Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” icon

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія”
Скачати 434.93 Kb.
НазваРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія”
Дата24.09.2012
Розмір434.93 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор


________ (Р.І. Петришин)


„ 30 серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

( за кредитно-модульною системою)


з дисципліни

Соціальна екологія”


напряму підготовки __6.040106 - Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування________________________

для спеціалізацій: __Гідроекологія, Біоекологія, Екологія хімічних виробництв

Факультет ____ географічний________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна

2

4

108

3

32

36

-

4

36

-

-

4

-


Заочна

2

4

108

3

12

-

-

-

96

-

-

4

-Робоча програма складена на основі Програми курсу «Соціальна екологія», затвердженої _на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту 29 серпня 2002 р.____________________________________

Напряму___^ Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування_______________________________________________

Робоча програма складена _к. б. н. , доц. Кібич І.В.____________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту__________________________________

Протокол № _1___ від « 30 » __серпня__2011 р.


Завідувач кафедрою __________________ ( проф. Руденко В.П.)


Схвалено методичною радою географічного факультету


«____» _________________2011 р.

Голова методичної ради

географічного факультету _________________ ( доц.. Цепенда М.В.)


1. Пояснювальна записка

 • 1.1. Мета викладання дисципліни – Дати уявлення про інтегральну міждисциплінарну науку – соціальну екологію, показати її роль у розв’язанні глобальних екологічних проблем. Визначити місце і завдання галузевих підрозділів соціоекології, зокрема таких, як біоекологія, гідроекологія та екологія хімічних виробництв.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • Закласти основи з теорії та практики сучасного природокористування, показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, зокрема природокористування;

 • Сформувати необхідні екологічні переконання і практичні навички, моральні принципи та активну соціальну позицію в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

 • Оволодіти принципами раціонального природокористування, усвідомити основні напрямки еколого-економічної політики і стратегії природокористування на майбутній період;

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

 • Розуміти предмет та об’єкт вивчення соціальної екології, її структуру як комплексної міждисциплінарної науки, роль галузевих розділів науки у розв’язанні проблем взаємодії суспільства і природи;

 • знати основні положення концепції біосфери та ноосфери В.І.Вернадського і вміти застосувати ці положення для сучасності;

 • розуміти структуру соціоекосистеми, знати всі її елементи та зв’язки між ними;

 • мати уявлення про основні види впливу людського суспільства на природу, вміти оцінити ці впливи;

 • знати про глобальні проблеми людства, зокрема, екологічні, та основні шляхи їх розв’язання;

 • розуміти поняття природокористування, раціональне та нераціональне, та його вплив на довкілля.

 • знати про основні екологічні проблеми України та сучасні концепції раціонального природокористування.


^ 2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

Соціальна екологія ” та навчальної діяльності студента


Компетенції

(прогнозовані

результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу(НЕ)


Зміст навчального елементу

Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього

балів за

види навч. занять


Л


С


Пр


Ср

поточного контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Змістовий модуль 1. Соціальна екологія як наука про гармонізацію відносин між суспільством і природою


Результати навчання

Розуміти передумови і причинивиникнення соціоекології.

^ Знати визначення науки, її предмета та об‘єкта вивчення, структуру соціоекології, головні закони та принципи науки.


Вміти проаналізувати негативну екологічну ситуацію, з’ясувати її причини, запропонувати шляхи розв’язання.


^ Знати основні поняття, нові терміни, їх визначення.

Розуміти зв’язок соціоекології з іншими науками, її роль у системі екологічних знань.


Розуміти зміст концепції біосфери та ноосфери за В.І. Вернадським, роль живої речовини у біосфері та роль людського суспільства в ноосфері.

Знати основні особливості та риси біосфери, визначення біосфери та ноосфери, соціоекосистеми, знати структуру соціоекосистеми, роль її складових.


Розуміти основні поняття та терміни.


Знати структуру соціоекосистеми, її компонентиНЕ.1.1.(Лекція)

Становлення соціоекології як науки. Предмет і об‘єкт вивчення. Закони соціоекології.

[1,2,4,5,10,13,1516 ]


(Самостійна робота)

Аналіз негативної екологічної ситуації


(Практичнезаняття)

Соціоекологія як наука в системі екологічних знань


НЕ.1.2.(Лекція)

Вчення В.І.Вернадсь-кого про біосферу та ноосферу. Соціоекосистеми - об‘єкт вивчення соціоекології. [3,6,7,9,11,12,16 ]


(Практичне заняття)

Концепція біосфери та ноосфери В.І.Вернадсько-го


(Практична робота)

Локальна соціоекосистема та її елементи


(Самостійна робота)

Роль галузевих підрозділів соціальної екології у розв‘язанні проблем взаємодії суспільства й природи.


Передумови виникнення соціальної екології. Розвиток глобальної системи “суспільство-природа”. Становлення соціальної екології як науки. Предмет і завдання. Соціальна екологія в системі наук, Структура соціоекології, основні завдання структурних елементів науки Головні закони і принципи соціальної екології: екологічні закони Б.Коммонера. Базові загальнонаукові та кібернетичні закони. Основні екологічні закони. Соціоекологічні закони В.Комарова і Н.Реймерса.


Самостійний аналіз негативної екоситуації чи екологічної проблеми на вибір за запропонованим планом.


Закріплення лекційного матеріалу.


Поняття «біосфера». Концепція біосфери В.І. Вернадського. Закон міграції хімічних елементів.Специфічні риси біосфери, будова біосфери. Поняття «ноосфера» його специфіка. Історичні етапи розвитку ноосфери.. Шляхи і передумови формування ноосфери на сучасному етапі.
Поняття соціоекосистеми. Типи соціоекосистем. Розвиток і формування глобальної соціоекосистеми. Структура соціоекосистем.


Закріплення лекційного матеріалу.


Намалювати будь-яку реальну локальну соціоекосистему та позначити на ній всі її компоненти


Показати важливість досліджень біоекології, геоекології, біогеохімії та інших наук у розв‘язанні проблем соціоекології.

8


-


-


6


-


-


-

-


-


-


-


-


-


-

-


-


4


-


2


2


-

-


15


-


-


-


-


12конспект лекції


повідомлення
- термінологічний диктант;

- тестування;


конспект лекції


- тестування;

- письмові відповіді;


Малюнок соціоекосистеми з поясненням


Реферати5


4


4


4


5


5


3
Сучасні уявлення про ноосферу (огляд)105


8


9


5


3

Всього за ЗМ. 1

Змістовий модуль 2. Глобальна екологічна криза та шляхи її подолання

30


Результати навчання:

Знати глобальні екологічні проблеми людства, їх причини; основні міжнародні організації і документи з охорони природи; принципи екологічної безпеки.

Розуміти поняття моніторинг довкілля, екологічна експертиза, екологічна сертифікація.


Знати глобальні екологічні проблеми людства, їх причини; основні міжнародні організації і документи з охорони природи; принципи екологічної безпеки.

Володіти поняттями моніторинг, екологічна експертиза, екологічна сертифікація, екологічне управління.


Знати основні екологічні проблеми України, їх причини, заходи з їх усунення.НЕ.2.1.(Лекція)

Глобальні проблеми і

стратегія виходу людства з екологічної кризи. Міжнародне співробітництво в галузі охорони НПС.

[2,4,5, 6,8,9 ]


(Практичне заняття)

Глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання


(Самостійна робота)

Головні екологічні проблеми України та їх причини. Екологічна політика держави.


Глобальні проблеми людства. Суть екологічної кризи, її причини, форми прояву та наслідки. Основні міжнародні організації і документи з охорони навколишнього природного середовища. Міжнародні принципи екологічної безпеки. Головні екологічні проблеми України та їх причини. Екологічна політика та участь України у міжнародному співробітництві з навколишнього середовища. Моніторинг й управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю.

Мета і завдання екологічної освіти й виховання. Міжнародні програми з екологічної освіти.Види екологічної освіти в Україні. Недоліки ековиховання.


Закріплення лекційного матеріалу.


Підготувати реферати, повідомлення про екологічні проблеми України, їх причини, та заходи екологічної політики, спрямовані на їх подолання.

10


-


-

-


-


-

-


4


-

-


-


12

конспект лекції


письмове опитування;

- тестування;

- термінологічний диктант


- рефера-тивні доповіді (див.теми до 2-го модуля)5


5


6


4


-16


4

Всього за ЗМ. 2:

Змістовий модуль 3. Раціональне природокористування – необхідна умова сталого розвитку людства

20


Знати поняття « природні ресурси», «природокористування», основні його напрямки.

Розуміти суть головного еколого-економічного протиріччя; відмінність між різними принципами природокористування; суперечливу сутність НТП та екологічний зміст НТР.


^ Знати загальні закономірності і принципи раціонального природокористування


Вміти обґрунтувати заходи, спрямовані на раціоналізацію природокористування, за допомогою досягнень НТП.

НЕ.3.1.(Лекція)

Еколого-економічний зміст природокористування.


[2,3,4,5, 6,7,8, ]


(Практичне заняття)

Загальні закономірності і принципи раціонального природокористування. Використання досягнень НТП.


(Самостійна робота)

Використання відходів виробництва і споживання і охорона довкілля. Використання нових видів енергії та нових матеріалів Ідеї В.І. Вернадського про автотрофність людства.

Класифікація природних ресурсів. Поняття природокористування. Основні напрямки і види діяльності в сфері природокористування. Суть головного еколого-економічного протиріччя. Предмет і завдання економіки природокористування.

Зміна принципів природокористування в зв‘язку з розвитком суспільства..

Суперечлива сутність НТП. Екологічний зміст НТР. Головні аспекти застосування досягнень НТП для збалансованого природокористування.


Закріплення лекційного матеріалу


Реферативні доповіді за тематикою

8


-


--


-


--


4


-

-


-


15конспект лекції


-усне опитування;

- письмове опитування;

- тестування;

- термінологічний диктант


- реферативні доповіді;
3


5


4


4


4
Сучасні технології охорони довкілля1016


4
Всього за ЗМ. 3:

Модуль контроль (підсумковий)

20

30
Всього балів

100^ 3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання


№ ЗМ,

НЕ

в яких

передба-

чено М

Тема, завдання самостійної роботи


Види діяльності та форми перевірки

й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми


НЕ 1.1.

Аналіз негативної екологічної ситуації:

самостійний аналіз негативної екоситуації чи екологічної проблеми на вибір за запропонованим планом.


Захист повідомленьефератів; Додержання вимог плану

Макс. оцінка –5 балів за шкалою ECTS

Основна літ-ра: 2, 811,12,16

Дод. літ-ра: 1,3,4,5

Інтернет-ресурси

НЕ 1.2.

Роль галузевих підрозділів соціальної екології у розв‘язанні проблем взаємодії суспільства й природи.


реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 3 бали за шкалою ECTS

Основна літ-ра: 1,4,5,10,13,14,15,16

Дод. літ-ра: 4,5.

Інтернет-ресурси

НЕ 2.1.

Головні екологічні проблеми України та їх причини. Екологічна політика держави.


реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 4 бали за шкалою ECTS

Основна літ-ра: 2,3,4,5,6,9


Дод. літ-ра: 1,2,5,6,8.

Інтернет-ресурси

НЕ 3.1.

Використання відходів виробництва і споживання і охорона довкілля. Використання нових видів енергії та нових матеріалів Ідеї В.І. Вернадського про автотрофність людства.

реферативні доповіді з поясненням.

Макс. оцінка – 4 бали за шкалою ECTS


Основна літ-ра: 3,5,6,8

Дод. літ-ра: 3,5

Інтернет-ресурси
^

4. Зміст лекційного курсу
Назва розділу, теми, зміст теми


Кільк. годин

1

2

^ Змістовий модуль 1. Соціальна екологія як наука про гармонізацію відносин між суспільством і природою


НЕ 1.1. Становлення соціоекології як науки. Предмет і об‘єкт вивчення. Закони соціоекології.

Передумови виникнення соціальної екології. Розвиток глобальної системи “суспільство-природа”. Становлення соціальної екології як науки. Предмет і завдання.

Соціальна екологія в системі наук, Структура соціоекології, основні завдання структурних елементів науки Головні закони і принципи соціальної екології: екологічні закони Б.Коммонера. Базові загальнонаукові та кібернетичні закони. Основні екологічні закони. Соціоекологічні закони В.Комарова і Н.Реймерса. [1,2,4,5,10,13,15,16 ]


НЕ.1.2 ^ Вчення В.І.Вернадсь-кого про біосферу та ноосферу. Соціоекосистеми - об‘єкт вивчення соціоекології.

Поняття «біосфера». Концепція біосфери В.І. Вернадського. Закон міграції хімічних елементів.

Специфічні риси біосфери, будова біосфери.

Поняття «ноосфера» його специфіка. Історичні етапи розвитку ноосфери.. Шляхи і передумови формування ноосфери на сучасному етапі.
Поняття соціоекосистеми. Типи соціоекосистем. Розвиток і формування глобальної соціоекосистеми. Структура соціоекосистем.

[3,6,7,9,11,12,16 ]


^ Змістовий модуль 2. Глобальна екологічна криза та шляхи її подолання


НЕ 2.1. Глобальні проблеми і стратегія виходу людства з екологічної кризи. Міжнародне співробітництво в галузі охорони НПС.


Глобальні проблеми людства. Суть екологічної кризи, її причини, форми прояву та наслідки. Основні міжнародні організації і документи з охорони навколишнього природного середовища. Міжнародні принципи екологічної безпеки. Головні екологічні проблеми України та їх причини. Екологічна політика та участь України у міжнародному співробітництві з навколишнього середовища. Моніторинг й управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю.

Мета і завдання екологічної освіти й виховання. Міжнародні програми з екологічної освіти.Види екологічної освіти в Україні. Недоліки ековиховання. [2,4,5, 6,8,9 ]

^ Змістовий модуль 3. Раціональне природокористування – необхідна умова сталого розвитку людства


НЕ.3.1. Еколого-економічний зміст природокористування.

Класифікація природних ресурсів. Поняття природокористування. Основні напрямки і види діяльності в сфері природокористування. Суть головного еколого-економічного протиріччя. Предмет і завдання економіки природокористування.

Зміна принципів природокористування в зв‘язку з розвитком суспільства..

Суперечлива сутність НТП. Екологічний зміст науково-технічної революції. Головні аспекти застосування досягнень НТП для збалансованого природокористування. Використання відходів виробництва і споживання і охорона довкілля. Використання нових видів енергії та нових матеріалів Ідеї В.І. Вернадського про автотрофність людства. [2,3,4,5, 6,7,8, ]


Всього:
8


6


10


8


32^ 5. Зміст практичних занять
НЕ


Назва теми

Кіль.

годин

1.1.


1.1.


1.2.


1.2.


1.2.


2.1.


2.1.


3.1.


3.1.Соціоекологія як наука в системі екологічних знань [1,2,4,5,10,13,15,16 ]

Структура соіціоекології. Роль галузевих підрозділів науки у розвязанні проблем соціоекології. [1,2,4,5,10,13,15,16 ]

Концепція біосфери та ноосфери В.І.Вернадського

[3,6,7,9,11,12,16 ]

Структура соціоекосистеми. Характеристика і значення складових соціоекосистеми для її функціонування. [3,6,7,9,11,12,16]

Локальна соціоекосистема та її елементи


Глобальні проблеми людства. Екологічна криза, її прояви та причини. [2,4,5, 6,8,9 ]

Шляхи розв’язання глобальних екологічних проблем [2,4,5, 6,8,9 ]


Еколого-економічний зміст природокористування. Предмет і завдання економіки природокористування. [2,3,4,5, 6,7,8, ]


Загальні закономірності і принципи раціонального природокористування. Використання досягнень НТП.

[2,3,4,5, 6,7,8, ]


Всього:

4


4


4


4


4


4


4


4


4


36 год.

6. Тематика ІНДЗ

6.1. Тематика творчих робіт:


 1. Сучасні уявлення про ноосферу (огляд)

 2. Сучасні технології охорони довкілля


^ 6.2. Тематика рефератів:


 1. Історія розвитку екології як науки. Видатні вчені-екологи та їх праці.

 2. Розвиток соціоекологічних ідей і становлення соціоекології як науки.

 3. Зв’язок соціоекології з іншими науками і науковими напрямами.

 4. Розвиток уявлень про біосферу.

 5. Про співвідношення між біотичним і соціальним на Землі.

 6. Глобальні екологічні проблеми на окремих прикладах та шляхи їх розв’язання.

 7. Урбанізація як важливий чинник погіршення якості навколишнього середовища.

 8. Раціональне і нераціональне природокористування. Навести приклади.

 9. Застосування досягнень НТП для оптимізації природокористування ( нові технології, використання відходів, нових видів енергії та матеріалів). Показати на прикладах.

 10. Історія міжнародного співробітництва в галузі навколишнього середовища.

 11. Участь України в міжнародному співробітництві з охорони природи.

 12. Екологічні проблеми окремих регіонів України.

 13. Завдання екологічної політики Уцкраїни в світлі міжнародних угод та основні перешкоди на шляху їх реалізації.

 14. Основні етапи взаємодії суспільства і природи та екологічні наслідки на цих етапах.

 15. Еколого-економічні проблеми сучасного природокористування.7. Засоби діагностики навчальних досягнень

студентів

Модуль контроль ( контрольні питання до заліку)

Контрольні питання до ЗМ 1.


 1. Передумови виникнення соціальної екології, Зародження і розвиток екології як науки.

 2. Становлення соціальної екології як науки. Предмет і завдання соціоекології.

 3. Причини виникнення соціоекології, Розвиток глобальної системи “суспільство-природа”.
 4. ^

  Соціальна екологія в системі наук, зв’язок її з традиційними науками.


 5. Структура соціоекології, основні завдання структурних елементів науки.

 6. Роль географії в комплексних соціоекологічних дослідженнях. Предмет і об’єкт дослідження геоекології.

 7. Роль біоекології як важливого розділу соціальної екології у розв’язанні проблем охорони живої природи і раціонального використання біоресурсів.

 8. Біогеохімія, її предмет і завдання в світлі соціоекологічних досліджень.

 9. Головні закони соціальної екології.

 10. Екологічні закони Б.Коммонера.

 11. Поняття “біосфера”, його зміст і значення. Роль живої речовини у формуванні біосфери.

 12. Склад і будова біосфери, її основні оболонки. Специфічні риси біосфери.

 13. Концепція біосфери В.І.Вернадського.

 14. Поняття “ноосфера”, його специфіка. Історичні етапи розвитку ноосфери.

 15. Концепція ноосфери В.І.Вернадського.

 16. Сучасні уявлення про ноосферу. Шляхи і передумови формування ноосфери на сучасному етапі

 17. Поняття соціоекосистеми. Типи соціоекосистем. Розвиток і формування глобальної соціоекосистеми.

 18. Структура соціоекосистеми. Характеристика природної підсистеми та її основних компонентів.

 19. Будова, склад і функціонування екосистем.

 20. Характеристика соціально-економічної підсистеми соціоекосистеми.

 21. Взаємозв’язки між елементами соціоекосистеми. Умови оптимального функціонування соціоекосистем.


Контрольні питання до ЗМ 2.


 1. Поняття глобальних проблем. Найважливіші групи глобальних проблем.

 2. Суть екологічної кризи, її причини та наслідки.

 3. Зміст глобальної сировинної проблеми та шляхи її розв’язання.

 4. Зміст глобальної енергетичної проблеми та шляхи її розв’язання.

 5. Зміст глобальної демографічної проблеми та шляхи її розв’язання.

 6. Зміст глобальної продовольчої проблеми та шляхи її розв’язання.

 7. Проблема забруднення навколишнього природного середовища.

 8. Кількісні та якісні забруднювачі навколишнього природного середовища.

 9. Забруднення атмосфери, його основні джерела та наслідки.

 10. Види забруднення гідросфери, їх специфічні особливості.

 11. Наслідки антропогенного руйнування суходільних екосистем.

 12. Проблема знищення рослинності та її наслідки.

 13. Проблема опустелювання та її наслідки.

 14. Аварії на АЕС, хімічних підприємствах та транспорті як чинники екологічної небезпеки.

 15. Шляхи подолання екологічної кризи.


Контрольні питання до ЗМ 3.


 1. Суть головного еколого-економічного протиріччя.

 2. Поняття природокористування. Основні напрямки і види діяльності в сфері природокористування.

 3. Еволюція принципів природокористування.

 4. Принципи раціонального природокористування.

 5. Поняття НТП та його суперечлива сутність. Екологічний зміст НТР.

 6. Ресурсозберігаюча функція НТП, аспекти її прояву.

 7. Головні аспекти застосування НТП для збалансованого природокористування.

 8. Ступені переходу до мало- і безвідходних технологій.

 9. Відходи виробництва і споживання, їх використання ї охорона навколишнього середовища.

 10. Основні міжнародні організації та документи з охорони навколишнього природного середовища

 11. Міжнародні принципи екологічної безпеки.

 12. Поняття про екологічну освіту й виховання.

 13. Екологічна політика України на сучасному етапі.

 14. Головні екологічні проблеми України та їх причини.

 15. Концепція сталого розвитку, її основні положення.

 16. Напрямки природокористування.

 17. Моніторинг й управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю.8. Критерії оцінювання навчальних досягнень

студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Рейтингова

оцінка у балах

Оцінка в системі ECTS

Оцінка за національною

шкалою

Критерії оцінювання

90 – 100


82 -89


75 -81


69 -74


60 -68


35 -59


1 -34

А


В


С


D


Е

F

5 (відмінно)

зараховано


4 (добре)

зараховано


4 ( добре )

зараховано


3 ( задовільно )

зараховано


3 ( задовільно )

зараховано


2 (незадовільно)

Не зараховано

з можливістю повторного складання


2 (незадовільно)

Не зараховано,

з обов’язковим повторним курсом

Знання основних понять, категорій, предмету та об’єкту вивчення соціальної екології міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників. Знання використовуються вільно, легко і самостійно використовуються при аналізі закономірностей взаємодії суспільства і природи.


Знання предмету глибокі і повні, знаходяться в межах навчальної програми, підручників, навчальних посібників. Студент здатний зробити правильні висновки при аналізі екологічних ситуацій та проблем..


Знання завчені з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту. Самостійно використовуються в завчених умовах і ситуаціях, використовуються тільки за допомогою викладача. Студент здатний виконувати діяльність за інструкцією.


Студент не володіє основними поняттями, положеннями, термінологією соціальної екології, не виконав всі практичні роботи.


Основи курсу студентом не освоєні, завдання не виконані, знання не продемонстровані.9. Список рекомендованої літератури

9.І. Основна література до змістового модулю 1:


 1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты.–Киев: Наукова думка.–1991.–153 с.

 2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум: Навч. посіб. для ВНЗ. – К.: Лібра, 2006. - 367 c.

 3. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.–М.: Наука.–1989.Д-263 с.

 4. Вопросы социоэкологии: Материалы 1 Всесоюз. Конф. «Проблемы социальной экологии».–Львов.–1987.–351 с.

 5. Гирусов Е.В. Система «общество-природа»: проблемы социальной екологии.–М.: Изд-во МГУ.–1976.–167 с.

 6. Голубець М.А. Від біосфери до ноосфери.–Львів: Поллі.–1997.–256 с.

 7. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 8. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 310 с.

 9. Казначеев В.П. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.–Новосибирск.–1989.–248 с.

 10. Комаров В.Д. Социальная экология. Философские аспекты.–Л.: Наука.–1990.–216 с.

 11. Крисаченко В.С. Обрії ноосфери.–К.: Знання.–1991.–48 с.

 12. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К.: Знання України, 2002. – 598 с.

 13. Маркович Д.Ж. Социальная экология.–М.: Мысль.–1991.–102 с.

 14. Одум Ю. Экология.–М.: Мир.–1986.–Т.1–328 с.:–Т.2– 376 с.

 15. Основи соціоекології //За ред. Г.О.Бачинського.– К.: Вища школа.–1995.–238 с.

 16. Основи соціоекології: Конспект лекцій / Укл. І.В.Кібич.–Чернівці: Рута.–1997.–47 с.

^ 9.2. Додаткова література до ЗМ.1:


 1. Будыко М.И. Глобальная экология.–М.: Мысль.–1977.–238 с.

 2. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение.–М.: Наука.–1965.–175 с.

 3. Коммонер Б. Замыкающийся круг.–Л.: Гидрометиздат.–1974.-246 с.

 4. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини.–Львів: Світ.–1991.–104 с.

 5. Малофеев В.И. Социальная екологія: Уч. Пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 260 с.

 6. Реймерс Н.Ф. Экология (Теории, законы, правила, принципы и гипотезы).–М.: Россия молодая.–1994.–366 с.

 7. Тейяр де Шарден П. Феномен человека.–М.: Наука.–1987.–240 с.

^ 9.3. Основна література до змістового модулю 2.:


 1. Барановський В. Екологічна ситуація в України //Економіка України.– 1998.– № 8.– С. 14-23.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь.- 1997. – 288 с.

 3. Вопросы социоэкологии: Материалы 1 Всесоюз. Конф. «Проблемы социальной экологии».–Львов.–1987.–351 с.

 4. Гирусов Е.В. Система «общество-природа»: проблемы социальной екологии.–М.: Изд-во МГУ.–1976.–167 с.

 5. Екологічне управління: підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

 6. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 310 с.

 7. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К.: Знання України, 2002. – 598 с.

 8. Основи соціоекології //За ред. Г.О.Бачинського.– К.: Вища школа.–1995.–238 с.

 9. Основи соціоекології: Конспект лекцій / Укл. І.В.Кібич.–Чернівці: Рута.–1997.–47 с.


^ 9.4. Додаткова література до ЗМ.2:


 1. Ананичев К.В. Проблемы окружающей среды, энергии и природных ресурсов.-- М.: Прогресс, 1975.-- 168 с.

 2. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.–М: Мысль, 1988.– 397 с.

 3. Баранов А.В. Урбанизация и экология человека //Методические проблемы экологии человека.- Новосибирск: Наука.–1988.–101 с.

 4. Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого розвитку// Економ. України .–2001.–№7.–С.27-31.

 5. Дрейер О.К., Лось В.А. Развивающийся мир и экологические проблемы.– М: Знание, 1991.–64 с.

 6. Григорьев А.А. Экологические уроки исторического прошлого и современности. – Л.: Наука, 1991. – 246 с.

 7. Національна доповідь України “Навколишнє середовище і розвиток” у Ріо-де-Жанейро.–К.: Час, 1992.– 42 с.

 8. Розанов Б.Г. Глобальные социально-екологические проблемы использования и охраны земельных ресурсов //Вопросы социоэкологии. – Львов, 1987. – С.158-166.

^ 9.5. Основна література до змістового модулю 3.:

 1. Голубець М.А. Від біосфери до ноосфери.–Львів: Поллі.–1997.–256 с.

 2. Екологія і ресурси: Зб. Наук. Пр. Вип.11. – К. : РНБО. Ін-т проблем нац. безпеки, 2005. – 169 с.

 3. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Вид-во „Лібра”.- 1998.- 248 с.

 4. Концепції сучасного природокористування: Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1/ Укл. Кібич І.В.. – Чернівці: Рута, 2007. – 41 с.

 5. Крачило М.П. Основи екології, та економіка природокористування.–Київ: Крамар, 1998.–170 с.

 6. Неверов А.В. Экономика природопользования.–Минск: Вышейшая школа.–1990.–356 с.

 7. Реймерс В.П. Природопользование.- М.: Мысль,1990.–638 с.

 8. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 200 с.


^ 9.6. Додаткова література до ЗМ.3:

 1. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні //Економіка України.– 1994.– №11.– С. 59-62.

 2. Куражковский Ю.Н. Принципы рационального природопользования.- М.: Знание, 1979.- 38 с.

 3. Природокористування: методологічні та соціальні проблеми оптимізації.- К.: Наук. думка, 1992.– 140 с.

 4. Шевчук В.Я. Еколого-економічний підхід до проблем природокористуванння і охорони навколишнього середовища // Укр. геогр. журнал.– 1997.– № 2.– С. 3-9.

 5. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.В. Гирусова.-М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.–455 с.Соціальна екологія

Шифр дисципліни – ВЧ.4

Курс – 2; семестр – 4; загальна кількість годин – 108; на тиждень – 3 год. ( 2 год. – л; 1 год. – пр.); 3 кредити.

Вибіркова


^ Мета курсу: дати уявлення про інтегральну міждисциплінарну науку – соціальну екологію, показати її роль у розв’язанні глобальних екологічних проблем. Визначити місце і завдання галузевих підрозділів соціоекології, зокрема таких, як біоекологія, гідроекологія та екологія хімічних виробництв.

^ Основні завдання: показати необхідність екологізації всіх сфер життя людства, зокрема природокористування; сформувати необхідні екологічні переконання і практичні навички, моральні принципи та активну соціальну позицію в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів; оволодіти принципами раціонального природокористування, усвідомити основні напрямки еколого-економічної політики і стратегії природокористування на майбутній період;


ЗМ 1. Соціальна екологія як наука про гармонізацію відносин між суспільством і природою.

НЕ 1.1. Становлення соціоекології як науки. Предмет і об‘єкт вивчення. Закони соціоекології: передумови і причини виникнення соціальної екології; становлення соціальної екології як науки; структура соціоекології, основні завдання структурних елементів науки; головні закони і принципи соціальної екології.

НЕ.1.2 Вчення В.І.Вернадсь-кого про біосферу та ноосферу. Соціоекосистеми - об‘єкт вивчення соціоекології: концепція біосфери В.І. Вернадського; закон міграції хімічних елементів; специфічні риси і будова біосфери; поняття «ноосфера», його специфіка; історичні етапи розвитку ноосфери; шляхи і передумови формування ноосфери на сучасному етапі; поняття соціоекосистеми; типи соціоекосистем; структура соціоекосистем.


ЗМ 2. Глобальна екологічна криза та шляхи її подолання.

НЕ 2.1. Глобальні проблеми і стратегія виходу людства з екологічної кризи. Міжнародне співробітництво в галузі охорони НПС: суть екологічної кризи, її причини, форми прояву та наслідки; основні міжнародні організації і документи з охорони навколишнього природного середовища; головні екологічні проблеми України та їх причини; екологічна політика та участь України у міжнародному співробітництві з навколишнього середовища; моніторинг й управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю; мета і завдання екологічної освіти й виховання; міжнародні програми з екологічної освіти.


ЗМ 3. Раціональне природокористування – необхідна умова сталого розвитку людства.

НЕ.3.1. Еколого-економічний зміст природокористування: класифікація природних ресурсів; поняття природокористування; основні напрямки і види діяльності в сфері природокористування; суть головного еколого-економічного протиріччя; предмет і завдання економіки природокористування; зміна принципів природокористування в зв‘язку з розвитком суспільства; суперечлива сутність НТП; екологічний зміст науково-технічної революції; головні аспекти застосування досягнень НТП для збалансованого природокористування.


В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати про глобальні екологічні проблеми людства та основні шляхи їх розв’язання; знати основні концепції раціонального природокористування та уміти застосовувати їх у реальному житті.


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

 1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты.–Киев: Наукова думка.–1991.–153 с.

 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.–М.: Наука.–1989.Д-263 с.

 3. Гирусов Е.В. Система «общество-природа»: проблемы социальной екологии.–М.: Изд-во МГУ.–1976.–167 с.

 4. Голубець М.А. Від біосфери до ноосфери.–Львів: Поллі.–1997.–256 с.

 5. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 310 с.

 6. Комаров В.Д. Социальная экология. Философские аспекты.–Л.: Наука.–1990.–216 с.

 7. Основи соціоекології //За ред. Г.О.Бачинського.– К.: Вища школа.–1995.–238 с.

 8. Основи соціоекології: Конспект лекцій / Укл. І.В.Кібич.–Чернівці: Рута.–1997.–47 с.
 1. Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Вид-во „Лібра”.- 1998.- 248 с.

 2. Концепції сучасного природокористування: Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1/ Укл. Кібич І.В.. – Чернівці: Рута, 2007. – 41 с.

 3. Крачило М.П. Основи екології, та економіка природокористування.–Київ: Крамар, 1998.–170 с.

 4. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 200 с.


Викладацький склад: Кібич Ірина Володимирівна – к.б.н., доцент


^ Методика викладання та методи навчання: В процесі викладання даної дисципліни використовуються різноманітні методики викладання та методи навчання, зокрема, лекції ( вступні, тематичні, підсумкові), семінарські заняття, тестові завдання, термінологічні диктанти, консультації, захист самостійних робіт (рефератів).


Оцінювання: В процесі викладання курсу реалізуються різні форми поточного контролю ( письмові тематичні контрольні роботи, тестування, термінологічні диктанти, усне опитування, захист рефератів), а також здійснюється підсумковий контроль у формі заліку за тестовими завданнями.

Схожі:

Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Економічна І соціальна екологія
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання)
...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Екологія”
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Для спеціальностей – 040106- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Управління персоналом ”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Геоінформатика» для студентів географічного факультету спеціальностей «Географія»,...
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент природоохоронної діяльності”
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія” iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Менеджмент організації природоохоронної діяльності”
Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми, розробленої Кібич І. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи