Факультет аграрного менеджменту icon

Факультет аграрного менеджменту
Скачати 192.74 Kb.
НазваФакультет аграрного менеджменту
Дата30.09.2012
Розмір192.74 Kb.
ТипДокументи

Національний аграрний університет


Факультет аграрного менеджменту

Ухвалюю

В.о декана факультету аграрного менеджменту

доц. Степасюк О.С. ___________________

"__"_________ 2010 р.

навчально-практичний комплексдисципліни: Креатив у рекламі“

для спеціальності 8.050108 “Маркетинг”


Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

Курс 1

Семестр 2


Розподіл по семестрам:

Число тижнів: 16

Лекцій 16

Практичних занять 16

Залік 1

Київ-2010Навчально-практичний комплекс склали: к.е.н., доцент Луцій О.П. з використанням робочих програм аналогічних курсів університетів, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту.


Навчально-практичний комплекс обговорений на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі (протокол № 1 від 26.08.2010 р.)


Завідувач кафедри _______________________ проф. Чеботар С.І.


Ухвалено навчально-методичною вченою радою факультету аграрного менеджменту
«___» ____________ 2010 р.


Анотація


з дисципліни: «Креатив у рекламі»


Підготовка та реалізація планів рекламних кампаній – складний і висококреативний вид господарської діяльності, що стає дедалі спеціалізованішим.

Креативні технології в рекламі є синтетичною дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Спеціальні знання відображують особливості такої сфери діяльності, до якої належать реклама на телебаченні і радіо, друкована реклама і реклама засобами Інтернет, прямий маркетинг і професійні презентації та інші.

Мета викладання дисципліни «Креатив у рекламі» – набуття знань про методи й технології творчості в рекламі різними засобами мас-медіа та поліграфії, формування креативного мислення, практичних навичок та вмінь у сфері реклами, а також використання спеціальної та довідкової літератури з творчої діяльності в практичній роботі.

Завдання вивчення дисципліни полягає в освоєнні основних напрямків творчої діяльності у рекламі; принципів і методичних підходів до креативу у рекламі з позицій різних творчих шкіл; набуття вмінь аналізу ефективності рекламних звернень в різних засобах інформації.

Предмет дисципліни: креатив як спосіб мислення і процес творчості.

Зміст дисципліни «Креатив у рекламі» розкрито в таких змістовних модулях:

1. Креативність у рекламі. Зміст творчого вибору в процесі рекламотворення.

2. Формування творчої стратегії в рекламі.

3. Методичні підходи до розробки друкованої реклами.

4. Розробка реклами на радіо

5. Прямий маркетинг: стара ідея і нові технології

6. Реклама в засобах Інтернет.

7. Реклама в роздрібній торгівлі

8. Професійні презентації і методи переконання клієнтів


Питання, що розглядаються в дисципліні «Креатив у рекламі» тісно пов’язані з теоретичними і практичними проблемами маркетингового, інноваційного і рекламного менеджменту, стратегічного планування, моделювання поведінки споживачів, журналістики та психології.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

“ Креатив у рекламі ”


Предмет: напрямки творчої діяльності у рекламі, принципи і методичні підходи до креативу у рекламі з позицій різних творчих шкіл


Мета: формування знань про технології та методи творчого мислення у рекламі, практичних навичок і вмінь щодо реалізації нових ідей різними засобами мас-медіа.Курс: перший

Семестр: другий

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:


 • національних – 1

 • ЕСТS – 2Модулів: 2
Змістових модулів: 8


Загальна кількість годин: 540501 “Економіка і підприємництво”


8.050108 “Маркетинг”


магістр з маркетингу

Вибіркова


Лекції: 16 години


Практичні: 16 годин


Індивідуальна: 6 годин


Самостійна робота:

16 годин


Форма підсумкового контролю: залікСтруктура навчальної дисципліни

“ Креатив у рекламі»

за модульною системоюЗмістовний модуль

Кількість годин

Лекції

Практичні

Інд.р.

СРС

Всього

Модуль1. Формування творчої стратегії реклами в класичних засобах масової інформаціїКреативність в рекламі. Зміст творчого вибору в процесі рекламотворення

22

4Формування творчої стратегії реклами

2
2

2

6Методичні підходи до розробки друкованої реклами

2

4
2

8Розробка реклами на радіо і телебаченні

2

4
2

8
Всього

8

8

2

8

26

Форма модульного контролю – контрольна робота

Модуль 2. Принципи реалізації творчої стратегії засобами прямого маркетингу

5.

Прямий маркетинг: стара ідея і нові технології

2

4

4

2

8

6.

Реклама засобами Інтернет

22

6

7.

Реклама в роздрібній торгівлі

22

6

8.

Професійні презентації і методи переконання клієнтів

2

4

4

2

8
Всього

8

8

8

8

28

Форма модульного контролю – контрольна роботаРазом


16

16

10

16

54

Форма підсумкового контролю - залік

Змістові модулі дисципліни

Модуль1. Формування творчої стратегії реклами класичних засобах масової інформації

^ Тема 1. Креативність у рекламі. Зміст творчого вибору

в процесі рекламотворення


Творчий процес і характерні риси креативних особистостей. Правила розвитку творчих здібностей. Творчість в рекламі. Гумор і реклама. Керівництво зі створення ефективних рекламних звернень. Соціальна відповідальність в рекламі і креативна безглуздість. Обгрунтування творчого вибору.


^ Змістовий модуль 2. Формування творчої стратегії реклами


Демографічні особливості споживачів та оцінка можливостей охоплення окремих цільових ринків. Маркетингові дослідження як основа креативної діяльності в рекламі. Зміст стратегічного підходу Дж. О’Туула. Зосередження на одній або декількох людських потребах. Вибір стратегії на основі рекламних цілей. Характеристика стратегічних моделей: «міркування/емоції – висока/низька важливість»; «наглядність, ідентичність, обіцянка, простота (VIPS)»; «доречність, оригінальність, враження (ROI)». Аналіз ефективності творчої стратегії реклами: стратегічний тест-лист.


^ Змістовий модуль 3. Методичні підходи до розробки друкованої реклами


Принципи обрання заголовків та ілюстрацій. Методичні поради до написання гарних текстів. Характеристика друкованих медіа: газети, журнали, зовнішня реклама, реклама на транспорті і реклама в місцях продажу. Комунікативний дизайн реклами та функції дизайну. Зміст процесу дизайну (4R): дослідження, чорнові нотатки, виправлення, готовність. Вибір шрифту: шість груп шрифтів. Типи макетів реклами. Комп’ютерна верстка реклами: прикладні пакети програм для фотоманіпулювання, професійних презентацій, розробки ілюстрацій та створення спеціальних ефектів, оперативної поліграфії, тощо.


^ Змістовий модуль 4. Розробка реклами на радіо і телебаченні


Методичні підходи до створення ефективної реклами на радіо. Принципові рішення щодо форми радіозвернення: прямий ефір або заздалегідь опрацьований сценарій. Типи сценаріїв: поодинокий голос, діалог, численні голоси, драматизація, звуковий дизайн, серія ситуацій («він’єтка»), інтерв’ю, рекламний куплет. Формат радіосценарія. Тест на ефективність реклами на радіо.

Типи телесценаріїв: демонстрація в дії, поодинокий товар, зарисовка «з натури»; випробування в лабораторних умовах; сюжетна лінія; актор, ведучий, диктор в цікавому місці; серія ситуацій («він’єтка»); корисна порада. Види знімальних кадрів та їх характеристика. Методи телевізійного монтажу і редагування. Формат телевізійного сценарію і види кадропланів. Тест на ефективність телевізійної реклами.


Модуль 2. Принципи реалізації творчої стратегії засобами прямого маркетингу


^ Змістовий модуль 5. Прямий маркетинг: стара ідея і нові технології

Відмінності прямого маркетингу від реклами в мас-медіа. Переваги комп’ютерних баз даних. Прямий маркетинг і індивідуалізація взаємостосунків. Умови успіху прямого маркетингу. Каталоги: магазин вдома і в офісі. Етичні аспекти прямого маркетингу. Місце прямого маркетингу в загальній рекламній кампанії.


^ Змістовий модуль 6. Реклама засобами Інтернет

Розуміння інтерактивної команди. Процедура інтернет-дизайну: дослідження і планування, карта web-сайту; розробка концепції дизайну; підготовка тексту для інтернет-реклами та внесення уточнень; виготовлення web-сайту і застосування інтернет-технологій його просування. Методичні підходи до написання банерної реклами.


^ Змістовий модуль 7. Реклама в роздрібній торгівлі

Особливості реклами в роздрібній торгівлі. Головні чинники розробки реклами в роздрібній торгівлі: персонал магазину; асортимент товарів; імідж, традиції і репутація магазину. Методичні поради до підготовки реклами в роздрібній торгівлі. Тест на ефективність реклами в роздрібній торгівлі.


^ Змістовий модуль 8. Професійні презентації і методи переконання клієнтів

Складові процесу презентації планів рекламних кампаній. Засоби переконливої демонстрації матеріалів реклами. Методичні поради до проведення професійних презентацій. Загрози і типові помилки в процесі презентацій. Тест на ефективність презентацій.

План лекцій

Модуль1. Формування творчої стратегії реклами в класичних засобах масової інформації

Змістовий модуль 1. Креативність в рекламі. Зміст творчого вибору

в процесі рекламотворення

1. Складові творчого процесу в рекламі.

2. Характерні особливості творчих людей в дослідженнях сучасних психологів.

3. Методичні підходи до створення ефективної реклами і розвитку творчих здібностей.

4. Обгрунтування творчого вибору в рекламі і соціальна відповідальність.

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 6, 14, 15 ].


Змістовий модуль 2. Формування творчої стратегії реклами

1. Дослідження і сегментація ринку як основа креативної діяльності в рекламі.

2. Вибір творчої стратегії на основі рекламних цілей.

3. Характеристика моделей творчої стратегії реклами.

4. Аналіз ефективності творчої стратегії реклами.

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 4, 8, 13, 16, 26 ].


Змістовий модуль 3. Методичні підходи до розробки друкованої реклами

1. Творчі підходи в процесі підготовки заголовків та ілюстрацій.

2. Особливості друкованих засобів реклами та принципові рішення щодо їх використання.

3. Комунікативний дизайн реклами і функції дизайну.

4. Макетування рекламних звернень і комп’ютерна верстка реклами.

Рекомендована література: [ 3, 4, 5, 14, 19, 22, 24 ].


Змістовий модуль 4. Розробка реклами на радіо і телебаченні

1. Методичні підходи до створення ефективної реклами в електронних засобах масової інформації.

2. Типи радіосценаріїв та процедура їх підготовки.

3. Типи телесценаріїв та їх опрацювання.

4. Методи форматування теле- і радіоспенаріїв та кадропланування.

5. Тест на ефективність телевізійної та радіореклами.

Рекомендована література: [ 1, 2, 5, 6, 14, 21, 23, 27, 30 ].


Модуль 2. Принципи реалізації творчої стратегії засобами прямого маркетингу

Змістовий модуль 5. Прямий маркетинг: стара ідея і нові технології

1. Особливості прямого маркетингу.

2. Творчі підходи до розробки прямих поштових звернень.

3. Етичні аспекти прямого маркетингу.

4. Форматування торговельних каталогів

Рекомендована література: [ 2, 3, 14, 18, 20, 21 ].


Змістовий модуль 6. Реклама засобами Інтернет

1. Формування інтерактивної команди.

2. Зміст та характеристика процедури Інтернет-дизайну.

3. Методичні підходи до підготовки банерної реклами.

4. Контроль ефективності реклами засобами Інтернет.

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 6, 10, 18, 22 ].


Змістовий модуль 7. Реклама в роздрібній торгівлі

1. Особливості реклами в роздрібній торгівлі.

2. Складові чинники ефективної реклами в роздрібній торгівлі.

3. Творчі підходи до виробництва реклами в роздрібній торгівлі.

4. Технологія ефективного продажу і вплив реклами на прийняття рішень про купівлю.

Рекомендована література: [ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 30 ].


Змістовий модуль 8. Професійні презентації і методи переконання клієнтів

1. Методичні підходи до розробки ефективних презентацій: типи презентацій.

2. Складові процесу презентацій планів рекламних кампаній.

3. Методичні поради до проведення професійних презентацій.

4. Особливості презентацій для різних категорій споживачів.

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 4, 18, 29, 30 ].

Плани практичних занять та завдання

для індивідуальної та самостійної роботи

Модуль 1. Формування творчої стратегії реклами в класичних засобах масової інформації

1.3. Самостійна робота

Теоретичний курс

1. Творчість у рекламі та характеристика креативного мислення.

2. Методичні підходи до створення ефективних рекламних звернень.

3. Соціально-етична відповідальність рекламодавців, представників засобів масової інформації та спеціалістів з реклами.

Практичне завдання

1. Предмет дисципліни «Креатив у рекламі».

2. Сфера знань креативного директора з реклами.

3. Структура вивчення дисципліни «Креатив у рекламі».

4. Характеристика творчих особливостей.


Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 6, 14, 15 ].

Змістовий модуль 2. Формування творчої стратегії реклами

2.2.

Підготувати реферат на тему: «Стратегічні моделі творчого мислення у рекламі»

2.3. Самостійна робота

Теоретичний курс

1. Місце стратегій сегментації і позиціонування в процесі рекламотворення.

2. Побудова рекламних цілей на основі методики DAGMAR.

3. Методичні підходи до оцінки ефективності творчої стратегії реклами.

Практичне завдання

1. Яка потреба у творчій стратегії реклами?

2. Зміст основних моделей креативного мислення у рекламі.

3. Кому необхідні знання із креативного мислення у рекламі?

3. Кому необхідні знання із креативного мислення у рекламі?

4. З яких причин творча стратегія реклами приречена на поразку?


Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 4, 8, 13, 16, 26 ].

Змістовий модуль 3. Методичні підходи до розробки друкованої реклами

3.1. Практичне заняття
1. Характеристика видів друкованої реклами.

2. Етапи створення друкованої реклами.

3. Методичні підходи до створення окремих компонентів друкованої реклами: заголовок, ілюстрація, текст.
3.3. Самостійна робота

Теоретичний курс

1. Творчі підходи до розробки окремих видів друкованої реклами.

2. Функціональна структура комунікативного дизайну.

3. Класифікація макетів друкованої реклами.

Практичне завдання

1. Роль креативного директора у створенні друкованої реклами.

2. Як краще сформувати та поєднати окремі компоненти друкованої реклами, щоб домогтися рекламних цілей?

3. Яким чином привертає увагу аудиторії комунікативний дизайн друкованої реклами.

Рекомендована література: [ 3, 4, 5, 14, 19, 22, 24 ].
Змістовий модуль 4. Розробка реклами на радіо і телебаченні

4.1. Практичне заняття

1. Характеристика форм радіозвернень до слухань.

2. Типи радіосценаріїв та їх особливості.

3. Типи телесфенаріїв та їх характеристики.

4. Методичні підходи до попереднього та пост-аналізу ефективного радіо-, телезвернення до цільової аудиторії.

4.3. Самостійна робота

Теоретичний курс

1. Форматування радіосценарію.

2. Методи телевізійного монтажу та види знімальних кадрів.

3. Види кадропланів у телевізійній рекламі.

Практичне завдання

1. Назвіть приклади вдалих та невдалих, на Вашу думку, рекламних радіозвернень. Прокоментуйте Ваші міркування.

2. Наведіть кілька прикладів вдалих та невдалих рекламних телевізійних роликів. Прокоментуйте Ваші міркування.

3. Чим відрізняються творчі процеси під час розробки радіо- та телевізійних роликів?

Рекомендована література: [ 1, 2, 5, 6, 14, 21, 23, 27, 30 ].

Література

Змістовий модуль 5. Прямий маркетинг: стара ідея і нові технології

5.1. Практичне заняття

1. Дірект-маркетинг і реклама засобами мас-медіа. Переваги, недоліки, можливості та загрози.

2. CRM-технології та прямий маркетинг.

3. Соціально-етичні аспекти прямого маркетингу.

5.3. Самостійна робота

Теоретичний курс

1. Нові можливості комунікацій завдяки комп’ютерним базам даних.

2. Принципові умови ефективності прямого маркетингу.

3. Роль дірект-маркетингу в загальній рекламній кампанії підприємства.

Практичне завдання

1. Що таке ждіркет-мейл? Чи відомі Вам поштові каталоги,. які саме?

2. Що таке CRM-технології і на які цілі вони спрямовані?

3. Чи відомі Вам програмні продукти, які дозволяють запровадити в практику принципи маркетингу партнерських стосунків?


Рекомендована література: [ 2, 3, 14, 18, 20, 21 ].

Змістовий модуль 6. Реклама засобами Інтернет

6.2.Інд


Підготувати реферат на тему «Реклама засобами Інтернет та Е-комерція».

6.3. Самостійна робота


Теоретичний курс

1. Зміст процедури Інтернет-дизайну.

2. Роль інтерактивної команди у розробці Інтернет-реклами.

3. Методичні підходи до написання банерної реклами.

Практичне завдання

1. Здійснити SWOT-аналіз Web-сайтів кількох провідних вітчизняних підприємств.

2. Зверніть увагу на Web-сайти провідних університетів України. Порівняйте їх з аналогічними Web-сайтами університетів Західної Європи та США. Які відмінності Ви помітили? Чому?

3. Що таке гіпер-посилання? Яке місце обіймають гіпер-посилання в Інтернет-рекламі?

літ

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 6, 10, 18, 22 ].


Змістовий модуль 7. Реклама в роздрібній торгівлі

7.2. Інд

Підготувати реферат на тему: «Застосування принципів мерчандайзингу у рекламі в місцях продажу».

7.3. Самостійна робота


Теоретичний курс


1. Особливості реклами в роздрібній торгівлі.

2. Принципи підготовки реклами в роздрібній торгівлі.

3. Методичні підходи до оцінки ефективності реклами в роздрібній торгівлі.

Практичне завдання


1. Відвідайте кілька продовольчих супермаркетів провідних роздрібних мереж. Здійсніть SWOT-аналіз засобів реклами цих підприємств.

2. Що таке тест на ефективність реклами у роздрібній торгівлі?

3. Які функції в підприємствах роздрібної торгівлі виконує марчандайзер? Чи пов’язані ці функції з діяльністю менеджера з реклами в роздрібній торгівлі?

Рекомендована література: [ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 30 ].

Змістовий модуль 8.^ Професійні презентації і методи переконання клієнті

Практичне заняття


1. Зміст етапів професійної презентації товару /послуги.

2ю Методи подолання заперечень. Класифікація типових розбіжностей з клієнтом.

3. Методичні підходи до оцінки ефективності професійних презентацій.

8.3. Самостійна робота

Теоретичний курс

1. Засоби демонстрації матеріалів реклами в процесі професійних презентацій.

2. Організація і планування презентацій під час торгово-промислових виставок /ярмарок.

3. Загрози і типові помилки в процесі презентацій.

Практичне завдання

1. Відвідайте кілька стендів різних підприємств під час проведення виставки /ярмарки. Прокоментуйте роботу менеджерів цих підприємств під час презентації продукції.

2. Чи можна розглядати лекцію професора як професійну презентацію певних знань ? Проаналізуйте лекції окремих викладачів Вашого університету та здійсніть аналіз щодо презентабельності їх навчальних матеріалів.

3. Які фактори впливу на клієнтів може застосовувати менеджер під час професійної презентації.


Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 4, 18, 29, 30 ].

Перелік рекомендованої літератури


з дисципліни: “ Креативна реклама ”
Основні підручники:

 1. Батра Раджив, Майерс Джон Дж. и др. Рекламный менеджмент. /Пер. с англ./. – К., М., СПб., Изд.дом “Вильямс”, 2001. - 784 с.

 2. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама: пер. с англ. – Тольятти. – Изд. дом «Довгань», 2000. – 704 с.

 3. Джулер Джером А., Дрюниани Бонни Л. Креативные стратегии в рекламе. /Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Кантуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 384с.

 4. Ромат Е.В. Реклама: Учебник для студентов специальности "Маркетинг" /Е.В.Ромат. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.; Х.: Студцентр, 2000. - 480 с.: ил.

 5. Смирнов Э.А. Управление качеством рекламы: Учебное пособие /Э.А. Смирнов. - М.: Рип-холдинг, 2001. - 263 с.

 6. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика: Учебник /Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 736 с.
Додаткова література:

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 413 с.

 2. Витале Дж. Реклама в малом бизнесе. – Тольятти: Изд.дом “Довгань”, 1998. - 224 с.

 3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник /А.В.Войчак. - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.

 4. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделю-вання. Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 457 с.

 5. Герасимчук В.Г. Маркетинг: графічне моделювання. – К.: КНЕУ, 1998. – 300с.

 6. Голдсмит Р. "Вирусный" маркетинг. Сделайте так, чтобы ваша аудитория занималась маркетингом вместо вас /Р.Голдсмит; Пер. с англ. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. - 144 с.

 7. Дойль П. Маркетинговое управление и стратегия. / Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1998. - 672 с.

 8. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник /Ф.Джефкінс; Доп. і ред. Д.Ядіна. - 4-те вид. - К.: Знання, 2001.

 9. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса: Пер. с англ. /Г. Картер. - М.: МТ-ПРЕСС, 2001. - 244 с.

 10. Капферер Ж.-Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга: Пер. с фр. / Ж.-Н. Капферер. - М.: Имидж-Контакт, 2002. - 210 с.

 11. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 896 с.

 12. Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей /Ф. Котлер, де Без Ф. Триас, 2004.-192 с.

 13. Левешко Р.Н. Анализ эффективности рекламы /Р.Н.Левешко. - 2-е изд. - К.: Вира-Р, 2001. - 112 с.

 14. Ляпина Т.В. Политическая реклама /Т.В.Ляпина. - К.: ВИРА-Р, 2000. - 152 с..

 15. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы /А.Н.Матанцев. - М.: Финпресс, 2002. - 416 с.

 16. Музыкант В.Л. Рекламные и PR -технологии в бизнесе, коммерции, политике: Учеб. пособие /В.Л.Музыкант. - М.: Армада, 2001. - 688 с.

 17. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности: Учеб. пособие /М.Ю.Рогожин. - М.: РДЛ, 2001. - 208 с.

 18. Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе /Э.Е.Старобинский. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. - 352 с.

 19. Стенли А. Карьера в маркетинге, рекламе и PR /А. Стенли; Пер. с англ. под ред. А.Н. Андреевой. - 8-е изд. - СПб.: Нева, 2003. - 224 с.

 20. Про рекламу. Закон України від 15 травня 2003р. - К.: ІЗВР, 2003.

 21. Сэндидж У., Фрайбургер В., Ротцол и др. Реклама: теория и практика. Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1989. – 630 с.

 22. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования /Г.А.Черчиль. - СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2000. - 752 с.

 23. Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Маниард П.У. Поведение потребителей /Д.Ф.Энджел, Р.Д.Блэкуэлл, П.У.Миниард. - СПб.; М.; Харьков: ПИТЕР, 2000. - 759 с.

 24. Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге /Г.Фоксол, Р.Голдсмит, С.Браун; Ред. И.В.Андреева. - СПб.; М.; Харьков: ПИТЕР, 2001. - 352 с.: ил.

Схожі:

Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Факультет аграрного менеджменту iconФакультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед
Робочу програму навчальної дисципліни „Організація та регулювання зед” складено кандидатом економічних наук, доцентом Голомша Наталією...
Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Факультет аграрного менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет менеджменту
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи