Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Сторінка1/16
Дата30.09.2012
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра державного управлінняЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету аграрного менеджменту_______________ О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни


АГРАРНА ПОЛІТИКА”


для підготовки фахівців напряму 0502 “Менеджмент”

зі спеціальності: 8.000007 – “Адміністративний менеджмент”

в аграрних вищих навчальних закладах

ІІІ-ІV рівнів акредитації


КИЇВ-2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Науково-методичний центр аграрної освіти

^

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаментом


аграрної освіти та науки

Мінагрополітики України

___” __________ 2005 р.


^ АГРАРНА ПОЛІТИКАПРОГРАМА

навчальної дисципліни

(за вибором вищого навчального закладу)

для підготовки спеціалістів і магістрів із спеціальностей

напрямів 0501 “Економіка і підприємництво”, 0502 “Менеджмент”

в аграрних вищих навчальних закладах

ІІІ-ІV рівнів акредитації


^

Київ

“Аграрна освіта”


2005

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Науково-методичний центр аграрної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Департаменту


аграрної освіти та науки

Мінагрополітики України

___” __________ 2005 р.


^

АГРАРНА ПОЛІТИКАПРОГРАМА

навчальної дисципліни

(за вибором вищого навчального закладу)

для підготовки спеціалістів і магістрів із спеціальностей

напрямів 0501 “Економіка і підприємництво”, 0502 “Менеджмент”

в аграрних вищих навчальних закладах

ІІІ-ІV рівнів акредитації


^

Київ

“Аграрна освіта”


2005


ББК 65.32-1

А 25

УДК 338.43.02 (073)


Програму підготували: доктор економічних наук, професор
С.М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О.Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор П.М. Макаренко (Дніпропетровський державний аграрний університет)Рецензенти: кандидат економічних наук, професор Г.Є. Мазнєв (Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка); кандидат економічних наук, професор О.В. Ульянченко (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва)


Рекомендовано до видання навчально-методичною комісією науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів із “Економіки і підприємництва, менеджменту” (протокол від 30 травня 2005 року № 14)


Відповідальний за випуск старший науковий співробітник Наукметодцентру Л. Й. Літвінчук


Редактор Л. М. Талюта


© ^ Науково-методичний центр аграрної освіти

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якій формі без письмової згоди Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики України.

Передмова


Сьогодні сільське господарство, зважаючи на його особливості, є однією з небагатьох галузей економіки як у розвинутих країнах, так і у країнах, що розвиваються, де державне регулювання є найбільш сильним. Майже всі країни світу мають міністерства сільського господарства та проводять свою специфічну аграрну політику. Упродовж десятиліть економісти-аграрники спостерігали за цією політикою та аналізували її. Ці спостереження призвели до важливих висновків щодо переваг і недоліків тих чи інших підходів до аграрної політики і надають фундаментальне розуміння того, де знаходяться реальні можливості і межі аграрної політики у сучасному світі.

Для України як держави, де аграрний сектор є одним з ключових секторів економіки, надзвичайно важливим є існування всебічно науково обґрунтованої, цілеспрямованої, конструктивної аграрної політики, яка б за своєю логікою та принципами не лише відповідала курсу на прискорену ринкову трансформацію економічної системи країни, але й була її провідною ланкою, стимулювальним фактором. Звичайно, формування та реалізація аграрної політики є прерогативою державних органів влади. Разом з тим глибоке розуміння причин та цілей державного втручання в діяльність аграрного сектору, сучасні знання щодо практичних аспектів її здійснення та економічних наслідків застосування окремих інструментів є важливим напрямом підготовки фахівців економічного профілю.

“Аграрна політика” як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні оволодіти базовими знаннями щодо економічної сутності та характеру аграрної політики, інструментів регулювання внутрішнього та зовнішнього ринків агропродовольчої продукції, особливостей та основних напрямів здійснення аграрної політики в Україні та окремих іноземних країнах.

Вивчення навчальної дисципліни “Аграрна політика” сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем аграрного сектору з позиції загальнодержавних інтересів та інтересів сільськогосподарських виробників, дає можливість опанувати теоретичні підходи до розробки та реалізації комплексу заходів щодо регулювання і підтримки аграрного сектору, з іншого – дає підстави осмислити і оцінити практичні дії державних структур на конкретному історичному етапі життя країни.

Формування ринкового середовища в аграрному секторі вимагає підготовки фахівців з широким економічним світоглядом, які могли б оперативно вирішувати основні проблеми агропромислового виробництва на засадах ринкових відносин. Разом з тим у перехідній економіці України зростає роль державного регулювання сільськогосподарського виробництва та агробізнесу загалом, що проявляється в аграрній політиці держави. Саме тому для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі агропромислового комплексу необхідно надати їм повне розуміння аграрної політики, сформувавши сучасні та глибокі знання щодо теоретичних підходів до її формування та практичних аспектів здійснення.

^ Мета вивчення дисципліни – оволодіння теоретичними та методологічними основами формування та реалізації аграрної політики держави, вміннями оцінювати її ефективність та обґрунтовувати вибір тих чи інших заходів державного регулювання.

^ Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • оволодіти базовими знаннями щодо економічної сутності, характеру і головних компонентів аграрної політики;

 • аналізувати ефективність діяльності органів та інститутів аграрної політики, використовуючи різні ринково-політичні інструменти;

 • оцінювати окремі заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової політики в аграрному секторі, а також аграрно-соціальній та аграрно-екологічній політиці держави;

 • розуміти особливості формування аграрної політики у країнах із різним рівнем соціально-економічного розвитку, характеризувати аграрну політику окремих країн та блоків.

У результаті вивчення дисципліни повинні знати:

 • економічну сутність, характер і головні компоненти аграрної політики та умови її реалізації;

 • механізми формування національних та світових агропродовольчих ринків, вплив аграрної політики на міжнародну торгівлю та продовольчу безпеку країни;

 • інструменти регулювання ринків агропродовольчої продукції та економічні наслідки їх застосування;

 • основні підходи до оцінювання рівня державної підтримки аграрного сектору;

 • засади аграрно-екологічної, аграрно-соціальної політики, їх сучасні аспекти і проблеми реалізації;

 • основні етапи розвитку аграрної політики в Україні та основні напрями сучасної аграрної політики держави;

 • сучасний стан процесу реформування економічних відносин в АПК України, характерні риси бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та цінової політики;

 • особливості формування окремих агропродовольчих ринків в Україні з позиції попиту і пропозиції, інструменти державного регулювання внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією;

 • особливості формування аграрної політики у країнах з різним рівнем економічного розвитку, основні складові аграрної політики окремих зарубіжних країн.


вміти:

 • формувати мету та систему цілей аграрної політики держави;

 • аналізувати наслідки використання окремих інструментів регулювання внут­рішнього агропродовольчого ринку та зовнішньої торгівлі з точки зору їх впливу на виробників, споживачів та державний бюджет;

 • визначати рівень захисту аграрного сектору із використанням загальноприйнятої світовою спільнотою методології;

 • оцінювати міжнародну конкурентоспроможність вітчизняного сільськогосподарського виробництва;

 • визначати основні показники продовольчої безпеки держави та фактори, що на неї впливають;

 • аналізувати ефективність окремих заходів бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та ринкової політики держави;

 • обґрунтовувати пріоритети державної структурної, соціальної та екологічної політики.

Мінімальний навчальний час на вивчення дисципліни складає 81 год. Рекомендований розподіл аудиторного часу, %: лекційні заняття – 50, семінарські заняття – 50.

Підсумковою формою контролю знань та умінь студентів є залік.

^
Теоретичні заняття


Розділ 1. Теоретичні засади аграрної політики


Тема 1.1 Причини державного регулювання аграрного виробництва,

сутність та цілі аграрної політики держави

1.1.1 Особливості сільськогосподарського виробництва, що зумовлюють необхідність державного регулювання галузі.

1.1.2 Основні аргументи на користь та проти державного втручання в аграрне виробництво. Вади ринкового механізму та державного регулювання.

1.1.3 Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сутність та принципи аграрної політики.

1.1.4 Модель процесу формування аграрної політики.

1.1.5 Групи інтересів в аграрній політиці.

1.1.6 Система цілей аграрної політики держави.

Тема 1.2 Теоретичні підходи до аналізу аграрної політики

1.2.1 Наслідки державного втручання в сільськогосподарське виробництво та завдання аналізу аграрної політики держави.

1.2.2 Теоретичні основи аналізу рівня добробуту суспільства. Основні концепції прикладної економічної науки про добробут (welfare economics).

1.2.3 Концепція надлишку виробника (producer surplus) та її використання в аналізі аграрної політики.

1.2.4 Концепція надлишку споживача (consumer surplus) та її використання в аналізі аграрної політики.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи