Туристського країнознавства icon

Туристського країнознавства
НазваТуристського країнознавства
Сторінка2/5
Дата24.09.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5


Робоча програма складена на основі авторської навчальної програми розробленої доцентом Аніпко Наталією Петрівною та затвердженої протоколом №1 від 30 серпня 2011 року


Робоча програма складена доцентом Аніпко Наталією Петрівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Протокол № 1

«30» серпня 2011 року

Завідувач кафедри ________ (д.геогр.н., доц. К.Й. Кілінська)

Схвалено методичною радою географічного факультету

Протокол № 1

«1 » _вересня_2011 р.


Голова методичної ради

Географічного факультету ______________ (проф. В.П. Руденко)  1. Пояснювальна записка


Навчальна дисципліна “Туристичне країнознавство” посідає чільне місце серед дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах, які готують фахівців туристичній галузі. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду спеціалістів, підвищує теоретичний рівень, стимулює самопізнання, оскільки дає можливість зрозуміти специфіку туризму кожного регіону світу з урахуванням його історичних і національних особливостей.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Туристичне країнознавство” є лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійних робіт та контрольні заходи (екзамен).

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передбачені індивідуальні завдання: підготовка рефератів; самостійна робота, що передбачає вивчення літературних навчальних джерел, періодичних видань.

^

Кількість кредитів – 2,25


Загальна кількість годин – 81

Кількість годин на тиждень – 1,5 год.

4 семестр


Кількість годин на лекції – 32 год.

на практичні – 18 год.

на самостійну роботу – 27 год.

на індивідуальну роботу – 4 год.

Вид підсумкового контролю – іспит    1. Мета викладання дисципліни

Мета курсуознайомити студентів і методикою і особливостями комплексного дослідження туристичної індустрії країн та регіонів світу, даними про основні види туристично-рекреаційних ресурсів, головними туристичними центрами і регіонами світу.

1.2 Завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни:

  1. розкрити об’єкт, предмет та головні завдання туристичного країнознавства;

  2. сформувати уявлення про специфіку розвитку туризму в різних туристичних регіонах і країнах світу;

  3. показати причинно-наслідкові зв’язки в особливостях формування основних туристичних центрів;

  4. висвітлити тенденції розвитку туризму в основних регіонах світу.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент

у процесі вивчення дисципліни

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

- основи туристичного дослідження країн світу;

- особливості сучасного розвитку та перспективи розвитку туризму в різних країнах та регіонах світу;

  • рекреаційно-туристичні ресурси (природно-географічні, природно-антропогенні, суспільно-історичні) різних країн та регіонів світу;

  • туристично-рекреаційне районування світу.

вміти: - застосовувати у процесі туристичного дослідження країн та регіонів світу основи теорії туристичного країнознавства;

- застосовувати набуті знання для розробки туристичних маршрутів та по компонентних і комплексних туристичних характеристик країн й регіонів світу;

- користуватись схемами туристично-рекреаційного районування світу;

- застосовувати набуті знання для аналізу рекреаційно-туристичного потенціалу краї та регіонів світу.

Структура змістових модулів , навчальних елементів
дисципліни “Туристичне країнознавство” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Лаб

Види діяльності та поточного контролю на занятті

Кількість балів за вид робо-ти

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів

за види навч.

занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ЗМ 1. Методичні основи туристичного дослідження країн

Результати навчання.

Знати та розуміти об’єкт, предмет, методи і завдання туристичного країнознавства

НЕ 1.1 (Лекція)

Вступ. Туристичне країнознавство як наука і навчальна дисципліна

Об’єкт, предмет та функції туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, зв'язок з іншими науками.

1

-

-

-

-

Конспект лекції


Знати та розуміти зміст рекреаційно-туристичного районування, схеми районування світу

НЕ 1.2. (Лекція)

Рекреаційно-туристичне районування


Зміст та етапи рекреаційно-туристичного районування. Туристичний район як основна одиниця рекреаційно-туристичного районування. Районоутворюючі фактори. Рекреаційно-туристичне районування за кордоном. Схеми рекреаційно-туристичного районування світу.

2

Конспект лекції, фронтальне опитування

2
2

Вміти скласти картосхеми рекреаційно-туристичного районування та знати їх зміст

(Самостійна робота)

Рекреаційно-туристичного районування світу


Складання картосхем рекреаційно-туристичного районування світу
5


опитування

2
2

Вміти скласти туристичну характеристику столиці країни, розробити тематичний тур, знати основні поняття по темі практичної роботи

^ Практична робота № 1. Туристична характеристика столиці країни та розробка тематичного туру


За планом, який подається, скласти туристичну характеристику столиці країни та розробити тематичний тур (країна на вибір. На карту міста нанести основні туристичні пам’ятки та пунктиром позначити розроблений тур. Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи №1 (місто, західноєвропейський тип міста, азіатський (східний) тип міста, африканський тип міста, північноамериканський та австралійський типи міст, латиноамериканський тип міста, пам’ятка архітектури).46
6

Результати навчання.

Знати суть і зміст глобалізації у світі


НЕ 1.3. (Лекція)

Глобальні просторові структури

та туристичне країнознавствоСуть і зміст глобалізації у світі. Структурування ринку виробника турпродукту. Транснаціональні компанії та монополізація. Геопросторова структура світового туристичного ринку.


2

Конспект лекції, фронтальне опитування


Знати різні методики туристичного дослідження країн

НЕ 1.4. (Лекція)
^

Теоретико-методичні основи туристської характеристики країн

Методика вивчення політичних умов розвитку туризму. Методика проведення аналізу економіки й інфраструктури країни. Методика дослідження населення та народів. Країнознавчий підхід до вивчення ролі культури в туризмі. Мистецтво як компонент культури. Методика туристського дослідження окремих видів мистецтва. Традиції та народна творчість як компонент культури. Масова культура та її дослідження.

3

Конспект лекції, фронтальне опитування

2
2

Знати особливості дослідження туристичної інфраструктури країни

(Самостійна робота)

Характеристика туристичної інфраструктури країни.


Транспортна система. Авіаційний транспорт. Автотранспорт. Залізничний транспорт. Система водного транспорту. Морський транспорт. Річний транспорт. Індустрія гостинності. Система громадського харчування. Сфера обслуговування. Галузь міжнародної спеціалізації країни. Основні поняття.


5


опитування

2
2

Знати та розуміти важливість об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, знати їх розподіл по регіонах світу

НЕ 1.5. (Лекція)

Світова спадщина ЮНЕСКО як важлива складова рекреаційно-туристичних ресурсів світу


Характеристика списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Розподіл об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО по регіонах світу.


2

Конспект лекції
5

5

Вміти скласти туристичну характеристику об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, розробити тематичний тур, знати основні поняття по темі практичної роботи

^ Практична робота № 2. Туристична характеристика об’єктів всесвітньої спадщини країни та розробка тематичного туру


За планом, який подається, скласти туристичну характеристику об’єктів всесвітньої спадщини країни та розробити тематичний тур (країна на вибір). Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи (Світова́ спадщина ЮНЕСКО, статус об'єкту Світової спадщини, культурні та природні критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО).


4
Усне опитування, тестовий контроль

6,10
16

Знати про об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні


НЕ 1.6. (Лекція)

Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні


Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Софійський собор. Києво-Печерська лавра. Ансамбль історичного центру Львова. Пункти геодезичної дуги Струве. Одвічні букові ліси Карпат. Резиденція Буковинських митрополитів.


2

Конспект лекції


Всього за ЗМ1

35

^ ЗМ 2. Туристично-країнознавча характеристика регіонів світу

Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Європи

НЕ 2.1. (Лекція)

Туристично-країнознавча характеристика

Європейського регіону


^ Рекреаційно-туристичні ресурси країн Європи. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Європейського регіону. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа.

6

Конспект лекції, фронтальне опитування

2

5

7

Вміти скласти характеристику туристичної інфраструктури країни, знати основні поняття по темі практичної роботи

Практична робота № 3

Характеристика туристичної інфраструктури країниЗа планом, який подається, скласти характеристику туристичної інфраструктури країни (країна на вибір); Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи №3 (туристична інфраструктура, галузевий склад туристичної інфраструктури, індустрія гостинності ).


4
опитування

6
6

Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Європи

(Самостійна робота)

Туристично-країнознавча характеристика Європейського регіону


Загальна характеристика Європейського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні. Туристично-рекреаційне районування Європи.
72

Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Азії

НЕ 2.2. (Лекція)

Туристично-країнознавча характеристика Азійського регіону

^ Рекреаційно-туристичні ресурси країн Азії.. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Азійського регіону. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія.


4

Конспект лекції, фронтальне опитування

2
2

Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Північної Америки

НЕ 2.3. (Лекція)

Туристично-країнознавча характеристика

Американського регіону


^ Рекреаційно-туристичні ресурси країн Північної Америки. США. Канада. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Північної Америки. Туризм та рекреація США. Туризм та рекреація Канади.

2

Конспект лекції


Вміти скласти туристичну характеристику країни, знати основні поняття по темі практичної роботи

Практична робота № 4

Туристична характеристика країни

За планом, який подається, скласти туристичну характеристику країни (країна на вибір). Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи (ринок туристичних послуг, рекреаційний потенціал країни, туристичний центр, рекреаційний регіон).4
Опитування, тестовий контроль

6, 10
16

Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Латинської Америки

НЕ 2.4. (Лекція)

Туристично-країнознавча характеристика Латиноамериканського регіону


^ Рекреаційно-туристичні ресурси країн Латинської Америки. Центральна Америка. Південна Америка. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Латинської Америки. Туризм та рекреація в країнах Центральної Америки. Мексика. Багамські острови. Туризм та рекреація в країнах Карибського басейну. Туризм та рекреація в країнах Південної Америки. Бразилія. Аргентина

3

Конспект лекції


Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Американського регіону

(Самостійна робота)

Туристично-країнознавча характеристика Американського регіону


Загальна характеристика Американського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні. Туристично-рекреаційне районування Америки.
5


опитування2

Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Африки

НЕ 2.5. (Лекція)

Туристично-країнознавча характеристика

Африканського регіону

^ Рекреаційно-туристичні ресурси країн Африки. Північна Африка. Південно-Східна та Південна Африка. Західна Африка. Загальна характеристика розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону. Загальні риси розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону. Туризм та рекреація Єгипту. Туризм та рекреація Тунісу. Туризм та рекреація Південноафриканської республіки.

3

Конспект лекції


Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в країнах Африки

(Самостійна робота)

Туристично-країнознавча характеристика Африканського регіону


Загальна характеристика Африканського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні. Туристично-рекреаційне районування Африки.
5


опитування


2
2

Знати про рекреаційно-туристичні ресурси та особливості розвитку туристичної галузі в Австралії та країнах Океанії

НЕ 2.6. Лекція).

Туристично-країнознавча характеристика

Австралії та Океанії


^ Рекреаційно-туристичні ресурси Австралії та Океанії. Австралія. Нова Зеландія. Океанія. Загальна характеристика розвитку туризму в Австралії та Океанії. Туризм та рекреація Австралії. Туризм та рекреація Нової Зеландії. Туризм та рекреація Океанії.

2

Конспект лекції


Всього за ЗМ2

35

Підсумковий модуль-контроль

30

Всього балів

100
1   2   3   4   5

Схожі:

Туристського країнознавства icon15. 10. 2012 р о 13: 00 на кафедрі країнознавства. Кафедра країнознавства
Захист звітів асистентської (педагогічної) практики у магістрів 2-го року денної форми навчання відбудеться в понеділок 15. 10. 2012...
Туристського країнознавства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства, тестові завдання з англійської мови для студентів 1-2 курсів спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного І туристського сервісу»
«Менеджмент готельного, курортного І туристського сервісу» І спеціальностей 050402 «Готельне господарство», 050401 «Туризм»
Туристського країнознавства iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03020501 Країнознавство Програма складається з блоку питань з «Країнознавства»
Програма складається з блоку питань з «Країнознавства», «Історії міжнародних відносин та зовнішнтої політики» І «Теорії міжнародних...
Туристського країнознавства iconРобоча програма з Країнознавства Іспанії для студентів 4-го курсу

Туристського країнознавства iconПитання до заліку з країнознавства
Загальна характеристика економіки. Структура промисловості та сільського господарства
Туристського країнознавства iconА фото нкета члена спортивно-туристського клубу криворізького державного педагогічного університету “сталкер” членський квиток №
Прізвище
Туристського країнознавства icon«бухгалтерський облік»
«Менеджмент готельно-курортного туристського сервісу», «Менеджмент організацій міського господарства»
Туристського країнознавства iconКафедри країнознавства
України з підготовки фахівців за напрямом і спеціальністю "Країнознавство" та стала базовою при розробці державних стандартів вищої...
Туристського країнознавства iconКафедри країнознавства
України з підготовки фахівців за напрямом і спеціальністю "Країнознавство" та стала базовою при розробці державних стандартів вищої...
Туристського країнознавства iconМ. М. Поколодна опорний конспект
«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного курортного І туристського сервісу» І 050400 – «Туризм»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи