Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Скачати 452.78 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Сторінка2/5
Дата30.09.2012
Розмір452.78 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
^

“БІЛОВА ГРА“БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ”

Курс:

(підготовка магістрів)

Форма навчання:

(очна (денна), заочна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

кількість кредитів


Змістових модулів:

кількість модулів

2

Загальна кількість годин:

кількість годин

72

Тижневих годин:

кількість годин

2


„Специфічні категорії”


8.000007

„Адміністративний менеджмент”


магістр

Нормативна (за вибором)


Рік підготовки: 2.

Семестр: 2.


Аудиторна робота

• практичні заняття:

кількість годин

18


Самостійна робота студента

54


Вид підсумкового контролю:

екзамен (залік)


МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

“БІЛОВА ГРА“БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ”

Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва

1

Інформаційне забезпечення та прийняття рішень по розвитку галузей рослинництва

1.1.

Планування та управління галузями виробничої діяльності аграрного підприємства з використанням програмно-цільового підходу

1.2.

Задачі дослідження операцій та їх класифікація

1.3.

Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування

1.4.

Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей рослинництва

1.5

Програмно-цільове управління в аграрних підприємствах різного виробничого напряму

2

Інформаційне забезпечення та прийняття рішень по розвитку галузей тваринництва

2.1.

Критерії оптимізації сільськогосподарського виробництва

2.2.

Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей тваринництва

2.3.

Методи та моделі сітьової оптимізації

2.4.

Математико-статистичний аналіз взаємозв'язків в економіціЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

“БІЛОВА ГРА “БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ”ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА


^ Тема 1. Планування та управління галузями виробничої діяльності аграрного підприємства з використанням програмно-цільового підходу.


Виробництво продукції сільського господарства пов’язане з дією великої кількості природних та економічних факторів. Масштаби виробництва і значне різноманіття ґрунтових, кліматичних та економічних умов обумовлюють певні труднощі в плануванні й управлінні сільськогосподарським виробництвом. Забезпечення зростання обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості аграрної продукції, підвищення її конкурентоспроможності є одними із головних завдань сільського господарства в сучасних умовах господарювання. З метою їх реалізації виникає необхідність удосконалення планування та управління з використанням програмно-цільового підходу, що передбачає застосування таких кількісних методів, як лінійне програмування, теорія ймовірності, теорія статистичних рішень, теорія ігор, методи сітьового управління та ін., що зумовлює складність і багатоваріантність організації та планування виробництва.


^ Тема 2. Задачі дослідження операцій та їх класифікація.


Місце математичного програмування в розв'язуванні задач дослідження операцій. Основна задача ЛП. Загальні відомості про лінійне програмування. Загальна задача лінійного програмування. Основна задача лінійного програмування. Основні поняття. Економічна постановка задачі лінійного програмування.  Математичне формулювання задачі лінійного програмування.


^ Тема 3. Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування.


Поняття симплекса. Графічний спосіб розв'язування ОЗЛП з двома змінними.  Особливості розв'язування задач лінійного програмування з великою кількістю змінних. Визначення області допустимих розв'язків. Побудова вектора-нормалі і визначення оптимального розв'язку у області допустимих розв'язків. Економічна інтерпретація геометричного розв'язку задачі лінійного програмування. Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування. Ідея методу, область визначення. Алгоритм простого (прямого) симплекс -методу. Побудова опорного (базисного) розв'язку задачі. Ознаки оптимальності опорних планів. Ознаки необмеженості цільових функцій в допустимій області. Ознаки наявності нескінченної множини оптимальних планів.  Ознаки оптимальності розв'язку. Вироджені плани задачі лінійного програмування та проблеми зациклення. Алгоритм симплексного методу розв'язання не вироджених задач лінійного програмування. Особливі випадки застосування симплекс-метода. Методика інтерпретації симплекс-таблиць. Аналіз моделі на стійкість.


^ Тема 4. Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей рослинництва.


Задача знаходження коефіцієнтів повних та непрямих витрат, плану та програми виробництва. Задача знаходження витрат сировини, палива та трудових ресурсів. Модель міжгалузевого планування потреб та пропозицій. Постановка прямої та двоїстої задач лінійного програмування.  Правила побудови математичних моделей прямої та двоїстої (симетричної) задач лінійного програмування.  Симетричні та несиметричні двоїсті задачі.  Теореми двоїстості та їх економічний зміст.  Інтерпретація двоїстих оцінок в ЗЛП.  Постоптимальний аналіз лінійних моделей.


^ Тема 5. Програмно-цільове управління в аграрних підприємствах різного виробничого напряму.


Програмно цільове управління та планування в аграрних підприємствах різного виробничого напряму. Програми пріоритетів вирощування основних сільськогосподарських культур з використанням програмно-цільового підходу. Пріоритетність виробництва аграрної продукції із застосуванням економіко-математичних методів при системному підході з використанням земельних ресурсів, фінансово-кредитного забезпечення, трудових ресурсів та обігових коштів.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА


Тема 6. Критерії оптимізації сільськогосподарського виробництва.


Критерій оптимальності, що характеризує ефективність здійснення певного економічного процесу, стану або функціонування економічної системи.

Вибір критерію оптимальності серед економічних показників, що теоретично і практично придатні для конкретної мети.

Задачі багатокритеріальні (з векторним критерієм якості), їх розв’язання з урахуванням: обґрунтування критеріїв, що розглядаються; оцінку відносної переваги критеріїв, або побудову шкали переваг; визначення умов можливого компромісу й обґрунтування методу знаходження компромісного розв’язку.

Критерії, що максимізують валову, товарну продукцію, кінцевий продукт, асортиментний набір кінцевих продуктів у натуральному виразі, чистий доход, прибуток, рівень рентабельності виробництва, продуктивність праці та ін.; критерії, що мінімізують фінансово-кредитне забезпечення, деякі види ресурсів (рілля, корми та ін.). Оптимальні плани, розраховані за допомогою економіко-математичних моделей за одним критерієм. План з кількома критеріями оптимальності.


^ Тема 7. Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей тваринництва.


Задача знаходження коефіцієнтів повних та непрямих витрат, плану та програми виробництва.  Задача знаходження витрат сировини, палива та трудових ресурсів. Модель міжгалузевого планування потреб та пропозицій.

Постановка прямої та двоїстої задач лінійного програмування.  Правила побудови математичних моделей прямої та двоїстої (симетричної) задач лінійного програмування. 


^ Тема 8. Методи та моделі сітьової оптимізації.


Основні поняття. Сітьова модель та її елементи.  Побудова сітьових графіків. Розрахунок параметрів сітьового графіка.  Аналіз та оптимізація сітьових графіків. Оптимізаційна модель типу "вартість – час", або "час - вартість". Транспортна задача в сітьовій постановці. Методи розв'язку. Сіткові моделі в економіці. Основні правила побудови сіткових моделей. Визначення тимчасових характеристик сіткових моделей. Аналіз сіткових моделей. Оптимізація сіткових графіків.


^ Тема 9. Математико-статистичний аналіз взаємозв'язків в економіці.


Виробничі функції. Методика дослідження причинно-наслідкових взаємозв'язків між ознаками при вивченні економічних показників. Поняття виробничої функції. Виробничі функції однієї змінної. Багатофакторні виробничі функції. Загальні властивості виробничих функції. Визначення параметрів виробничих функцій. Метод найменших квадратів для визначення параметрів лінійної залежності міжфакторною та результативною ознаками. Граничні та середні значення виробничих функцій. Врахування часу при розбудові виробничих функцій. Виробничі функції та їх використання в прогнозуванні розвитку економічних явищ.


^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
п/п

Назва теми

Лекційні

заняття, к-сть год.

Практичні

(семінарські,

лабораторні)

заняття,

к-сть год.

Самост.

робота

студентів

Індивід.

робота

Змістовий модуль І.

Інформаційне забезпечення та прийняття рішень по розвитку галузей рослинництва

1

Призначення та мета ділової гри «Бізнес-менеджмент»4
2

Планування та управління галузями виробничої діяльності аграрного підприємства з використанням програмно-цільового підходу
23

Загальні відомості про економіко-математичні моделі і моделювання та особливості їх використання в сільському господарстві4
4

Задачі дослідження операцій та їх класифікація 
2

4
5

Геометрична інтерпретація загальної задачі лінійного програмування6
6

Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування
27

Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування
2

6
8

Програмно-цільове управління в аграрних підприємствах різного виробничого напряму
2

6
^ Змістовий модуль ІІ.

Інформаційне забезпечення та прийняття рішень по розвитку галузей тваринництва

7

Критерії оптимізації сільськогосподарського виробництва
28

Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей тваринництва
2

4
9

Теорія двоїстості в лінійному програмуванні4
10

Microsoft Excel як інструмент для вирішення задач математичного програмування 2
11

Графічні методи дерева рішень4
12

Методи та моделі сітьової оптимізації
2


Математико-статистичний аналіз взаємозв'язків в економіці
2

4
13

Особливості програмно-цільового управління в умовах обмеженого ресурсного забезпечення6
Всього
18

45


^ ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої програми навчальної дисципліни
1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи