Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 276.81 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата24.09.2012
Розмір276.81 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія ФедьковичаЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ______ (Петришин Р.І.)

___” ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА


(за кредитно-модульною системою навчання)

з “Прикладної фізичної географії”

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.070501 Географія______________________________________

(номер, назва спеціальності

_____________________________________________________________________________________

або спеціальностей)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Факультет Географічний


^

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

7

108

3

22

125

69

-

7


Заочна

4

7

108
6

4

98
7Робоча програма складена на основі Київської програми

_______________________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

____________________________________________________________________


Робоча програма складена Дутчаком М.В.

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, протокол № 1 від “30”серпня 2011 р.

Робоча програма перезатверджена на засіданні кафедри фізичної географії та раціонального природокористування протокол № ____ від “___”________ 200__ р.


Завідувач кафедри

фізичної географії

та раціонального природокористування ____________________ /^ Круль В.П./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету


__01__” вересня 2011 року


Голова методичної ради

географічного факультету _____________________ /_____________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

освоїти основні методи прикладних фізико-географічних досліджень для різних галузей народного господарства. навчити студентів виявляти та оцінювати просторово-часові відмінності фізико-географічних умов територій що використовуються, або освоюються. Навчити студентів оцінювати стійкість природних систем до антропогенного навантаження. Оволодіти методами географічного прогнозування подальшого розвитку території під дією господарської діяльності.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

– охарактеризувати науково-методологічні основи прикладної фізичної географії та її складових;

– виявити особливості розвитку прикладної фізичної географії та встановити етапи її становлення;

– висвітлити принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні;

– вивчити фізико-географічні процеси та стихійні явища які необхідно враховувати при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів;

- дати характеристику основних напрямків господарської діяльності та їх впливу на ландшафтні комплекси;

– оволодіти методикою оцінки стійкості ландшафтних комплексів до антропогенного навантаження;

– розкрити основні сучасні методи географічного прогнозування.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення прикладної фізичної географії студент повинен:

– знати і розуміти основні поняття прикладної фізичної географії, завдання, функції, структуру, методи, часові особливості розвитку;

– розуміти принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні;

– знати і розуміти основні фізико-географічні процеси та стихійні явища які необхідно враховувати при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів;

– знати і розуміти основні напрямки господарської діяльності та їх вплив на ландшафтні комплекси;

-оволодіти методикою оцінки антропогенної перетвореності ландшафтних комплексів різни регіонів.

2. 2. Структура змістовних модулів, навчальинх елементів дисиципліни

прикладної фізичної географії” та навчальної діяльності студента

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістовного модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Прикладна фізична географія як наука.

Знати і розуміти предмет і об’єкт прикладної фізичної географії

^ НЕ 1.1 (лекція)

Теоретико-методологічні основи прикладної фізичної географії

- обєкт, предмет та завдання вивчення прикладної фізичної географії;

- етапи становлення та розвитку прикладної фізичної географії;

2

Конспект лекції


Знати і характеризувати основні етапи становлення і розвитку прикладної фізичної географії

^ НЕ 1.1.1 (самостійна робота)

Становлення та розвиток прикладних фізико-географічних досліджень в Україні

- зародження прикладних фізико-географічних досліджень;

- становлення прикладних фізико-географічних досліджень

- сучасний етап розвитку прикладних фізико-географічних досліджень.8Контрольна робота


Вміти застосовувати ландшафтно-функціональний, історико-ландшафтний та структурно-ландшафтний принципи

^ НЕ 1.2 (лекція)

Принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні

- роль природного середовища у розвитку суспільства;

- процес антропогенізації природного середовища;

- визначення тенденцій, закономірностей формування та взаємодії природно-територіальних і суспільно-територіальних систем і їхніх компонентів

2

Конспект лекції


Знати, які зміни відбуваються в ландшафтах під дією різних видів господарської діяльності

^ НЕ 1.3 (лекція)

Ландшафти як об’єкти проектованого господарського впливу та перетворення

види природокористува ння як фактор перетворення структури та функцій ландшафтів;

-функціональна класифікація ландшафтів

4

Конспект лекції


Знати і розуміти таксономічні одиниці регіональних ландшафтних структур та вміти їх виділяти

^ НЕ 1.3.1 (самостійна робота). Таксономія регіональних ландшафтних структур та їх типологія.

-горизонтальна зональність;

-вертикальна поясність;

- типологія ландшафтних структур.8Контрольна робота
Знати і розуміти класифікації природних і природно-антропогенних процесів; розуміти їх вплив на геотехсистеми

^ НЕ 1.4 (лекція)

Вивчення фізико-географічних процесів, стихійних явищ при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів

- зональні, азональні та інтразональні процеси;

- природно-антропогенні процеси;

- вплив природних і антропогенних процесів на геотехнічні системи,

2

Конспект лекції

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Вплив фізико-географічних процесів та стихійних явищ на геотехнічні системи“


^

ЗМ 2. Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси та зворотній вплив на функціонування природно-технічних систем.


Знати і розуміти основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси.
^

НЕ 2.1 (лекція)


Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси

- вплив господарської діяльності на літогенну основу та рельєф;

- вплив господарської діяльності на гідросферу та атмосферу;

- вплив господарської діяльності на біосферу;

4

Конспект лекції

Пошуково-інформаційна робота на тему: “Вплив господарської діяльності на ландшафтні комплекси”Знати і розуміти зворотній вплив на функціонування природно-технічних систем

^ НЕ 2.2 (лекція)

Стійкість ландшафтних комплексів до антропогенного навантаження

- стійкість ландшафтних комплексів – як їх здатність до самовідновлення;

- методика оцінки стійкості ландшафтних комплексів

2


Конспект лекції


Вміти розпізнавати вплив видів господарської діяльності на ландшафтні комплекси та здатність комплексів чинити опір цій дії

^ НЕ 2.2.1 (самостійна робота)

Стійкість ландшафтних комплексів до основних видів господарської діяльності

- стійкість ландшафтних комплексів до сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності;

- стійкість ландшафтних комплексів до гідротехнічно го будівництва

- стійкість ландшафтних комплексів до дорожного будівництва;

- стійкість ландшафтних комплексів до цивільного будівництва.10Контрольна робота


Оволодіти основними методами географічного прогнозу

^ НЕ 2.3. (лекція). Географічне прогнозування

- методи географічного прогнозування;

- короткострокові, середньострокові та довгострокові прогнози

4

Конспект лекцій


Розуміти прогнозування для різних цілей; знати різні методи прогнозування

^ НЕ 2.3.1 (самостійна робота) Географічні прогнози для різних цілей

- метеорологічні прогнози;

- гідрологічні прогнози;

- прогноз геодинамічних процесів;

- прогноз змін ландшафтів під впливом господарської діяльності;

- прогноз забруднення навколишнього середовища відходами;

- прогноз екологічного стану природного середовища;

- прогноз глобальних змін клімату.10^ ЗМ. 3. Ландшафтне обгрунтування схем і проектів природокористування.

Знати і розуміти основні завдання та стадії регіонального проектування та розробки схем районної планіровки

^ НЕ 3.1. (лекція) Ландшафтне обґрунтування схем і проектів природокористування

- ландшафтно-органазацій- ний принцип в регіональному проектуванні;

- співвідношення стадій регіонального проектування і рівнів ландшафтної інформації.

4

Конспект лекції3

Вміти проводити комплекс ландшафтних досліджень для різних видів господарської діяльності

НЕ 3.1.1

(самостійна робота)

Ландшафтні дослідження для різних видів природокористування

- ландшафтні дослідження для для цілей сільського господарства;

- ландшафтні дослідження для для цілей лісового господарства;

- ландшафтні дослідження для для цілей промислового та цивільного будівництва;

- ландшафтні дослідження для для цілей рекреації;

- ландшафтні дослідження для для цілей містобудування.

- ландшафтні дослідження для для цілей охорони природи;11Контрольна робота

Пошуково-інформацій-на робота на тему: “Ландшафтні дослідження для різних цілей”
3

Знати та уміти проводити комплексну оцінку фізико-г8еографічних умов території

НЕ 3.2.

(лекція )Фізико-географічне обгрунтування районної планіровки

- районна планіровка один із видів географічної діяльності.

- аналіз і оцінка фізико-географічних умов і природних ресурсів;

- комплексна оцінка території;

- вирішення проблем охорони природного середовища в в районній планіровці.

4

Конспект лекції
Засвоїти методи оцінки та комплекс досліджень, які проводяться для різних видів господарської діяльності

^ НЕ 3.2.1 (самостійна робота). Фізико-географічне обгрунтування різних видів господарської діяльності та сучасні проблеми прикладних фізико-географічних досліджень

-фізико-географічне обгрунтування видобутку мінеральних ресурсів;

-фізико-географічне обгрунтування сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності.

-фізико-географічне обгрунтування промислового та цивільного будівництва;

-фізико-географічне обгрунтування рекреації та охорони природи.10Контрольна робота


^ Всього годин
28
57
3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

№ ЗМНЕ, в яких передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

1

2

3

4

НЕ 1.1.1

Становлення та розвиток прикладних фізико-географічних досліджень в Україні.

- зародження прикладних фізико-географічних досліджень;

- становлення прикладних фізико-географічних досліджень ;

- сучасний етап розвитку прикладних фізико-географічних досліджень.

Контрольна робота

13

НЕ 1.3.1

Таксономія регіональних ландшафтних структур та їх типологія.

………………..

Контрольна робота

10

НЕ 2.2.1

Стійкість ландшафтних комплексів до основних видів господарської діяльності.

- стійкість ландшафтних комплексів до сільськогосподарської таа лісогосподарської діяльності;

-стійкість ландшафтних комплексів до гідротехнічного будівництва

- стійкість ландшафтних комплексів до дорожного будівництва;

- стійкість ландшафтних комплексів до цивільного будівництва.

Контрольна робота

13

НЕ 2.3.1

Географічні прогнози для різних цілей.

- метеорологічні прогнози;

- гідрологічні прогнози;

- прогноз геодинамічних процесів;

- прогноз змін ландшафтів під впливом господарської діяльності;

- прогноз забруднення навколишнього середовища відходами;

- прогноз екологічного стану приодного середовища;

- прогноз глобальних змін клімату.

Контрольна робота

6,7

НЕ 3.1.1.

Ландшафтні дослідження для різних видів природокористуван- ня.

- ландшафтні дослідження для для цілей сільського господарства;

- ландшафтні дослідження для для цілей лісового господарства;

- ландшафтні дослідження для для цілей промислового та цивільного будівництва;

- ландшафтні дослідження для для цілей рекреації;

- ландшафтні дослідження для для цілей містобудування.

- ландшафтні дослідження для для цілей охорони природи;

Контрольна робота

9

НЕ 3.2.1

Фізико-географічне обгрунтування різних видів господарської діяльності та сучасні проблеми прикладних фізико-географічних досліджень.

-фізико-географічне обгрунтування видобутку мінеральних ресурсів;

-фізико-географічне обгрунтування сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності.

-фізико-географічне обгрунтування промислового та цивільного будівництва;

-фізико-географічне обгрунтування рекреації та охорони природи.

Контрольна робота

1,12


4. Тематика ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)

До теми “Вплив фізико-географічних процесів та стихійних явищ на геотехнічні системи“

1. Поняття фізико-географічні процеси та стихійні явища.

2. Зональні та азональні фізико-географічні процеси та стихійні явища.

3. Вплив фізико-географічних процесів та стихійних явищ на на сільське господарство.

4. Водна ерозія грунтів та заходи боротьби з нею.

5. Вітрова ерозія грунтів та заходи боротьби з нею.

6. Несприятливі атмосферні явища.

7. Обвали, каменепади, лавини.

8. Зсуви та їх наслідки.

9.Карст та суфозія.

10. Повені та паводки.

До теми “Вплив господарської діяльності на ландшафтні комплекси”

1.Вплив сісльського госпадарства на ландшафтні комплекси.

2. Вплив лісового госпадарства на ландшафтні комплекси.

3. Вплив водного госпадарства на ландшафтні комплекси.

4. Видобування мінеральних ресурсів та його впливна ландшафтні комплекси.

5. Транспорт та його вплив на природне середовище.

6. Вплив промислового виробництва на ландшафти.

7. Вплив комунального господарства на ландшафти.

8. Вплив рекреації на ландшафти.

9 Вплив населених пунктів на ландшафти.

10. Меліорація та її вплив на ландшафти.

До теми “Ландшафтні дослідження для різних цілей”

1. Особливості ландшафтних досліджень для цілей сільського господарства.

2. Особливості ландшафтних досліджень для цілей лісового господарства.

3. Особливості ландшафтних досліджень для цілей водного господарства..

4. Особливості ландшафтних досліджень для цілей меліорації земель.

5. Особливості ландшафтних досліджень для цілей дорожного будівництва.

6. Ландшафтні дослідження цивільного будівництва.

7. Ландшафтні дослідження промислового будівництва.

8. Ландшафтні дослідження для цілей охорони природи.

9. Ландшафтні дослідження для цілей створення національних природних парків.

10. Ландшафтні дослідження для цілей рекреації.

5. Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

 1. 1.Об’єкт, предмет, завдання прикладної фізичної географії.

 2. Сутність і завдання розробок проектів районних планіровок.

 3. Основні стадії проектування ландшафтно-меліоративних систем.

 4. Історія розвитку прикладної фізичної географії.

 5. Етапи аналізу регіону для розробок проектів районних планіровок.

 6. Ландшафтознавче обґрунтування проектів ландшафтно-меліоративних систем.

 7. Географія та виробництво.

 8. Оцінка геологічних умов і мінерально-сировинних ресурсів для районної планіровки.

 9. Просторово-часовий аналіз ландшафтних комплексів для їх меліорації.

 10. Географія та загальна теорія взаємодії суспільства і природи.

 11. Оцінка гідрологічних умов для районної планіровки.

 12. Аналіз структури парадинамічних районів для меліоративних цілей.

 13. Предмет ландшафтного аналізу в регіональному ландшафтознавстві.

 14. Оцінка геоморфологічних умов для районної планіровки.

 15. Сутність, завдання та значення організації національних природних парків.

 16. Таксономія регіональних ландшафтних структур.

 17. Оцінка кліматичних умов для районних планіровок.

 18. Стадійність і завдання ландшафтознавчих досліджень для обгрунтування проектів національних природних парків.

 19. Типологічний аналіз ландшафтів.

 20. Оцінка грунтово-рослинного покриву для районної планіровки.

 21. Ландшафтознавчий аналіз в обґрунтуванні проектів організації національних природних парків.

 22. Географічний прогноз.

 23. Підготовчий та інвентаризаційний етапи аналізу ландшафтів для районної планіровки.

 24. Ландшафтна карта – основа проекту організації національних природних парків.

 25. Види географічний прогнозів.

 26. Оцінковий і прогнозний (проектний) етапи аналізу ландшафтів для районної планіровки.

 27. Природоохоронна оцінка території в процесі проектування національних природних парків.

 28. Прикладні географічні дослідження для цивільного будівництва.

 29. Суть і завдання комплексної оцінки території для районної планіровки.

 30. 3 Таксономія регіональних ландшафтних структур та їх типологія.

 31. Прикладні географічні дослідження для сільського господарства.

 32. Функціональне зонування території в схемах районної планіровки.

 33. Перспективні завдання наукових досліджень Вижницького Національного природного парку.

 34. Прикладні географічні дослідження для гідротехнічного будівництва.

 35. Основні етапи комплексної оцінки території для районної планіровки.

 36. Функціональне зонування та функціональні зони Національних природних парків.

 37. Прикладні географічні дослідження для лісового господарства.

 38. Вирішення проблем охорони природного середовища в районній планіровці.

 39. Структурно-функціональна організація Вижницького Національного природного парку.

 40. Прикладні географічні дослідження для меліорації.

 41. Зміст і завдання ландшафтознавчих досліджень для потреб містобудівництва.

 42. Таксономія регіональних ландшафтних структур та їх типологія.

 43. Прикладні фізико-географічні дослідження при гідротехнічному будівництві.

 44. Аерокосмічні методи в прикладних фізико-географічних дослідженнях.

 45. Прикладні фізико-географічні дослідження для рекреації.

 46. Прикладні географічні дослідження для медицини.

 47. Покомпонентна інженерно-будівельна оцінка ландшафтних комплексів.

 48. Методика експертної оцінки міських земель.

 49. Прикладні географічні дослідження для дорожнього будівництва.

 50. Оцінка стійкості ландшафтних комплексів для містобудівельних цілей.

 51. Аналіз і оцінка гідрогеологічних умов території.

 52. Методи прикладних географічних досліджень.

 53. Ландшафтно-архітектурне картографування і районування.

 54. Аналіз і оцінка геологічних умов регіону.

 55. Ландшафтні комплекси – об’єкт прикладних географічних досліджень.

 56. Оцінка стійкості ландшафтних комплексів для містобудівельних цілей.

 57. Аналіз і оцінка гідрогеологічних умов території.

 58. Оцінка антропогенної перетворенності ландшафтних комплексів.

 59. Інженерна оцінка ландшафтних комплексів для містобудівельних цілей.

 60. Аналіз і оцінка мінерально-сировинних ресурсів регіону.

 61. Районна планіровка – один із видів географічної діяльності.

 62. Функціональна типологія ландшафтних комплексів міста.

 63. Аналіз і оцінка кліматичних умов території.

 64. . Оцінка стійкості ландшафтних комплексів для містобудівельних цілей.

 65. Прикладні фізико-географічні дослідження для сільського господарства.

 66. Аналіз і оцінка гідрогеологічних умов території.

 67. Сучасні проблеми прикладних фізико-географічних досліджень.

 68. Структура ландшафтно-меліоративних систем.

 69. Аналіз і оцінка рослинності території.

 70. Географічна експертиза при освоєнні регіону.

 71. Ландшафтно-екологічні принципи проектування ландшафтно-меліоративних систем.

 72. Аналіз і екооцінка тваринного світу території.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Студент детально знає теоретичний матеріал та матеріал практичних занять, уміє давати визначення основних понять, розуміє сутність основних положень теорії та вільно їх трактує, оперує науковою термінологією. Він знає зміст природничих карт, вільно орієнтується за ними, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, володіє окремими навичками роботи з пошуку взаємозв’язків між природними компонентами, опанував методику ландшафтного аналізу, уміє виконувати ряд польових та стаціонарних досліджень. На запитання викладача по програмі курсу відповідає не вагаючись. Виконав всі види практичних робіт. Опрацював теми для самостійного вивчення.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

25

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Все вище вказане студент виконує не повною мірою, однак добре знає теорію й практику, картографічний матеріал, методи досліджень, виконує завдання викладача. При відповідях на запитання інколи вагається, але знаходить вірні рішення. Опрацював теми для самостійного вивчення.

67–74

Задовільно

D


Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Знає основні теоретичні положення, вміє складати компонентні та комплексні характеристики, відповідає на більшу частину запитань викладача, виконав практичні завдання, опрацював більшість тем самостійного вивчення.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

10

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не виконані вимоги для оцінки “задовільно”.


1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

-

7. Література до дисципліни


 1. Герасимов Н.П. Советская конструктивная география. М.: Наука, 1976. – 208с.

 2. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. – Київ, 1975. – 248с.

 3. Геоекологические подходы к проектированию природно-технических систем: Курс лекций. М.: ИГ АН УССР, 1985. –235 с.

 4. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1995. – 317с.

 5. Гуцуляк В.М., Холмецький А.М. Учет ландшафтной структури при агропочвенномы районировании // Проблемы географии Молдавии. – Кишинев: РИС АН МССР, 1969. – Вып.3. – С. 76-88.

 6. Емельянов А.Г. Теоретические основы комплексного ф/г прогнозирования. – Калининград КГУ, 1980. – 84с.

 7. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование. –М.: Высш. Шк., 1987. –192 с.

 8. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. – М.: Высшая школа, 1970.

 9. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.:Наука, 1980. - 222с.

 10. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – 1Изд-во Ленинградского у-та, 1976.-152с.

 11. Макеев Н.И. и др. Экспериментальная геоморфология. –М.: Изд-во МГУ. Вып. 1, 1961, Вып. 2, 1969.

 12. Преображенский В.С. Ландшафт в науке и практике.- М.: Знание, 1981. -48с.

 13. Шищенко П.Г. Приклдная физическая география. – Киев: Выща школа, 1988. – 191с.

 14. Інженерна екологія. Нормування якості навколишнього середовища. Част. 6. /За ред Шелудченка Б.А. –Камянець-Подільський –2007,- 171 с.
Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи