмічність Землі. Види сейсмічних хвиль. Шкали оцінки землетрусів.

2

Письмове опитування6

Вміти характеризувати джерела виникнення теплового поля Землі

НЕ 3.3. Теплове поле.

Природа теплового поля. Причини розігріву планети.

2

Письмове опитування4

Характеризувати магнітне поле Землі та його змінність

НЕ 3.4. Магнетизм Землі.

Гіпотези походження магнітного поля Землі. Палеомагнітна шкала.

2

Письмове та усне опитування4

2/2

Вміти пояснити електричні явища у атмосфері та літосфері

НЕ 3.5. Електричне поле.

Природа електричного поля Землі. Електричні явища у атмосфері.

2

Письмове та усне опитування6

Аналізувати змінність геофізичних полів землі у геологічному часі

НЕ 3.6. Змінність геофізичних полів за геологічний етап.

Причини зміни геофізичних полів. Наслідки цих змін (зміни клімату, зледеніння тощо).

2

Письмове та усне опитування6


Розділи і теми

Год.

Лекції (короткий зміст)

Год.

1.

Вступ.

2

Об`єкт, предмет, завдання та методи досліджень.

2

2.

Структура матерії. Речовина і енергія

8

(2)

Елементарні частинки та їх властивості.

2


Електромагнітне випромінювання.

2


Античастинки. Матеріалізація та анігіляція.

2Сили взаємодії - з`єднуюче начало Всесвіту.

2

3.

Будова Всесвіту. Земля як космічне тіло.

8

(3)

Еволюція Всесвіту. Формування галактик і зірок.

2Еволюція Сонячної системи та її місце в галактиці “Чумацький Шлях”.

2


Будова Місяця та планет земної групи.

2


Будова планет -гігантів.

2

4

Геофізичні поля Землі. Методи їх вивчення.

12

(3)

Гравітаційне поле та методи його вимірювання.

2


Радіоактивність Землі.

2


Теплове поле і еволюція Землі та планет земної групи.

2


Електричні поля Землі.

2


Магнетизм Землі, причини, що його зумовлюють та методи вимірювання.

2


Змінність геофізичних полів за геологічний етап

2


Всього:

30

(8)^ 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів узгоджені зі шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Відмінно” – студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал з практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує. На запитання викладача за програмою курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

^ Дуже добре” – студент знає теоретичний матеріал, виконав практичні роботи, оперує термінологією з Фізики Землі та Геофізики, уміє пояснити сутність основних понять. На запитання відповідає.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Добре” – Все вище вказане виконує не повною мірою, однак знає теорію й практику, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. При повторенні матеріалу відразу працює якісніше. Опрацював теми для самостійного вивчення. Виконав всі практичні роботи.

67–74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Задовільно” – знає основні теоретичні положення, виконав більшу частину практичних робіт. Відповідає на більшу частину запитань викладача. Опрацював теми для самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

“Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних робіт, тем для самостійного опрацювання. На більшу частину запитань викладача відповідає.

35–59

Незадовільно 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Незадовільно ”- не виконані вимоги для оцінки “достатньо”, але студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу.

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.рекомендована Література:

 1. Клечек Й., Якеш П. Вселенная и Земля. Изд. На рус. Яз. Прага, Артия, 1986.

 2. Криволуцкий А.Е. Голубая планета: (Земля среди планет. Географ. аспект). – М.: Мысль, 1984. – 335 с.

 3. Мольчак Я.О., Ільїн Л.В. Загальне землезнавство. Луцьк: Вежа, 1997.

 4. Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. – К.: Политиздат Украины, 1987. – 231 с.

 5. Сандохова Е.В. Современные представления о структуре Вселенной. Москва, 1975.

 6. Трешенькин Б.А. Врозобновляемая энергия. В 2-х частях. – Национальная академия наук Украины. Ин-т пробл. Машиностроения им. А.Н.Подгорного. – Х.: Изд-во «Форт», 2003-2004.

 7. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. – М.: Мысль, 1984. – 206 с.

 8. Филлипов Е.М. Основы физики Земли. Киев, УМК ВО, 1991.

 9. Филлипов Е.М. Геофизические поля в познании планеты. Киев, УМК ВО, 1991.

 10. Филлипов Е.М. Популярно о геофизике/ Отв. Ред. Г.И.Каляев. – Киев:Наук. думка, 1989. – 168 с.

 11. Фізика Землі: Підрчн. Для студ. Геолог. Спец. Вузів/ К.Ф.Тяпкін.- К. Вища школа, 1998.-291с.

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи