Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни icon

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Скачати 409.25 Kb.
НазваКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Сторінка1/3
Дата30.09.2012
Розмір409.25 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Національний університет БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І АВТОМАТИКИ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯЗАТВЕРДЖУЮ


Декан факультету енергетики і автоматики,

доцент / І.П.РАДЬКО /


___. ___. ___


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А

ПРОГРАМА

д и с ц и п л і н и"Облік і регулювання витрат ЕНЕРГОРЕСУРСІВ І енергоносіїв"


Напрям підготовки фахівців –

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Спеціальність -


^ 8.091901 “Енергетика сільськогосподарського виробництва”

Магістерська програма „Енергоінжиніринг в АПК”

Виробниче спрямування


Освітньо-кваліфікаційний рівень – „Магістр”

Обсяг дисципліни: - кредитів ECTS ............................. 5,0

- годин.............................................180

Семестр......................................3 - й


Структура: - лекцій, годин ………….…………….. 10

- лабораторних занять, годин ….......10

- практичних занять, годин …...... ….....

- самостійна робота під керівництвом

викладача .........................................

- самостійна робота, годин……....…160

- форма звітності …......залік ( 3-й сем.)Київ 2010


Робоча навчальна програма складена на підставі навчального плану підготовки фахівців із спеціальності 8.091901 “Енергетика сільськогосподарського виробництва”, магістерська програма „Енергоінжиніринг в АПК”, виробниче спрямування


Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання (протокол №11 від 13.07.06)


Завідувач кафедри електричних машин

та експлуатації електрообладнання,

д.т.н., професор ……………./ В.В.ВАСИЛЕНКО /


Робоча програма обговорена та схвалена вченою радою факультету енергетики та автоматики (протокол №5 від 17.01.02)


Голова вченої ради,

к.т.н., доцент …………../ І.П.РАДЬКО /


^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1 .1 Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців


Інженери-електрики, як фахівці вищої кваліфікації, повинні поряд з глибокими знаннями з комплексу фундаментальних та спеціальних дисциплін мати практичні навички з енергоінжинірингу - виконання комплексу робіт з проектування, монтажу, налагодження та експлуатації енергетичного обладнання. Поряд з цим вони ма­ють володіти методами раціонального використання енергетичних ре­сурсів та енергозбереження, забезпечення надійного енергопоста­чання сільськогосподарських споживачів.

Фахівці-експлуатаційники в галузі енергетики сільськогосподарського виробництва повинні вміти самостійно ставити і вирішувати експлуатаційні завдання, які б сприяли прискоренню роз­витку агропромислового комплексу, що в свою чергу потребує певних навичок технічної творчості.

Дисципліна "Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв" займає одне з чільних місць у комп­лексі дисциплін, що завершують підготовку інженерів-електриків із спеціальності 7.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" на рівні спеціалізації „Енергоінжиніринг в АПК”. За своїми структурою та змістом вона спрямована на забезпечення швидкої їх адаптації у виробничих умовах і подаль­шого становлення як компетентних, ініціативних керівників енерге­тичних служб господарств і колективів сервісних підприємств.

^ 1.2 Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є підготовка студентів до самостійної інженерної діяльності з питань:

  • обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв;

  • впровадження новітніх засобів вимірювальної техніки ;

  • створення автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів і зокрема електроенергії


^ 1.3 Вимоги до знань та вмінь, набутих у процесі вивчення дис­ципліни


Відповідно до мети викладання дисципліни студенти мають вивчи­ти і досконало знати:

  • законодавчі та нормативні засади метрології І метрологічної діяльності ;

  • нормативні засади обліку електричної і теплової енергії, води та газу;

  • технічні засоби і системи обліку та регулювання витрат електроенергії, тепла, води , газу.

Студенти повинні уміти:

  • правильно вибирати, встановлювати і налагоджувати (програмувати ) технічні засоби і системи обліку та регулювання витрат електроенергії, тепла, води , газу;

  • обґрунтовувати необхідність та розробляти технічне завдання на створення автоматизованих систем контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ), систем обліку та регулювання витрат теплоносіїв, інтегрованих систем обліку енергоресурсів


^ 1.4. Перелік дисциплін (розділів, тем), вивченню яких повинна передувати дисципліна


Дисципліна "Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв"є однією із дисциплін спеціалізації на етапі завершення підготов­ки інженерів-електриків зі спеціальності „Енергетика сільськогосподарського виробництва”.


^ 3 Вихідні дані для рейтингової оцінки знань студентів з дисципліни


Номер змістового модулю

Обсяг навчального навантаження

Термін навчання, тижнів

Рейтингова оцінка змістового

модулю, балів

Рейтинг з додаткової

роботи Rдр балів (максимум)

Штрафний рейтинг Rштр, балів (максимум)

Рейтинг з атестації Rат за тестами. балів(максимум)

кредитів, Км

годин

розрахункова

Rом = 100 * Км

мінімальна

0,6 Rом

всього

аудиторні заняття

самостійна робота

під керівництвом викладача

самостійна робота

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

1

2,0

72

4
464

4

100

60

х

х

х

2

3,0

108

6
696

6

100

60

х

х

х

Всього

5,0

180

10
10160

10

х

х

10

- 5

100^ 4 РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА(КИ) З ДИСЦИПЛІНИ


Рейтинг з навчальної роботиЯкщо Rнр60, то:

студент(ка) може не складати екзамен

(отримати оцінку „Автоматично”),

а його(її) рейтинг з дисципліни буде становити

Rдис = Rнр

Рейтинг студента(тки) з дисципліни переводиться в оцінку ECTS та в національну оцінку за шкалою відповідності,

наведеною в розділі 5

студент(ка) може складати екзамен з метою підвищення свого рейтингу з дисципліни,

який буде становити:

Rдис = Rнр + 0,3 RАТ

У разі, коли RАТ<60, набрана під час екзамену кількість балів не зараховується,

а рейтинг студента(тки)з дисципліни

буде становити

Rдис = Rнр

Якщо Rнр <60, то:

Студент(ка) має обов”язково складати екзамен, але допускається до нього лише за умови,

що з кожного змістового модулю набрано не менше 60 балів, а загалом рейтинг з навчальної роботи

Rнр≥42

Рейтинг студента(тки) з дисципліни переводиться в оцінку ECTS та в національну оцінку

за шкалою відповідності, наведеною в розділі 5
  1. ^ ШКАЛА ВІДПОВІДНОСТІ кількості набраних студентом(ткою) балів

оцінкам ECTS та національним оцінкам в Україні


^ Рейтинг з дисципліни

Оцінка

ECTS

Визначення оцінки ECTS

Відсоток студентів,

які отримують відповідну оцінку

в європейських університетах

^ Національна оцінка в Україні

90...100

А

Відмінно –

відмінне виконання, лише

з незначною кількістю помилок

10

Відмінно

82...89

В

Дуже добре –

вище середнього

рівня з кількома помилками

25

добре

75...81

с

добре –

загалом правильна робота

з певною кількістю грубих помилок

30

66...74

D

задовільно –

непогано, але зі значною кількістю недоліків

25

задовільно

60...65

e

достатньо –

виконання задовільняє мінімальні критерії

10

35...59

fx

незадовільно –

потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)
незадовільно

1...34

f

недостатньо –

необхідна серйозна подальша робота


^ 6 ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

6.1 Підручники і навчальні посібники

1 Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 984 с.

^ 6.2 Законодавчі акти

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (прийнятий ВР України, постанова № 113/98 ВР від 11.02.98)

6.3 Директивні і нормативні матеріали

1.Правила устройства электроустановок /Минэнерго СССР. -6-е изд; перераб. и доп.-М.; Энергоатомиздат, 1985. - 640 с.

правила улаштування електроустановок (ПУЕ – 2006).

Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7 заземлення і захисні заходи електробезпеки

Глава 1.9 зовнішня ізоляція електроустановок

Розділ 2. Передавання електроенергії.

^ Глава 2.4 повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кв

Глава 2.5 повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кв до 750 кв

розділ 6 . Електричне освітлення

2. ДНАОП 0.00. – 1.32 – 01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок. – К.: ПП „Фірма Гранмна”, 2001. – 117 с.

3. ДБН В.2.5. – 23 – 2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об”єктів цивільного призначення. Державний комітет України з будівництва та архітектури. – К.: 2004. – 128 с.

4.Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України за № 258 від 25.07.2006. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1143/13017 від 25.10.2006.

5.Правила технічноі експлуатаціі тепловикористовуючих устано­вок і теплових мереж / Держенергонагляд Украіни.: -К.: "Дис­конт",1995.- 81с.

6.Правила користування електричною енергією. Затверджено постановою НКРЕ 31.07.96 N 28 у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2005 р.за N 1399/11679

7.Правила користування електричною енергією для населення. – К.: ДП „НТУКЦ” АЕЕ, 2002. – 34

8.Правила користування тепловою енергією. Затверджено наказом Міненерго України та Держбуду України від 28.10.99 N 307/262. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1999 р. за N 825/4118

9 Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України. Затверджено наказом Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству від 1 липня 1994 р. N 65

10. Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України, м.Київ, 30 листопада 1994 року за №281/491

11. Правила обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання. Затверджено наказом Мінпаливенерго України 27.12.2005 N 618. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 р. за N 67/11941.

12.Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий /Госагропром СССР. -М.: ВО Агропромиздат, 1987. -191 с.


^ 6.4 Додаткова література

1 Схемы включения счетчиков электрической энергии: Практическое пособие / Авт.-сост. В.А. Рощин; Под ред. Я.Т. Загорского. – М.: Изд – во НЦ ЭНАС, 2002. – 64 с.

2 Зыкин Ф.А.., Каханович В.С. Измерение и учет электрической энергии. – М.: Энергоиздат, 1982. – 104 с.

3 Рожков Е. Электронные счетчики электроэнергии бытового и промышленного назначения // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. – 1998. - №1. – С. 29-32

4 Рожков Е. Новые электронные средства для учета электроэнергии // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. – 1999. - №1. – С. 42-43.

5 Аганичев А., Панфилов Д., Плавич М. Цифровые счетчики электрической энергии // Chip news. – 2000. - №2. – С. 18-22.

6 Энергосбережение в Украине. Оборудование, материалы, услуги: Справочник / Научный редактор к.т.н. Гололобов О.И.. = К.: ООО «Арт-Прес», 2000.= 250 с.

7 Гребенюк В.Ф. Теплообеспечение помещений (повышение качества жизнеобеспечения). – М.: Вузовская книга, 2001 – 116 с.


^ 6.5 Методичні розробки


1 Облік електроенергії. Курс лекцій з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Лічильники та системи обліку електроенергії. Для студентів, що навчаються за ОПП „Магістр” за спеціальністю 8.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва”. Спеціалізація „Енергоінжиніринг в АПК”. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 249 с.

2 Облік електроенергії. Курс лекцій з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Автоматизовані системи контролю і обліку електроенергії(АСКОЕ). Для студентів, що навчаються за ОПП „Магістр” за спеціальністю 8.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва”. Спеціалізація „Енергоінжиніринг в АПК”. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 100 с.

3 Облік та регулювання витрати теплової енергії. Курс лекцій з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Облік теплової енергії в системах опалення і гарячого водопостачання.. Для студентів, що навчаються за ОПП „Магістр” за спеціальністю 8.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва”. Спеціалізація „Енергоінжиніринг в АПК”. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 150 с.

4 Облік та регулювання витрати теплової енергії. Курс лекцій з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Регулювання витрати теплоносія в системах опалення і гарячого водопостачання. Для студентів, що навчаються за ОПП „Магістр” за спеціальністю 8.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва”. Спеціалізація „Енергоінжиніринг в АПК”. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 92 с.

5 Облік води та газу. Курс лекцій з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Облік води. Для студентів, що навчаються за ОПП „Магістр” за спеціальністю 8.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва”. Спеціалізація „Енергоінжиніринг в АПК”. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 100 с.

6 Облік води та газу. Курс лекцій з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Облік газу. Для студентів, що навчаються за ОПП „Магістр” за спеціальністю 8.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва”. Спеціалізація „Енергоінжиніринг в АПК”. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 60 с.

7 Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Частина 1. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 120 с.

8 Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв”. Частина 2. Укладач – професор Лут М.Т. К.: Видавничий центр НАУ, 2007. - 114 с.


6.5 Інтернет-ресурси

www.necin.gov.ua; www.dnesta.com.ua; www.skaiteks.com.ua; www.trios.com.ua; www.sakura.ua; www.sempal.com; www.izmerenie,ru; www.abok.ru; www.energoconsultant.ru; http://esco-ecosys.narod.ru; www.energomera.ru; www.lemz.spb.ru; .ua; www.askue.ru; www.teplovodomer.ru;

www.marsel.spb.ru; www.vrsg.ru; www.teplopunkt.ur.ru;


Укладач програми – проф. ЛУТ М.Т .

К Р И Т Е Р І Ї


оцінки знань на етапах проміжного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Облік та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв»


Факультет енергетики і автоматики


Проміжний контроль знань студентів здійснюється регулярно на лекційних і лабораторних заняттях шляхом їх опитування з пройденого матеріалу. Форма контролю знань із змістового модуля 1 – виконання реферату. Змістовий модуль 2 оцінюється за результатами захисту звітів з виконаних лабораторних робіт.

Підсумковий контроль знань здійснюється на заліку.

Студент отримує залік (зараховано) із зазначенням оцінок:

- оцінка "Відмінно" (оцінка ECTS А) виставляється студенту, який протягом семестру систематично працював, на екзамені показав різнобічні та глибокі знання програмного матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, що передбачені програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, відчуває взаємозв'язок окремих розділів дисципліни, їх значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань.

- оцінка "Добре"(оцінки ECTS B і С) виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені пограмою завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань з дисципліни і здатний до їх самостійного поповнення та поновлення у ході подальшого навчання та професійної діяльності.

- оцінка "Задовільно"(оцінки ECTS D і E) виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки у відповіді на екзамені та при виконання екзаменаційних завдань, але володіє необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом науково-педагогічного працівника.

- оцінка "Незадовільно" (оцінка ECTS FX) виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги науково-педагогічного працівника використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи.


Лектор, професор М.Т.Лут


^ Контрольні запитання для визначення рівня знань студентів


Законодавчі та нормативні засади метрології і метрологічної діяльності

Основні положення Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”. Стандарти в галузі метрології.

Основні засади метрологічного забезпечення енергозбереження

^ Нормативні засади обліку електричної енергії

Вимоги Правил користування електричною енергією до обліку електроенергії.

Основні положення Правил користування електричною енергією.

Відпуск електричної енергії споживачам та режими її споживання.

Розрахунки за користування електричною енергією.

Умови припинення або обмеження відпуску електричної енергії.

Вимоги Правил улаштування електроустановок до обліку електроенергії.

Загальні вимоги. Пункти встановлення засобів обліку електроенергії.

Вимоги до розрахункових лічильників.

Облік із застосуванням вимірювальних трансформаторів.

Встановлення лічильників і електропроводок до них.

Технічний облік.

Вимоги Правил будови електроустановок до приладів обліку електроенергії.

Вимоги Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів до засобів обліку електричної енергії

^ Нормативні засади обліку теплової енергії

Основні положення Закону України “Про теплопостачання”.

Правила користування тепловою енергією. Загальні відомості. Нормативні посилання. Терміни і визначення.

Основні положення Правил користування тепловою енергією.

Технічні умови на приєднання споживачів теплової енергії.

Допуск до експлуатації систем теплоспоживання.

Установлення й експлуатація приладів обліку та регулювання параметрів теплової енергії. Експлуатація споживачами систем теплоспоживання.

Державний енергетичний нагляд за системами теплоспоживання й теплопостачання. Відпуск теплової енергії споживачам та режими її споживання.

Обов'язки та відповідальність енергопостачальної організації.

Обов'язки енергопостачальної організації.

Права та обов'язки споживача теплової енергії. Права споживача. Обов'язки споживача. Умови припинення або обмеження відпуску теплової енергії.

Розрахунки за користування тепловою енергією.

Тарифи на теплову енергію.

Визначення кількості теплової енергії пари, що відпускається споживачам, та порядок розрахунків.

Визначення кількості конденсату, що повертається споживачем, та порядок розрахунків. Визначення кількості теплової енергії гарячої води, що відпускається споживачам, та порядок розрахунків.

Порядок подання й сплати платіжних документів за теплову енергію.

Вимоги Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж щодо обліку теплової енергії.

Теплові пункти.

Автоматизовані теплові пункти в системах централізованого теплопостачання.

Тепловимірювальні прилади, автоматика і метрологічне забезпечення

^ Нормативні засади обліку води

Основні положення. правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.

Порядок приєднання абонентів до комунальних водопроводів.

Система обліку та контролю водопостачання. Знімання показань водолічильників.

Облік води. Порядок оформлення абонентів та розрахунків за воду і каналізацію. Припинення подачі води.

^ Нормативні засади обліку газу

Вимоги Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України до обліку газу.

Основні положення Правил обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання.

Відпуск газу споживачам та режими його споживання.

Організація обліку газу.

Загальні технічні вимоги до комерційних вузлів обліку газу.

Технічні вимоги до обчислювачів об'єму газу та обчислювачів коректорів.

Технічні вимоги до програмного забезпечення обчислювачів.

Склад вимірювальних комплексів.

Вимоги до метрологічних характеристик вимірювальних комплексів, показувальних та реєструвальних ЗВТ.

Вихідні документи обчислювачів коректорів та обчислювачів об'єму газу.

Перевірка технічного стану комерційних вузлів обліку газу та правильності розрахунків об'єму газу.

Розрахунки за користування газом.

Механізм пооб'єктного припинення та відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам природного газу, крім населення.

^ Лічильники та системи обліку електричної енергії

Індукційні лічильники електричної енергії.

Електронні лічильники електричної енергії.

Лічильники і системи обліку з передоплатою споживаної електроенергії.

Метрологічне забезпечення вимірювань з обліку електричної енергії.

Стан нормативного забезпечення обліку електроенергії.

Недоліки в обліку електричної енергії.

Першочергові заходи з метрологічного забезпечення обліку електричної енергії.

Позитивні моменти в метрологічному забезпеченні обліку електричної енергії.

Напрямки підвищення точності вимірювань з обліку електроенергії

^ Автоматизовані системи контролю і обліку електроенергії (аское)

Нормативні засади створення АСКОЕ. Документи, що регламентують Питання створення автоматизованих систем обліку електроенергії.

Вимоги ДБН до АСКОЕ.

Загальні принципи побудови і функціонування АСКОЕ.

Завдання АСКОЕ як вимірювальної системи.

Типи АСКОЕ та їх характеристика.

Технічні вимоги до АСКОЕ. АСКОЕ „Альфа”.

АСКОЕ OASYS на базі лічильників Облік.

Система інформаційних енергозберігаючих технологій (СІНЕТ).

Комплекс засобів для автоматичного обліку і керування електроспоживанням Smart IMS. Автоматизована система контролю і обліку електроенергії "альтаир".

Система обліку електроенергії „АСКУЭ -Е1”.

Автоматизована система контролю й обліку електроенергії "корона-1".

^ АСКОЕ - 0,4.

АСКОЕ „МЗЭП”.

АСКОЕ «Энергомера».

АСКОЕ побутових споживачів.

АСКОЕ побутових споживачів з використанням PLC-технологій

Тема 3 Облік теплової енергії в системах опалення і гарячого водопостачання
  1   2   3

Схожі:

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
move to 410-73231
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться 19-20 травня 2011 р за адресою:...
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи