Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” icon

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Скачати 292.26 Kb.
НазваРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Дата24.09.2012
Розмір292.26 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


________ (Р.І. Петришин)


30 серпня 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

( за кредитно-модульною системою)


з дисципліни


Менеджмент організації природоохоронної діяльності”


напряму підготовки _____Менеджмент________________________________

для спеціальності _______8.050201 – “Менеджмент організації”

спеціалізації 8.050200 – “Менеджмент організації природоохоронної

діяльності”

Факультет ____ географічний________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

81

2,5

16

-

-

-

65

-

-

10

-Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І.В.

Напряму____Менеджмент__

Робоча програма складена _к. б. н. , доц. Кібич І.В.____________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту__________________________________

Протокол № _1__ від «_30__» _серпня_2011 р.


Завідувач кафедрою __________________ ( проф. Руденко В.П.)


Схвалено методичною радою географічного факультету

«____» _________________2011 р.


Голова методичної ради

географічного факультету _________________ ( доц..Цепенда М.В._)


1.Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни - закласти основи з теорії та практики організації управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю на загальнодержавному і регіональному рівнях, вивчити основні положення організації природоохоронної діяльності в Україні і на обласному рівні.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • Розкрити теоретико-методологічну основу оптимального управління процесами охорони навколишнього природного середовища, мету і завдання менеджменту організації ПОД на сучасному етапі;

 • Розглянути основні передумови формування екологічної політики України і основні механізми її реалізації. Ознайомити з головними принципами, цілями та інструментами екополітики на перспективу.

 • Ознайомити з основними законодавчо-правовими документами, що забезпечують організацію природоохоронної діяльності в Україні та їх найважливішими положеннями.

 • Ознайомити з сучасними методами і діючою організаційною структурою управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю на державному і регіональному рівнях, виявити і розкрити позитивні й негативні боки цієї системи;

 • Закласти розуміння процесів планування й фінансування природоохоронних заходів, їх недоліків і шляхів оптимізації.

 • Сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння необхідності управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю, вміння й навички застосування правового та економічного механізмів управління.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • знання предмету, мети та завдань менеджменту організації природоохоронної діяльності на сучасному етапі;

 • знання основних завдань сучасної екологічної політики України і стратегії її розвитку на майбутнє;

 • розуміння зв`язків та структури управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю, компетенцій та функцій основних структурних елементів системи управління;

 • знання діючої організаційної структури управління діяльністю на державному і регіональному рівнях, їх основних функцій і методів діяльності;

 • розуміння ролі менеджменту організації природоохоронної діяльності, його основних напрямків у системі господарського механізму природокористування;^ 2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

Менеджмент організації природоохоронної діяльності” та навчальної діяльності студента


Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовий модуль 1. Мета і завдання менеджменту організації природоохоронної діяльності. Правова база екологічної політики України.


^ Результати навчання

Знати і розуміти основні екологічні проблеми України та їх причини; основні положення екополітики, структура, основні функції, завдання Мінприроди.

.


НЕ.1.1.(Лекція)

Сучасна екологічна політика України та стратегія її розвитку на майбутнє.


Передумови формування екологічної політики України. Основні складові механізму реалізації державної екологічної політики.

Проблеми екополітики і перспективи її подальшого розвитку. Концепція Стратегії національної екополітики України до 2020 р.

Міністерство охорони навколишнього середовища як основний генератор державної екологічної політики, його структура, основні функції, завдання в організації природоохоронної діяльності.


4

-

-

-

конспект лекції
^ Розуміти і знати екологічні проблеми України та головні заходи екополітики, спрямовані на їх розв’язання.

Вміти чітко визначити функції структурних підрозділів Мінприроди в організації ПОД.

(Самостійна робота)

Основні завдання екологічної політики України в світлі сталого розвитку.


Напрями екополітики, спрямовані на розв’язання головних екологічних проблем України. Основні структурні підрозділи Мінприроди та їх завдання.


--20- реферативні доповіді

- структурнологічні схеми5


5

10Знати основні положення головних законів і Кодексів екологічного законодавства України.


^ Вміти аналізувати головні положення Законів природоресурсного і природоохоронного законодавства, систематизувати нормативно-правові документи за основними напрямами.


НЕ.1.2.(Лекція) Нормативно-правове забезпечення екологічної політики України


(Самостійна робота)

Вивчення основних положень провідних нормативно-правових документів екологічного законодавства.


Конституційне регулювання екологічних відносин. Еколого-правове регулювання екологічних правовідносин. Основні положення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».Базові закони природоресурсного законодавства: Кодекси, що регламентують відносини в сфері використання природних ресурсів, закони про природні ресурси. Основні закони природоохоронного законодавства.


Основні положення Законів «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України», «Про природно-заповідний фонд», «Про екологічний аудит», «Про відходи» та інші.


4


-

-


-

-


-

-


10

конспект лекції


реферативні доповіді

55


Модульна контрольна
2


Письмова робота

тести

10


1020

Всього за ЗМ. 1:


Змістовий модуль 2. Особливості менеджменту організації природоохоронної діяльності на регіональному рівні

(на прикладі Чернівецької області)

35

Розуміти організаційну структуру обласного управління ПОД.

^ Знати основні положення про діяльність держуправління охорони природи, органів поресурсового управління, їх функції.


Знати основні напрямки діяльності органів місцевої влади і громадських екологічних організацій в плані організації природоохоронної діяльності, їх взаємодію.

НЕ.2.1.(Лекція)

Система управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: організація, структура, напрямки діяльності


(Самостійна робота)

Діяльність державних і громадських органів екологічного управління в Чернівецькій області

Основні положення про діяльність державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області. Структура держу правління, функції його підрозділів, взаємозв’язок з іншими природоохорон-ними структурами. Органи обласного поресурсового управління та напрями їх діяльності в сфері охорони природи.


Органи місцевого самоврядування та їх управлінські функції в галузі екології. Громадські організації екологічного спрямування, їх взаємодія і напрями діяльності.


6-


-

-


-

-


10

Конспект лекції


- реферативні доповіді;

1010

Знати види діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

Розуміти порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.


Вміти аналізуватиприродоохоронні програми.НЕ.2.2.(Лекція)

Планування й фінансування природоохоронної діяльності в Чернівецькій області


(Самостійна робота)

Розгляд і аналіз основних екологічних програм Чернівецької області

Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів. Порядок планування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Положення про обласний фонд охорони довкілля. Контроль і звітність за виконанням планів і програм. Проблеми планування й фінансування природоохоронних заходів в Україні.


Основні програми природоохоронних заходів, прийняті до виконання в Чернівецькій області.6-


--


--


17Конспект лекції


реферативні доповіді з захистом

1010


Модульна контрольна
2


-Письмова робота

-тести

10


1015

Всього за ЗМ.2: 35

Модуль-контроль: 30

Разом : 100 балів


^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


^ ЗМ,

НЕ, де передба-

чено CМ

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки

й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до

теми

ЗМ 1.

НЕ 1.1.

Основні завдання екологічної політики України в світлі сталого розвитку.


Захист реферату;

пояснення структурно логічної схеми.

Макс. оцінка – по 5 балів за кожний вид роботи за шкалою ECTS

Основна література (5,6,12,15,25,26),

Додаткова літ-ра (1,7)

Інтернет-ресурси

НЕ 1.2.

Вивчення основних положень провідних нормативно-правових документів екологічного законодавства.


реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 5 балів за шкалою ECTS

Основна література (7,8),

Додаткова літ-ра (3)

Інтернет-ресурси

ЗМ 2.

НЕ 2.2.

Діяльність державних і громадських органів екологічного управління в Чернівецькій області


реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 10 балів за шкалою ECTS

Інтернет-ресурси

НЕ 2.3.

Розгляд і аналіз основних екологічних програм Чернівецької області

Захист реферату;

Макс. оцінка – 10 балів за шкалою ECTS

Інтернет-ресурси
^

4. Зміст лекційного курсу
Назва розділу, теми, зміст теми


Кільк. годин

1

2

Змістовий модуль 1. Мета і завдання менеджменту організації природоохоронної діяльності. Правова база екологічної політики України.


НЕ 1.1. Сучасна екологічна політика України та стратегія її розвитку на майбутнє.

Передумови формування екологічної політики України. Короткий огляд екологічних проблем України та їх причин. Основні складові механізму реалізації державної екологічної політики: державна інституційна інфраструктура проведення природоохоронної політики; законодавчо-правовий механізм регулювання виробничої діяльності юридичних і фізичних осіб; економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності.

Проблеми екополітики і перспективи її подальшого розвитку. Концепція Стратегії національної екополітики України до 2020 року: мета, головні принципи Стратегії, генеральні цілі та інструменти екополітики. Очікувані результати від реалізації Стратегії.

Міністерство охорони навколишнього середовища як основний генератор державної екологічної політики, його структура, основні функції, завдання в організації природоохоронної діяльності.


3,5,6,9 ,25].


НЕ.1.2. ^ Нормативно-правове забезпечення екологічної політики України Конституційне регулювання екологічних відносин. Еколого-правове регулювання екологічних правовідносин. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» - екологічна конституція держави. Основні положення Закону. Базові закони природоресурсного законодавства: Земельний Кодекс, його мета і завдання; Водний Кодекс та його завдання; Лісовий Кодекс і його функції; Кодекс про надра та його положення; Закони України «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», їх основні положення і завдання; Закон України «Про охорону атмосферного повітря», його мета і основні вимоги. Основні закони природоохоронного законодавства: Закони України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 200-2015 роки» і «Про природно-заповідний фонд України»; Закони «Про екологічну експертизу», «Про відходи», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про екологічний аудит» та інші.

Проблеми і завдання екологічного законодавства.

^ Модульна контрольна

Змістовий модуль 2. Особливості менеджменту організації природоохоронної діяльності на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області)

НЕ 2.1 ^ Система управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: організація, структура, напрямки діяльності

Органи державного управління природоохоронною діяльністю. Основні положення про діяльність державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області. Структура держу правління, функції його підрозділів, взаємозв’язок з іншими природоохоронними структурами. Органи обласного поресурсового управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю та напрями їх діяльності в сфері охорони природи. Органи місцевого самоврядування та їх управлінські функції в галузі екології. Громадські організації екологічного спрямування, їх взаємодія і напрями діяльності.


НЕ.2.2. Планування й фінансування природоохоронної діяльності в Чернівецькій області

Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів. Порядок планування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. Довгострокові та короткострокові плани. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Положення про обласний фонд охорони довкілля. Основні програми природоохоронних заходів, прийняті до виконання в Чернівецькій області. Контроль і звітність за виконанням планів і програм. Проблеми планування й фінансування природоохоронних заходів в Україні.


Модульна контрольна

Всього:4


4


2


6


6


2

245. Тематика ІНДЗ

5.1. Тематика індивідуальних наукових пошуків


 1. Аналіз проблем менеджменту організації природоохоронної діяльності в Україні.

 2. Перспективи розвитку менеджменту організації природоохоронної діяльності в Україні.

^ 5.2. Тематика рефератів


 1. Цільові комплексні програми з охорони навколишнього середовища в Україні, їх зміст, завдання, значення.

 2. Фінансове забезпечення управління природоохоронною діяльністю та його значення.

 3. Інформаційно-технічне забезпечення управління та його важливість в сучасних умовах.

 4. Законодавче забезпечення управління природоохоронною діяльністю та його значення.

 5. Екологічні проблеми України та можливості їх розв’язання.

 6. Причини екологічних проблем в Україні та способи їх усунення.

 7. Роль екологічного менеджменту в подоланні екологічних проблем України.

 8. Проблеми планування й фінансування природоохоронних заходів в Україні.

 9. Основні програми природоохоронних заходів, прийняті до виконання в Чернівецькій області.

 10. Громадські організації екологічного спрямування, їх взаємодія і напрями діяльності.6. Засоби діагностики навчальних досягнень

студентів

Модуль контроль ( підсумковий до заліку)

 1. Передумови формування екологічної політики України. Короткий огляд екологічних проблем України та їх причин.

 2. Основні складові механізму реалізації державної екологічної політики: та їх особливості.

 3. Проблеми екополітики і перспективи її подальшого розвитку.

 4. Концепція Стратегії національної екополітики України до 2020 року. мета, головні принципи та інструменти екополітики

 5. Міністерство охорони навколишнього середовища як основний генератор державної екологічної політики, його структура, основні функції, завдання в організації природоохоронної діяльності.

 6. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики України.

 7. Конституційне регулювання екологічних відносин.

 8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» - екологічна конституція держави. Основні положення Закону.

 9. Базові закони природоресурсного законодавства: Земельний, Водний, Лісовий кодекси, Кодекс про надра, їх мета і завдання.

 10. Закони України «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», їх основні положення і завдання;

 11. Закон України «Про охорону атмосферного повітря», його мета і основні вимоги.

 12. Основні закони природоохоронного законодавства: Закони України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 200-2015 роки» і «Про природно-заповідний фонд України»;

 13. Закони «Про екологічну експертизу», «Про відходи», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про екологічний аудит» та інші.

 14. Проблеми і завдання екологічного законодавства.

 15. Система управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: організація, структура, напрямки діяльності

 16. Органи державного управління природоохоронною діяльністю та їх функції.

 17. Основні положення про діяльність державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області.

 18. Структура держуправління, функції його підрозділів, взаємозв’язок з іншими природоохоронними структурами.

 19. Органи обласного поресурсового управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю та напрями їх діяльності в сфері охорони природи.

 20. Органи місцевого самоврядування та їх управлінські функції в галузі екології. Громадські організації екологічного спрямування, їх взаємодія і напрями діяльності.

 21. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів. Порядок планування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. Довгострокові та короткострокові плани.

 22. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Положення про обласний фонд охорони довкілля.

 23. Основні програми природоохоронних заходів, прийняті до виконання в Чернівецькій області.

 24. Контроль і звітність за виконанням планів і програм. Проблеми планування й фінансування природоохоронних заходів в Україні.

 25. Проблеми та перспективи менеджменту організації природоохоронної діяльності в Україні.^ 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень

студентів за шкалою ECTS та національною шкалою


Рейтингова

оцінка у балах

Оцінка в системі ECTS

Оцінка за національною

шкалою

Критерії оцінювання

90 – 100


82 -89


75 -81


69 -74


60 -68


35 -59


1 -34

А


В


С


D


Е

F

5 (відмінно)


4 (добре)


4 ( добре )


3 ( задовільно )


3 ( задовільно )


2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


2 (незадовільно) з обв’язковим повторним курсом

Знання предмету міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників. Знання використовуються вільно, легко і самостійно переносяться на нові види діяльності в межах обраної спеціальності.


Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Знання студент трансформує самостійно, легко переносить на нові види діяльності в межах теми чи предмету. Студент здатний виконати засвоєні види діяльності, дії, окремі операції.


Знання завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Самостійно використовуються в завчених умовах і ситуаціях, на нові види діяльності переносяться тільки за допомогою викладача. Студент здатний виконувати діяльність за інструкцією.


Вимоги на оцінку “задовільно” не виконані.


Основи курсу студентом не освоєні, завдання не виконані, знання не продемонстровані.


^ 8. Список рекомендованої літератури

І. Основна література до курсу.


 1. БалацькийО., Лук’янихін В., Лук’янихіна О. Екологічний менеджмент: проблеми і перспективи становлення та розвитку //Економіка України.– 2000.–№ 5.–С. 67-73.

 2. Веклич О. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні //Економіка України.– 1998.– № 9.– С.65-74.

 3. Галушкіна Т. Екологічний менеджмент в Україні //Економіка України.– 1999.– № 6.– С. 78-83.

 4. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні //Економіка України.– 1994.– №11.– С. 59-62.

 5. Екологічний менеджмент: навч. Посіб./ за ред.. В.Ф. Семнова, О.Л. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літ-ри, 2004. – 407 с.

 6. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 7. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн. /Відп. ред. проф. В.І. Андрейцев.- К.: Юрінком Інтер, 1997.– Кн. 1.– 704 с.

 8. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. В 10-ти Т.- Чернівці: Зелена Буковина, 1996-2004 р.р.

 9. Кібич І.В. Менеджмент організації природоохоронної діяльності: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 104 с.

 10. Кузнецова Р.П., Скляренко Е.А., Сватко В.Ю. Система управления природоохранной деятельностью на уровне предприятий //Организация и регулирование экономики: Межвед. науч. сб.–, Вып. 106.– Киев,1992.– С.51-56.

 11. Кукушкин Г.О. О некоторых вопросах экономического механизма природопользования //Экономика.– 1993.– №1.– С.92-96.

 12. Малишко М.І. Екологічний менеджмент на Україні //Вісн. АН України.– 1992.– № 1.– С. 96-97.

 13. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. Підручник. – Суми: «Університетська книга». – 2003. – 346 с.

 14. Міщенко В. Екоресурсні платежі в Україні //Економ. України.– 1998.– № 10.– С. 59-63.

 15. Національна доповідь України “Навколишнє середовище і розвиток”. Бразилія, 1992.- К.: Час, 1992.– 43 с.

 16. Неверов А.В. Экономика природопользования.- Минск: Вышейшая школа,1990.–216 с.

 17. Природокористування: методологічні та соціальні проблеми оптимізації.- К.: Наук. думка, 1992.– 140 с.

 18. Пунько Б. Проблеми еколого-економічного менеджменту довкілля //Екон. України.–2000.–№ 8.– С. 60.

 19. Руденко Л.Г. Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України //Укр. геогр. журн.– 1998.– №1(21).– С. 5-12.

 20. Сівак В.К., Солодкий В.Д., Робулець С.В. Природоохоронне інспектування: Посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004.- 264 с.

 21. Скалон А.В. Региональное природопользование в условиях реформы: элементы стратегии и управления //Изв. Всесоюз. геогр. общ-ва, 1990.– Т.122.– Вып.6.– С.515-521.

 22. Трегобчук В., Веклич О. Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні //Економ. України.– 1997.– № 4.– С.12-23.

 23. Фоменко Г.А. Развитие территориальных систем управления природопользованием и стратегия перехода к устойчивому развитию // Изв. Рос. АН. Сер. геогр.– 1995.– №6.– С. 78-86.

 24. Шевчук В.Я. Еколого-економічний підхід до проблем природокористуванння і охорони навколишнього середовища // Укр. геогр. журнал.– 1997.– № 2.– С. 3-9.

 25. Шмандій В.М., Солошич І.О. Управління природоохоронною діяльністю: навчал. посібник. – К.: Центр навчал. літ-ри, 2004. – 296 с.

 26. Шматко В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навч. посібник. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.

 27. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.В. Гирусова.-М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.–455 с.
 1. Додаткова література
 1. Барановський В. Екологічна ситуація в Україні //Економіка України.– 1998.– № 8.– С. 14-23.

 2. Дорошенко Л., Тищенко О. Методологічні проблеми регулювання природоохоронної діяльності. //Економіка України.–1994.– №1.– С. 63-69.

 3. Коренчук Ф.М., Солодкий В.Д. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – 248 с.

 4. Мельник Л., Мельник О. Економічна точка опори екологізації суспільного виробництва //Екон. України.– 1998.– № 7.– С. 64-69.

 5. Пилипчук М., Калмакова В. Роль екологічних фондів у період доринкової економіки //Економ. України.– 1998.– № 2.– С.73-78.

 6. Потапенко Н. Особливості формування ринку екологобезпечних товарів, технологій та послуг // Економ. України.–2001.–№ 8.–С.28-33.

 7. Федорищева А., Бутрим О. Техногенно-екологічна ситуація в Україні та управління рівнем її безпеки //Екон. України.– 1998.– № 5.– С. 74-79.

 8. Фоменко Г.А., Поярков Б.В. Преобразование управления природопользованием в условиях перехода к рыночным отношениям и децентрализации государственной власти // Изв. Рос. АН. Сер. геогр.–, 1993.– №4.– С. 77-85.Модуль контроль ( підсумковий до заліку)

 1. Передумови формування екологічної політики України. Короткий огляд екологічних проблем України та їх причин.

 2. Основні складові механізму реалізації державної екологічної політики: та їх особливості.

 3. Проблеми екополітики і перспективи її подальшого розвитку.

 4. Концепція Стратегії національної екополітики України до 2020 року. мета, головні принципи та інструменти екополітики

 5. Міністерство охорони навколишнього середовища як основний генератор державної екологічної політики, його структура, основні функції, завдання в організації природоохоронної діяльності.

 6. Нормативно-правове забезпечення екологічної політики України.

 7. Конституційне регулювання екологічних відносин.

 8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» - екологічна конституція держави. Основні положення Закону.

 9. Базові закони природоресурсного законодавства: Земельний, Водний, Лісовий кодекси, Кодекс про надра, їх мета і завдання.

 10. Закони України «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», їх основні положення і завдання;

 11. Закон України «Про охорону атмосферного повітря», його мета і основні вимоги.

 12. Основні закони природоохоронного законодавства: Закони України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 200-2015 роки» і «Про природно-заповідний фонд України»;

 13. Закони «Про екологічну експертизу», «Про відходи», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про екологічний аудит» та інші.

 14. Проблеми і завдання екологічного законодавства.

 15. Система управління природоохоронною діяльністю в Чернівецькій області: організація, структура, напрямки діяльності

 16. Органи державного управління природоохоронною діяльністю та їх функції.

 17. Основні положення про діяльність державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області.

 18. Структура держуправління, функції його підрозділів, взаємозв’язок з іншими природоохоронними структурами.

 19. Органи обласного поресурсового управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю та напрями їх діяльності в сфері охорони природи.

 20. Органи місцевого самоврядування та їх управлінські функції в галузі екології. Громадські організації екологічного спрямування, їх взаємодія і напрями діяльності.

 21. Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів. Порядок планування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. Довгострокові та короткострокові плани.

 22. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Положення про обласний фонд охорони довкілля.

 23. Основні програми природоохоронних заходів, прийняті до виконання в Чернівецькій області.

 24. Контроль і звітність за виконанням планів і програм. Проблеми планування й фінансування природоохоронних заходів в Україні.

 25. Проблеми та перспективи менеджменту організації природоохоронної діяльності в Україні.

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Менеджмент природоохоронної діяльності», затвердженої 29 серпня 2002 р
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі вибраних програм нормативних та спеціальних курсів для менеджменту організації природоохоронної...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчального предмету «операційний менеджмент готельно-курортної І туристичної сфери»
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання)
...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі на основі навчальної програми доц. Данилової О. М. «Ресурсний менеджмент», затвердженої на засіданні...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Конверсикологія ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Конверсикологія», затвердженої на засіданні кафедри економічної географії та екологічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи