Національний університет біоресурсів та природокористування україни icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни
Сторінка1/15
Дата30.09.2012
Розмір1.8 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


Факультет аграрного менеджменту

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту_______________ О.А.Ковтун


“____” ________________ 2010 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
З ДИСЦИПЛІНИ
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ


для підготовки фахівців напряму “Специфічні категорії”

зі спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент»


Київ-2010

ЗМІСТ


1.

Робоча програма навчальної дисципліни


3

2.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності

13

3.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни


14

4.

Календарний тематичний план викладання дисципліни


15

5.

Критерії оцінки знань студентів


18

6.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


19

7.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів


30

8.

Конспекти лекцій


36

9.

Навчально-методична література з дисципліни


117КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
^

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИФакультет аграрного менеджменту


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету аграрного менеджменту

_________________ О.А.Ковтун

«___» ________________ 2010 р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ

для підготовки магістрів за спеціальністю – 8.000007 «Адміністративний менеджмент»


КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліни «Автоматизована система обліку» складено О.В.Данілочкіною обговорено та схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ____ _________ 2010 р., протокол № ____


Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,

доктор економічних наук, професор Калюга Є.В.


Робочу програму навчальної дисципліни «Автоматизована система обліку» розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту ____ _______________ 2010 р., протокол № ____.


Голова вченої ради факультету

аграрного менеджменту

кандидат економічних наук, доцент Ковтун. О.А.


Укладач: _Данілочкіна Оксана Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Становлення та розвиток України як незалежної держави з формуван­ням її ринкової моделі господарювання, поступова інтеграція країни в світову співдружність, вступ до Міжнародного валютного фонду, роз­ширення зовнішньоекономічної діяльності вима­гають нового рівня багатосторонніх еко­но­мі­ч­них взаємовідносин та відпо­від­ного стандартизованого інформаційного за­без­печення. При цьому зростає значення по­в­ноти та достові­р­ності інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємств при вирішенні по­точних та перспективних господарських проблем.

За умови застосування автоматизованих систем бухгалтерського обліку та контролю, ке­рівництво підприємства та управлінці всіх рівнів матимуть можливість опера­ти­в­но отримувати інформацію про фінансово-госпо­дарську діяльність у різних зрізах, і на її підставі швидко реагува­ти на економічні процеси — виконувати управлінську функцію.

Тому дисципліна “Автоматизована система обліку” є необхідною при забезпеченні підготовки магістрів-менеджерів всіх спеціалізацій.

Метою вивчення дисципліни є – формування сукупності знань та набуття навичок щодо правильного застосування теоретичних знань бухгалтерського обліку із засто­су­ванням комп’ютерної техніки, оволодіння сучасною методикою раціональ­ного використання технічного обладнання на робочому місці бухгалтера, ознайомлення з перспективами інформаційних технологій в аграрному виробництві та використання в роботі нових форм і методів обліку.

Предмет: система дій щодо надання необхідних теоретичних знань і практичних навиків з бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки, оволодівши якими майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснити облікові операції фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій системи АПК.

Завдання: вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв’язування в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації; набуття вмінь виконувати постановку типових бухгал­терських задач, розробляти алгоритми їх розв’язування з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм.

Студент повинен знати організаційну побудову інформаційних систем обліку, мето­до­логію їх проектування, а також опанувати комплекс знань, пов’язаних з про­ек­ту­ванням інформаційного, програмного та технологічного забезпечення таких систем.

Студент повинен уміти:

 • виконувати постановку типових бухгалтерських задач;

 • розробляти алгоритми розв’язання описаних задач;

 • розв’язувати економічні задачі з використанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм;

 • визначати склад технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових процесів.

Організація вивчення дисципліни передбачає читання лекцій, проведення лабораторних занять, самостійну та індивідуальну роботу студентів. Для поглиб­лен­ня та закріплення лекційного матеріалу лабораторні заняття та самостійна робота студе­нтів проводяться з використанням виробничих ситуацій із використанням персональних електронних обчислювальних машин.

За навчальним планом на вивчення дисципліни відведено 18 годин лекцій, 18 годин лабораторних і 36 годин самостійної роботи.

Самостійна робота включає: опрацювання нормативних документів, законів, поста­нов, спеціальної літератури, виконання індивідуальних завдань.

Лабораторні заняття в поєднанні з семінарськими заняттями проводяться із застосу­ванням активних методик навчання і оцінки знань студентів, у тому числі ігрових формах проведення занять, що дає можливість сформувати основи обліково-економічного мислення та закріпити їх на рівні суспільної та побутової поведінки.

Поточний контроль знань проводиться в ході виконання лабораторних, семінарських занять, підсумковий - під час заліку в тестовій формі.

В результаті вивчення дисципліни спеціаліст повинен знати: теоретично-правову основу управлінських інформаційних систем в обліку, аналізі і аудиті, принципи, на основі яких будуються інформаційні системи в сфері економіки, методику і техніку ведення облікових, аналітичний і аудиторських процедур, ревізійної роботи різних ділянок фінансово-господарської діяльності підприємств із застосуванням різних комп’ютерних програм.

Дисципліни, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни.

 • Основи економічної теорії;

 • Комп’ютерна техніка і програмування;

 • Основи мікроекономіки;

 • Гроші і кредит;

 • Теорія бухгалтерського обліку;

 • Аналіз господарської діяльності;

 • Фінанси;

 • Аудит.

 • Фінансовий облік;

 • Управлінський облік;

 • Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій;


Список дисциплін, вивченню яких повинна передувати дисципліна:


 • Аналіз та облік у зовнішньоекономічній діяльності;

 • Фінансовий менеджмент;

 • Міжнародний менеджмент;

 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції;

^ СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування України надалі іменується „Сторона 1”
Національний університет біоресурсів І природокористування України (надалі іменується „Сторона 1”)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-05 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів та природокористування україни iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи