Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк icon

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк
НазваФакультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк
Сторінка1/7
Дата30.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КЕРІВНИХ КАДРІВ АПК

Кафедра економічної теоріїЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів АПК_______________ Н.Г.Батечко


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛІНИ

^ “ЕКОНОМІКА -І”


для підготовки магістрів зі спеціальності 8.150101 - «Державна служба»
КИЇВ-2010


ЗМІСТ


1.

Робоча програма навчальної дисципліни


3

2.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності


15

3.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни


16

4.

Календарний тематичний план викладання дисципліни


17

5.

Критерії оцінки знань студентів


19

6.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


20

7.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів


21

8.

Конспекти лекцій


27

9.

Навчально-методична література з дисципліни


32^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КЕРІВНИХ КАДРІВ АПК

Кафедра економічної теоріїЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів АПК_______________ Н.І. Батечко


“____” ________________ 2010 р.^ РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальної ДИСЦИПЛІНИ

“ЕКОНОМІКА -І”


для підготовки магістрів зі спеціальності 8.150101 - «Державна служба»

КИЇВ-2010


^ Робочу програму навчальної дисципліни „Продовольча безпека” складено д.е.н., професором О.Гойчук обговорено та схвалено на засіданні кафедри економічної теорії від _______ 2010 р., протокол № ___.

Завідувач кафедри економічної теорії,

кандидат економічних наук, доцент М. М. Рудий


Робочу програму навчальної дисципліни „Продовольча безпека” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради економічного факультету від ________ 2010 р., протокол № __


Голова науково-методичної ради,

кандидат педагогічних наук Н.Г. Батечко


Укладач: _Гойчук О.І., доктор економічних наук, професор


Пояснювальна записка


“Продовольча безпека” як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки в системі національної економічної безпеки, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання системи продовольчої безпеки та реалізації агро продовольчої політики держави.

Вивчення навчальної дисципліни “Продовольча безпека” сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем агро продовольчої політики з позиції загальнодержавних інтересів, інтересів сільськогосподарських виробників та споживачів продовольства, дає можливість опанувати теоретичні підходи до розробки та реалізації комплексу заходів щодо формування та регулювання системи продовольчої безпеки, з іншого – дає підстави осмислити і оцінити практичні дії державних структур на конкретному історичному етапі життя країни щодо формування ефективної агро продовольчої політики.

Формування ринкового середовища в аграрному секторі вимагає підготовки фахівців з широким економічним світоглядом, які могли б оперативно вирішувати основні проблеми формування та регулювання продовольчого ринку та функціонування агропромислового виробництва в цілому. Разом з тим в умовах глобалізації економіки, світової продовольчої кризи, проблем розвитку вітчизняного агро продовольчого сектору зростає роль державного регулювання системою продовольчої безпеки, що проявляється в агропродовольчий політиці держави. Саме тому для підготовки висококваліфікованих фахівців з державного управління у галузі агропромислового комплексу необхідно надати їм повне розуміння агро продовольчої політики, сформувавши сучасні та глибокі знання щодо теоретичних підходів до її формування та практичних аспектів здійснення.

Мета дисципліни: – оволодіння теоретичними та методологічними основами формування та регулювання системою продовольчої безпеки, реалізації агропродовольчої політики держави, вміннями оцінювати її ефективність та обґрунтовувати вибір тих чи інших заходів державного регулювання.

Основні завдання дисципліни:

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • оволодіти базовими знаннями щодо економічної сутності, структури і головних компонентів системи продовольчої безпеки;

 • оцінювати зовнішні та внутрішні загрози продовольчій безпеці;

 • аналізувати критерії, індикатори та порогові значення продовольчої безпеки;

 • розуміти принципи та напрями формування державної політики забезпечення продовольчої безпеки, завдання та основні напрями забезпечення агро продовольчої політики;

 • оцінювати заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової політики щодо забезпечення продовольчої безпеки;

 • розуміти особливості формування продовольчої безпеки у країнах із різним рівнем соціально-економічного розвитку, характеризувати агро продовольчу політику окремих країн та блоків.


Розподіл годин:

  • Магістри із спеціальності „Державна служба” (спеціалізація „Державне регулювання АПК”) денної форми навчання – всього 54 год. / 1,5 кредити. Аудиторна робота – 14 год., самостійна робота – 40 год.

Вимоги до знань та вмінь, засвоєних слухачами

в результаті вивчення дисципліни^ Слухач повинен знати:

 • економічну сутність продовольчої безпеки та її рівні;

 • проблеми економічної та продовольчої безпеки в економічних вченнях та погляди сучасних вчених-економістів на продовольчу безпеку;

 • тенденції світового виробництва продовольства і народонаселення та фактори, які визначають динаміку світового виробництва продовольства;

 • місце продовольчої безпеки в системі національної економічної безпеки та взаємозв’язок з її складовими;

 • сутність системи продовольчої безпеки держави, її структура та принципи об’єднання елементів;

 • принципи, напрями та завдання формування державної політики забезпечення продовольчої безпеки;

 • заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової політики щодо забезпечення продовольчої безпеки;

 • особливості формування окремих агропродовольчих ринків в Україні з позиції попиту і пропозиції, інструменти державного регулювання внутрішнього ринку та зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією;

 • особливості забезпечення агро продовольчої політики у країнах з різним рівнем економічного розвитку, основні складові аграрної політики окремих зарубіжних країн.Студент повинен вміти:

 • формувати мету та систему цілей по забезпеченню продовольчої безпеки держави;

 • визначити загрози та фактори, що впливають на рівень забезпечення продовольчої безпеки;

 • проаналізувати фізичну та економічну доступність продовольства;

 • аналізувати наслідки використання окремих інструментів регулювання внут­рішнього агропродовольчого ринку з точки зору їх впливу на забезпечення продовольчої безпеки;

 • визначати критерії та індикатори продовольчої безпеки;

 • аналізувати ефективність окремих заходів бюджетної, податкової, фінансово-кредитної та ринкової політики держави щодо забезпечення продовольчої безпеки;

 • обґрунтовувати пріоритети державної структурної, соціальної та екологічної політики щодо забезпечення продовольчої безпеки.Підсумкова форма контролю з вивчення дисципліни: залік.


^ СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconНаказ №436 Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у 2013 році
«Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у ІІ семестрі (вересні-грудні)...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік: відомче вид. — К. Держ...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк icon«Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за дистанційною формою навчання: проблеми та перспективи»
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconVіі. План підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
move to 1812-2517
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи