Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Скачати 233.99 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Дата30.09.2012
Розмір233.99 Kb.
ТипРобоча програма

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльностіЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету аграрного менеджменту_______________О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни


^

“ ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ РОБОТУ”
для підготовки фахівців напряму “Специфічні категорії”

зі спеціальності 8.000007 “ Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
^

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльностіЗАТВЕРДЖУЮ”^

Декан факультету аграрного менеджменту_______________ О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


^

“ ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ РОБОТУ”
для підготовки фахівців напряму “Специфічні категорії”

зі спеціальності 8.000007 “ Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліниВведення в наукову роботу" складено Костюк О.Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового сільського господарства та ЗЕД від 16. 06. 2010 р., протокол № 11.

В. о. завідувача кафедри світового

сільського господарства та ЗЕД,

кандидат економічних наук, доцент Діброва Л.В.


Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від 22. 06. 2010 р., протокол № 10


Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент Ковтун О.А..


Укладач: Костюк О.Д. к.е.н., доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


робочої програми з дисципліни ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ РОБОТУ


Лекції – 12 год.

Практичні роботи – 24 год.

Самостійна робота – 36год.

Залік


^ МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ


Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців


Дисципліна вивчає: історію становлення та розвитку науки, її роль у розвитку природи та суспільства; організацію та методологію наукових досліджень.

Метою вивчення дисципліни є висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, формування теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень як у процесі навчання у вузі, так і на практиці.


Студент повинен знати :

 • закономірності розвитку науки;

 • методологію проведень наукових досліджень;Студент повинен вміти:

 • оформляти результати наукових досліджень;

 • проводити аналіз теоретико-експериментальних даних;

 • формулювати висновки та пропозиції;

 • працювати з джерелами інформації.^ СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ РОБОТУ


^ Курс:

(підготовка магістрів)

Форма навчання:

очна (денна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 2

кількість кредитів


Змістових модулів: 3

кількість модулів


Загальна кількість годин: 72

кількість годин


Тижневих годин: 4

кількість годин


„Специфічні категорії”


8.000007

„Адміністративний менеджмент”


магістр

Вибіркова


Рік підготовки: 2.

Семестр: 3.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:

12 годин

• семінарські заняття:

-

• практичні заняття:

24 години

• лабораторні заняття:

-


Самостійна робота студента

36 годин


Індивідуальна робота

(коротка характеристика)

-


Вид підсумкового контролю:

залік


^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ РОБОТУ


^ Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва1^ Основи наукознавства

1.1.


Наукові знання і закони науки. Наукове знання. Закони природи і закони науки. Класифікація законів науки. Розвиток науки та її структура.

Закономірності і тенденції розвитку науки. Сучасний зміст і функції науки. Структура науки. Класифікація наук. Наукознавство як самостійна наука.

Методологічний апарат наукової роботи. Закони науки,наукові передбачення. Методи конструювання наукових законів. Наукова гіпотеза і модель.

1.2.


Технологія науково-дослідної роботи. Наукове вивчення як форма наукової роботи. Наукове дослідження. Теми досліджень. Складання плану НДР. Методи добору фактичних матеріалів і вивчення літературних джерел. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Методи наукового пізнання та їх класифікація. Методи і техніка дослідження. Методи емпіричного дослідження. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. Методи теоретичного дослідження.

2

Загальна методика наукової роботи та економічних досліджень

2.1.


Загальні методи наукових досліджень. Застосування логічних законів і правил. Методи економічних досліджень, їх класифікація. Методи соціологічних досліджень. Ринкові методи економічних досліджень.

Функціонально-вартісний аналіз. Оцінка привабливості інвестицій. Оцінка втрат у господарській діяльності. Соціологічні методи економічних досліджень. Контент – аналіз у наукових дослідженнях. Оцінка рівня організації управлінської праці. Оцінка діяльності керівників підприємств. Дослідження праці керівника.

2.2.


Методи моделювання, прогнозування і оцінки ризику в економічних дослідженнях. Методи кількісної оцінки економічного ризику. Методи оцінки ризиків економічного дослідження. Організація творчої діяльності.

Наукова творчість. Зовнішні та внутрішні фактори творчої діяльності. Протиріччя творчості. Творче натхнення та наукова праця. Принципи наукової праці. Наукова комунікація. Наукова школа.

3

Організація і управління наукової роботи

3.1.

Державне регулювання та управління у сфері наукової діяльності в Україні.

Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, їх правовий статус. Суб’єкти державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Форми і методи державного регулювання та управління у науковій і науково-технічній діяльності. Підготовка наукових кадрів.

Результати наукових досліджень та їх систематизація.

Наукові результати фундаментальних досліджень. Науково-прикладні результати розробок. Ефективність наукових досліджень та розробок.

Впровадження та використання результатів наукових досліджень.

Науково-дослідні роботи, їх етапи, які мають самостійне значення (закінчені). Форми і методи впровадження і використання результатів досліджень. Державна реєстрація і облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Звітність про виконання НДР

3.2.

Курсова, дипломна, магістерська роботи

Курсова робота. Дипломна робота. Магістерська робота. Порядок виконання і захисту. Кандидатська та докторська дисертації: написання та захист

Підготовка до написання, вимоги до зміста і структури, порядок захисту.

Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Методика підготовки та оформлення публікації. Структура тексту доповіді. Техніка написання тексту. Наукова доповідь. Наукова стаття. Наукова монографія. Типові помилки при підготовці публікацій і доповідей.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ РОБОТУ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Модуль 1. Основи наукознавства.

Наукові знання і закони науки. Наукове знання. Закони природи і закони науки, їх класифікація.

^ Розвиток науки та її структура. Закономірності і тенденції розвитку науки. Сучасний зміст і функції науки. Структура науки. Класифікація наук. Наукознавство як самостійна наука.

^ Методологічний апарат наукової роботи. Закони науки та наукові передбачення. Методи конструювання наукових законів. Наукова гіпотеза і модель.

Технологія науково-дослідної роботи. Наукове вивчення як форма наукової роботи. Наукове дослідження. Теми досліджень. Методи добору матеріалів. Інформаційне забезпечення досліджень.

Модуль 2. Загальна методика наукової роботи та економічних досліджень.

Методи наукового пізнання та їх класифікація. Методи і техніка дослідження. Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження.

^ Загальні методи наукових досліджень. Застосування логічних законів і правил Методи економічних досліджень, їх класифікація. Методи соціологічних досліджень.

^ Ринкові методи економічних досліджень. Функціонально-вартісний аналіз. Оцінка привабливості інвестицій. Оцінка втрат у господарській діяльності.

Соціологічні методи економічних досліджень. Контент – аналіз у наукових дослідженнях. Оцінка рівня організації управлінської праці. Оцінка діяльності керівників підприємств. Дослідження праці керівника.

^ Методи моделювання, прогнозування і оцінки ризику в економічних дослідженнях. Методи кількісної оцінки економічного ризику. Методи оцінки ризиків економічного дослідження.

Модуль 3. Організація і управління наукової роботи

Організація творчої діяльності. Наукова творчість. Зовнішні та внутрішні фактори творчої діяльності. Творче натхнення та наукова праця. Принципи наукової праці. Наукова комунікація. Наукова школа.

^ Управління науковою роботою та науковим колективом. Соціально – психологічні аспекти управління науковим колективом. Адаптація молодих фахівців у дослідницькому колективі.

^ Державне регулювання та управління у сфері наукової діяльності в Україні. Суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, їх правовий статус. Суб’єкти державного регулювання та управління наукової діяльності. Форми і методи державного регулювання. Підготовка наукових кадрів.

^ Результати наукових досліджень та їх систематизація. Наукові результати фундаментальних досліджень. Науково-прикладні результати розробок. Ефективність наукових досліджень та розробок.

^ Впровадження та використання результатів наукових досліджень. Науково-дослідні роботи які мають самостійне значення. Форми і методи впровадження результатів. Державна реєстрація облік, звітність.

^ Правовий захист наукової діяльності та її результатів. Правове забезпечення наукової діяльності. Правовий захист вчених та наукових працівників. Правовий захист інтелектуальної власності.

^ Прикладна наукова робота. Наукова робота у ВУЗі. Відбір осіб з науковим складом мислення. Науковий процес і критерії наукової діяльності у ВУЗі. Науковий потенціал та людський капітал.

^ Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів. Науково-дослідницька діяльність студентів, її види та форми. Науково-дослідна робота магістрів і аспірантів

Література:

 1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002.-480с.

 2. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учебное пособие/ А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Т-во «Знання”, КОО, 2000. – 114с.

 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання –Прес, 2002.-295с.

 4. Кандидатська дисертація: принцип, методи, техніка, технологія: Навч. посіб. для аспірантів / скл. С.С. Єрмаков. –Х. ХХП1, 1998. - 96с.

 5. Методика экономических исследований: Учебное пособие./ Под ред. Ф.В.Зиновьева.- Симферополь: изд-во «Таврия», 1999.- 168с

 6. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студентов-магистров. –М.: Ось -89, 1997. -304с.


^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
п/п

Назва теми

Лекційні

заняття

Практичні

заняття

Самост.

робота


Інд.

Роб.

Змістовий модуль 1. Основи наукознавства

1

Наукові знання, основи науки

2 год.

4 год.

4 год./

4 год.
2

Технологія науково-дослідної роботи

2 год.

4 год.

^ Змістовий модуль 2. Загальна методика наукової роботи та економічних досліджень

3

Загальні методи досліджень

2 год.

4 год.

6 год./

4 год.
4

Методика економічних досліджень

2 год.

4 год.
^ Змістовий модуль 3. Організація і управління наукової роботи

5

Результати наукових досліджень та їх систематизація

2 год.

4 год.

14 год./

4 год.
6

Магістерська робота

2 год.

4 год.Всього:

12

24

24/12Національний університет БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу
^

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕД


05.02.02

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ О.А.Ковтун

„____” ________________ 2010 р.


Лекцій ^ 12 год.

Практичних занять 24 год.

Лабораторних занять - год.

Самостійна робота студентів 36 год.

Всього 72 год.

Кредитів 2
КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „^ ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ РОБОТУ

для підготовки магістрів

8.000007 „Адміністративний менеджмент”

очна (денна)

на 3 семестр 2010-2011 навчального року

Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань
Лекції

год.

Практичні заняття

год.

Самостійна робота

год.


Модуль

Бали


1

Наукові знання і закони науки. Закономірності і тенденції розвитку науки.. Структура науки.

2

Класифікація наук.

4

Наука як соціальний інститут

4

1

10


2

Методологічний апарат наукової роботи. Закони науки та наукові передбачення. Технологія науково-дослідної роботи.

2

Методи конструювання наукових законів.

4

Методика дослідження, її зміст і принципи розробки

4

1

10


3

Методи наукового пізнання та їх класифікація. Методи економічних досліджень, їх класифікація. Методи соціологічних досліджень.

2

Методи дослідження економічних процесів. Методи оцінки тіньової економіки.

4

Загальні та специфічні методи наукових досліджень.

4

2

10


4

Ринкові методи економічних досліджень. Методи моделювання, прогнозування і оцінки ризику.

2

Організація праці та її планування у наукових дослідженнях.

4

Організація науки. Принципи наукової роботи.

4

2

15


5

Організація творчої діяльності. Наукова школа. Управління науковою роботою. Державне регулювання та управління у сфері наукової діяльності в Україні.

2

Звіт про НДР, зміст і методика складання Наукові кадри. Наукові ступені і вчені звання.

4

Об’єкти промислової та інтелектуальної власності. Авторські і суміжні права. Реєстрація НДР та дисертацій.

4

3

10


6

Результати наукових досліджень та їх систематизація. Правовий захист наукової діяльності та її результатів. Науковий процес і критерії наукової діяльності у ВУЗі. Науково-дослідна робота магістрів і аспірантів.

2

Загальна методика дипломного проектування. Вимоги до дипломних, магістерських робіт та дисертацій.

4

Види і форми НДР студентів і аспірантів. Загальна схема процесу дипломного проектування. Вимоги до дипломних робіт.

4

3

15


ННП, що викладає дисципліну В. о. завідувача кафедри світового сільського господарства та ЗЕД Діброва Л.В._________

(підпис) (підпис)

Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Назва дисципліни”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.


Рейтингові оцінки зі змістових модулів


Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля


Мінімальна

Розрахункова

1-8

1

31

1

60

100

9-16

2

32

1

60

100

Всього

2

63

2

60

100


Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1)) : 2 + Rдр - Rштр


^ Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4
Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків


66-74
E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59
F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Методичні рекомендації, поради із самостійного вивчення теми:

1.Ознайомитися зі змістом навчального матеріалу за темою із рекомендованих літературних джерел.

2.Виписати формулювання відповідних темі понять та усвідомити їх зміст.

3.Зробити співставлення опрацьованого, узагальнити їх результати і сформулювати висновки.

4.Відшукати приклади практики застосування засвоєних знань.

5Переконатись у їх практичній значущості.


Тема 1. Наука як соціальний інститут.

1.Поняття, зміст і функції науки.

2.Вітчизняна структура науки.

3.Наукове літературне співробітництво.


Рекомендована література:

1.Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М., 1980.

2.Количественные методы в гуманитарных науках. - М., 1981.

3.http://www.biblus.ru/

4.Методология науки : [Сб. тр. всерос. Сем. / Сост. и отв. ред. М. Н. Баландин], Томск Изд-во Том. ун-та, 1997

5.Проекты и управление проектами в России и восточной Европе: Сб. Тр. Межд. Симпозиума. Москва, сентябрь 7-10, 1993. - Москва, 1993. - 416 с.

6.Булгаков С.Н. Философия хозяйства. - М.: Наука, 1990. - 412 с.

7.Соловьев В.С. Лекции по истории философии // Вопр. филос. - 1989. - № 6. - С. 76 - 131.

8.Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопр. филос. - 1989. - № 9. - С. 116 - 163.

^

Тема 2. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки


1.Всезагальні, загальні та специфічні методи наукових досліджень.

2.Методи наукових експериментів.

3.Організація та планування експериментів.


Рекомендована література:

 1. Федотов В.В. Рациональная оптимизация умственного труда. — М.: Экономика, 1987. — 109 с.

 2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч. для вищ. навч. закладів. — X.: ХДАК, 1998. — 288 с.

 3. Ядов ВА. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методи. — М.: Наука, 1992. — 239 с.

 4. Ядов ВА. Стратегия социологического исследования. Описа-ние, об-ьяснение, понимание социальной реальносте: Учебник для студ. вузов. — М.: Добросвет, 1998. — 596 с.

 5. Румшинский Л.З. Математическая обработка ре¬зультатов эксперимента. — М.: Наука, 1971. — 192 с.

 6. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных ис¬следований. — Харьков: Вища шк., 1979. — 200 с.

 7. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. — К.: Вища шк., 1997. — 271 с.^

Тема 3. Загальні та специфічні методи наукових досліджень.


1. Зміст загальнонаукових методів дослідження та їхнє призначення.

2. Класифікацію конкретно-наукових (емпіричних) методів дослідження


Рекомендована література:

1. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных ис¬следований. — Харьков: Вища шк., 1979. — 200 с.

2. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. — К.: Вища шк., 1978. — 120 с.

3. Рачков ПЛ. Науковедение. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. — 242 с.

4. Основи научных исследований: Учеб. для техн. вузов / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. — М.: Высш. шк., 1989. — 400 с.

5. Організація соціологічних досліджень в бібліотеках: Метод, поради. — К., 1995. — 44 с.

6. Мосалев В.Г. Досуг: методология и методика социологи-ческих исследований: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1995. — 96 с.

7. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов культури. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: О-во "Знання", КОО, 2000. — 460 с.
^

Тема 4. Організація науки


1.Принципи наукової роботи.

2.Міжнародне наукове співробітництво

3.Економічна інформація у науково – дослідній роботі

4.Інформаційно – пошуковий апарат бібліотек.


Рекомендована література:

1. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных ис¬следований. — Харьков: Вища шк., 1979. — 200 с.

2. Чкалова О.Н. Основы научных исследований. — К.: Вища шк., 1978. — 120 с.

3. Рачков ПЛ. Науковедение. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. — 242 с.

4. Основи научных исследований: Учеб. для техн. вузов / Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. — М.: Высш. шк., 1989. — 400 с.

5. Організація соціологічних досліджень в бібліотеках: Метод, поради. — К., 1995. — 44 с.

6. Мосалев В.Г. Досуг: методология и методика социологи-ческих исследований: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1995. — 96 с.

7. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов культури. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: О-во "Знання", КОО, 2000. — 460 с.

8. Крейденко B.C. Библиотечные исследования. Научные основи: Учеб. пособие. — М.: Книга, 1983. — 143 с.

9. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582—97. — Введ. 01.07.98. — К.: Держстандарт України, 1998. — 16 с.


^

Тема 5. Об’єкти промислової та інтелектуальної діяльності


1.Авторські і суміжні з ними права.

2.Реєстрація НДР та дисертацій


Рекомендована література:

1.Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования : (Проведение информ. этапа н.-и. работы), 37 с. 21 см., М. Изд-во МГУ 1980

2.Методология науки : [Сб. тр. всерос. семинара / Сост. и отв. ред. М. Н. Баландин], Томск Изд-во Том. ун-та, 1997

3.Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. — К.: Вища шк., 1997. - 271 с.

4.Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 480 с.

5.Методичні підходи до оцінки вартості і використання об'єктів права і інтелектуальної власності в наукових установах УААН. - К.: ІАЕ УААН, 2003. - 30 с.

6.Видання. Основні види та визначення: ДСТУ 3017-95. - Введ. 23.05.95. - К.: Держстандарт України, 1995. — 45 с.

7.Довідник здобувача наукового ступеня: 36. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цеков; Переднє слово Р.В. Бойка. — К.: Ред. "Бюл, ВАК України", 1999. — 64 с.


^

Тема 6. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів.


1.Загальна схема процесу дипломного проектування.

2.Вимоги до написання та оформлення дипломних (магістерських) робіт.


Рекомендована література:

1.Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования : (Проведение информ. этапа н.-и. работы), 37 с. 21 см., М. Изд-во МГУ 1980

2.Методология науки : [Сб. тр. всерос. семинара / Сост. и отв. ред. М. Н. Баландин], Томск Изд-во Том. ун-та, 1997

3.Балух В.О. Магістерські роботи: Метод, реком. — Чернівці: ЧНУ, 2003. - 42 с.

4.Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 480 с.


^ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

 1. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (Урядовий кур’єр – 1998. -№52)

 2. Про інформацію: Закон України від 2.10.92// Відомості Верховної Ради України -1992. - №48.-ст.650

 3. Про авторське право та сумісні права: Закон України від 23.12.93// Відомості Верховної Ради України -1994. - №13.-ст.64

 4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002.-480с.

 5. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів. – К.: Вища школа, 1997.-271с.

 6. Лудченко А.А. и др. Основы научных исследований: Учебное пособие/ А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Т-во «Знання”, КОО, 2000. – 114с.

 7. Основы научных исследований: Учеб. для технических вузов/ Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. М.: Высш. шк., 1989.-400с.

 8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання –Прес, 2002.-295с.

 9. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навч. –метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 178 с.

ДОДАТКОВА

 1. Добров Г.М. Наука о науке/ Отв. ред. Н.В. Новиков.-3-е изд., доп. и перераб.- К.: Наукова думка, 1998.-304с.

 2. Кандидатська дисертація: принцип, методи, техніка, технологія: Навч. посіб. для аспірантів / скл. С.С. Єрмаков. –Х. ХХП1, 1998. - 96с.

 3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студентов. –М.: Ось-89, 1997. - 304 с.

 4. Методика экономических исследований: Учебное пособие./ Под ред. Ф.В.Зиновьева.- Симферополь: изд-во «Таврия», 1999.- 168с

 5. Социально-психологические проблемы науки / Под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Наука, 1973.- 250с.

 6. Тушко А., Хаскелевич С. Научные исследования – организация и управление. – М.: Прогресс, 1971.-229с.

 7. Шелиц П.Б. Диалектика науки. –Л.: Наука, 1981

 8. Школы в науке/ Под ред.С.Р. Микуленского, М.Г. Ярошевского, Г.Кребера, Г.Штейнера. – М.:Наука, 1977. -522с.

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи