Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Скачати 444.22 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка1/3
Дата24.09.2012
Розмір444.22 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

міністерство освіти і науки україни

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан географічного факультету

___________(В.П.Руденко)

_30_” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з дисципліни "Економічна і соціальна екологія" ______________________________________________________________________________

(назва навчального предмета)


для спеціальності 6.050201 (бакалавр) – “Менеджмент організацій”_______

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)

спеціалізації_ "Менеджмент природоохоронної діяльності"____

_____________________________________________________________________________________


Факультет Географічний_____________________________________________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту_____Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

4

7

216

6

46

32
7

1317Робоча програма складена на основі _____програми «Економічної і соціальної екології» - у кн. Менеджмент ПОД. Вибрані програми нормативних і спецкурсів (ч.І) за ред. В.П.Руденка. Чернівці, Рута, 1997. с.45-48»_______________________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

__________________________________________________________________


Робоча програма складена ___доц. Цепендою Михайлом Володимировичем_

(прізвище, ім'я, по батькові викладача,

_____________________________________________________________________________________

який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та_

екологічного менеджменту______________________________________

протокол № _____1_______

"___30___" _____серпня______ 2011 року


Завідувач кафедри ________________________ /Руденко В.П./

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

"_30_ " серпня 2011 року

Голова методичної ради

географічного факультету _______________________/_Цепенда М.В._/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка.

Мета даного курсу – ознайомити студентів із структурою соціоекології та її співвідношенням з іншими науками, в тому числі й економічною екологією; дискусійними поглядами різних авторів та основними методами досліджень, що використовуються в економічній і соціальній екології.

Головні завдання курсу:

 • на базі системного підходу дати характеристику основних рангів соціоекосистем та навчити студентів здійснювати їх математико-картографічне моделювання;

 • дати поняття оптимальної функціональної структури соціоекосистеми та оптимального функціонального зонування як важелів оптимізації природокористування;

 • здійснити ретроспективний аналіз концепцій світового економічного розвитку та оцінити вплив на них екологічних чинників;

 • акцентувати увагу студентів на екологізації сучасного економічного розвитку суспільства і її основних чинниках;

 • навчити студентів здійснювати оптимізаційні заходи у локальних соціоекосистемах з метою економії водних ресурсів та запобігання забрудненню повітряного басейну.^ 2. структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни

«Економічна і соціал ьна екологія»

Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

^ Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

^ Види

діяльності

і поточного

контролю

Кількість балів


ІНДЗ

Всього балів

за НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
^ ЗМ 1. Соціальна екологія, її структура, предмет та об’єкт вивчення, історія становлення, методи досліджень.
Знати і розуміти основні етапи взаємодії суспільства і природи , причини виникнення соціоекології та вміти розкривати суть поняття "глобальна соціоекосистема".

^ НЕ 1.1. (Лекція)

Основні етапи взаємодії суспільства і природи в глобальному масштабі та причини виникнення соціоекології .

[Осн.1,2,5,8 Дод.1,2,3,4,5]


- Вступ

- Становлення соціоекології як науки та причини її виникнення.

- Розвиток глобальної соціоекосистеми.

3

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.1.


1
1

Знати і розуміти основні поняття соціоекології, застосування системного підходу та основні типи соціоекосистем і їх структуру.

НЕ 1.2(Лекція)

Системний підхід в соціоекології та основні типи соціоекосистем. [Осн.1,2,7,8

Дод. 1,2,3,4,5].

 • Витоки соціоекології як науки

 • Сучасне визначення соціоекології, прикладна і теоретична соціоекології

 • Системний підхід в соціоекології. Поняття соціоекосистеми.

 • Типи соціоекосистем, їх структура, особливості формування і функціонування.

4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.2.

Тестування за НЕ 1.1. і 1.2.

3

Поняття і типи соціоекосистем.

1 год

3

Знати і розуміти структуру соціоекології, вміти розкрити особливу роль географії у її формуванні шляхом аналізу предмету та об’єкту вивчення геоекології та систем різних рангів.

НЕ 1.3.(Лекція)

Формування соціоекології, її структура та зв’язки з іншими науками.

[Осн.1,2,5,10, Дод.1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,18].

 • Структура соціоекології та її співвідношення з іншими науками.

 • Особлива роль географічної науки у формуванні соціоекології.

 • Геоекологія, предмет і об’єкт її вивчення. Співвідношення понять екосистема, геосистема, геоекосистема і соціоекосистема. Основні завдання геоекології.

3

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.3.

1

Роль географічної науки у формуванні соціоекології.

1 год

1

Знати і розуміти основні поняття інженерної геології і соціоекологічного права

НЕ 1.4.(Лекція)

Інженерна геологія та соціоекологічне право як спільні розділи соціоекології із геологією та юриспруденцією [Осн. 1 Дод.1,6,15,16].


 • Інженерна геологія, її предмет, об’єкт і методи вивчення та актуальні завдання

 • Роль інженерно-геологічних вишукувань та тематичних карт для цілей раціонального природокористування

 • Соціоекологічне право, його функції і завдання.

3

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.4.


Тестування за НЕ 1.3. і 1.4.


3
3

Знати і розуміти основні поняття сучасної екології, медичної географії та екології людини.

НЕ1.5.(Лекція) Співвідношення соціоекології із екологією та екологією людини [Осн.1,2,5,7,8,10 Дод.1,2,3,5,6]. • Традиційна і сучасна екологія і їх співвідношення з іншими біологічними науками та соціоекологією.

 • Предмет, об’єкт, теоретичні питання і прикладні завдання сучасної екології

 • Медична географія та екологія людини; їх об’єкт та предмет вивчення

4

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 1.5.

1

Медична географія та екологія людини.

1 год

1

Знати і розуміти суть математико-картографічного моделювання та його прикладне застосування у формі моделей соціоексистем різних рангів.

НЕ1.6.(Лекція) Математико-картографічне моделювання соціоекосистем–провідний метод прикладної соціоекології [Осн.1 Дод. 1,4,11,18].


 • Кібернетика, системологія, інформатика і картографія – основа математико-картографічного моделювання соціоекосистем

 • Системне, імітаційне і соціоекологічне моделювання та їх основні завдання.

 • Моделі глобальної та регіональних соціоекосистем у світі і СРСР – “WORLD-2”, “WORLD -3”, “Гея”, “Регіон”.

 • Математико-картографічне моделювання соціоекосистем на основі аерокосмічних методів.

6

-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 1.6.

Тестування за НЕ 1.5. і 1.6.


3

Моделі глобальної та регіональних соціоекосистем у світі.

1 год

3

Розуміти суть математико-картографічного моделювання локальних соціоекосистем. Знати як визначити водно ресурсний потенціал річкової системи як складової частини соціоекосистеми . Вміти визначити запаси водних річкових ресурсів у розрахункові роки різної водності.

Практичне заняття 1.

Математико-картографічне моделювання регіональних і локальних соціоекосистем [Осн.1,5 Дод.10,18].
 • Визначення водноресурного потенціалу локальних соціоекосистем з метою прогнозування і раціонального його використання.

 • Вирахувати водоресурсний потенціал річкового басейну як складової частини соціоекосистеми методами математичної статистики.

 • Визначити середньорічний стік у маловодні, посушливі і гостропосушливі роки по теоретичних кривих, побудованих за різними моделями, співставлених з емпіричними кривими.

 • Побудувати інтегральні криві середнього стоку у розрахунковому створі і створі-аналогу та виділити за допомогою останнього репрезентативний період для першого з метою уточнення норми стоку у межах соціоекосистеми..


-


-


-

-


-


--


-


-4


4


4-


-Усне опитування, розв’язування задач, побудова схем, діаграм.

6
6

Розуміти суть моделювання еколого-економічних процесів у соціоекосистемах різних рангів . Вміти аналізувати моделі Форрестера, М.Месаровича, Е.Пестеля.

Практичне заняття 2.

Моделювання екологічних процесів на рівні глобальної і регіональних соціоекосистем та їх аналіз [Осн.4 Дод.12,16,19].

 • Модулі Т.Мальтуса і Дж.Форрестера.

 • Моделі групи Медоуза та М.Месаровича та Е.Пестеля.

 • Модель В.Леонтьєва.

-


-


-

-


-


-

-


-


-

1


1


1


-


-


-

Тестове опитування.

2
2

Розуміти суть сучасних глобальних екопроблем. Знати та вміти виконувати прогноз очікуваних тенденцій їх до 2030 р.


Практичне заняття 3

Глобальні екологічні проблеми – очікувані тенденції до 2030 року [Осн.3,5 Дод.19].


 • Глобальні екологічні проблеми – очікувані тенденції до 2030 року


-


-


-


1


-

Реферати, усне опитування.

1
1

^ Модульна контрольна робота 1

14

Модуль 1

2316

35

^ ЗМ 2. Економічна екологія, об’єкт вивчення, зв’язки із суміжними науками, історія становлення та її роль в екологізації економіки.
Знати і розуміти суть понять оптимальної функціональної структури (ОФС) соціоекосистем та оптимального функціонального зонування (ОФЗ) та вміти застосовувати їх для перебудови процесу природокористування в сучасних умовах.

НЕ2.1. (Лекція)

Оптимальна функціональна структура (ОФС) соціоекосистем та оптимальне функціональне зонування (ОФЗ) як важелі оптимізації природокористування.

[Осн.1,4. Дод.1,18]


 • ОФЗ і його роль у оптимізації природокористування

 • Роль картографічного і математичного моделювання та космічних методів у створенні концептуальної моделі соціоекосистем.

 • Модель оптимальної функціональної структуризації (ОФС) соціоекосистем та її картографічне забезпечення

 • Економічні важелі перебудови процесу природокористування в соціоекосистемах за встановленою моделлю.

4-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.1.1
1

Знати і розуміти основні поняття економічної екології та її зв’язки з іншими науками.

НЕ 2. 2. (Лекція)

Економічна екологія, її основні завдання, об’єкт вивчення та зв’язки з географією та економікою

[Осн.1,4,6,9 Дод.1,10,17].


 • Коротка історія виникнення економічної екології та її зв’язки з географією й економікою

 • Концепція еколого-економічної ефективності у природокористуванні.

 • Основні завдання економічної екології, її об’єкт та предмет вивчення.

 • Платежі за пошкодження і споживання природних ресурсів в соціоекосистемах як важіль їх оптимізації
5-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.2.1

Платежі за пошкодження і споживання природних ресурсів в соціоекосистемах як важіль їх оптимізації.

1 год

1

Знати і розуміти основні концепції світового економічного розвитку із урахуванням екологічного чинника.

НЕ 2.3. (Лекція)

Концепції світового економічного розвитку та вплив на них екологічних факторів. [Осн.1,3,5,6 Дод.1,9,10,19]
- Роль екологічного фактору в економічному розвиткові.

 • Концепція економічного світового розвитку із врахуванням екологічних обмежень.

 • Концепція стабільного розвитку та її модифікації: сильного і слабкого розвитку. Екстерналії і суспільні інтереси

4
-


-


-


-

Конспект лекції

Складання тестових питань до НЕ 2.3.


Тестування за НЕ 2.1., 2.2., 2.3.

3
3

Знати і розуміти основні поняття екологізації економічного розвитку

НЕ 2.4. (Лекція)

Екологізація економічного розвитку та її основні чинники. Природний критичний капітал і природоємкість.

[Осн.1,3,6 Дод.10,17]


 • Роль природних ресурсів в економічному зростанні суспільства із врахуванням його екологізації.

 • Програмно-цільовий підхід та природно-продуктова вертикаль і система

 • Поняття природного критичного капіталу.

 • Природоємкість та її оцінки на макро- і мікрорівнях

4-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.4.1

Роль природних ресурсів в економічному зростанні суспільства із врахуванням його екологізації.

1 год

1

Знати і розуміти основні механізми екологізації економіки та оцінки її рівня.

НЕ 2.5. (Лекція)

Оцінка рівня та механізми екологізації економіки.

[Осн.1,3,6,9 Дод.10]

 • Екологізація та оцінка її рівня.

 • Відтворювальний механізм екологізації

 • Екологізація попиту і виробництва.

 • Екологізація людей і відтворення мотивів екологізації.
6-

-

-

-

Конспект лекції

Складання тестових завдань до НЕ 2.5.

Тестування за НЕ 2.4., 2.5.

3

Екологізація попиту і виробництва.

1 год

3

Розуміти систему оптимізаційних заходів у локальних соціоекосистемах. Знати та вміти виконувати економічну оцінку варіантів очистки промислових вод, промислових викидів в атмосферу та затрат на відтворення кисню.

Практичне заняття 4

Оптимізаційні заходи у локальних соціоекосистемах.

[Осн.4 Дод 1,2,5].


 • Оптимізація плати за водні ресурси та економічна оцінка варіантів очищення промислових вод

 • Оцінка варіантів очищення промислових викидів в атмосферу.

 • Оцінка затрат на відтворення кисню.-


-


--


-


--


-


-2


2


2-


-


-

Розв’язування задач, тестування.5

Розуміти основні чинники зменшення стоку р. Дніпро. Знати та вміти оцінювати показники зменшення стоку та намалювати відповідну картосхему.

Практичне заняття 5

Оцінка зниження стоку річки Дніпро під впливом агропромислового водозабору та гідротехнічного будівництва. [Осн.5 Дод.8]

 • Проаналізувати зменшення стоку річки Дніпро і деяких річок СНД за період 1974-2000 роки.

 • Намалювати картосхему Дніпровського каскаду водосховищ з їх еколого-енергетичними характеристиками.


-


-


-


-


-


-


1


1


-


-

Робота з картою, усне опитування.

2
2

Розуміти роль виробництва електроенергії та видобутку енергоносіїв в сучасному світі. Навчитися виконувати аналіз використання світових енергоресурсів у різних країнах.

Практичне заняття 6

Аналіз виробництва електроенергії та видобутку енергоносіїв у різних країнах [Осн.10 Дод. 9]

 • Охарактеризувати виробництво електроенергії й видобування енергоносіїв у США, Франції, Японії, Великобританії, Німеччині і Україні у 1988 році.

 • Проаналізувати динаміку використання світових енергоресурсів (у нафтовому еквіваленті) за 1900-2000 роки.-


--


--


-1


1-


-

Реферати, усне опитування.

2
2

Розуміти суть і причини сучасного комплексного техногенного навантаження . Знати і вміти складати карту техногенного навантаження території України по областях.

Практичне заняття 7

Оцінка техногенного навантаження в Україні і деяких країнах [Осн.10 Дод. 9].

 • Охарактеризувати комплексне техногенне навантаження України, Росії, Франції за 1987-89 роки.

 • Скласти карту техногенного навантаження й екологічного стану території України по областях.


-


-


-


-


-


-


2


2


-


-

Усне опитування, робота з контурною картою.

3
3

Розуміти суть задач еколого-економічного спрямування. Знати і вміти розв’язувати 2-і задачі на економічну оцінку відновлюваних ресурсів.

Практичне заняття 8

Розв’язування задач еколого-економічнрого спрямування. [Осн.10,11 Дод.9].

 • Розв’язування задач еколого-економічнрого спрямування.

-

-

-

2

-

Розв’язування задач.

1
1

^ Модульна контрольна робота 2

13

Модуль 2

2316

35

Підсумковий модуль

30

Всього

4632


7

100^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


^ ЗМ

НЕ в яких передбачено СМ

Тема,

завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

К-ть

год

НЕ 1.1.

Глобальні екологічні проблеми на початку ІІІ тисячоліття:

1) Дати характеристику найновіших глобальних екологічних проблем та їх негативного впливу на глобальну соціоекосистему.

2) Дати своє бачення шляхів подолання цих проблем та стабілізації глобальної соціоекосистеми.

Реферат

[Осн. 5,8, дод. 5,19]15

НЕ 1.3.

Системний підхід в геоекології та її основні завдання:

1) Розкрити історію становлення геоекології та її сучасний стан.

2) Показати сучасну структуру геоекології та різні точки зору вітчизняних і зарубіжних вчених.

Письмове опитування

[Осн. 2,4,10, дод. 13,14 ]20

НЕ 1.4.

Правова база України в галузі охорони природи:

1) Дати порівняльну характеристику Закону України Про охорону НПС із такими ж Законами розвинутих держав.

2) Проаналізувати останні основні підзаконні акти в галузі природоохоронної діяльності.

Тестування

[Осн.11, дод. 16,17]15НЕ 2.1.

Економічні чинники в організації природоохоронної діяльності.

Тестування

[Осн. 3,6,9, дод. 15]

11

НЕ 2.2.

Соціально-економічне значення природних ресурсів:

1) Дати характеристику соціальних та економічних функцій природних ресурсів.

2) Показати зв’язки між ресурсами і міждержавними конфліктами. Світові самміти як шляхи їх розв’язання.

Реферат

[Осн. 5,6,9, дод. 5,6,9,12]20

НЕ 2.3.

Концепція переходу України до стійкого екологічно безпечного розвитку:

1) Дати характеристику природно ресурсного потенціалу України.

2) Розкрити соціально-економічні та екологічні передумови переходу України до стійкого розвитку, його мета і принципи.

Реферат

[Осн. 2,5, дод. 17,19]20

НЕ 2.3.

Концепції світового економічного розвитку із врахуванням екологічних чинників.

Реферат

[Осн. 3,6,9, дод. 15]

10

НЕ 2.5.

Екологічна політика у програмах політичних партій:

1) Дати характеристику питань взаємодії суспільства і природи у партійних і президентських передвиборчих програмах в Україні.

2) Проаналізувати екологічну складову внутрішньої і зовнішньої політики країн світу.

Письмове опитування

[Осн. 1,2,10, дод. 17]20

^ 4. Модуль контроль
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи