Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед icon

Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед
Скачати 448.21 Kb.
НазваФакультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед
Сторінка1/2
Дата30.09.2012
Розмір448.21 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕДЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету аграрного менеджменту_______________ О.А.Ковтун


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД”


для підготовки фахівців зі спеціальності

8.000007 „Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010
^

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

^ ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕДЗАТВЕРДЖУЮ”^

Декан факультету аграрного менеджменту_______________ О.А.Ковтун


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД”


для підготовки фахівців зі спеціальності

8.000007 „Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліни „Організація та регулювання ЗЕД” складено кандидатом економічних наук, доцентом Голомша Наталією Євгенівною.

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності факультету аграрного менеджменту ННІ бізнесу НУБіП України (протокол №11 від 16.06.2010 р.)

В. о. завідувача кафедри світового

сільського господарства та ЗЕД,

кандидат економічний наук, доцент Діброва Л.В.


Робочу програму навчальної дисципліни „Аграрний маркетинг” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту ННІ бізнесу НУБіП України (протокол №

від 2010 р.)


Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент Ковтун О.А.


Укладач: кандидат економічних наук, доцент кафедри світового сільського господарства та ЗЕД Голомша Наталія Євгенівна

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Одним з перших об’єктів регулюючого впливу держави стала зовнішньоекономічна діяльність. Національні державні системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності вирішують двояке завдання: стимулювання або підтримка розвитку експорту і завоювання нових ринків збуту та регулювання імпорту для захисту національних товаровиробників та споживачів. Засоби та методи вирішення цих завдань постійно розвиваються, вдосконалюються та підлягають всебічному дослідженню й аналізу. Саме вони є предметом вивчення дисципліни „Організація та регулювання ЗЕД”.

Основною метою дисципліни „Організація та регулювання ЗЕД” є вивчення сучасних методів та інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинників впливу на вибір регулятивної політики в зовнішньоторговельній, зовнішньоінвестиційній та валютно-фінансовій сферах економіки країни, напрямів формування ефективної системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Основними завданнями дисципліни „Організація та регулювання ЗЕД” є:

- ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, методами та інструментами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- набуття практичних навичок у виборі регулятивної політики в зовнішньоторговельній, зовнішньоінвестиційній та валютно-фінансовій сферах економіки країни;

- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.


^ Структура курсу: Кількість годин всього: 72 год.,

з них:

- лекції – 18 год.;

- самостійна робота під

керівництвом викладача – 18 год.;

 • самостійна робота – 36 год.Форма контролю - залік


СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД”

Курс: підготовка магістрів


Форма навчання: денна


^ Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни


Кількість кредитів: 2


Змістових модулів: 2


Загальна кількість годин: 72год.


Тижневих годин: 2 год.8.000007 „Адміністративний менеджмент”


магістрЗа вибором


Рік підготовки: 1

Семестр: 2


Аудиторна робота:


• лекційні заняття: 18 год.


Самостійна робота студента під керівництвом викладача:

18 год.


Самостійна робота студентів:

36 год.


Вид підсумкового контролю:

залік
^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД”


^ Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва

1.

Теоретичні засади регулювання ЗЕД та регулювання зовнішньоторговельної діяльності

1.1.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: організаційно-економічний механізм реалізації

1.2.

Теоретичні засади державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1.3.

Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності

1.4.

Нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності

2.

Регулювання зовнішньої торгівлі послугами, валютно-фінансових відносин та зовнішньо інвестиційної діяльності

2.1.

Державне регулювання зовнішньої торгівлі послугами

2.2.

Регулювання валютно-фінансових відносин

2.3.

Регулювання зовнішньоінвестиційної діяльності

2.4.

Регулювання міжнародної передачі прав інтелектуальної власності^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД”


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: організаційно-економічний механізм реалізації


Сутність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види та мета ЗЕД.

Зовнішньоекономічна політика, її цілі. Види зовнішньоекономічної політики держави: зовнішньоторговельна, зовнішньо інвестиційна та валютно-фінансова політики держави.

Органи державного регулювання ЗЕД, їх функції. Принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вільна торгівля, її особливості. Протекціонізм, форми його реалізації.

Організаційно-економічний механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи регулювання ЗЕД. Організаційно-адміністративні методи регулювання ЗЕД: реєстрація учасників ЗЕД, реєстрація зовнішньоекономічних операцій, вимоги до документації в галузі ЗЕД, ліцензії на здійснення ЗЕД, заборона здійснення ЗЕД. Економічні методи регулювання ЗЕД: митне регулювання, податкова політика, валютно-фінансове регулювання, регулювання руху капіталу, регулювання цін, норми і нормативи. Фінансові методи регулювання ЗЕД: державні дотації, податкові пільги, експортне кредитування, експортне страхування і гарантії. Протекціоністські методи регулювання ЗЕД: захист від зовнішньої конкуренції, квоти і ліцензії, сприяння розвитку науки, техніки і технологій.


^ Тема 2. Теоретичні засади державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Модель державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в класичній теорії міжнародної торгівлі. Особливості теорії меркантилізму. Концепція вільної торгівлі. Класична теорія А.Сміта про участь держави в регулюванні економічної діяльності. Теорія відносних переваг Давида Рікардо.

Розвиток концепцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності протягом ХІХ – ХХ ст. Основні постулати неолібералізму. Роль держави в теорії інституціоналістів. Теорія марксизму. Інноваційна теорія економічного розвитку М.Туган-Барановського. „Конкуренція нововведень” Й.Шумпетера.

Сучасні теоретичні концепції державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Теорія конкурентних преваг М.Портера. Державне регулювання в теорії Дж.Кейнса. Неокейнсіанство, його особливості. Розвиток протекціонізму в ХХ ст.


^ Тема 3. Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності


Поняття мита та митного тарифу. Функції мита. Класифікація мита. Види мита за способом стягнення: адвалерні, специфічні, комбіновані. Види мита за походженням: автономні, конвенційні, преференційні. Види мита за об’єктом обкладення імпортні (ввізні), експортні (вивізні), транзитні. Види мита за характером: сезонні, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні. Постійні та змінні мита. Номінальне та ефективне мито. Тарифні квоти. Митні процедури і формальності.

Країна походження товару. Правила визначення країни походження товару. Гармонізовані система опису і кодування товарів.

Митна вартість товару, її склад. Основні методи визначення митної вартості товару: за ціною угоди, за ціною угоди щодо ідентичних товарів, за ціною угоди щодо подібних товарів, на основі віднімання вартості, на додаванні вартості, резервний метод.

Рівень митного обкладення. Номінальна ставка мита. Ефективна ставка мита. Тарифна ескалація, її призначення та особливості застосування.


^ Тема 4. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності


Сутність нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі („нетарифні обмеження”).

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі, їх класифікація за характером дії: кількісні, приховані, фінансові, неекономічні.

Кількісні нетарифні обмеження: імпортні квоти, експортні обмеження, ліцензування, „добровільне” обмеження експорту, ембарго. Мета квотування та ліцензування зовнішньої торгівлі. Імпортна квота, її типи: індивідуальні квоти, глобальні квоти, сезонні квоти, тарифні квоти, особливості їх застосування.

Фінансові заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття субсидії. Види субсидій. „Зелені”, „жовті”, „червоні” субсидії за Правилами Уругвайського раунду, відмінності між ними. Прямі та приховані субсидії.

Експортне фінансування (кредитування), його види: коротко-, середньо- та довгострокове кредитування.

Страхування експортних кредитів. Види експортного страхування.

Сутність демпінгу. Основні форми демпінгу: спорадичний, хижацький, постійний, зворотний, взаємний. Анти демпінг, міжнародні правила анти демпінгу. Антидемпінговий комітет СОТ.

Антидемпінговий процес, його етапи: ініціювання (подання на адресу антидемпінгових органів спеціальної заяви), антидемпінгове розслідування, встановлення антидемпінгових заходів.

Антидемпінгове мито, його риси.. Основні функції антидемпінгового мита.

Приховані бар’єри, їх місце в державному регулюванні зовнішньоторговельної діяльності. Технічні бар’єри.

Міжнародна організація стандартизації (ІSO), напрями її діяльності.

Сертифікація, її місце в регулюванні зовнішньої торгівлі.

Додаткові технічні обмеження. Державні закупівлі. Умови про вміст місцевих компонентів.

Основні наслідки запровадження нетарифних бар’єрів. Оцінка нетарифних бар’єрів: індекс частотності, індекс покриття торгівлі, індекс впливу на ціни.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ,ВАЛЮТНО_ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 5. Державне регулювання зовнішньої торгівлі послугами


Поняття та характерні риси послуг. Якісні відмінності товарів та послуг.

Теорії трисекторного поділу економіки. Значення та місце сфери послуг в економіці країни.

Класифікація послуг: факторні та не факторні послуги; торговельні, неторговельні та урядові послуги. Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності. Класифікація послуг, прийнятя МВФ.

Способи постачання послуг: транскордонне постачання, споживання за кордоном, комерційна присутність, присутність фізичних осіб.

Спільна класифікація торгівлі послугами ОЕСР та Євростату.

Специфіка та масштаби зовнішньої торгівлі послугами.

Методи державного регулювання зовнішньої торгівлі послугами: заходи регулювання доступу до ринку та заходи з обмеження використання національного режиму.

Регулятивні інструменти в зовнішній торгівлі послугами: бар’єри щодо проведення транскордонних трансакцій; бар’єри щодо створення та діяльності підприємств – виробників послуг; обмеження щодо переміщення осіб.


^ Тема 6. Регулювання валютно-фінансових відносин


Сутність державного регулювання валютно-фінансових відносин. Необхідність державного регулювання валютно-фінансових відносин. Фінансова політика. Грошово-кредитна політика. Валютна політика, її структура. Основні інструменти проведення валютної політики. Валютне законодавство.

Грошова маса. Активна та пасивна грошова маса. Кількісна оцінка грошової маси. Швидкість обігу грошей, способи її визначення. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей.

Кількісна теорія грошей. Рівняння обміну Фішера. Основний закон грошового обігу.

Механізм грошово-кредитного регулювання.

Методи грошово-кредитного регулювання. Загальні методи грошово-кредитного регулювання. Вибіркові методи грошово-кредитного регулювання. Основні типи грошово-кредитної політики.

Валютна політика держави, її види. Дисконтна політика (облікова). Девізна політика. Диверсифікація валютних резервів. Валютний демпінг, його використання. Девальвація та ревальвація.

Валютні обмеження. Валютний кліринг.


^ Тема 7. Регулювання зовнішньоінвестиційної діяльності


Суть та види інвестицій. Поняття „підприємство з іноземними інвестиціями”. Форми підприємства з іноземними інвестиціями. Прямі іноземні інвестиції, їх склад. Основні форми здійснення іноземних інвестицій.

Чинники, що впливають на стан та обсяги іноземного інвестування. Причини експорту капіталу. Причини імпорту капіталу. Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій.

Державне регулювання прямих іноземних інвестицій. Основні принципи державного регулювання інвестиційної діяльності.

Стимулювання припливу прямих іноземних інвестицій, форми його здійснення. Правовий режим інвестиційної діяльності.

Система гарантування захисту іноземних інвестицій. Страхування іноземних інвестицій. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ), його функції. Гарантії від втрат БАГІ.

Адміністративна і дипломатична підтримка. Урегулювання інвестиційних спорів.

Портфельні іноземні інвестиції, причини їх здійснення. Оцінка обсягів портфельних іноземних інвестицій. Регулювання портфельних іноземних інвестицій. Державне регулювання припливу портфельних іноземних інвестицій. Пряме та непряме регулювання портфельної інвестиційної діяльності, інструменти його здійснення.


^ Тема 8. Регулювання міжнародної передачі прав інтелектуальної власності


Міжнародна передача прав інтелектуальної власності. Інструменти правового захисту інтелектуальної власності.

Забезпечення захисту промислової власності. Патент. Передача патенту – ліцензійна угода. Ліцензія. Промисловий зразок. Товарний знак., реєстрація товарного знака. Географічні зазначення (зазначення походження товарів). Компонування (топографії) інтегральних мікросхем. Захист нерозголошуваної інформації.

Авторське право. Об’єкти, які охороняються авторським правом. Строк дії авторського права. Передача авторських прав: передача виключних прав; передача не виключних прав.

Суміжне право. Власники суміжного права.. Знак охорони суміжних прав.

Способи порушення авторських та суміжних прав: піратство, плагіат, уникнення технічних засобів захисту.

Державне регулювання та забезпечення охорони авторських прав. Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, його функції.

Форми міжнародної передачі прав інтелектуальної власності: патентна угода, ліцензійна угода, ноу-хау, інжиніринг.

Міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій. Технічне сприяння. Види технічної допомоги.


^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ№ п/п

Назва теми

Лекційні заняття

Самостійна робота під керівництвом викладача

Самостійна робота студентів

Змістовий модуль 1. ^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: організаційно-економічний механізм реалізації224

2.

Теоретичні засади державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності


2


2


4

3.

Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності


2


2


4

4.

Нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності


4


4


8

Змістовий модуль 2. ^ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ,ВАЛЮТНО_ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.

Державне регулювання зовнішньої торгівлі послугами


2


2


4

6.

Регулювання валютно-фінансових відносин


2


2


4

7.

Регулювання зовнішньоінвестиційної діяльності


2


2


4

8.

Регулювання міжнародної передачі прав інтелектуальної власності


2


2


4
Всього:

18

18

36^ ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: організаційно-економічний механізм реалізації – 2 год.


Перелік питань, висвітлених у лекції:


 1. Сутність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 3. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності


^ Анотований зміст лекції


Сутність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види та мета ЗЕД.

Зовнішньоекономічна політика, її цілі. Види зовнішньоекономічної політики держави: зовнішньоторговельна, зовнішньо інвестиційна та валютно-фінансова політики держави.

Органи державного регулювання ЗЕД, їх функції. Принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Вільна торгівля, її особливості. Протекціонізм, форми його реалізації.

Організаційно-економічний механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи регулювання ЗЕД. Організаційно-адміністративні методи регулювання ЗЕД: реєстрація учасників ЗЕД, реєстрація зовнішньоекономічних операцій, вимоги до документації в галузі ЗЕД, ліцензії на здійснення ЗЕД, заборона здійснення ЗЕД. Економічні методи регулювання ЗЕД: митне регулювання, податкова політика, валютно-фінансове регулювання, регулювання руху капіталу, регулювання цін, норми і нормативи. Фінансові методи регулювання ЗЕД: державні дотації, податкові пільги, експортне кредитування, експортне страхування і гарантії. Протекціоністські методи регулювання ЗЕД: захист від зовнішньої конкуренції, квоти і ліцензії, сприяння розвитку науки, техніки і технологій.


^ Тема 2. Теоретичні засади державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – 2 год.


Перелік питань, висвітлених у лекції:


1. Модель державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в класичній теорії міжнародної торгівлі

2. Розвиток концепцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності протягом ХІХ – ХХ ст.

3. Сучасні теоретичні концепції державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності


^ Анотований зміст лекції


Модель державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в класичній теорії міжнародної торгівлі. Особливості теорії меркантилізму. Концепція вільної торгівлі. Класична теорія А.Сміта про участь держави в регулюванні економічної діяльності. Теорія відносних переваг Давида Рікардо.

Розвиток концепцій державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності протягом ХІХ – ХХ ст. Основні постулати неолібералізму. Роль держави в теорії інституціоналістів. Теорія марксизму. Інноваційна теорія економічного розвитку М.Туган-Барановського. „Конкуренція нововведень” Й.Шумпетера.

Сучасні теоретичні концепції державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Теорія конкурентних преваг М.Портера. Державне регулювання в теорії Дж.Кейнса. Неокейнсіанство, його особливості. Розвиток протекціонізму в ХХ ст.


Тема 3. Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності – 2 год.


Перелік питань, висвітлених у лекції:


 1. Поняття митного тарифу. Види та функції мита.

 2. Визначення країни походження та митної вартості товару.

 3. Рівень митного обкладення. Тарифна ескалація.Анотований зміст лекції


Поняття мита та митного тарифу. Функції мита. Класифікація мита. Види мита за способом стягнення: адвалерні, специфічні, комбіновані. Види мита за походженням: автономні, конвенційні, преференційні. Види мита за об’єктом обкладення імпортні (ввізні), експортні (вивізні), транзитні. Види мита за характером: сезонні, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні. Постійні та змінні мита. Номінальне та ефективне мито. Тарифні квоти. Митні процедури і формальності.

Країна походження товару. Правила визначення країни походження товару. Гармонізовані система опису і кодування товарів.

Митна вартість товару, її склад. Основні методи визначення митної вартості товару: за ціною угоди, за ціною угоди щодо ідентичних товарів, за ціною угоди щодо подібних товарів, на основі віднімання вартості, на додаванні вартості, резервний метод.

Рівень митного обкладення. Номінальна ставка мита. Ефективна ставка мита. Тарифна ескалація, її призначення та особливості застосування.


Тема 4. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності – 4 год.


Перелік питань, висвітлених у лекції:


1. Передумови поширення, сутність та класифікація нетарифних бар’єрів.

2. Кількісні нетарифні обмеження.

3. Субсидування та експортне фінансування.

4. Демпінг та антидемпінгові процедури.

5. Роль прихованих бар’єрів у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

6. Основні наслідки запровадження нетарифних бар’єрів і загальні принципи оцінки їх розмірів.


^ Анотований зміст лекції


Сутність нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі („нетарифні обмеження”).

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі, їх класифікація за характером дії: кількісні, приховані, фінансові, неекономічні.

Кількісні нетарифні обмеження: імпортні квоти, експортні обмеження, ліцензування, „добровільне” обмеження експорту, ембарго. Мета квотування та ліцензування зовнішньої торгівлі. Імпортна квота, її типи: індивідуальні квоти, глобальні квоти, сезонні квоти, тарифні квоти, особливості їх застосування.

Фінансові заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття субсидії. Види субсидій. „Зелені”, „жовті”, „червоні” субсидії за Правилами Уругвайського раунду, відмінності між ними. Прямі та приховані субсидії.

Експортне фінансування (кредитування), його види: коротко-, середньо- та довгострокове кредитування.

Страхування експортних кредитів. Види експортного страхування.

Сутність демпінгу. Основні форми демпінгу: спорадичний, хижацький, постійний, зворотний, взаємний. Анти демпінг, міжнародні правила анти демпінгу. Антидемпінговий комітет СОТ.

Антидемпінговий процес, його етапи: ініціювання (подання на адресу антидемпінгових органів спеціальної заяви), антидемпінгове розслідування, встановлення антидемпінгових заходів.

Антидемпінгове мито, його риси.. Основні функції антидемпінгового мита.

Приховані бар’єри, їх місце в державному регулюванні зовнішньоторговельної діяльності. Технічні бар’єри.

Міжнародна організація стандартизації (ІSO), напрями її діяльності.

Сертифікація, її місце в регулюванні зовнішньої торгівлі.

Додаткові технічні обмеження. Державні закупівлі. Умови про вміст місцевих компонентів.

Основні наслідки запровадження нетарифних бар’єрів. Оцінка нетарифних бар’єрів: індекс частотності, індекс покриття торгівлі, індекс впливу на ціни.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ,ВАЛЮТНО_ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 5. Державне регулювання зовнішньої торгівлі послугами – 2 год.

Перелік питань, висвітлених у лекції:


 1. Поняття та характерні риси послуг.

 2. Класифікація та способи постачання послуг.

 3. Специфіка та масштаби зовнішньої торгівлі послугами.

 4. Методи державного регулювання зовнішньої торгівлі послугами.Анотований зміст лекції


Поняття та характерні риси послуг. Якісні відмінності товарів та послуг.

Теорії трисекторного поділу економіки. Значення та місце сфери послуг в економіці країни.

Класифікація послуг: факторні та не факторні послуги; торговельні, неторговельні та урядові послуги. Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності. Класифікація послуг, прийнятя МВФ.

Способи постачання послуг: транскордонне постачання, споживання за кордоном, комерційна присутність, присутність фізичних осіб.

Спільна класифікація торгівлі послугами ОЕСР та Євростату.

Специфіка та масштаби зовнішньої торгівлі послугами.

Методи державного регулювання зовнішньої торгівлі послугами: заходи регулювання доступу до ринку та заходи з обмеження використання національного режиму.

Регулятивні інструменти в зовнішній торгівлі послугами: бар’єри щодо проведення транскордонних трансакцій; бар’єри щодо створення та діяльності підприємств – виробників послуг; обмеження щодо переміщення осіб.


Тема 6. Регулювання валютно-фінансових відносин – 2 год.


Перелік питань, висвітлених у лекції:


1. Суть та необхідність державного регулювання валютно-фінансових відносин.

2. Характеристика грошової маси і швидкості обігу грошей. Закон грошового обігу.

3. Механізм грошово-кредитного регулювання.

4. Види валютної політики держави.

5. Валютні обмеження. Валютний кліринг.


Анотований зміст лекції


Сутність державного регулювання валютно-фінансових відносин. Необхідність державного регулювання валютно-фінансових відносин. Фінансова політика. Грошово-кредитна політика. Валютна політика, її структура. Основні інструменти проведення валютної політики. Валютне законодавство.

Грошова маса. Активна та пасивна грошова маса. Кількісна оцінка грошової маси. Швидкість обігу грошей, способи її визначення. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей.

Кількісна теорія грошей. Рівняння обміну Фішера. Основний закон грошового обігу.

Механізм грошово-кредитного регулювання.

Методи грошово-кредитного регулювання. Загальні методи грошово-кредитного регулювання. Вибіркові методи грошово-кредитного регулювання. Основні типи грошово-кредитної політики.

Валютна політика держави, її види. Дисконтна політика (облікова). Девізна політика. Диверсифікація валютних резервів. Валютний демпінг, його використання. Девальвація та ревальвація.

Валютні обмеження. Валютний кліринг.


^ Тема 7. Регулювання зовнішньоінвестиційної діяльності – 2 год.


Перелік питань, висвітлених у лекції:


 1. Суть та види інвестицій.

 2. Прямі іноземні інвестиції: їх причини та оцінка обсягів.

 3. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій.

 4. Портфельні іноземні інвестиції: причини, оцінка обсягів, методи регулювання.


^ Анотований зміст лекції


Суть та види інвестицій. Поняття „підприємство з іноземними інвестиціями”. Форми підприємства з іноземними інвестиціями. Прямі іноземні інвестиції, їх склад. Основні форми здійснення іноземних інвестицій.

Чинники, що впливають на стан та обсяги іноземного інвестування. Причини експорту капіталу. Причини імпорту капіталу. Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій.

Державне регулювання прямих іноземних інвестицій. Основні принципи державного регулювання інвестиційної діяльності.

Стимулювання припливу прямих іноземних інвестицій, форми його здійснення. Правовий режим інвестиційної діяльності.

Система гарантування захисту іноземних інвестицій. Страхування іноземних інвестицій. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ), його функції. Гарантії від втрат БАГІ.

Адміністративна і дипломатична підтримка. Урегулювання інвестиційних спорів.

Портфельні іноземні інвестиції, причини їх здійснення. Оцінка обсягів портфельних іноземних інвестицій. Регулювання портфельних іноземних інвестицій. Державне регулювання припливу портфельних іноземних інвестицій. Пряме та непряме регулювання портфельної інвестиційної діяльності, інструменти його здійснення.


Тема 8. Регулювання міжнародної передачі прав інтелектуальної власності – 2 год.


Перелік питань, висвітлених у лекції:


 1. Забезпечення захисту промислової власності.

 2. Охорона авторського та суміжних прав

 3. Форми міжнародної передачі прав інтелектуальної власності.

 4. Механізми державного регулювання передачі прав інтелектуальної власності.

Анотований зміст лекції


Міжнародна передача прав інтелектуальної власності. Інструменти правового захисту інтелектуальної власності.

Забезпечення захисту промислової власності. Патент. Передача патенту – ліцензійна угода. Ліцензія. Промисловий зразок. Товарний знак., реєстрація товарного знака. Географічні зазначення (зазначення походження товарів). Компонування (топографії) інтегральних мікросхем. Захист нерозголошуваної інформації.

Авторське право. Об’єкти, які охороняються авторським правом. Строк дії авторського права. Передача авторських прав: передача виключних прав; передача не виключних прав.

Суміжне право. Власники суміжного права.. Знак охорони суміжних прав.

Способи порушення авторських та суміжних прав: піратство, плагіат, уникнення технічних засобів захисту.

Державне регулювання та забезпечення охорони авторських прав. Центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, його функції.

Форми міжнародної передачі прав інтелектуальної власності: патентна угода, ліцензійна угода, ноу-хау, інжиніринг.

Міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій. Технічне сприяння. Види технічної допомоги.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: організаційно-економічний механізм реалізації – 2год.


Питання для обговорення

1. Подайте визначення зовнішньоекономічної політики держави.

2. На яких принципах базується державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

3. Які цілі зовнішньоекономічної політики Ви знаєте?

4. Які складові системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

5. Чи існує в чистому вигляді політика вільної торгівлі? Чому?

6. Що передбачає лібералізація зовнішньоекономічної діяльності?

7. Що таке „протекціонізм”? Охарактеризуйте кожну з форм протекціонізму.

8. Яку з форм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Ви порекомендували б для України на сучасному етапі?

9. Які методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Ви знаєте?

10. Які методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності доцільно використовувати в умовах перехідної економіки?


Список рекомендованої літератури


1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебн. пособ. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 544 с.

2. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 330 с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В.Багрової. – К.: ЦНЛ, 2004. – С.162 – 181.

4. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. І доп.. – К.: Знання-прес, 2002. – 384 с.

5. Михасюк І., Мельник А., Крупка М. та ін. Державне регулювання економіки. – Л.: Українські технології, 1999. – С.218 – 237.

6. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: У 2 кн. – К.: Таксон, 2000. – Кн.. 1. Міжнародна торгівля: теорія і політика. – С.253 – 299.

7.Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – Тернопіль: Астон, 2001. – С.148 – 256.

8. Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика: Навч. посіб. – Тернопіль: Астон, 2005. – С.16 – 31.


Тема 2. Теоретичні засади державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – 2 год.


Питання для обговорення


1. У чому, на Вашу думку, полягала обмеженість поглядів меркантилістів?

2. У чому полягала концепція „невидимої руки” ринку?

3. Які три функції відводив державі А.Сміт, надаючи їй роль „нічного сторожа”?

4. Чи можлива, на Вашу думку, повна реалізація концепції вільної торгівлі? Чому?

5. Поясніть, чому саме в Англії почали формуватися ідеї вільної торгівлі.

6. Сформулюйте основні постулати неолібералізму.

7. Яку роль державі в економічних процесах відводять інституціоналісти?

8. Поясніть, як Ви розумієте „інноваційну хвилю” М.Туган-Барановського.

9. Яка роль відводиться державі прихильниками теорії конкурентних переваг?

10. Назвіть основні постулати теорії Дж.Кейнса.

11. Охарактеризуйте розвиток протекціонізму в ХХ ст.

12. Яку модель державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Ви б запропонували на сучасному етапі для України?


Список рекомендованої літератури


 1. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. – М.: БЕК, 1996. – 326 с.

 2. Гелбрэйт Дж. Экономические теории и цели общества: Пер. с англ. – М., 1976. – 578 с.

 3. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 330 с.

 4. Эклунд К. Эффективная экономика: Шведская модель: Пер. с англ.. – М., 1991. – 350 с.

 5. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ.. – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.

 6. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки: Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

 7. Окейн В. Основные принципы экономической политики. – М., 1995. – 557 с.

 8. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран: Пер. с англ. / Под ред. В.Д.Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 896 с.

 9. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний / Відтворено за текстом першого українського видання 1919 р. – К.: Наукова думка, 1994. – 263 с.

 10. Шумпетер Й.П. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

 11. Mill J.S. Principles of Political Economy. – London: Longmans, Green and Co., 1920. – 290p.

 12. Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation. – London: J.M. Dent and Sons, 1948. – 316 p.

 13. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. – London: J.M. Dent and Sons, 1977. – Book IV. – 248 p.Тема 3. Митно-тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності – 2 год.


Питання для обговорення


1. Чому багатосторонніми торговельними угодами рекомендується перехід від використання специфічних митних ставок до адвалерних?

2. В яких випадках доцільніше застосовувати специфічне мито? Поясніть чому.

3. Які функції мит Ви знаєте?

4. Якими міркуваннями керуються розвинені країни, застосовуючи преференційні митні ставки?

5. Коли застосовуються спеціальні, антидемпінгові та компенсаційні мита? Які їх особливості?

6. Що таке „тарифна квота”? В яких випадках вона застосовується?

7. Поясніть важливість визначення країни походження товару.

8. Які критерії Ви будете брати до уваги при визначенні достатності обробки чи переробки товару?

9. Чому застосовується декілька методів визначення митної вартості товару?

10. Для чого визначають ефективну митну ставку? Які її властивості?

11. За яких умов ефективний рівень митного захисту дорівнює номінальному?

12. Що означає „від’ємна ефективна ставка мита”?

13. Що таке „тарифна ескалація”? В яких випадках застосування тарифної ескалації може мати негативний вплив на економіку країни?

Список рекомендованої літератури


 1. Закон України „Про єдиний митний тариф” від 5 лютого1992 р. №2097-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №19. – Ст.259.

 2. Закон України „Про митний тариф України” від 5 квітня 2001 р. №2371-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. - №18. – Кн..1. – С.24 – 250.

 3. Ващенко В. Митно-тарифне регулювання в Україні на сучасному етапі // Вісник Академії митної служби України. – 2001. - №2. – С.7 – 15.

 4. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.64 – 84.

 5. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учебн. пособ. Для вузов. – М.: Международные отношения, 1998. – Ч.Ы. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – С.204 – 229.

 6. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П.Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.92 – 100.

 7. Основы торговой пролитики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005. – С.73 – 108.

 8. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: У 2 кн. – К.: Таксон, 2000. – Кн.1. Міжнародна торгівля: теорія і політика. – С.253 – 299.

 9. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Август, 2001. – С.158 – 172.Тема 4. Нетарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності – 4 год.


Питання для обговорення


1. Які передумови поширення нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі?

2. У чому полягає особливість нетарифних методів регулювання?

3. Які методи кількісних обмежень Вам відомі?

4. Чи можна стверджувати, що „добровільне” обмеження експорту є альтернативою імпортній квоті? Яка між ними різниця?

5. За яких умов застосовується квотування імпорту? Чому часто його використовують разом із ліцензуванням?

6. Які види субсидій заборонені правилами ГААТ / СОТ, а які дозволені? Чому?

7. Що таке „демпінг”? Які його види?

8. Які способи ініціювання антидемпінгового процесу Ви знаєте?

9. Що таке „правило меншого мита”?

10. Як здійснюється розрахунок демпінгової маржі у країнах з неринковою економікою? Чим можна пояснити цю методику?

11. Як на міжнародному рівні регулюється застосування технічних бар’єрів?

12. Чи завжди технічні бар’єри можна вважати бар’єром у торгівлі? Чому?

13. Чи може хабарництво та корупція розглядатися як можливий нетарифний бар’єр?

14. Які наслідки застосування нетарифних бар’єрів для економіки країни?

15. У чому полягає складність вимірювання нетарифних методів і які існують способи їх оцінки?


Список рекомендованої літератури


1. Закон України „Про захист національного виробника від демпінгового імпорту” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – С.9 – 10.

2. Антидемпінгова політика Європейського Союзу: Практ. Посіб. Для українських виробників та експортерів. – К.: Катран груп, 2001. – 149 с.

3. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.85 - 125.

4. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учебн. пособ. Для вузов. – М.: Международные отношения, 1998. – Ч.Ы. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – С.204 – 229.

5. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П.Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.100 - 125.

6. Мокій А.І., Янків М.Д., Яхно Т.П. та ін. Регулювання світової економіки: Навч.-метод. посіб. – Л.: Вид-во ЛКА, 2004. – С.29 – 63.

7. Осика С., П’ятницький В. Світова організація торгівлі: Підручник. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: К.І.С., 2004. – С.281 – 407.

8. Шепенко Р.А. Антидемпинговый процесс. – М.: Дело, 2002. – 569 с.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ,ВАЛЮТНО_ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 5. Державне регулювання зовнішньої торгівлі послугами – 2 год.


Питання для обговорення


1. У чому полягає відмінність між товарами та послугами?

2. Охарактеризуйте мікроекономічний підхід до визначення поняття послуги. Яке поняття послуги Ви б запропонували?

3. У чому полягає макроекономічний підхід до визначення поняття послуги?

4. У чому полягає відмінність між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, згідно з теорією три секторного поділу економіки? Чим вона зумовлена?

5. Які класифікації послуг Ви знаєте? Чи порівняльні вони? Які між ними відмінності?

6. Чим відрізняються теоретичні класифікації послуг від тих, які застосовуються на практиці?

7. Назвіть способи постачання послуг згідно з ГАТС. За яким критерієм вони визначені?

8. Охарактеризуйте міжнародну торгівлю послугами. Визначіть її основні тенденції.

9. Які чинники впливають на зростання міжнародної торгівлі послугами?

10. Від чого залежить спеціалізація країни на тих чи інших видах послуг? Обґрунтуйте свою відповідь.

11. Які кількісні обмеження застосовуються щодо того чи іншого способу постачання послуг? Яким чином вони впливають на торгівлю послугами?

12. Назвіть найпоширеніші інструменти регулювання доступу на ринок послуг.

13. Як Ви розумієте поняття „дискримінаційний доступ до ринку іноземних виробників послуг”? Наведіть приклади.


Список рекомендованої літератури


1. Генеральна угода про торгівлю послугами / Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: Вимір; Секретаріат міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – С.301 – 335.

2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / За ред. Т.М. Циганкової. – К.: КНЕУ, 2003. – С.271 – 325.

3. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.126 – 168.

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В.Багрової. – К.: ЦНЛ, 2004. – С.92 - 107.

5. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учебн. пособ. Для вузов. – М.: Международные отношения, 1998. – Ч.І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – С.263 – 281.

6. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. І доп.. – К.: Знання-прес, 2002. – 384 с.

7. Коваленко Ю.О., Румянцев А.П. Міжнародна торгівля послугами: Навч посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 112 с.

8. Осика С.Г., П’ятницький В.Т., Оніщук О.В. та ін. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів ГАТТ/СОТ. – К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.

9. П’ятницький В.Т., Оніщук О.В. Міжнародна торгівля послугами на основі принципів СОТ. – К.: UEPLAC, 2001. – 72 с.


Тема 6. Регулювання валютно-фінансових відносин – 2 год.


Питання для обговорення


1. У чому полягає державне регулювання валютно-фінансових відносин?

2. Які цілі ставить за мету поточна валютна політика? Структурна?

3. Що таке „грошова маса”? Як вона поділяється?

4. Для чого використовуються грошові агрегати? Яким чином здійснюється їх поділ?

5. Чому необхідно визначати швидкість обігу грошей? Які способи її розрахунку Ви знаєте?

6. Проаналізуйте вплив обсягу грошової маси на розвиток економіки країни.

7. Які методи грошово-кредитного регулювання Вам відомі? Охарактеризуйте їх вплив на економіку країни.

8. Назвіть характерні особливості облікової та девізної політики.

9. Що таке „диверсифікація валютних резервів”? Для чого вона здійснюється?

10. З якою метою країни проводять ревальвацію національної валюти? Девальвацію?

11. Охарактеризуйте валютні обмеження.

12. У чому полягає валютний кліринг? Оцініть його ефективність.


Список рекомендованої літератури


1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-прес, 2002. – С.162 – 182.

2. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.169 – 194.

3. Дзюблюк О.В. Валютна політика: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н.Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 593с.

5. Стельмах В.С., Єпіфанов В.О. Грошово-кредитна політика в Україні. – К.: Знання, 2003. – 422 с.

6. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 504 с.

7. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Знання; КОО, 1999. – 230 с.


Тема 7. Регулювання зовнішньоінвестиційної діяльності – 2 год.


Питання для обговорення


1. Подайте визначення підприємства з іноземними інвестиціями. Яку форму воно може мати?

2. У чому полягає відмінність між прямими та портфельними інвестиціями? Наведіть приклади прямих і портфельних інвестицій.

3. Яка з наведених угод відноситься до портфельних інвестицій:

а) Львівський автобусний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного підприємства в Росії зі збуту автобусів з 25 до 51 %;

б) „Світоч” відкрив роздрібний магазин у Польщі;

в) „Приватбанк” вклав 50 млн. дол.. США в облігації американського інвестиційного фонду?

4. Які причини спонукають іноземних суб’єктів економічної діяльності здійснювати інвестиції?

5. Яким чином здійснюється оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій?

6. Які основні методи сприяння припливу іноземних інвестицій Ви Знаєте? Які з них застосовують в Україні?

7. Для чого необхідно здійснювати гарантування іноземних інвестицій?

8. За допомогою яких інструментів здійснюється державне регулювання портфельних іноземних інвестицій?


Список рекомендованої літератури


1. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47. – С.646.

2. Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р. №93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №19. – С.80.

3. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.195 – 220.

4. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учебн. пособ. Для вузов. – М.: Международные отношения, 1998. – Ч.І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – С.290 – 318.

5. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. І доп.. – К.: Знання-прес, 2002. – 384 с.

6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко А.Б. Міжнародно-економічні відносини: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – С.212 – 222.

7. Михасюк І., Мельник А., Крупка М. та ін. Державне регулювання економіки. – Л.: Українські технології, 1999. – С.238 – 263.

8. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – С.23 – 111, 177 – 214.


Тема 8. Регулювання міжнародної передачі прав інтелектуальної власності – 2 год.


Питання для обговорення


1. Як поділяють інструменти захисту промислової власності?

2. Для чого здійснюється охорона прав інтелектуальної власності? За допомогою яких інструментів здійснюється захист промислової власності?

3. Що таке „авторське право”? Суміжні права? Який строк їх захисту?

4. Яким чином можуть порушуватися авторське та суміжні права?

5. В яких формах здійснюється міжнародна передача прав інтелектуальної власності?

6. У разі надання ліцензії на використання технології фірмі, яка прагне стати генеральним дистиб’ютором фірми-виробника, який вид ліцензійного платежу краще обрати?

7. В яких випадках, на Вашу думку, в ліцензійній угоді як вид ліцензійного платежу варто обумовлювати роялті, а в яких – паушальний платіж?

8. Для чого надаються програми технічного сприяння? На які країни і з якою метою вони спрямовані?

9. Керуючись якими міркуваннями держава може заборонити або призупинити експорт чи імпорт технологій?

10. Яким чином здійснюється регулювання міжнародної передачі прав інтелектуальної власності на глобальному рівні?


Список рекомендованої літератури


1. Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. №3792-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №13. – с.64.

2. Закон України „Про державне регулювання у сфері трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р. №143-V// Відомості Верховної ради України. – 2006. - №45. – С.434.

3. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 23 грудня 1993 р. №3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – С.32.

4. Закон України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. №752-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №32. – С.267.

5. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 23 грудня 1993 р. №3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – с.36.

6. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” від 23 грудня 1993 р.№3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №7. – С.34.

7. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / За ред. Т.М. Циганкової. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 326 – 371.

8. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.221 – 247.

9. Киреев А. Международная экономика: В 2 ч.: Учебн. пособ. Для вузов. – М.: Международные отношения, 1998. – Ч.І. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – С.341 – 360.

10. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П.Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.160 - 208.

11. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності / Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: Вимір; Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – С. 336 – 369.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ


У процесі вивчення дисципліни „Організація та регулювання ЗЕД” використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

 • поточне тестування та опитування;

 • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

 • оцінювання виконання самостійної роботи;

 • підсумковий письмовий залік.

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту.Модуль 1 (підсумкове тестування)

Модуль 2 (підсумко-

ва оцінка за самостійну роботу)

Модуль 3

(залік)

Разом


Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2

25%

25%

20%

30%

100%
  1   2

Схожі:

Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconМагістерська робота
Допускається до захисту В. о завідувача кафедри світового сільського господарства та зед
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconФакультет аграрного менеджменту
Навчально-практичний комплекс склали: к е н., доцент Луцій О. П. з використанням робочих програм аналогічних курсів університетів,...
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту. Розвиток торгівлі, фінансів, сільського господарства І промисловості та...
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Факультет аграрного менеджменту кафедра світового сільського господарства та зед iconЧернівецький торговельно-економічний інститут кнтеу факультет менеджменту, туризму та ресторанного господарства
Рада студентського самоврядування факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи