Туристського країнознавства icon

Туристського країнознавства
НазваТуристського країнознавства
Сторінка3/5
Дата24.09.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5Зміст лекційного курсу

^ Теми лекцій

Плани лекцій

Рекомендована література

Тема 1. Туристичне країнозна-вство

як наука та навчальна дисципліна

^ Об’єкт, предмет та функції туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, зв'язок з іншими науками.

1. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

2. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

3. Ирисова Т.А. К вопросу о формировании учебного курса «Туристское страноведение» для туристских ВУЗов / Т.А. Ирисова, Е.В. Колотова, Л.А. Седова: [Электронный ресурс] // Теория и практика физической культуры – 2002. – № 11. – Режим доступа к журналу: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002n11/p48-49.htm.

Тема 2.

Рекреаційно-туристичне районуванняЗміст та етапи рекреаційно-туристичного районування. Туристичний район як основна одиниця рекреаційно-туристичного районування. Районоутворюючі фактори. Рекреаційно-туристичне районування за кордоном. Схеми рекреаційно-туристичного районування світу.


1. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

2. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

3. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – 3-е издание. – 2004. – 464 с.

4. Мацкевич Н.М. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного руху [Електронний ресурс] / М. Н. Мацкевич // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту 2006. - №7. - С.68-70. – Режим доступу : http://www.tourlib.net/statti_ukr/mackevyc.

5. Романов А. А. Зарубежное туристское страноведение [Электронный ресурс] / А.А. Романов : учебное пособие. – М. : Советский спорт, 2001. –288 с. – Режим доступа: http://www.buklib.net.

6. Бессонова В. Б. Туристский регион: содержание и границы понятия (на примере анализа туристской учебной литературы) [Электронный ресурс] / В. Б. Бессонова // Туризм и культурное наследие : межвузовский сборник научных трудов. – 2006. – Выпуск 3. – С. 287-295. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/bessonova2.htm.

7. Александрова А. Ю. Международный туризм [Электронный ресурс]: учебник. - М. : Аспект Пресс, 2002. – 470 с. - Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm.

^ Тема 3 Глобальні просторові структури

та туристичне країнозна-вствоСуть і зміст глобалізації у світі. Структурування ринку виробника турпродукту. Транснаціональні компанії та монополізація. Геопросторова структура світового туристичного ринку.


1. Алдакушкина Е.С. Особенности инновационных процессов в сфере услуг / Е.С. Алдакушкина // География инновационной сферы мирового хозяйства / под ред. Н.С. Мироненко. - М. : Пресс-Соло, 2000. – С. 317-330.

2. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова - М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

3. Баранов А. В. Социально-демографическое развитие круп­ного города / А. В. Баранов. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 191 с.

4. Блій Г. де. Географія: світи, регіони, концепти / Г.де Блій, П. Муллер; пер. з анг. ; передмова та розділ «Україна» О. Шаблія. - К. : Либідь, 2004. –740 с.

5. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство : учебник / Дж.Р. Уокер ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 463 с.

6. Липец Ю.Г. География мирово­го хазяйства : учеб. пособие для студентов / Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркин, С. Б. Шлихтер. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 400 с.

7. Любіцева О.О. Геопросторові структури світового туристич­ного ринку / О.О. Любіцева // Географія і сучасність: з6. Наук. праць Націо­нального пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. – К. : Вид-во ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2001. – Вип. 6. - С. 212–218.

8. Шлевков А. Тенденции развития мирового туризма в свете кризиса 11 сентября / А. Шлевков // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2001. –№ 4(8). – С. 10–15.

^

Тема 4

Теоретико-методичні основи туристської характеристики країн

Методика вивчення політичних умов розвитку туризму. Методика проведення аналізу економіки й інфраструктури країни. Методика дослідження населення та народів. Країнознавчий підхід до вивчення ролі культури в туризмі. Мистецтво як компонент культури. Методика туристського дослідження окремих видів мистецтва. Традиції та народна творчість як компонент культури. Масова культура та її дослідження.

1. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

2. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

3. Сапожникова Е. Н. Страноведение : Теория и методика туристского изучения стран: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. pавед / Е. Н. Сапожникова . – М. : Академия, 2004. – 240 с.


Тема 5.

Світова спадщина ЮНЕСКО як важлива складова рекреаційно-туристичних ресурсів світу


Характеристика списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Розподіл об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО по регіонах світу.


1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

3. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

Інтернет-джерела

4. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_спадщина_ЮНЕСКО.

5. Всемирное наследие. Гринпис России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/world-heritage/.

6. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО (англ.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org .

Тема 6.

Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні


Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Софійський собор. Києво-Печерська лавра. Ансамбль історичного центру Львова. Пункти геодезичної дуги Струве. Одвічні букові ліси Карпат. Резиденція Буковинських митрополитів.


1. Світова спадщина ЮНЕСКО в нашій країні. Іменем закону [Електронний ресурс] : громадсько-правовий тижневик. – 27 жовтня 2010 р. – Режим доступу : www.imzak.org.ua/articles/article/id/533.

2. Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні // Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_об\'єктів_Світової_спадщини_ЮНЕСКО_в_Україні.

3. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Попередній список українських об'єктів-кандидатів (Tentative List) на включення до Списку Всесвітньої спадщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mfa.gov.ua/unesco/22382.htm.

4. Мій Київ - Києво-печерська лавра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mykiev.info/ua/churches_and.../kiev-pechersk-lavra.html.

5. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО (англ.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org .

Тема 7.

^ Туристично-країнознавча характери-тика

Європейського регіону


Рекреаційно-туристичні ресурси країн Європи. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Європейського регіону. Західна Європа. Північна Європа. Центрально-Східна Європа. Південна Європа. Східно-Середземноморська Європа.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 8.


Туристично-країнознавча характеристика Азійського регіону

Рекреаційно-туристичні ресурси країн Азії.. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Азійського регіону. Північна та Центральна Азія. Південно-Західна Азія. Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія.


1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 9.

Туристично-країнознавча характери-тика

Американського регіону


Рекреаційно-туристичні ресурси країн Північної Америки. США. Канада. Загальна характеристика розвитку рекреації та туризму в країнах Північної Америки. Туризм та рекреація США. Туризм та рекреація Канади.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 10.

Туристично-країнознавча характери-стика Латиноамериканського регіону


^ Рекреаційно-туристичні ресурси країн Латинської Америки. Центральна Америка. Південна Америка. Загальна характеристика розвитку туризму в країнах Латинської Америки. Туризм та рекреація в країнах Центральної Америки. Мексика. Багамські острови. Туризм та рекреація в країнах Карибського басейну. Туризм та рекреація в країнах Південної Америки. Бразилія. Аргентина

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 11.

Туристично-країнознавча характери-стика

^ Африкансь-кого регіону

Рекреаційно-туристичні ресурси країн Африки. Північна Африка. Південно-Східна та Південна Африка. Західна Африка. Загальна характеристика розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону. Загальні риси розвитку туризму та рекреації в країнах Африканського регіону. Туризм та рекреація Єгипту. Туризм та рекреація Тунісу. Туризм та рекреація Південноафриканської республіки.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.

Тема 12. Туристично-країнознавча характери-стика

Австралії та Океанії


Рекреаційно-туристичні ресурси Австралії та Океанії. Австралія. Нова Зеландія. Океанія. Загальна характеристика розвитку туризму в Австралії та Океанії. Туризм та рекреація Австралії. Туризм та рекреація Нової Зеландії. Туризм та рекреація Океанії.

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Глушко А.Н. География туризма : учебное пособие / А.Н. Глушко, А.М. Сазыкин. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с.

3. Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира / Ю. Д. Дмитревский. – М., 2000. – 224 с..

4. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран : учеб. пособие / Е. Н.Сапожникова. — М. : Академия, 2004. – 240 с.

5. Косолапов А. Б. Туристское страноведение. Европа и Азия : учебно-практическое пособие / А. Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 400 с.

6. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

8. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

9. Романов А.А.География туризма : учебное пособие / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – 3-е издание. – 2004. – 464 с.

10. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение : навчальний посібник / А.А. Романов. – М. : Сов. Спорт, 2001. – 288 с.


Зміст практичних занять


^ Теми практичних та семінарських занять

Плани практичних та семінарських занять

Рекомендована література

^ Практична робота № 1. Туристична характеристика столиці країни та розробка тематичного туру


За планом, який подається, скласти туристичну характеристику столиці країни та розробити тематичний тур (країна на вибір. На карту міста нанести основні туристичні пам’ятки та пунктиром позначити розроблений тур. Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи №1 (місто, західноєвропейський тип міста, азіатський (східний) тип міста, африканський тип міста, північноамериканський та австралійський типи міст, латиноамериканський тип міста, пам’ятка архітектури).


^ 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К., 2001

2. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.

Інтернет-джерела

http://www. uk.wikipedia.org – Вікіпедія - вільна енциклопедія.

http://www. 4post.com.uа - Найбільш відвідувані столиці світу.

http://www. stolicy.clow.ru – Столицы государств мира. Энциклопедия.

http://www. towns.org.ua – Города и столицы мира.

http://www. country.turmir.com – Столицы стран.

http://www. strani.ru -Країни та міста світу.

http://www. countries.ru - Страны мира.

http://www. countries.dadesf.com –Страноведение.

http://www. geograf.at.ua - Географія. Країни світу.

^ Практична робота № 2. Туристична характеристика об’єктів всесвітньої спадщини країни та розробка тематичного туру


За планом, який подається, скласти туристичну характеристику об’єктів всесвітньої спадщини країни та розробити тематичний тур (країна на вибір). Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи (Світова́ спадщина ЮНЕСКО, статус об'єкту Світової спадщини, культурні та природні критерії об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО).

1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.

2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2002. – 436 с.

3. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

Інтернет-джерела

4. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_спадщина_ЮНЕСКО.

5. Всемирное наследие. Гринпис России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/world-heritage/.

6. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО (англ.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org .

Практична робота № 3

Характеристика туристичної інфраструктури країниЗа планом, який подається, скласти характеристику туристичної інфраструктури країни (країна на вибір); Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи №3 (туристична інфраструктура, галузевий склад туристичної інфраструктури, індустрія гостинності ).

^ Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.

Інтернет-джерела

http://www.turafisha.com.ua – Каталог стран мира.

http://www. country.turmir.com – Путеводитель. Страны мира.

http://www. www.turne.com.ua – Страны мира и курорты.

http://www. www.tourua.com – Отели мира.

http://www. uk.wikipedia.org – Вікіпедія - вільна енциклопедія.

Практична робота № 4

Туристична характеристика країни

За планом, який подається, скласти туристичну характеристику країни (країна на вибір). Вивчити поняття та терміни по темі практичної роботи (ринок туристичних послуг, рекреаційний потенціал країни, туристичний центр, рекреаційний регіон).


1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с.

2. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 343 с.

Інтернет-джерела

http://www.ukr-tur.narod.ru – Країни світу. Туризм.

http://www. geograf.at.ua - Географія. Країни світу.

http://www. go2travel.ru - Города и страны мира.

http://www. travel.search.ua – Туристический атлас мира.

http://www. turafisha.com.ua – Каталог стран мира.

http://www. mirturisma.com.ua – Страны мира. Мир туризма.


^ Зміст завдань самостійної роботи


Тема самостійної роботи

Зміст роботи

^ Список рекомендованої літератури до теми

Туристично-рекреаційне районування світу

Складання картосхем туристично-рекреаційного районування, опитування

Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.

Характеристика туристичної інфраструктури країни.


Транспортна система. Авіаційний транспорт. Автотранспорт. Залізничний транспорт. Система водного транспорту. Морський транспорт. Річний транспорт. Індустрія гостинності. Система громадського харчування. Сфера обслуговування. Галузь міжнародної спеціалізації країни. Основні поняття.

Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира: Учеб. пособие. Смоленск, 2000.

Дмитрук О.Ю. Туристичне країнознавство. – Київ: Київський університет, 2002.

Туристично-країнознавча характеристика Європейського регіону


Загальна характеристика Європейського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні. Туристично-рекреаційне районування Європи.

Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

Восточная Европа. Путеводитель: Издательская информация. - Тверь: НТИФ «Студнас», 1997.

Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира: Учеб. пособие. Смоленск, 2000.

Дмитрук О.Ю. Туристичне країнознавство. – Київ: Київський університет, 2002.

Туристично-країнознавча характеристика Американського регіону


Загальна характеристика Американського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні. Туристично-рекреаційне районування Америки.

Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

Дмитрук О.Ю. Туристичне країнознавство. – Київ: Київський університет, 2002.


Туристично-країнознавча характеристика Африканського регіону


Загальна характеристика Африканського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні. Туристично-рекреаційне районування Африки.Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

Дмитревский Ю. Д. Туристские районы мира: Учеб. пособие. Смоленск, 2000.

Дмитрук О.Ю. Туристичне країнознавство. – Київ: Київський університет, 2002.Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань)1. Характеристика мезорайонів Центрально-Карибського макрорайону.

2. Характеристика мезорайонів Південноамериканського макрорайону.

3. Характеристика мезорайонів Австралійсько-Океанійського макрорайону.

4. Характеристика мезорайонів Антарктичного макрорайону.

5. Всесвітня туристична організація.

6. Схема рекреаційно-туристичного районування світу за ВТО.

7. Рекреаційно-туристичне районування України.

8. Найвідоміш ресторанні мережі світу.

9. Найбільш відомі готельні мережі світу.

10. Таймшерні курорти.

11. «Світові міста» у сфері індустрії туризму.

12. Розвиток таймшер-бізнесу в США.

13. Вплив політичної ситуації на розвиток туристичної галузі в країнах світу.

14. Індустрія спорту та розвиток туризму.

15. Театральне мистецтво та розвиток туризму.

16. Етнографічна спадщина країни як складова її рекреаційно-туристичних ресурсів.

17. Найвідоміші етнографічні музеї світу.

18. Вплив масової культури на туризм.

19. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Європі.

20. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Азії

21. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Африці.

22. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Латинській Америці.

23. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО В Північній Америці.

24. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО В Австралії та Океанії.

25. Проблеми українських об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

26. Історія Софійського собору.

27. Історія Києво-Печерської лаври.

28.Найвідоміщі пам’ятки історичної частини м. Львів.

29. Дуга струве та її створення.

30. Українсько-словацькі одвічні букові ліси.

31. Історія резиденції Буковинськх митрополитів.


Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


1. Об’єкт, предмет, методи і завдання туристичного країнознавства.


2. Виникнення й еволюція географії і країнознавства.

3. Концепції країнознавчої науки. Системний підхід у країнознавстві.

4. Навколишнє середовище міста (столиці). Географія міста. Планування. Міський пейзаж. Особливості забудови.

5. Західноєвропейське місто. Азіатське (східне) місто. Африканське місто. Північноамериканський та австралійський типи міст.

6. Характеристика історії міста. Основні функції міста. Пам’ятки історії та культури міста.

7. Природа як умова розвитку туризму. Природа, природне середовище.

8. Рельєф. Методи аналізу рельєфу. Характеристика рельєфу. Характеристика гір. Характеристика рівнин. Основні поняття.

9. Клімат. Методика вивчення клімату. Основні поняття.

10. Туристичне вивчення вод світового океану та суші. Характеристика вод Світового океану.

11. туристична характеристика вод суші (річки, озера, болота, підземні мінеральні води). Основні поняття.

12. Природні зони. Рослинність. Тваринний світ. Методи дослідження природних зон, рослинності та тваринного світу. Основні поняття.

13. Складання характеристики народонаселення країни.

14. Методика дослідження населення.

15. Народонаселення. Чисельність населення. Статевий склад населення. Структура зайнятості населення. Розміщення населення. Розселення населення. Урбанізація. Міграція. Основні поняття.

16. Етноси. Методика вивчення етносів країни. Характеристика народів. Етнічний склад населення країни. Релігійний склад населення. Основні поняття.

17. Історія країни. Історична характеристика. План характеристики історичного розділу.

18. Методи туристського аналізу історії країни. Потреби туристів в історичній інформації.

19. Історія країни. Історія народів. Історія визначних подій. Історія в особах. Історія художньої літератури.

20. Країнознавчий підхід до вивчення ролі культури в туризмі.

21. Культура. Етнографічна культура. Мова як компонент культури. Методика вивчення мови. Основні поняття.

22. Релігія в сфері туризму. Методичні основи країнознавчого вивчення релігії. Основні поняття.

23. Мистецтво як компонент культури. Методика туристського дослідження окремих видів мистецтва. Основні поняття.

24. Традиції. Характеристика традицій. Етнічні традиції. Національні традиції. Соціальні традиції. Основні поняття. Методи дослідження традицій.

25. Народна творчість як компонент культури. Методичні основи дослідження народної творчості. Основні поняття.

26. Характеристика туристичної інфраструктури країни.

27. Туристично-рекреаційні ресурси та їх характеристика.

28. Основи рекреаційного районування.

29. Основні туристичні регіони світу.

30. Загальна характеристика Європейського регіону.

31. Рекреаційно-туристичні ресурси Європейського регіону.

32. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси Європейського регіону.

33. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) Європейського регіону.

34. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси Європейського регіону.

35. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в Європейському регіоні.

36. Туристично-рекреаційне районування Європи.

37. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в Україні.

38. Рекреаційно-туристичні ресурси України.

39. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси України.

40. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) України.

41. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси України.

42.Туристично-рекреаційне районування України.

43. Загальна характеристика Американського регіону.

44. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

45. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

46. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону.

47. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

48. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні.

49. Туристично-рекреаційне районування Америки.

50. Загальна характеристика Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

51. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

52. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

53. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону.

54. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

55. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні.

56. Туристично-рекреаційне районування Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

57. Загальна характеристика Близькосхідного регіону.

58. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

59. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

60. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону.

61. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

62. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні.

63. Туристично-рекреаційне районування Близького Сходу.

64. Загальна характеристика Європейського регіону.

65. Рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

66. Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

67. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси (природоохоронні об’єкти) регіону.

68. Суспільно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси регіону.

69. Загальні риси і тенденції розвитку туризму в регіоні.

70. Туристично-рекреаційне районування Африки.
1   2   3   4   5

Схожі:

Туристського країнознавства icon15. 10. 2012 р о 13: 00 на кафедрі країнознавства. Кафедра країнознавства
Захист звітів асистентської (педагогічної) практики у магістрів 2-го року денної форми навчання відбудеться в понеділок 15. 10. 2012...
Туристського країнознавства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства, тестові завдання з англійської мови для студентів 1-2 курсів спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного І туристського сервісу»
«Менеджмент готельного, курортного І туристського сервісу» І спеціальностей 050402 «Готельне господарство», 050401 «Туризм»
Туристського країнознавства iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 03020501 Країнознавство Програма складається з блоку питань з «Країнознавства»
Програма складається з блоку питань з «Країнознавства», «Історії міжнародних відносин та зовнішнтої політики» І «Теорії міжнародних...
Туристського країнознавства iconРобоча програма з Країнознавства Іспанії для студентів 4-го курсу

Туристського країнознавства iconПитання до заліку з країнознавства
Загальна характеристика економіки. Структура промисловості та сільського господарства
Туристського країнознавства iconА фото нкета члена спортивно-туристського клубу криворізького державного педагогічного університету “сталкер” членський квиток №
Прізвище
Туристського країнознавства icon«бухгалтерський облік»
«Менеджмент готельно-курортного туристського сервісу», «Менеджмент організацій міського господарства»
Туристського країнознавства iconКафедри країнознавства
України з підготовки фахівців за напрямом і спеціальністю "Країнознавство" та стала базовою при розробці державних стандартів вищої...
Туристського країнознавства iconКафедри країнознавства
України з підготовки фахівців за напрямом і спеціальністю "Країнознавство" та стала базовою при розробці державних стандартів вищої...
Туристського країнознавства iconМ. М. Поколодна опорний конспект
«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент готельного курортного І туристського сервісу» І 050400 – «Туризм»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи