«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України icon

«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України




Скачати 118.72 Kb.
Назва«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України
Дата23.02.2014
Розмір118.72 Kb.
ТипВитяг







«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з наукової, інноваційної

та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України,

(вчене звання)

______________________________ (ініціали, прізвище)

«_____»_____________20__ р.



ВИСНОВОК


про наукову та практичну значущість дисертаційної роботи посада здобувача (аспіранта, докторанта) кафедри / лабораторії або відділу (наводиться назва структурного підрозділу), назва установи, де виконувалася дисертаційна робота, прізвище, ім’я, по батькові здобувача на тему: «…», подану на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь) наук за спеціальністю (шифр і назва спеціальності)


Витяг із протоколу № ____ засідання проблемної вченої ради Науково-дослідного інституту (назва НДІ) / міжкафедрального семінару кафедр (наводяться назви кафедр, назва факультету) Національного університету біоресурсів і природокористування України від «___» ________ 20__ р.

(За необхідності на початку засідання відкритим голосуванням призначається головуючий на засіданні проблемної вченої ради – фахівець за профілем дисертаційної роботи).

Присутні:

Члени проблемної вченої ради НДІ (назва). Присутні __ із __ затверджених членів ради: (назвати присутніх).

Порядок представлення присутніх: голова ради, головуючий на засіданні ради (призначається за необхідності), заступник голови ради, секретар ради. Далі назвати всіх присутніх членів ради.

Інформацію подають у такій послідовності: прізвище та ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання, посада в раді (голова ради, головуючий на засіданні (при його обранні), заступник голови ради, вчений секретар ради, члени ради).

Інші присутні на засіданні: (назвати присутніх).

Інформацію подають у такій послідовності: прізвище та ініціали, посада, установа, науковий ступінь, вчене звання.

У випадку проведення засідання міжкафедрального семінару:

Присутні на засіданні міжкафедрального семінару співробітники Національного університету біоресурсів і природокористування України: назвати учасників: керівник семінару (директор ННІ або НДІ), головуючий на засіданні (доктор наук за профілем дисертаційної роботи), секретар засідання міжкафедрального семінару, інші присутні.

^ Порядок представлення присутніх: керівник семінару, головуючий на засіданні, секретар засідання міжкафедрального семінару та інші присутні на засіданні.

Запрошені на засідання міжкафедрального семінару: (прізвище та ініціали, посада, установа, науковий ступінь, вчене звання).


^ Порядок денний: розгляд дисертаційної роботи (ім’я, по батькові, прізвище здобувача) на тему: (назва дисертації), поданої на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь науки) наук за спеціальністю (шифр, назва спеціальності).

Дисертаційна робота виконана на кафедрі (у лабораторії, науковому відділі) (назва) Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) або навести назву іншої установи (місто).

Тема дисертаційної роботи затверджена (зазначити орган, який затвердив), у випадку розгляду докторської дисертаційної роботи – вченою радою університету), протокол № ___ від «___» __________ 20 __ року.

Часткові зміни теми дисертаційної роботи затверджені на засіданні проблемної вченої ради НДІ (назва) / вченої ради ННІ (назва) або установи (назва за необхідності).


Науковий керівник (консультант): науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище, посада, місце роботи.


Слухали: доповідь здобувача (ініціали, прізвище здобувача) про основні положення дисертаційної роботи.


Поставлено ___ (кількість запитань), на які здобувач дав(ла) обґрунтовані відповіді та пояснення.


Виступили:

Науковий керівник (консультант): науковий ступінь, вчене звання (ініціали, прізвище), який підкреслив (зазначив тощо)(дає характеристику здобувачу та його ставленню до роботи у ході підготовки дисертації).

Рецензенти: прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, який відмітив позитивні сторони дисертації, зауваження, відповідність вимогам п. 10 (11) Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, висловив рекомендацію щодо подання (не подання) дисертаційної роботи до розгляду у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю (шифр і назва спеціальності, ініціали, прізвище здобувача) або рекомендує експертній комісії спеціалізованої вченої ради прийняти дисертаційну роботу (ініціали, прізвище здобувача) до захисту на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь) наук зі спеціальності (шифр, назва спеціальності) – для здобувачів з інших установ, які вже подали документи до спеціалізованої вченої ради і дисертаційна робота яких прийнята до розгляду).


^ В обговоренні результатів дисертаційної роботи взяли участь: прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання.

Виступаючі зазначили актуальність теми дисертаційної роботи, наукове і практичне значення, науково-методичний рівень виконаного дисертаційного дослідження та вагомість отриманих результатів. Висловлюють критичні зауваження щодо дисертації (конкретно) і чи не знижують вони її науковий рівень. Висловлюють пропозицію рекомендувати (не рекомендувати) дисертаційну роботу до розгляду у спеціалізованій вченій раді.

Для здобувачів з інших установ висловлюють пропозицію рекомендувати (не рекомендувати) експертній комісії спеціалізованої вченої ради прийняти дисертаційну роботу (прізвище, ініціали здобувача) до захисту на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь) наук зі спеціальності (шифр, назва).


Постановили: заслухавши і обговоривши дисертаційну роботу (прізвище, ініціали) на тему: «…», проблемна вчена рада НДІ (назва) / міжкафедральний семінар інституту (назва ННІ) Національного університету біоресурсів і природокористування України ухвалила такий висновок (друкується висновок засідання проблемної вченої ради Науково-дослідного інституту або міжкафедрального семінару):


  1. ^ Актуальність теми дослідження (доцільність дисертаційного дослідження для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, що обґрунтовують критичним аналізом та порівнянням з відомими розв’язаннями проблеми/задачі).




  1. ^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами (стисло викласти зв’язок обраної теми дисертаційної роботи з планами кафедри (відділу, лабораторії) установи (назва), державними планами, темами, програмами та участь у їх виконанні здобувача. Навести тему та номер державної реєстрації, роки виконання).




  1. ^ Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів (участь здобувача у проведенні експериментальних досліджень, аналітичної роботи, виробничої перевірки).




  1. Ступінь використання у дисертації матеріалів і висновків кандидатської дисертації здобувача (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).




  1. ^ Ступінь достовірності результатів проведених досліджень, висновків та рекомендацій, що викладені у дисертації (підтвердити даними статистичної обробки результатів власних досліджень, методичним рівнем проведення дисертаційного дослідження використання наукоємних методик і методичних підходів, їх сучасність).




  1. ^ Наукова новизна одержаних результатів дослідження (стисло, аргументовано та чітко викладають наукові положення, які виносяться на захист, зазначаючи відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни одержаних результатів (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).




  1. ^ Практичне значення одержаних результатів дослідження (стисло викладають відомості про використання результатів дослідження або рекомендації щодо їх використання на практиці).




  1. ^ Особистий внесок здобувача у розв’язанні наукової проблеми (для докторської дисертації) чи конкретного наукового завдання (для кандидатської дисертації) (відмітити нові науково обґрунтовані результати, які розв’язують наукову або науково-прикладну проблему (для докторської дисертації) або вирішують конкретне наукове завдання (для кандидатської дисертації), що має істотне значення для певної галузі науки.


^ 9. Обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень інших вчених за обраною тематикою (Ступінь обізнаності здобувача з науковими працями інших вчених, науковим доробком відомих наукових шкіл країни та зарубіжжя).


^ 10. Повнота викладу матеріалів дисертації у друкованих наукових працях. Результати дослідження повною мірою подано у ____ опублікованих працях: (кількість друкованих наукових праць за темою дисертації, навести публікації основного змісту дисертації (монографії, брошури, статті у фахових виданнях та інші публікації згідно із стандартом ДСТУ 3008.95, зазначити особистий внесок здобувача в публікаціях із співавторами (Бюлетень «Атестаційний вісник» МОНмолодьспорту України № 1, 2011 р.).

У наукових періодичних виданнях України до травня 1997 р. та наукових періодичних виданнях інших країн навести повноту викладення матеріалів дисертаційної роботи (стаття містить основні рубрики: вступ, матеріали та методи дослідження, результати дослідження, висновки, анотації, літературні посилання).


^ 11. Впровадження результатів наукового дослідження у практику (відомості про впровадження результатів дослідження необхідно подавати із зазначенням назви організацій, в яких здійснено впровадження, форм реалізації та реквізитів відповідних документів).


^ 12. Апробація результатів дослідження (навести наукові форуми: з’їзди, конференції, симпозіуми, наради, на яких оприлюднено результати дослідження).


^ 13. Висновок щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного дослідження (для здобувачів наукових ступенів з біологічних та ветеринарних наук).

Комісія у складі (ініціали, прізвище, наукові ступені голови та членів комісії) провела біоетичну експертизу дисертаційного дослідження (ініціали, прізвище здобувача) і ухвалила: (наводиться висновок комісії).


Висновок зберігається у спеціалізованій вченій раді, за необхідності висновок може долучатися до атестаційної справи.


^ 14. Характеристика здобувача, його шлях у науці, ступінь наукової зрілості (зазначають рівень теоретичної підготовки здобувача та відповідність його науковому ступеню доктора (кандидата) наук).


Ухвалили:

1. (За необхідності) на засіданні ухвалюється рішення щодо внесення редакційних змін до теми дисертаційної роботи.

2. Враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у виробництво, достатню повноту викладення матеріалів дисертаційної роботи в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 10 (для докторської дисертації) або п. 11 (для кандидатської дисертації) Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, проблемна вчена рада НДІ (повна назва), або міжкафедральний семінар (назва ННІ) рекомендує дисертаційну роботу (ініціали, прізвище здобувача) на тему: («тема дисертаційної роботи») до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь) наук із спеціальності (шифр, назва спеціальності).

^ Для здобувачів з інших установ, які вже подали документи до спеціалізованої вченої ради і дисертаційна робота яких прийнята до розгляду « … проблемна вчена рада НДІ (повна назва), або міжкафедральний семінар (назва ННІ) рекомендує експертній комісії спеціалізованої вченої ради прийняти дисертаційну роботу (ініціали, прізвище здобувача) на тему: («тема дисертаційної роботи») до захисту на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) (галузь) наук зі спеціальності (шифр, назва спеціальності).


Рішення прийнято одноголосно (або навести інші результати голосування).


^ У випадку проблемної вченої ради:


(За необхідності призначається

головуючий на засіданні проблемної вченої ради –

фахівець за профілем дисертаційної роботи)

^ Головуючий на засіданні

проблемної вченої ради НДІ

(назва) _________ ________

доктор ______________ наук підпис Ініціали, прізвище

галузь

(шифр спеціальності), вчене звання

Голова проблемної вченої ради НДІ

(назва) (переважно, директор НДІ)

науковий ступінь, вчене звання _________ ________ підпис Ініціали, прізвище


Секретар проблемної

вченої ради _________ ________

підпис Ініціали, прізвище

У випадку міжкафедрального семінару:


Головуючий на засіданні

міжкафедрального семінару _________ _______________

доктор ____________ наук підпис Ініціали, прізвище

галузь

(шифр спеціальності), вчене звання


Керівник семінару

(директор ННІ/НДІ) _________ ________________

науковий ступінь, вчене звання підпис Ініціали, прізвище


Секретар засідання

міжкафедрального семінару _________ ________________

підпис Ініціали, прізвище


Проректор з наукової, інноваційної та

міжнародної діяльності М. Д. Мельничук


Директор ННЦ підготовки та атестації

наукових і науково-педагогічних

кадрів вищої кваліфікації В. К. Сидоренко


Начальник НДЧ А. М. Білоус


Учений секретар відділу

наукової атестації В. А. Грищенко

Схожі:

«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Національного університету біоресурсів І природокористування України, Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження,...
«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
Національного університету біоресурсів І природокористування України, Положенням "Про документальне супроводження робіт з впровадження,...
«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України iconУдк 378 Н. Т. Тверезовська
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України
«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
move to 0-21721738
«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України icon„Захист рослин: наука, освіта, інновації та глобалізація”
Національного університету біоресурсів І природокористування України (м. Київ)
«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України iconСхвалено: Конференцією трудового колективу Національного університету біоресурсів І природокористування України
move to 410-2798
«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України icon„Захист рослин: наука, освіта, інновації та глобалізація”
Національного університету біоресурсів І природокористування України (м. Київ)
«затверджую» Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Національного університету біоресурсів І природокористування України iconБілоцерківського національного аграрного університету
Наказ мон №1190 від 02. 12. 2010 року на базі Національного університету біоресурсів І природокористування України з 11 по 14 травня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи