Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту




Скачати 452.78 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Сторінка3/5
Дата30.09.2012
Розмір452.78 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
^

“ДІЛОВА ГРА “БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ”


з дисциплінами спеціальності 8.000007 „Адміністративний менеджмент”


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Світове сільське господарство та продовольчі ресурси


К.ек.н., старший викладач Передерій Н.О.




Кількісні методи прийняття рішень

К.ек.н., доцент Ковтун О.А.




Бізнес-менеджмент

К.ек.н., старший викладач Передерій Н.О.




Стратегічний менеджмент

Д.ек.н., доцент Діброва А.Д.




Економічна інформатика

К.п.н., доц. Глазунова О.Г.




Управління персоналом

К.ек.н., старший викладач

Новак О.В.





Голова вченої ради

факультету аграрного менеджменту Ковтун О.А.

^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

вивчення дисципліни

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні




























Світове сільське господарство та продовольчі ресурси





Бізнес-менеджмент





Економічна інформатика








































Дисципліна ^ „МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”




























Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліни




























Кількісні методи прийняття рішень




Стратегічний менеджмент




Управління персоналом













Національний університет БІОРЕСУРСІВ ТА

^ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ БІЗНЕСУ

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕД

05.02.02

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ О.А. Ковтун

„____” ________________ 2010 р.


Курс ___

Лекцій год.

Практичних занять 18 год.

Лабораторних занять год.

Самостійна робота студентів 54 год.

Самостійна робота студентів

під керівництвом викладача год.

Всього 72 год.

Кредитів 2

КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „^ ДІЛОВА ГРА „БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ”

для підготовки магістрів напряму „Специфічні категорії”

із 8.000007 „Адміністративний менеджмент”

очна (денна) форма навчання

на ІІ семестр 2010-2011 навчального року






Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

год.

Практичні заняття

год.

Самостійна робота під керівництвом викладача

год.

Література

№ модуля

Бали












Планування та управління галузями виробничої діяльності аграрного підприємства з використанням програмно-цільового підходу

2

Призначення та мета ділової гри «Бізнес-менеджмент»

4

Виробнича економіка / За ред. В.П.Галушко, Г.Штрьобеля. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2005.

Галушко В.П. Деловые игры. – К.: Урожай, 1989.


І















Задачі дослідження операцій та їх класифікація 

2

Загальні відомості про економіко-математичні моделі і моделювання та особливості їх використання в сільському господарстві

4

Количественные методы в экономических исследованиях: Учебник для вузов / Под ред. М.В.Грачевой, Л.Н,Фадеевой, Ю.Н.Черемных. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.


















Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування


2

Геометрична інтерпретація загальної задачі лінійного програмування

6

Решение экономических задач на компьютере / Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2004.


















Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей рослинництва

2

Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей рослинництва

6

Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві / І.Д.Примак, В.Г.Рошко, Г.І.Демидась та ін.; За ред. І.Д.Примака. – Біла Церква, 2003.


















Програмно-цільове управління в аграрних підприємствах різного виробничого напряму

2

Програмно-цільове управління в аграрних підприємствах різного виробничого напряму

6

Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002.


















Критерії оптимізації сільськогосподарського виробництва

2

Особливості програмно-цільового управління в умовах обмеженого ресурсного забезпечення

6

Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002.

ІІ















Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей тваринництва

2

Економіко-математичної моделі оптимального планування й управління галузей тваринництва

4

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових дослі-

джень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.


















Методи та моделі сітьової оптимізації

2

Теорія двоїстості в лінійному програмуванні

4

Мур Д., Уэдфорд Л.Р. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004.

Волошин Г.Я. Методы оптимизации в экономике: Учебное пособие. – М.: «Издательство «Дело и Сервис»», 2004.


















Математико-статистичний аналіз взаємозв'язків в економіці

2

Microsoft Excel як інструмент для вирішення задач математичного програмування, графічні методи дерева рішень

6

Панчук А.М. Використання MS Excel при прийнятті рішень: методичні рекомендації. – К.: Вид-во УАДУ, 2000.

Мур Д., Уэдфорд Л.Р. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004.









ННП, що викладає дисципліну ___________ Кузьменко С.В. В. о. завідувача кафедри світового с.-г. та ЗЕД _________ Діброва Л.В.

(підпис) (підпис)


Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К^ РИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Назва дисципліни”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

  • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

  • викладати матеріал логічно й послідовно;

  • користуватися додатковою літературою.


Рейтингові оцінки зі змістових модулів


Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля










Мінімальна

Розрахункова

1-5

1

31

1

60

100

6-9

2

32

1

60

100

Всього

2

63

2

60

100


Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1)) : 2 + Rдр - Rштр


^ Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4




Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89




С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків


66-74




E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59




F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


1. Тема: Критерії соціального емпіричного дослідження.

Мета: Визначити зміст та особливості соціального емпіричного дослідження. Вияснити, яким критеріям повинне відповідати емпіричне дослідження. Вивчити яким критеріям науковості повинне відповідати соціальне емпіричне дослідження. Розглянути критерії об’єктивності, надійності, дієвості.

Практичне завдання.

Соціальне емпіричне дослідження – системний огляд, опис та інтерпретація відрізків соціальної дійсності з метою перевірки гіпотез та теорій.

Соціальне емпіричне дослідження крім об’єктивного опису умов, знань окремих людей про соціальну дійсність, повинне відповідати також критеріям науковості (об’єктивність, надійність, дієвість).

Об’єктивність – має місце лише тоді, коли декілька людей, які проводять вимірювання незалежно один від одного, отримують однакові результати.

Надійність – характеризує формальну точність вимірювання, тобто інструмент опитування надійний лише в тому випадку, коли він вимірює настільки точно, що при повторному дослідженні за однакових умов досягаються ідентичні результати.

Дієвість – означає важливість дослідження. Інструмент опитування надійний в тому випадку, коли він вимірює саме те, що він повинен вимірювати.

Завдання. Використовуючи актуальні теми із сфери соціальних та ринкових відносин проведіть дослідження, яке б відповідало критеріям науковості.


2. Тема: Вимірювальні шкали та їх застосування.

Мета: Вивчити суть вимірювальних шкал. Визначити, з якою метою застосовують вимірювальні шкали. Розглянути особливості та види вимірювальних шкал, які використовуються при проведенні соціального дослідження.

Практичне завдання.

Для обліку чітко виражених ознак досліджуваного явища потрібні вимірювальні шкали. Існують метричні (інтервальна та відносна) та неметричні (номінальна та ординарна)вимірювальні шкали. При вивченні ринку також можуть застосовуватись рейтингові вимірювальні шкали.

Номінальна шкала – характеризує лише, чи співпадає вираження ознаки чи ні.

Ординарна шкала – означає ієрархію, і, як правило, використовується для оцінки якості продукції, роботи працівників та ін.

Інтервальна шкала – додатково до ієрархії можуть вимірювати відстань між ступенями рангу.

Відносна шкала – можуть вказуватись пропорції між вимірювальними величинами.

Завдання. Проведіть дослідження, де можна було б застосувати різні види вимірювальних шкал. Виберіть вимірювальну шкалу, яка б максимально повно відображала досліджуване явище.

1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи