Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Скачати 452.78 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Сторінка5/5
Дата30.09.2012
Розмір452.78 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

25. Відносна шкала:

1

означає ієрархію та вимірює відстань між ступенями рангу

2

характеризує лише, співпадає вираження ознаки чи ні

3

вказують пропорції між вимірюваними величинами

4

означає лише ієрархію


^ 26. Вимірювальні шкали потрібні для…

1

розробки загальних напрямків проведення соціального дослідження

2

спостереження людської поведінки та об’єктів, створеними людьми

3

обліку чітко виражених ознак

4

розробки та реалізації соціального дослідження


^ 27. Побудова шкали для вимірювання чітко виражених ознак, зокрема вивчення ринку з урахуванням суспільної думки – це …

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


^ 28. Основна сукупність – це ...

1

сукупність всіх однотипних об’єктів, індивідуумів або подій, що досліджуються за певними ознаками

2

метод випадкового вибору

3

метод свідомого вибору

4

усі відповіді вірні


^ 29. Повна вибірка ...

1

охоплює всі елементи основної сукупності і є можливою при демографічних, економічних та наукових дослідженнях

2

сукупність всіх однотипних об’єктів, індивідуумів або подій, що досліджуються за певними ознаками

3

загальні напрямки проведення соціального дослідження

4

інструмент опитування, який вимірює саме те, що він повинен вимірювати


^ 30. Недоліком повної вибірки є:

1

помилковість отриманих даних

2

високі затрати

3

громіздкість отриманої інформації

4

усі відповіді вірні


^ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Соціальне емпіричне дослідження: зміст, поняття, особливості

 1. Роль та значення соціальних емпіричних досліджень.

 2. Предмет, цілі та завдання дисципліни.

 3. Критерії соціального емпіричного дослідження (емпірика).


Поняття “емпіричний”, “системний”. Зміст соціального емпіричного дослідження, мета та завданні його проведення, критерії соціального дослідження: об’єктивність, надійність, дійсність. Предмет і метод дисципліни, її місце серед інших дисциплін.

Роль та значення соціального емпіричного дослідження в процесі пізнання навколишньої дійсності.


Тема 2. Облік чітко виражених ознак проведеного дослідження

 1. Вимірювання в соціальному емпіричному дослідженні.

 2. Вимірювальні шкали. Метричні та неметричні шкали.

 3. Рейтингові шкали.


Облік чітко виражених ознак досліджуваного явища, правильний вибір вимірювальної шкали. Метричні та неметричні вимірювальні шкали (номінальні, ординарні, інтервальні, відносні). Рейтингові шкали, їх характеристика та застосування. Масштабуання при здійсненні певного соціального дослідження.


Тема 3. Вибір одиниць дослідження

 1. Особливості вибору одиниць дослідження.

 2. Випадковий та свідомий вибір об’єктів дослідження.

 3. Розмір вибірки та її вплив на результати дослідження.

 4. Випадкові та систематичні похибки, які виникають при проведенні соціального емпіричного дослідження.


Основна сукупність, повна та часткова вибірка, їх вплив на результати дослідження. Вибір репрезентативних груп. Свідомий та випадковий типи виборів. Типи випадкових та свідомих виборів, їх характеристика та використання. Розмір вибірки та його вплив на результати дослідження. Похибки, які виникають при проведенні дослідження (випадкові та систематичні).


Тема 4. Методи збору даних

 1. Спостереження, його форми та застосування.

 2. Експеримент, форми експерименту та його оцінка.

 3. Особливості опитування, його складові та форми.

 4. Анкета в соціальному емпіричному дослідженні.


Основні методи збору інформації при проведенні соціального емпіричного дослідження (спостереження, експеримент, опитування, анкета, панельне опитування, опитування по телефону), їх особливості та застосування. Типи та форми методів збору інформації. Складання анкети.


Тема 5. Способи оцінки даних

 1. Використання статистичних методів обробки даних за допомогою комп’ютерної техніки.

 2. Абсолютна та відносна частота.

 3. Кореляційний та регресивний аналіз.

Визначення середньої арифметичної, знаходження моди та медіани, проведення дисперсійного аналізу для обробки даних, визначення рангів для вираження розподілу отриманих значень, визначення середнього відхилення, стандартного відхилення, коефіцієнту варіації та ін. Підготовка та аналіз даних вручну та за допомогою програми EXCEL. Створення матриці даних.

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ


 1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.

 2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 1995.

 3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002.

 4. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. За ред. Р.Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000.

 5. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

 6. Жабский М.И. Принципы стандартизованного интервью // Социологические исследования. 1985. №3.

 7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 8. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – К.: О-во “Знання”, 2001.

 9. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. - М.: Статистика, 1980.

 10. Михайлов С. Эмпирическое социологическое исследование. Пер. с болг. -М.: Прогресс, 1975.

 11. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Львів: Світ, 2001.

 12. Наймущин А.И. Методы научных исследований, материалы для изучения. – Уфа: ЛОТ УТИС, 2000.

 13. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник. – К., 2003.  116 с.

 14. Соціологія: Підручник для вищої школи / За ред. Андрущенко В.П,, Горлача М.І. – 3 вид., перероб і доп. – К., 1998.

 15. Соціологія: Посібник для студ. вузів / За ред. Городяненка В.Г. – К.: Академія, 1999.

 16. Сравнительный анализ и методика социологических исследований. Отв. Ред. В.Г.Андреенков, О.М.Маслова. – М.: Ис АН СССР, 1989.

 17. Статистика. За ред. Опря А.Т. – К.: Урожай, 1996 р.

 18. Статистика. Навч. посібник / За ред. Горкавого В.К. - К.: Вища школа, 1994.

 19. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение). - М.: «Стратегия», 1998.

 20. Теорія статистики в ЕХСЕL. Талбатов Ю.А. – К., 1999.

 21. Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М.: Наука, 1978.

 22. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с.

 23. Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник. – К.: Дакар, 2005.

 24. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: «Добросвет» 2001.


1   2   3   4   5

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи