Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Скачати 452.78 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Сторінка4/5
Дата30.09.2012
Розмір452.78 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

3. Тема: Вибірка в соціальному емпіричному дослідженні.

Мета: Визначити суть основної сукупності, вибірки, повної та часткової вибірки. Дослідити, як впливає на результати дослідження розмір вибірки. Вивчити, які існують методи вибору одиниць із основної сукупності, розглянути особливості кожного з видів. Дослідити, які похибки виникають в результаті вибору елементів із основної сукупності.

Практичне завдання.

Первісне соціальне емпіричне дослідження вимагає знаходження основної сукупності одиниць дослідження. Такою, зокрема, є основна сукупність, яка створюється всіма об’єктами, індивідуумами та подіями, що стосуються групи, що розглядається.

Повна вибірка – охоплює всі елементи основної сукупності і використовується при проведенні демографічних, економічних та наукових досліджень.

Часткова вибірка – охоплює лише певну частину елементів основної сукупності.

Випадковий метод вибору елементів із основної сукупності – кожний елемент основної сукупності має однакову можливість потрапити у вибірку.

Свідомий метод вибору елементів із основної сукупності – елементи основної сукупності обираються ціле направлено відповідно до визначених критеріїв.

Випадкова похибка – виникає при випадковому виборі елементів із основної сукупності.

Систематична похибка – виникають в результаті помилкового вибору елементів із основної сукупності або в результаті помилкової обробки отриманих даних.

Завдання. На прикладі групи студентів визначте основну сукупність елементів. Використовуючи розподілений та груповий методи вибору проведіть вибірку в групі та визначте, які види похибок можуть виникнути при цьому. Використовуючи комп’ютерну програму EXCEL зробіть випадковий вибір із групи студентів.


4. Тема: Анкета, загальні правила складання анкети.

Мета: Визначити основні методи збору даних. Вивчити суть та особливості спостереження, експерименту, опитування, панельного опитування, телефонного інтерв’ю. Детально розглянути особливості використання та складання анкети при проведенні соціального емпіричного дослідження.

Практичне завдання.

При проведенні соціального дослідження виділяють три основні методи збору даних: пряме або непряме спостереження, експеримент, усне або письмове опитування.

Структуроване та стандартизоване опитування використовується з метою більшого порівняння окремих результатів опитування. Прикладом цього є анкета.

Анкета – письмово зафіксована стратегія структурованого опитування.

Спостереження – ціленаправлений та планомірний облік сприйнятих людьми певних речей навколишнього середовища.

Експеримент – проведення пробного дослідження, при якому повторюються та контролюються необхідні умови навколишнього середовища.

Опитування – метод збору даних, при якому опитувана особа або надає інформацію про відомі їй факти, що відносяться до теми опитування, або виражає свою думку, щодо теми опитування наскільки це є можливим.

Завдання. Складіть анкету на прикладі деяких запитань із сфери соціальних та ринкових досліджень. Складіть анкету для збору даних в студентській групі та проведіть збір даних.


5. Тема: Підготовка та аналіз даних.

Мета: Визначити особливості підготовки та аналізу даних, отриманих при проведенні соціального дослідження. Дослідити, за допомогою яких інструментів можна зробити аналіз даних. Розглянути, зокрема, використання статистичних методів при аналізі даних: розподіл частоти, міра рівноваги, вимірювання концентрації та ін. Навчитись будувати матриці даних.

Практичне завдання.

В результат проведення соціального дослідження отримуємо первинну інформацію. Ця інформація потребує узагальнення та складання матриці даних. Для спрощення роботи з первинною інформацією її потрібно закодувати. Тому завчасно потрібно створити список всіх ознак досліджуваного явища з усіма можливими варіантами вираження цих ознак і кожному окремому варіанту присвоїти визначений код. Застосовуючи різні методи та комп’ютерну техніку провести аналіз отриманих даних, і на основі цього зробити висновки.

Матриця даних – письмово зафіксована таблиця даних в закодованому вигляді.

Завдання. Провести підготовку та аналіз даних вручну та за допомогою програми EXCEL на базі простих прикладів, а також на основі даних в студентські групі. Скласти матрицю даних, провести розподіл частоти із побудовою діаграми, зробити регресій ний та кореляційний аналіз, порахувати статистичні показники та їх функції в EXCEL.

^ ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет аграрного менеджменту

Напрям підготовки (спеціальність) адміністративний менеджмент

Форма навчання денна

Семестр 2 Курс

ОКР «Магістр»

Кафедра світового с.-г. та ЗЕД

Дисципліна Методологія та організація наукових досліджень

Викладач (^ Кузьменко Сергій Володимирович)

«Затверджую»

Завідувач кафедри ( П.І.Б. )

« » 20 р.


1. Розставити у відповідності до критеріїв науковості соціального дослідження наступні визначення:

 1. Об’єктивність

 2. Надійність

 3. Дієвість

1. інструмент опитування вимірює саме те, що він повинен вимірювати

2. формальну точність вимірювання

3. коли декілька людей проводять вимірювання незалежно один від одного та отримують однаковий результат


^ 2. Дайте правильну відповідь: принцип – це…

1

форма логічного мислення, поняття, в якій розкриваються внутрішні, суттєві сторони та відносини досліджуваних предметів

2

положення, які сприймаються без доказів

3

твердження як істина в межах певної наукової теорії, сприймаються без доказовості і виступають у ролі аксіоми

4

головне вихідне положення будь-якої наукової теорії, вчення, науки як початкова форма систематизації знань, абстрактне визначення ідеї

5

відображення найбільш суттєвих і властивих предмету чи явищу ознак


^ 3. Яке слово пропущене в реченні?

Наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній галузі науки – це …

(у бланку відповідей подати одним словом)


^ 4. Яке слово пропущене в реченні?

Форма колективних зустрічей, де, як правило, відбувається обмін думками вчених різних напрямків, тобто це форма невимушеної дискусії, але де є офіційні доповідачі – це …

(у бланку відповідей подати одним словом)


^ 5. Дайте правильну відповідь: які функції виконує наука в суспільстві?

1

задоволення потреб людини у пізнанні законів природи і суспільства

2

розвитку культури, гуманізації виховання і формування нової людини

3

удосконалення виробництва і суспільних відносин


^ 6. Дайте правильну відповідь: об'єкт дослідження — це:

1

підприємство або галузь

2

те, на що спрямований процес пізнання

3

навколишній матеріальний світ і його відображення в свідомості людини

4

процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження


^ 7. Яким науковим працям відповідають наступні визначення:

 1. Підручник

 2. Наукова стаття

 3. Дисертація

1. Наукова праця, де викладено результати одного дослідження, висновки, визначена структура і обмежене видання

2. Навчальне видання, що містить систематизований виклад змісту навчальної дисципліни, відповідає програмі

3. Наукова праця, де подається короткий виклад основних аспектів дослідження


^ 8. Назвіть основні ознаки наукової інформації:

1

формування відомостей про наукову роботу, документовані і публічно оголошувані відомості про досягнення науки, виробництва

2

результати науково-дослідної роботи вітчизняних дослідників

3

отримання в процесі пізнання закономірностей об’єктивної дійсності, підґрунтям якої є практика і оформлення її у відповідній формі, документовані і публічно оголошувані відомості про досягнення науки, виробництва

4

документовані і публічно оголошувані відомості про досягнення науки, виробництва

5

результати впровадження наукових досліджень в практику


^ 9. Дайте правильну відповідь: методологія — це:

1

концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.

2

сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань

3

філософське вчення про методи пізнання

4

матеріалістична діалектика, теорія пізнання, що досліджує закони розвитку наукового знання в цілому

5

вчення про методи пізнання та перетворення дійсності


^ 10. Яке слово пропущене в реченні?

… - це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних галузей

(у бланку відповідей подати одним словом)


^ 11. Яким виданням відповідають наступні визначення:

 1. Збірник

 2. Наукова стаття

 3. Монографія

 4. Навчальний посібник

1. видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних галузей

2. наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній галузі науки

3. Наукова праця, де подається короткий виклад основних аспектів дослідження

4. Навчальне видання, що частково чи повністю замінює або доповнює підручник


^ 12. Що означає системний підхід в методології досліджень?

1

комплексне дослідження великих і складних об'єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженням всіх його елементів і частин за формулою: потреба – суб'єкт – об'єкт – процеси – умови – результат

2

ґрунтовне вивчення явища, процесу

3

послідовність і цілісність виконання дослідження

4

всі відповіді вірні

5

немає правильної відповіді


^ 13. Знайдіть правильну відповідь: експеримент – це…

1

встановлення подібності предметів і явищ

2

процедура визначення кількісного значення процесу

3

вивчення окремих властивостей явища в спеціально створених умовах

4

засіб отримання первинної інформації про явище


^ 14. В яких каталогах картки з описом літературних джерел сформовані в алфавітному порядку за змістом знань?

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


^ 15. Яким формам обміну інформації відповідають наступні визначення:

 1. Нарада

 2. Симпозіум

 3. Конференція

1. Напівофіційна бесіда за завчасно підготовленими доповідями, а також виступами експромтом

2. Форма колективних контактів вчених і фахівців одного наукового спрямування

3. Найбільш поширена форма обміну інформацією за певною тематикою


^ 16. Форма колективних контактів вчених і фахівців одного наукового спрямування – це …

1

колоквіум

2

симпозіум

3

конференція

4

нарада


^ 17. Наука включає:

1

методологію

2

методику і техніку досліджень

3

вивчення окремих властивостей явища в спеціально створених умовах

4

об'єкт і предмет


^ 18. До критеріїв науковості соціального емпіричного дослідження відноситься:

1

суб’єктивність

2

об’єктивність

3

надійність

4

дієвість


^ 19. Для вивчення ринку (з точки зору суспільної думки) використовують:

1

метричні шкали

2

рейтингові шкали

3

інтервальні шкали

4

відносні шкали


^ 20. Метою соціального емпіричного дослідження є:

1

визна­чення суспільних потреб та інтересів

2

розробка загальних напрямків проведення соціального дослідження

3

пізнання нового та розширення знань про соціальну дійсність речей з метою вирішити існуючі проблеми

4

усі відповіді невірні


^ 21. Соціальне емпіричне дослідження дає відповідь на такі запитання:

1

що потрібно спостерігати

2

як потрібно спостерігати

3

з якою метою потрібно спостерігати


^ 22. Назвіть види вимірювальних шкал:

1

метричні та неметричні

2

монополярні та біполярні

3

ординарні та відносні

4

рейтингові


^ 23. Номінальна шкала:

1

вимірює відстань між ступенями рангу

2

означає ієрархію

3

характеризує лише, співпадає вираження ознаки чи ні

4

усі відповіді вірні


^ 24. До неметричних вимірювальних шкал відносяться:

1

номіналні

2

інтеральні

3

відносні

4

ординарні

1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи