Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту icon

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Скачати 297.54 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Дата30.09.2012
Розмір297.54 Kb.
ТипРобоча програма

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльностіЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету аграрного менеджменту_______________О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни


^

“ СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ”
для підготовки фахівців напряму “Специфічні категорії”

зі спеціальності 8.000007 “ Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010

ЗМІСТ


1.

Програма навчальної дисципліни

2.

Робоча програма навчальної дисципліни

3.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності

4.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

5.

Календарний тематичний план викладання дисципліни

6.

Критерії оцінки знань студентів

7.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

8.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

9.

Конспекти лекцій

10.

Навчально-методична література з дисципліни

11.

Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
^

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства

та зовнішньоекономічної діяльностіЗАТВЕРДЖУЮ”^

Декан факультету аграрного менеджменту_______________ О.А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


^

“ СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ”
для підготовки фахівців напряму “Специфічні категорії”

зі спеціальності 8.000007 “ Адміністративний менеджмент”


КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліниСвітове сільське господарство та продовольчі ресурси" складено Костюк О.Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового сільського господарства та ЗЕД від 16. 06. 2010 р., протокол № 11.

В. о. завідувача кафедри світового

сільського господарства та ЗЕД,

кандидат економічних наук, доцент Діброва Л.В.


Робочу програму навчальної дисципліни „Світове сільське господарство та продовольчі ресурси” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від 22. 06. 2010 р., протокол № 10


Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент Ковтун О.А..


Укладач: Костюк О.Д. к.е.н., доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


робочої програми з дисципліни СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ


Лекцій – 18 год.

Самостійна робота – 18 год.

Залік


Дисципліна вивчає: глобалізацію розвитку і світові проблеми забезпечення людства продовольством; продовольчі і кормові можливості материків; продовольчі ресурси рослинницької галузі; продовольчі ресурси тваринницької галузі; продовольчі ресурси світового океану; продовольча піраміда харчування людини; світовий ринок продукції тваринництва та тенденції його розвитку; світовий ринок продукції рослинництва та тенденції його розвитку; ліси, їх продовольчі і кормові ресурси; світовий ринок овочів, фруктів та субтропічних продовольчих культур; тенденції розвитку економіки світового господарства різних країн світу та регіонів; методи та шляхи використання зарубіжного досвіду в сільському господарстві України; потенціал світового сільського господарства та продовольчих ресурсів; екологія та якість продовольчої продукції в умовах глобалізації світової економіки.


^ МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ


Місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців


Основною метою опанування навчальної дисципліни “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси” є глибоке вивчення студентами закономірностей розвитку світового сільського господарства, озброїти майбутніх фахівців систематизованими та узагальненими знаннями про економіку сільського господарства окремих країн і регіонів у контексті загальносвітових тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва та міжнародних зв'язків.


^ Основні задачі курсу:


 • уяснити основні закономірності формування та світового сільського господарства та окремих регіонів,

 • визначення тенденцій розвитку сільського господарства зарубіжних країн та регіонів, визначення методів та шляхів використання зарубіжного досвіду в сільському господарстві України,

 • вивчення глобалізації розвитку і світових проблем забезпечення людства продовольством,

 • проаналізувати питання продовольчих ресурсів рослинницької та тваринницької галузі,

 • визначити продовольчі і кормові можливості світу,

 • встановлення світових цін на сільськогосподарську продукцію, проведення аналізу стану переробки сільськогосподарської продукції на біопаливо,

 • аналіз економічного середовища в аграрному секторі України та умови функціонування в ньому спільних підприємств з іноземними інвестиціями,

 • вміння використовувати отримані знання на практиці.

Студент повинен знати та вміти:


 • основні закономірності формування та розвитку світового сільського господарства та окремих регіонів,

 • рівень розвитку сільського господарства зарубіжних країн та регіонів,

 • тенденції розвитку сільського господарства зарубіжних країн та регіонів,

 • методи та шляхи використання зарубіжного досвіду в сільському господарстві України,

 • аналізувати глобалізацію світової економіки,

 • аналізувати сільське господарство в окремих країнах та регіонах,

 • визначати переваги та недоліки його розвитку,

 • аналізувати світове виробництво рослинницької та тваринницької галузей,

 • визначати найвигідніші умови поставки товарів на міжнародний ринок,

 • знати класифікацію фірм, які функціонують на світовому ринку, та вміти правильно вибрати партнера при здійсненні зовнішньоторговельної операції,

 • аналізувати динаміку світових цін на сільськогосподарську продукцію,

 • аналізувати ресурси світового океану,

 • орієнтуватися в документації щодо створення спільних підприємств з іноземними інвестиціями,

 • аналізувати та робити висновки по вивченню основних тенденцій розвитку світових ринків сільськогосподарської продукції.

^ СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ


^ Курс:

(підготовка магістрів)

Форма навчання:

(очна (денна), заочна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: ^ 1

кількість кредитів


Змістових модулів: 2

кількість модулів


Загальна кількість годин: 36

кількість годин


Тижневих годин: 2

кількість годин


„Специфічні категорії”


8.000007

„Адміністративний менеджмент”


магістр

Нормативна


Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:

18 годин

• семінарські заняття:

-

• практичні заняття:

-

• лабораторні заняття:

-


Самостійна робота студента

18 годин


Індивідуальна робота

(коротка характеристика)

-


Вид підсумкового контролю:

залік


^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ


^ Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва

1

Загальна ЕГХ світового сільського господарства

1.1.

Предмет та завдання курсу “світове сільське господарство та продовольчі ресурси

1.2.

Формування, розвиток і склад світового господарства

1.3.

Загальне світове сільське господарство

2

Міжнародна агро продовольча система

2.1.

Глобалізація розвитку і загальносвітові проблеми забезпечення людства продовольством

2.2.

Екологія та якість продовольчої продукції

2.3.

Соціально-економічні проблеми забезпечення людства продовольством^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Загальна ЕГХ світового сільського господарства


^ Тема 1 . Предмет, методи та завдання курсу “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси”

У процесі вивчення дисципліни “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси” є опанування студентами системи певних теоретичних знань і практичних навичок. Предмет дослідження – це основні об’єктивні закономірності розвитку світових аграрних відносин та організація раціонального виробництва на підприємствах різного типу.

Мета навчальної дисципліни “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси” – допомагати майбутнім фахівцям набути навиків системного пошуку шляхів взаємовигідного співробітництва партнерів на зовнішньому ринку.

Задача курсу підпорядкована реалізації поставленої мети шляхом поетапного і послідовного вирішення таких завдань: розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах реформування сільського господарства на основі ринкових відносин; можливості виходу сільськогосподарських підприємств на зовнішні ринки; набуття знань про соціально-економічні проблеми світового господарства; опанування методикою аналізу стану світової господарської системи та окремих її складових; вміння визначити місце в ній окремої країни, регіону та рівня їх зовнішньоекономічної діяльності.

Сучасне господарство являє собою складну економічну систему взаємодіючих національних господарств усіх країн світу, взаємозв’язаних між собою економічними відносинами. Ця сукупність економічних, фінансових і політичних зв’язків між країнами різних соціально-економічних типів, що склалися в результаті міжнародного поділу праці, проявляється у створенні світового ринку. Причому, взаємозв’язки між країнами посилюються з поглибленням міжнародного поділу праці, які виявляються у спеціалізації окремих країн при виробництві певних видів продукції та послуг і у подальшому обміні ними.

Світове господарство базується на світовому ринку. Воно не розділене непрохідною стіною. Через світовий ринок відбуваються загально-торговельні, науково-технічні та інші економічні зв’язки між країнами та регіонами світу, що здійснюється в рамках сучасного світового господарства, що є об’єктивною реальністю. Через ринок реалізується взаємодія між локальними та регіональними ринками на основі міжнародного розподілу праці.


^ Тема 2. Формування, розвиток і склад світового сільського господарства

Сільське господарство – одне із найважливіших секторів світової економіки. Рівень розвитку світового сільського господарства. Стабільність функціонування сільського господарства. Обсяг структура, динаміка виробництва сільськогосподарської продукції в світі, регіонах, великих державах. Частка аграрної сфери у валовому внутрішньому продукті (ВВП) і валовому національному доході (ВНД), внутрішній і зовнішній торгівлі.

Сільське господарство є основним місцем праці жителів планети. Шляхи формування агропромислового комплексу. Інтегральні (багато галузеві) АПК. Роль АПК у забезпеченні харчовими товарами населення Землі. Світові ресурси продовольства, їх глобальні, регіональні , національні аспекти. Продовольчі ресурси океанів і морів, масштаби їх виснаження. Продовольча проблема.

Сільське господарство – сировинна база легкої та харчової промисловості . Основні проблеми розвитку світового сільського господарства. Вплив науково-технічної революції на розвиток сільського господарства в країнах з різним рівнем розвитку економіки. Перспективи розвитку сучасного сільського господарства. Інвестиції та їх надходження в сільськогосподарське виробництво. Концентрація і спеціалізація сільськогосподарського виробництва; кооперація і агропромислова інтеграція. Соціальне - економічні наслідки науково-технічного прогресу в сільському господарстві розвинутих країн та країн, що розвиваються. Глобалізація світової економіки та її вплив на розвиток сільського господарства.

Сільський спосіб життя, його місце в структурі, економіці, матеріальній базі сучасної цивілізації.

Вплив сільськогосподарської діяльності людини на природу.

Значення сільського господарства в економіці України.


^ Тема 3. Загальне світове сільське господарство

Специфіка землі як фактора аграрного виробництва. Земля основний засіб виробництва в сільському господарстві, головне джерело надходження продуктів харчування.

Господарче опанування територій - національних регіонів, континентів. Площа сільськогосподарських угідь, лісів, невикористаних територій, їх агрокліматичний потенціал, якісна оцінка. Структура і динаміка сільськогосподарських угідь. Освоєння нових земель. Кількість сільськогосподарських угідь на душу населення в світі, відмінності за континентами, регіонами, країнами. Світова проблема зменшення земель, що обробляються. Забруднення , опустелювання і ерозія ґрунтів. Відтворення зруйнованих, освоєння нових земель.

Форми землеволодіння І землекористування. Регулювання питань власності, землекористування, купівлі-продажу землі, передачі її в спадщину. Права і обов'язки землекористувача. Земельна рента. Земельний податок,

^ Рослинництво. Зернові культури. Виробництво зерна – основа світового сільського господарства. Зернові культури займають майже половину оброблюваної площі, а загальний річний збір зерна в усьому світі перевищує 1,8 млрд. т. Рівень розвитку й спеціалізація зернового господарства в країнах світу дуже різні. Ці відмінності пояснюються неоднаковими природними й соціально-економічними умовами.

Тваринництво. Поголів’я ВРХ розміщене за частинами світу і значними регіонами майже рівномірно, але напрям його розвитку та рівень продуктивності далеко не однакові. У лісовій і лісостеповій зонах помірного поясу, в країнах Європи і Північної Америки розводять ВРХ молочно-м’ясного, а в приміських та інших густонаселених районах – молочного напрямку. Свинарство найбільше поширилося в Європі, Східній Азії та Америці, у районах з високою густотою населення і значним розвитком землеробства. Вівчарство концентрується в основному в напівпустинних і пустинних районах субтропічного й тропічного поясів. Останнім часом у зв’язку з інтенсифікацією сільського господарства значну роль відіграє птахівництво. Головні райони товарного тваринництва розміщені в Західній Європі, Північній Америці, Австралії та Новій Зеландії, а з країн, що розвиваються, - лише в Латинській Америці. Основні експортери вовни, шкіряної сировини – Австралія, Аргентина, масла та м’ясопродуктів – Данія, Нідерланди, Нова Зеландія.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Міжнародна агропродовольча система


Тема 4. Глобалізація розвитку і загальносвітові проблеми забезпечення людства продовольством

Визначення глобальних проблем. Класифікація глобальних проблем. Демографічна проблема. Глобальна продовольча проблема. Етапи отримання харчових продуктів. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Світове виробництво та розподіл продовольчих товарів. Агропродовольчий потенціал та його використання. «Зелена революція». Фактори посилення економічної взаємозалежності країн у забезпеченні продовольством. «Критичні землі».Шляхи вирішення продовольчої проблеми.

Міжнародні сільськогосподарські організації. Співпраця в галузі сільського господарства країн-членів ООН. Органи ООН з питань сільського господарювання, їх функції, результати роботи.

Підвищення рівня забезпечення продовольчими товарами населення України.


^ Тема 5. Екологія та якість продовольчої продукції

Поняття “екологічно чиста продукція” та “органічна продукція” в сільському господарстві. Альтернативне землеробство. Термінологічні відмінності і у визначенні поняття “екологічно чистої продукції”. Виробничі стандарти та вимоги до якості продукції. Стандартизація, сертифікація. HACCP. Втілення передового досвіду переробки сільськогосподарської сировини в Україні.


^ Тема 6. Соціально-економічні проблеми забезпечення людства продовольством

Суб’єкти ринку продовольства. Визначення всіх категорій сільськогосподарських підприємств і господарств, підприємств харчосмакової галузі, заготівельних організацій, комерційних структур, оптової і роздрібної торгівлі, аграрних бірж тощо. Визначення ефективності їх функціонування. Вивчення системи факторів, які впливають на результативність господарювання. В загальному плані вони являють собою комплекс природно-кліматичних, організаційно-економічних, науково-механічних, соціальних й політичних умов функціонування продуктивних сил і виробничих відносин.

^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
п/п

Назва теми

Лекційні

заняття

Практичні

(семінарські,

лабораторні)

заняття

Самост.

робота

студентів

Індивід.

робота

^ Змістовий модуль І. Загальна ЕГХ світового сільського господарства

1

Предмет, методи та завдання курсу “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси”

2 год.

-

2 год.
2

Формування, розвиток і склад світового сільського господарства

4 год.

-

4 год.

3

Загальне світове сільське господарство

4 год.

-

2 год.

^ Змістовий модуль 2. Міжнародна агропродовольча система

4

Глобалізація розвитку і загальносвітові проблеми забезпечення людства продовольством

4 год.

-

4 год.
5

Екологія та якість продовольчої продукції

2 год.

-

4 год.
6

Соціально-економічні проблеми забезпечення людства продовольством

2 год.

-

2 год.Всього:

18

-

18


^ ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої програми навчальної дисципліни

СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ

з дисциплінами спеціальності 8.000007 „Адміністративний менеджмент”Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Економічна теорія

Рудий М.М., к.е.н.,

доцент
Аграрний маркетинг

Голомша Н.Є., к.е.н., доцент
Економіка світового сільського господарства

Береговий В.К., к.е.н., доцент
Міжнародний агробізнес

Ібатуллін М.І. к.е.н., доцент
Міжнародні економічні відносини

Кузьменко С.В, к.е.н.,

ст. вик.
Організація і регулювання ЗЕД

Голомша Н.Є., к.е.н., доцент


Голова науково-методичної ради ФАМ Ковтун О.А.

^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

вивчення дисципліни

СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні


^ Економічна теорія
Економіка світового сільського господарства
Міжнародні економічні відносини


Дисципліна ^ СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ
Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліни


^ Аграрний маркетинг
Міжнародний агробізнес
Організація і регулювання ЗЕДНаціональний університет БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу
^

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕД


05.02.02

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ О.А.Ковтун

„____” ________________ 2010 р.


Курс ^ 1

Лекцій 18 год.

Практичних занять - год.

Лабораторних занять - год.

Самостійна робота студентів 18 год.

Всього 36 год.

Кредитів 1

КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни „^ СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ

для підготовки магістрів

8.000007 „Адміністративний менеджмент”

очна (денна)

на І семестр 2010-2011 навчального року


Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

год.

Лабораторні, практичні, семінарські заняття

год.

Самостійна робота

год.

Література

№ модуля

Бали1

Предмет, методи та завдання курсу “Світове сільське господарство та продовольчі ресурси”

2

-
Проблема інтеграції України у світове господарство

2

18, 3,101

102

Формування, розвиток і склад світового сільського господарства

4

-
Основні тенденції розвитку світового господарства

4

4, 12, 14


1

153

Загальне світове сільське господарство

4

-
Основні риси сільського господарства країн (по регіонах світу)

2

4, 5, 6

1

104

Глобалізація розвитку, проблеми забезпечення людства продовольством

4

-
Виробництво основних продуктів харчування .

4

5, 12,15


2

155

Екологія та якість продовольчої продукції

2

-
Світовий досвід управління якістю продукції.

4

1, 2, 8


2

106

Соціально-економічні проблеми забезпечення людства продовольством

2

-
Продовольчі ресурси у розвинутих країнах світу та особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію

2

1,5, 11,16


2

10


ННП, що викладає дисципліну В. о. завідувача кафедри світового сільського господарства та ЗЕД Діброва Л.В. _________

(підпис) (підпис)

Результати перевірки календарно-тематичного плану ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Назва дисципліни”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.


Рейтингові оцінки зі змістових модулів


Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля


Мінімальна

Розрахункова

1-8

1

31

1

60

100

9-16

2

32

1

60

100

Всього

2

63

2

60

100


Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1)) : 2 + Rдр - Rштр


^ Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4
Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків


66-74
E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59
F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39


^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Методичні рекомендації, поради із самостійного вивчення теми:

1.Ознайомитися зі змістом навчального матеріалу із рекомендованих літературних джерел.

2.Виписати формулювання відповідних темі понять та усвідомити їх зміст.

3.Зробити співставлення опрацьованого, узагальнити їх результати і сформулювати висновки.

4.Відшукати приклади практики застосування знань. Переконатись у їх практичній значущості

Тема 1. Формування, розвиток і склад світового сільського господарства

 1. Поняття світового сільського господарства. Виникнення та етапи розвитку світового господарства.

 2. Основні риси сучасного етапу розвитку світового господарства.

 3. Основні тенденції розвитку світового господарства.

 4. Україна у системі світового господарства.

 5. Проблема інтеграції України у світове господарство.

Список літератури:

 1. Гуревич М.М., Федченко П.Г. Международные экономические отношения, конспект лекций. – Харьков: ХПИ, 1993. – С.75-93.

 2. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч. – М.: Международные отношения, 1999. – С.25-68.

 3. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов – М.: Финансы, ЮНИТИ , 1999. - С.148-163.

 4. Спиридонов И.А. Мировая экономика. – М.: Инфра, 1998.-С.54-61.

 5. Мироненко Н.С. Проблема генезиса, эволюции и динамики мирового хозяйства // Вестник МГУ. Серия 5. География, 1995.- № 3.- С.21 – 31.

 6. Солоницкий А. Мировое хозяйство: характерные разнородности и задачи интеграции // МЭ и МО., 1991.- № 2.- С. 30 – 40.

 7. Фетисова С.М. Інтеграція України в економічний світовий простір // Вісник технологічного університету. Поділля. Сер. 2 Економічні науки., 1997.- № 1.- С.89-96.

 8. Чистілін Д.О. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України, 1999.- №1. С.80 – 88.

Тема 2. Кон’юнктура світового ринку

 1. Виникнення і еволюція світового ринку.

 2. Сучасний ринок: основні риси, структура, закони руху.

 3. Міжнародний рух товарів, рівновага на світовому ринку.

 4. Кон’юнктура світового ринку: поняття, кон’юнктуроутворюючі фактори, рівні.

 5. Україна як суб’єкт світового ринку.

Список літератури:

 1. Гуревич М.М., Федченко П.Г. Международные экономические отношения, конспект лекций. – Харьков: ХПИ, 1993. – С.75-93.

 2. Киреев А. Международная экономика: учебное пособие для вузов. В 2-х ч. – М.: Международные отношения, 1999.-С.25-68.

 3. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов – М.: Финансы, ЮНИТИ , 1999 - С.148-163.

 4. Бредова В. Экономика стран Восточной Европы в 1996 // МЭ и МО. 1997.- №11. С.118 – 127.

 5. Василенко Ю. Структурные изменения в экспортной деятельности Украины // Экономика Украины, 1998- №7. - С.70 –77.


Тема 3. Виробництво сільськогосподарської продукції в країнах Східної Азії

 1. Основні риси сільського господарства країн Східної Азії.

 2. Земельні ресурси та ефективність їх використання.

 3. Вирощування та забезпечення населення продовольчим зерном.

 4. Виробництво тваринницької продукції та забезпечення населення.

 5. Торгівля сільськогосподарською продукцією.

Список літератури:

 1. Галушко В.П. Економіка світового сільського господарства. – К.: НАУ, 1996. – 517 с.

 2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К.: Вид. Центр «Академія», 2003. – 688 с.

 3. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу./ За ред.. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2003. – 484 с.

 4. Шевчук Л.Т. Китай: Соціально-економіко-гнографічна характеристика. – Львів: Світ, 1999.

Тема 4. Економіка сільського господарства країн Південно-Східної Європи

 1. Основні направлення розвитку сільського господарства країн Південно-Східної Європи.

 2. Вирощування продукції рослинництва.

 3. Виробництво продукції тваринництва та забезпечення нею населення.

 4. Сільське господарство Болгарії і Румунії.

 5. Експорт і імпорт сільськогосподарської продукції.

Список літератури:

 1. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран./ Под ред. В.П. Колесова. – М.: Флинта, 2001. – 480 с.

 2. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.

 3. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу./ За ред.. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2003. – 484 с.


Тема 5. Економіка сільського господарства країн Північної Америки

 1. Особливості розвитку сільського господарства країн Північної Америки.

 2. Динаміка розвитку сільськогосподарського виробництва Канади

 3. Роль США у світовому виробництві сільськогосподарської продукції

 4. Торгівля продукцією сільського господарства.

Список літератури:

 1. Галушко В.П. Економіка світового сільського господарства. – К.: НАУ, 1996. – 517 с.

 2. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран. Введение в теорию, практику и политику/ Пер с англ. СПб.: Экономическая школа, 1995. – 431 с.

 3. Черняков Б.А. США: Сельское хозяйство, химизация, экология. – М.: Наука, 1991.

 4. Дахно І.І., Бовт рук Ю.А. Міжнародна економіка. Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.^
ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

 2. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, Т.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.; За ред.. П.І. Гайдуцького. – К.: НАУ ІАЕ, 2005. – 424 с.

 3. Білик Ю.Д. Державний захист вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника та протекціоністська політика в Україні – К.: „Урожай” – 2000. – 187 с.

 4. Береговий В.К., Могильник Л.П. Державний механізм регулювання розвитку сільського господарства в країнах світу. – К.: Вид. центр НАУ. – 2004. – 91 с.

 5. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. ІАЕ УААН. Монографія. К.: 2001. – 506 с.

 6. Галушко В.П. Економіка світового сільського господарства: Навч. посібник. К.: НАУ- 1996. – 517 с.

 7. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання – прес, 2002. – 214 с.

 8. Завадський І.С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК. К.: Вища школа, 1992. – 367 с.

 9. Кириленко І.Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи. – К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2005. – 452 с.

 10. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 682 с.

 11. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і проблеми України. – Тернопіль, 1995.

 12. Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

 13. Реферат – дайджест творів Дж. М. Кейнса „Трактат про грошову реформу”, „Загальна реформа зайнятості, процента та грошей”. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

 14. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1., М. – Л.: Гос.соц.екон. изд-во, 1935. – 612 с.

 15. Туган – Барановський М.И. Социальные основы кооперации. 3 – е изд. М.: Экономика, 1989. – 496 с.

 16. Управління підприємницькою діяльністю: оцінка, організація, прогнозування / За ред. док. екон. наук, професора А.В. Чупіса. – Суми: Університетська книга, 1999. – 333 с.

 17. Формування ринку землі в Україні / За ред. д-ра екон. наук А.С. Даниленко, Ю.Д. Білика. - К.: „Урожай”, 2002. – 278 с.

 18. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та в інших країнах світу / За ред. О.М. Шпичака. – ІАЕ, 2003. – 484 с.

Схожі:

Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Окр «Магістр» зі спеціальності 000007 «Адміністративний менеджмент» (специфічні категорії)
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Управління проектами складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри світового...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Типова програма "Управління персоналом" затверджена Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту
Робочу програму навчальної дисципліни „Введення в наукову роботу складено Костюк О. Д., обговорено та схвалено на засіданні кафедри...
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів та природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Національний університет біоресурсів та природокористування україни факультет аграрного менеджменту iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни економічний факультет
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи