Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України icon

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Скачати 229.29 Kb.
НазваКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Дата30.09.2012
Розмір229.29 Kb.
ТипРобоча програма


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ біоресурсів і природокористування України


ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі


Затверджую

Декан факультету аграрного менеджменту

К.е.н., доцент ___________О.А.Ковтун

__________________________2010р.


УНІВЕРСИТЕТСЬКА освітаНавчально-методичний комплекс

з дисципліни:

УНІВЕРСИТЕТСЬКА освіта


для студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.030507 „Маркетинг”

денної форми навчання


Київ - 2010
ЗМІСТ
Робоча програма навчальної дисципліни


Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності


Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни


Календарний тематичний план викладання дисципліни


Критерії оцінки знань студентів


Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


Теми завдань визначення рівня знань студентів


Конспекти лекцій


Навчально-методична література з дисципліни


Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

біоресурсів і природокористування України


ФАКУЛЬТЕТ аграрного менеджменту

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі


Затверджую

Декан факультету аграрного менеджменту

К.е.н., доцент ___________О.А.Ковтун

__________________________2010р.


^

РОБОЧА ПРОГРАМА


НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА”

для студентів ОКР „Бакалавр” напряму 6.030507 „Маркетинг”

денної форми навчання


КИЇВ - 2010

Укладач:

к.е.н., доцент Шевчик М.Г.


Робочу програму навчальної дисципліни “Університетська освіта” розглянуто і схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України 13 травня 2010 р.

(протокол №10)


Завідувач кафедри

маркетингу та міжнародної торгівлі __________________ проф. Чеботар С.І.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Університетська освіта є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки фахівців ОКР „Бакалавр”. Дана дисципліна повинна висвітлювати закономірності розвитку сучасної вищої освіти, особливості входження України в єдиний європейський простір освіти, а також досвід упроваджень положень Болонської декларації, організацію навчального процесу, соціально-культурну інфраструктуру та студентське самоврядування в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

^ Мета курсу “Університетська освіта” – підготовка студентів до начання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

^ Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів системи знань щодо суті і соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку, прищепленні навичок самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій та вимог освітьо-кваліфікаційної характеристики з маркетингу.

^ Предметом дисципліни є організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою.

Вивчивши дисципліну “Університетська освіта” бакалавр з маркетингу повинен:

- мати фундаментальну науково-пpофесiйну пiдготовку в галузі математики, iнфоpматики, маpкетингу, менеджменту, зовнiшньо-економiчної дiяльностi, статистики;

- володiти пеpедовими методами маpкетингового упpавлiння, методами пpийняття piшень, особливо у сфеpi дiяльностi й поставлених пpоблем, в тому числi в умовах pизику;

- мати гpомадськi та моpальнi якостi на основi гуманiтаpної та екологiчної пiдготовки;

- вмiти безпеpеpвно оновлювати та збагачувати свої знання новими досягненнями науки та пеpедового пpактичного досвiду;

- вмiти оцiнювати сучаснi пpоцеси та пpоблеми суспiльного життя деpжави, пpоблеми i тенденцiї свiтового суспiльного pозвитку;

- вмiти аpгументовано вiдстоювати свою точку зоpу, pоз’яснювати в тpудових колективах загальну та економiчну деpжавну полiтику, ствоpювати та посилювати демокpатичнi пpинципи в упpавлiннi;

- володiти писемно та усно деpжавною мовою, вмiти викоpис-товувати iноземну мову у своїй пpофесiйнiй дiяльностi, знати основи вiтчизняної та свiтової культуpи, мати потpебу в постiйному духовному i фiзичному pозвитку.

^ Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: після вивчення циклу фундаментальних дисциплін.

Підсумковий контроль результатів вивчення дисципліни “Університетська освіта” здійснюється у письмовій формі за білетами.


^ СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Університетська освіта”


Курс:

(підготовка бакалаврів)

Форма навчання:

(очна (денна)

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

0,44


Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 31

Тижневих годин: 2


0501 Економіка і підприємництво


БакалаврНормативна


Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:14 годин

Самостійна робота студента – 17 годин

Вид підсумкового контролю:

залік
^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

університетська освіта”


^ Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва

1

Сучасна економічна освіта та вимоги до фахівців з маркетингу

1.1.

Українська економічна освіта і болонський процес

1.2.

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

1.3.

Фахова підготовка студентів зі спеціальності „Маркетинг”

2

Навчальний процес в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

2.1.

Організація навчального процесу на факультеті аграрного менеджменту

2.2.

Соціально-культурна інфраструктура Національного університету біоресурсів і природокористування України

2.3.

Студентське самоврядуванняЗміст навчальної дисципліни

Університетська освіта”


МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Сучасна економічна освіта в контексті Болонського процессу. Булонська декларація. Основні положення та вимоги Булонської декларації. Сучасна економічна освіта. (4 год.)

Тема 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою. ОКР „Бакалавр” та „Магістр”. Нормативні та вибіркові дисципліни (2 год.)

Тема 3. Фахова підготовка студентів зі спеціальності „Маркетинг”. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра та магістра зі спеціальності „Маркетинг” (2 год.)


МОДУЛЬ 1.

Тема. 4. Організація навчального процесу в НУБіП України. Структура ННІ бізнесу. Організація навчального процесу на факультеті аграрного менеджменту. (2 год.)

Тема 5. Соціально-культурна інфраструктура Національного університету біоресурсів і природокористування України. Організація культурно-виховного процесу на факультеті аграрного менеджменту та в університеті. Організація спортивно-масової роботи в університеті. (2 год.)

Тема 6. Студентське самоврядування та громадське життя факультеті аграрного менеджменту та НУБіП Украни. Структура студентської організації факультету. (2 год.)


^ Структура залікового кредиту курсуп/п

Змістовний модуль

Кількість годин

лекції

самостійна робота студентів

^ Модуль І. Сучасна економічна освіта та вимоги до фахівців з маркетингу

1.

Українська економічна освіта і Болонський процес

4

6

2.

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

2

2

3.

Фахова підготовка студентів зі спеціальності „Маркетинг”

2

3

^ Модуль ІІ. Навчальний процес в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

4.

Організація навчального процесу на факультеті аграрного менеджменту

2

2

5.

Соціально-культурна інфраструктура Національного університету біоресурсів і природокористування України

2

2

6.

Студентське самоврядування

2

2

ВсьогоФорма модульного контролю - тестування

Разом

П


ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої програми навчальної дисципліни
^

Університетська освіта


з дисциплінами спеціальності “Маркетинг”


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Економіка підприємстваЕкономічна теорія

К.е.н., доцент

Орехівський Г.А.
Розміщення продуктивних сил та регіональна економікаМаркетинг

К.е.н., доцент Буряк Р.І.


Структурно-логічна схема

вивчення дисципліни
^

“Університетська освіта


Дисципліна “Університетська освіта”


Наступні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні


Економічна теорія


МаркетингТиждень

Види та зміст занять
^ Поточний контроль

Лекції

год.

Самостійна робота

год.

Література

модуля

Бали
1

Суть та зміст маркетингу

22, 5, 29

І

40

1

1,3

Українська економічна освіта і Болонський процес

4

Сучасна економічна освіта
1,2,3

2

5

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

2

Вимоги до бакалаврів з економіки

2

5,6,7

3

7

Фахова підготовка студентів зі спеціальності „Маркетинг”

22

Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста з маркетингу
4,10,11

4

9

Організація навчального процесу на факультеті аграрного менеджменту

2

Структура освітніх навчальних планів

2

2,3

ІІ

60

5

11

Соціально-культурна інфраструктура Національного університету біоресурсів і природокористування України

22

Галузеві стандарти Вищої освіти України
1,4

6

13

Студентське самоврядування

2

Порядок оцінки знань студентів

4

3,5,6,10


^ Національний університет БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу

Факультет аграрного менеджменту

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

05.03.04

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

к.е.н., доц. Ковтун О.А. ___________

"__"_________ 2010 р.


Курс 1

Лекцій 14 год.

Практичних занять

Самостійна робота студентів 17 год.

Всього 31 год.

Кредитів 0,44_

КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни “^ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

для студентів ОКР “Бакалавр” зі спеціальності

“МАРКЕТИНГ”

денної форми навчання

на ІІ семестр 2010-2011 навчального рокуННП, що викладає дисципліну ___________ Шевчик М.Г. завідувача кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі ____________________

(підпис) (підпис)

Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Назва дисципліни”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.


Рейтингові оцінки зі змістових модулів


Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля


Мінімальна

Розрахункова

1-8

1

31

1

60

100

9-16

2

32

1

60

100

Всього

2

63

2

60

100


Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1)) : 2 + Rдр - Rштр


^ Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4
Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків


66-74
E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59
F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39ПИТАННЯ до заліку

дисципліни:Університетська освіта”

 1. Сучасні вимоги до бакалаврів з економіки за спеціальністю “Маркетинг”.

 2. Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста з маркетингу.

 3. Кваліфікаційні вимоги до магістра з маркетингу.

 4. Структура освітніх навчальних планів та програм підготовки фахівців з маркетингу.

 5. Порядок оцінки рівня теоретичних знань, практичних навичок та вмінь маркетолога.

 6. Еволюція утворення маркетингових служб. Орієнтація підприємств на виробництво та їх переорієнтація на збут.

 7. Еволюція утворення маркетингових служб. Орієнтація підприємств на маркетинг та соціально-етичний маркетинг.

 8. Організація служби маркетингу за функціональним принципом. Переваги та недоліки.

 9. Організація служби маркетингу за регіональним принципом. Переваги та недоліки.

 10. Організація служби маркетингу за ринковим принципом. Переваги та недоліки.

 11. Організація служби маркетингу за товарним принципом. Переваги та недоліки.

 12. Організація служби маркетингу за венчурним принципом та стратегічних господарських підрозділів. Переваги та недоліки.

 13. Мета утворення служби маркетингу на підприємствах.

 14. Права та обов’язки служби маркетингу на підприємствах.

 15. Функції служби маркетингу на підприємствах.

 16. Функціональні обов’язки менеджера по маркетинговим дослідженням.

 17. Функціональні обов’язки менеджера по зв’язкам з громадськістю.

 18. Функціональні обов’язки менеджера по продукту (торговій марці).

 19. Функціональні обов’язки менеджера по збуту.

 20. Функціональні обов’язки менеджера по рекламі.

 21. Функціональні обов’язки менеджера з логістики.

 22. Громадські організації (асоціації, фонди, тощо) маркетологів в Україні та за кордоном, їх мета та завдання.теми завдань для визначення рівня знань студентів


 1. Сучасна економічна освіта.

 2. Основні положення та вимоги Булонської декларації.

 3. Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста з маркетингу.

 4. Порядок оцінки знань студентів в НУБіП України.

 5. Маркетинг, як нова філософія бізнесу.

 6. Як би Ви організували маркетингову діяльність на підприємстві?

 7. Ваше місце, як фахівця з маркетингу в системі функціонування підприємства.

 8. Ваше бачення функціонування маркетингу на підприємстві.

 9. Що може робити маркетолог на підприємстві.

 10. Якими фундаментальними знаннями повинен володіти маркетолог?Конспект лекцій


перелік рекомендованої літератури

з дисципліни: “Університетська освіта


Основна:

 1. Сучасна економічна освіта. Україна і Болонський процес. / за ред. Базидевича В.Д. / - К.: „Знання”, - 2006 р. – 325 с.

 2. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Методичні рекондації. – К.: 2004 р. – 25 с.

 3. Орехівський Г.А., Орехівський В.Г. Кредитно-модульна система підготовки фахівців (TCTS). – К.: НАУ, 2006. – 56 с.

 4. Галузеві стандарти вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”. - К.: ГС ВО МОН України, 2002. - 51с.

 5. Стандарт вищої освіти Європейського університету. Освітньо-професійна програма. - К.: ЄУ, 2003.

 6. Стандарт вищої освіти Європейського університету. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальності “Маркетинг” напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”. - К.: ЄУ, 2003.


Додаткова:

 1. Маркетинг: Підручник /В.Руделіус, О.М.Азарян, О.А.Виноградов та ін.: Ред.-упоряд. О.І. Сидоренко, П.С.Редько. - К.: Навчально-методич. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. - 422 с.

 2. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч.посібник /Упоряд. О.І.Сидоренко, П.С.Редько. - К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2004. - 506 с.

 3. Слиньков В.Н. Практический маркетинг: Учеб.пособие. - К.: КНТ, 2005. - 368 с.

 4. Слиньков В.Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. /Под общ. ред. к.э.н., проф. Луция А.П. - К.: Алерта, 2002. - 888 с.

 5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2004. - 712 с.Завдання для студентів заочної форми навчання


Кваліфікаційні вимоги до бакалавра з маркетингу

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з маркетингу.

 2. Зміст освітньо-професійної програми зі спеціальності 6.050100 “Маркетинг”.
^

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ].Організаційні принципи створення служб маркетингу на підприємстві

 1. Сутність маркетингових служб підприємства.

 2. Етапи створення служби маркетингу

 3. Принципи створення служби маркетингу
^

Рекомендована література: [ 4, 6, 8 ].Функції служби маркетингу підприємства

 1. Характеристика функцій маркетингу.

 2. Положення про службу маркетингу.
^

Рекомендована література: [ 6, 7, 8 ].Регламент діяльності маркетингу на підприємстві

 1. Сутність, структура і зміст посадової інструкції маркетолога.

 2. Особливості діяльності окремих фахівців з маркетингу на підприємстві.
^

Рекомендована література: [ 4, 6, 8 ].
План практичних завдань


Тема 1. Кваліфікаційні вимоги до бакалавра з маркетингу

 1. Визначити принципові відмінності у кваліфікаційних вимогах між бакалаврами, спеціалістами та магістрами з маркетингу.

 2. Ознайомитися із структурою та змістом освітньо-професійних програм підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра з маркетингу.

 3. Вивчити варіативну частину освітньо-професійних програм підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра з маркетингу.
^

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 8 ].
Тема 2. Організаційні принципи створення служб маркетингу на підприємстві

 1. Проаналізувати сильні та слабкі сторони, можливості та загрози організації служби маркетингу за функціональними, продуктовим, регіональним та ринковим принципами.

 2. Визначити критерії розбудови служби маркетингу за тим, чи іншим організаційним принципом.

 3. Вивчити еволюцію розвитку маркетингових організаційних структур.
^

Рекомендована література: [ 4, 6, 7, 8].
Тема 3. Функції служби маркетингу підприємства

 1. Ознайомитись із Положенням про службу маркетингу на підприємстві.

 2. Проаналізуйте Положення про службу маркетингу на декількох підприємствах. Здійсніть SWOT-аналіз цих Положень.

Рекомендована література: [ 6, 7, 8 ].

Тема 4. Регламент діяльності маркетолога на підприємстві

1. Вивчити посадові інструкції менеджерів із маркетингових досліджень, збуту, логістики, реклами, зв’язків із громадськістю, бренд-менеджерів.

2. Складіть лист роботодавцю та власне резюме. Підготуйте рекомендаційний лист на себе від викладача, або відомого Вам бізнесмена.

Рекомендована література: [ 6, 7, 8 ].Схожі:

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
move to 410-73231
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Робоча навчальна програма складена на підставі навчального плану підготовки фахівців із спеціальності 091901 “Енергетика сільськогосподарського...
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться 19-20 травня 2011 р за адресою:...
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи