Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Скачати 237.02 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Дата30.09.2012
Розмір237.02 Kb.
ТипРобоча програма

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльностіЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету аграрного менеджменту_______________О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни


^

“ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”
для підготовки фахівців напряму “Специфічні категорії”

зі спеціальності 8.000007 “ Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
^

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльностіЗАТВЕРДЖУЮ”^

Декан факультету аграрного менеджменту_______________ О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


^

“УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”
для підготовки фахівців напряму “Специфічні категорії”

зі спеціальності 8.000007 “ Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліниУправління проектами" складено Костюк О.Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового сільського господарства та ЗЕД від 16. 06. 2010 р., протокол № 11.

В. о. завідувача кафедри світового

сільського господарства та ЗЕД,

кандидат економічних наук, доцент Діброва Л.В.


Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від 22. 06. 2010 р., протокол № 10


Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент Ковтун О.А..


Укладач: Костюк О.Д. к.е.н., доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


робочої програми з дисципліни Управління проектами


Лекції – 18 год.

Практичні роботи – 18 год.

Самостійна робота – 36год.

Залік


^ МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета викладання дисципліни

Дисципліна «Управління проектами» включає основні засади технології економічного проектування. Проектування розглядається як елемент управління, в рамках якого здійснюється формування ефективних проектних рішень.

Метою викладання дисципліни «Управління проектами» є формування у майбутніх магістрів-менеджерів базових знань по основним направленням економічного проектування розвитку діяльності підприємств.

В процесі вивчення дисципліни «Управління проектами» студенти повинні засвоїти основні поняття, ознайомитися з методологією та методичними основами проектування інвестиційної діяльності, методам аналізу та синтезу проектних рішень розвитку інвестиційної діяльності.


^ I.2. Задачі вивчення дисципліни

Основними задачами дисципліни є:

 • Засвоєння понять проектного підходу в системі управління інвестиційної діяльності;

 • Вивчення методологічних основ економічного проектування розвитку інвестиційної діяльності;

 • Вивчення методичних основ технології розробки економічних проектів розвитку інвестиційної діяльності;

 • Розвиток навичок з вибору ефективних рішень з оцінкою різних видів проектів розвитку інвестиційної діяльності.^ Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни:

студент повинен:

мати системне уявлення про призначення, види та форми економічного проекту;

знати основні інструктивні та нормативні акти, що регламентують проектну діяльність;

володіти спеціальною термінологією проектної діяльності;

вміти ставити та вирішувати конкретні аналітичні задачі з обґрунтування проектної діяльності.

^ СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ


Курс:

(підготовка магістрів)

Форма навчання:

очна (денна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 2

кількість кредитів


Змістових модулів: 3

кількість модулів


Загальна кількість годин: 72

кількість годин


Тижневих годин: 4

кількість годин


„Специфічні категорії”


8.000007

„Адміністративний менеджмент”


магістр

Вибіркова


Рік підготовки: 2.

Семестр: 2.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:

18 годин

• семінарські заняття:

-

• практичні заняття:

18 години

• лабораторні заняття:

-


Самостійна робота студента

36 годин


Індивідуальна робота

(коротка характеристика)

-


Вид підсумкового контролю:

залік


^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ


^ Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва1Організація та управління проектами

1.1.


Загальна характеристика управління проектами
Сутність інвестиційних проектів. Класифікація проектів. Учасники проекту.
Життєвий цикл проекту. Значення управління проектами в сучасних умовах.
Менеджмент інвестиційних проектів.

1.2.


Планування проекту як складова управління проектами

Процеси управління проектами. Розробка плану проекту. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (СРР). Детальне календарно - сітьове планування. Взаємозв’язок між кошторисним та календарним плануванням.

1.3.

Система управління проектами.

ЇЇ сутність, структура, функції та місце в інвестиційній стратегії підприємства. Місце та значення проектів в інвестиційній стратегії підприємства. Поняття та значення управління проектами. Функції та задачі менеджерів проектів. Система індикаторів ведення бізнесу. Організаційні структури управління проектами. Сучасні тенденції в розвитку організаційних структур управління.

2

Система управління проектами

2.1.


Контроль виконання проекту.

Система оцінки і контролю в проекті. Опорний план проекту. Показники виконання робіт . Прогнозування остаточної вартості проекту.
Мета, види і напрямки моніторингу. Попередня та незалежна експертиза проектів. Постаудит проекту. Експертиза державних інвестиційних програм.

2.2.


Управління якістю проекту.

Загальне поняття управління якістю. Планування якості. Забезпечення якості. Контроль якості.

Управління часом у проекті.

Завдання послідовності робіт. Оцінка тривалості робіт. Розробка календарного плану. Контроль дотримання календарного плану.

2.3.

Управління вартістю проекту.

Планування ресурсів. Оцінка вартості ресурсів. Визначення бюджету
Контроль вартості.

3

Організація і процесу управління проектами

3.1.

Інформаційний зв'язок у проекті.

Сутність та зміст управління комунікаціями. Документи проекту, їх форма, класифікація, вимоги до них. Планування інформаційного зв\'язку. Звітування про виконання проекту. Адміністративне закриття проекту.

3.2.

Формування і розвиток проектної команди.
Основні підходи до формування команди. Організація ефективної діяльності команди. Управління персоналом команди.^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
п/п

Назва теми

Лекційні

заняття

Практичні

заняття

Самост.

робота


Інд.

Роб.

Змістовий модуль 1. Організація та управління проектами

1

Загальна характеристика управління проектами

2 год.

2 год.

6 год./

6 год.
2

Планування проекту як складова управління проектами

2 год.

2 год.

3

Система управління проектами

2 год.

2 год.
^ Змістовий модуль 2. Система управління проектами

4

Контроль виконання проекту

2 год.

2 год.

8 год./

8 год.
5

Управління якістю проекту. Управління часом у проекті

4 год.

4 год.
6

Управління вартістю проекту

2 год.

2 год.
^ Змістовий модуль 3. Організація процесу управління проектами

7

Інформаційний зв'язок у проекті

2 год.

2 год.

4 год./

4 год.
8

Формування і розвиток проектної команди.

2 год.

2год.Всього:

18

18

18/18Національний університет БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу
^

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕД


05.02.02

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ О.А.Ковтун

„____” ________________ 2010 р.


Лекцій ^ 18 год.

Практичних занять 18 год.

Лабораторних занять - год.

Самостійна робота студентів 36 год.

Всього 72 год.

Кредитів 2
КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „Управління проектами

для підготовки магістрів

^ 8.000007 „Адміністративний менеджмент”

очна (денна)

на 2 семестр 2010-2011 навчального року

Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань
Лекції

год.

Практичні заняття

год.

Самостійна робота

год.


Модуль

Бали


1

Загальна характеристика управління проектами

2

Базові поняття управління проектами

2

Золоті правила управління проектами

2

1

5


2

Планування проекту як складова управління проектами

2

Інструменти планування та управління проектами

4

Концепція і життєвий цикл проекту

4

1

5


3

Система управління проектами

2

Моніторинг в плануванні та менеджменті проектів.

2

Фінансовий аналіз

2

1

10


4

Контроль виконання проекту

2

Вплив ресурсних можливостей на реалізацію проекту.

2

Економічний аналіз користі та витрат

2

2

10


5-6

Управління якістю проекту. Управління часом у проекті

4

Сучасні системи управління якістю

2

Технічний аналіз

2

2

15


7

Управління вартістю проекту

2

Управління проектними ризиками

2

Соціальний аналіз

2

2

10


8

Інформаційний зв'язок у проекті

2

Інформаційні системи підтримки прийняття рішень

2

Екологічний аналіз

2

3

5


9

Формування і розвиток проектної команди.

2

Психологічні аспекти проект-менеджменту

2

Інституційний аналіз

2

3

10


ННП, що викладає дисципліну. В. о. завідувача кафедри світового сільського господарства та ЗЕД Діброва Л.В._________

(підпис) (підпис)

Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

__________________________________________
^

Протокол погодженняДисципліна «Управління проектами» викладається на магістерському курсі „Адміністративний менеджмент” та ґрунтується на знаннях, отриманих при вивченні гуманітарних, математичних, загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

Прізвище та вчена ступінь викладача

Підпис

Бізнес-менеджмент

Передерій Н.О., ст. викл.
Економіка виробництва

Передерій Н.О., ст.викл.
Методика соц.емпір. досліджень

Кузьменко С.В., к.е.н. ст. викл.
Дисципліна та її розділи, що викладаються на основі даної

Прізвище та вчена ступінь викладача

Підпис

Стратегічний менеджмент

Діброва А.Д., к.е.н., доц.
Введення в наук. роботу

Костюк О.Д., к.е.н., доц..
Управління персоналом

Новак О.В. к.е.н., ст. викл.


^

Голова навчально-методичної ради ФА М доц. Ковтун О.А.
Структурно-логічна схема

дисципліни “Управління проектами”

^

Попередні дисципліни діли, що використовуються в даній дисципліні


Методика емпіричних соц. досліджень


Бізнес-менеджмент^ Економіка виробництва


^

Дисципліна “Управління проектами”Наступні дисципліни та їх розділи, де використовуються матеріали даної дисципліни


^ Стратегічний менеджмент


Введення в

наукову роботу


Біржовий ринок


Введення в

наукову роботу


Управління

персоналом

Викладач Костюк О.Д.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Назва дисципліни”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.


Рейтингові оцінки зі змістових модулів


Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля


Мінімальна

Розрахункова

1-8

1

31

1

60

100

9-16

2

32

1

60

100

Всього

2

63

2

60

100


Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1)) : 2 + Rдр - Rштр


^ Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4
Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків


66-74
E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59
F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Методичні рекомендації, поради із самостійного вивчення теми:

1.Ознайомитися зі змістом навчального матеріалу за темою із рекомендованих літературних джерел.

2.Виписати формулювання відповідних темі понять та усвідомити їх зміст.

3.Зробити співставлення опрацьованого, узагальнити їх результати і сформулювати висновки.

4.Відшукати приклади практики застосування засвоєних знань.

5Переконатись у їх практичній значущості.


Тема 1. Золоті правила управління проектами.

1.Правильний старт.

2.Робота із замовником.

3.Управління ризиками.

4. Підтримка командного духу.

Рекомендована література:

 1. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: Підручник. – К.:КНЕУ, 2000. - 322 с.

 2. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Навч.-метод.посібник для самост.вивчення диск. – К.:КНЕУ, 2002. - 297 с.

 3. В.П.Савчук, С.И.Прилипко, Е.Г.Величко. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Учебное пособие. – К.: Абсолют –В, Эльга, 1999. – 304 с.^

Тема 2. Концепція і життєвий цикл проекту.


1.Життєвий цикл проекту.

2.Підходи до поділу проекту на фази.

3.Передінвестиційна фаза проекту.

4.Інвестиційна фаза проекту.

5.Експлуатаційна фаза проекту.

Рекомендована література:

1.Батенко Л.П.. Загородніх О.А., Ліщінська В.В. Управління проектами: на-вч. посіб.-К.:КНЕУ. 2003.-23ІС.

2.Болотин СП. Управление проектом: учеб. пособ./Санкт-Питербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. -СПб., 2000.-95с.

3.Веленский П.Я., Лившиц В.Н. и др. Опенка эффективности инвестицион­ных проектов. - М.: Дело, 1998. - 248с.

4.Глейзер П.С, Завьялова О.В. Управление проектами: Практ. пособие/Под ред. Глейзера П.С. - Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2005. - 288с.

^

Тема 3. Фінансовий аналіз проекту.


1.Аналіз фінансової рентабельності

2.Аналіз потреб у фінансуванні

3.Фінансовий аналіз організації, що експлуатує проект

Рекомендована література:

 1. Управление проектами: (зарубежный опыт)/ Кочетков А.И., Никишин Г.Н., Рудаков Ю.П., Шапиро В.Д. и др. - Санкт-Петербургская академия недвижимости. - СПб.: Два ТрИ, 1993. - 446с.

 2. Крушельницька О.В.. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. по­сіб. -Житомир: ЖТ. 2002. 345с.

 3. Шефов А.А. Управление проектами: Учеб. пособие / Владимир : изд-во Владимирского гос. ун-та. 2000. - 128с.

 4. Шапиро В.Д., Юркевич А.А. Управление проектами - Prodject managment: Толковый англо-русский словарь >- справочник. - М.: Высшая школа. 2000.-379с.
^

Тема 4. Економічний аналіз користі та витрат проекту.

1. Мета аналізу.


2. Аналіз ефективності витрат та не вимірювані користі

3.Економічна інформація у науково – дослідній роботі

4. Суспільні товари та роль держави.

Рекомендована література:

 1. Веленский П.Я., Лившиц В.Н. и др. Опенка эффективности инвестицион­ных проектов. - М.: Дело, 1998. - 248с.

 2. Глейзер П.С, Завьялова О.В. Управление проектами: Практ. пособие/Под ред. Глейзера П.С. - Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2005. - 288с.

 3. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб./МАУП - К.: МА-УП, 2002.-198с.

 4. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб. для студентів Вузів. 2-е вид. - К.: Каравела, 2006. - 320с.

 5. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Навч. посіб. для студ. екон. спец./ Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра економіки підприємництва. - Д., 2000. - 222с.^

Тема 5. Технічний аналіз проекту.


1.Завдання технічного аналізу.

2. Складові частини технічного аналізу.

3. Технічні розробки проекту

Рекомендована література:

1.Батенко Л.П.. Загородніх О.А., Ліщінська В.В. Управління проектами: на-вч. посіб.-К.:КНЕУ. 2003.-23ІС.

2.Болотин СП. Управление проектом: учеб. пособ./Санкт-Питербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. -СПб., 2000.-95с.

3.Веленский П.Я., Лившиц В.Н. и др. Опенка эффективности инвестицион­ных проектов. - М.: Дело, 1998. - 248с.

4.Глейзер П.С, Завьялова О.В. Управление проектами: Практ. пособие/Под ред. Глейзера П.С. - Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2005. - 288с.

5.Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб./МАУП - К.: МА-УП, 2002.-198с.

^

Тема 6. Соціальний аналіз проекту.


1. Завдання соціального аналізу.

2. Складові частини соціального аналізу.

3. Професійний підхід до соціального аналізу

Рекомендована література:

1.Воропаев В.И. Управление проектами в России: Основные понятия, исто­рия, достижения, перспективы/Российская ассоциация Управления проек­тами (СОВНЕТ). - М.: Алаис, 1995. - 255с.

2.Управление проектами - Prodject managment: Учеб. для студ. экон. напр. и спец. ВУЗов/Ильин А.И., Лукашова И.Г., Нем чин A.M. и др. - СПб.. 1996.-610с.

3.Управление проектами: (зарубежный опыт)/ Кочетков А.И., Никишин Г.Н., Рудаков Ю.П., Шапиро В.Д. и др. - Санкт-Петербургская академия недвижимости. - СПб.: Два ТрИ, 1993. - 446с.

4.Крушельницька О.В.. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. по­сіб. -Житомир: ЖТ. 2002. 345с.

5.Шефов А.А. Управление проектами: Учеб. пособие / Владимир : изд-во Владимирского гос. ун-та. 2000. - 128с.

^

Тема 7. Екологічний аналіз.


1. Завдання екологічного аналізу.

2. Економічний аналіз захисту навколишнього середовища.

3. Визначення джерел відшкодування витрат.

Рекомендована література:

1.Батенко Л.П.. Загородніх О.А., Ліщінська В.В. Управління проектами: на-вч. посіб.-К.:КНЕУ. 2003.-23ІС.

2.Болотин СП. Управление проектом: учеб. пособ./Санкт-Питербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. -СПб., 2000.-95с.

3.Веленский П.Я., Лившиц В.Н. и др. Опенка эффективности инвестицион­ных проектов. - М.: Дело, 1998. - 248с.

4.Глейзер П.С, Завьялова О.В. Управление проектами: Практ. пособие/Под ред. Глейзера П.С. - Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2005. - 288с.

5.Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб./МАУП - К.: МА-УП, 2002.-198с.

^

Тема 8. Інституційний аналіз проекту.


1. Мета інституційного аналізу.

2. Складові інституційного аналізу.

3. Інституційні зміни в умовах глобалізація економіки

Рекомендована література:

1.Воропаев В.И. Управление проектами в России: Основные понятия, исто­рия, достижения, перспективы/Российская ассоциация Управления проек­тами (СОВНЕТ). - М.: Алаис, 1995. - 255с.

2.Управление проектами - Prodject managment: Учеб. для студ. экон. напр. и спец. ВУЗов/Ильин А.И., Лукашова И.Г., Нем чин A.M. и др. - СПб.. 1996.-610с.

3.Управление проектами: (зарубежный опыт)/ Кочетков А.И., Никишин Г.Н., Рудаков Ю.П., Шапиро В.Д. и др. - Санкт-Петербургская академия недвижимости. - СПб.: Два ТрИ, 1993. - 446с.

4.Крушельницька О.В.. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. по­сіб. -Житомир: ЖТ. 2002. 345с.

5.Шефов А.А. Управление проектами: Учеб. пособие / Владимир : изд-во Владимирского гос. ун-та. 2000. - 128с.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Батенко Л.П. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. – К.: КНЕУ, 2004.– 231 с.

 2. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. – К.: Каравела, 2004.– 344 с.

 3. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Навчальний посіб­ник. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2000. – 224 с.

 4. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и про­ектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организаций». Модуль 8.- М.: ИНФРА- М, 2000.- 320 с.

 5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдероге Н.Г. Управление проектами: Учебн. пособие для вузов / Под ред. И.И.Мазура. - М.: «Экономика», 2001.- 574 с.- ( Современное бизнес - образование).

 6. Управление проектами / Под общ. ред. В.Д.Шапиро. — СПб.: Два . Три; 1996.

 7. Ильин Н.И., Лукшанова И.Г., Мешчин А.Г. и др.- Управление проектами.- СПб: Два Три, 1996.– 610 с.


Додаткова:

 1. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: Навчальний посіб­ник для студ. вузів.– К.: ЦНЛ, 2005.– 280 с.

 2. Управление проектами. Зарубежный опыт / Под ред. В.Д. Шапиро.- СПб: Два Три, 1993.

 3. Клиффурд Ф. Грей, Зрик У. Ларсен. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. — М.: «Дело и сервис», 2003.- 528 с.

 4. Путеводитель в мир управлення проектами / Пер. с английского.- Екатеринбург: УГТУ, 1998.

 5. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия.- К.: 1994.- 96с.

 6. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА —М, 2000.- 784 с.

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи