Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк icon

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк
НазваФакультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк
Сторінка2/7
Дата30.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7
^

“ ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ”

Курс: І

(підготовка магістрів)

Форма навчання:

денна

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

кількість кредитів

1


Змістових модулів:

кількість модулів

2


Загальна кількість годин:

кількість годин

36


Тижневих годин:

Кількість годин

2


Державна служба


Магістр

Нормативна


Рік підготовки: 1.

Семестр: 3.


Аудиторна робота

• лекційні заняття:

кількість годин

8

• семінарські заняття:

кількість годин

6


Самостійна робота студента

кількість годин

22

Вид підсумкового контролю:

Залік
^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА


^ Змістовий модуль

Темаз/п

Назваз/п

Назва

1.

Загальні засади продовольчої безпеки та фактори, що впливають на її рівень.


1.1.

Сутність продовольчої безпеки та її рівні. Глобальна продовольча проблема та її регулювання на міжнародному рівні

1.2.

Національна безпека та агропродовольча політика держави. Система національної продовольчої безпеки та її стійкість.


1.3.

Фактори, що впливають на стан національної продовольчої безпеки. Доходи сімей та доступність продовольства.

2.

Проблеми забезпечення продовольчої безпеки та її регулювання.


2.1.

Функціонування та регулювання продовольчого ринку. Зовнішньоекономічна діяльність як чинник продовольчої безпеки.

2.2.

Агро продовольча політика в розвинутих країнах. Державне регулювання системи продовольчої безпеки.
^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ”


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Загальні засади продовольчої безпеки та фактори,

що впливають на її рівень


Тема 1. Сутність продовольчої безпеки та її рівні. Глобальна продовольча проблема та її регулювання на міжнародному рівні

Поняття продовольчої безпеки. Рівні продовольчої безпеки. Національна продовольча безпека.

Проблеми економічної та продовольчої безпеки в економічних вченнях. Закон Мальтуса про народонаселення. Погляди сучасних вчених-економістів на продовольчу безпеку.

Тенденції світового виробництва продовольства та народонаселення. Фактори, які визначають динаміку світового виробництва продовольства. Фізична доступність продовольства. Економічна доступність продовольства.

Етапи формування продовольчої безпеки.

Міжнародна продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) та інші міжнародні організації з проблем сільського господарства та продовольства. Міжнародні конференції і самміти з проблем продовольства.

. Тема 2. Національна безпека та агропродовольча політика держави. Система національної продовольчої безпеки та її стійкість

Національна безпека держави та її складові. Продовольча безпека в системі економічної безпеки. Взаємозалежність між продовольчою та соціальною безпекою. Взаємозв’язок продовольчої та екологічної безпеки. Вплив ресурсно-сировинної та енергетичної безпеки на продовольчу безпеку. Зовнішньоекономічна та продовольча безпека. Загрози продовольчій безпеці.

Сутність агропродовольчої політики. Продовольча безпека держави як пріоритет агропродовольчої політики держави. Принципи та напрями формування державної політики забезпечення продовольчої безпеки. Завдання та основні напрями забезпечення агро продовольчої політики.

Сутність системи продовольчої безпеки держави, її структура та принципи об’єднання елементів. Підсистема виробництва. Підсистема формування і розподілу продовольчих ресурсів. Підсистема споживання продовольства. Підсистема управління. Підсистема контролю.

Стійкість продовольчої системи держави як ознака продовольчої безпеки та її специфічні риси. Надзвичайна продовольча ситуація.

Критерії, індикатори та порогові значення продовольчої безпеки.

Тема 3. Фактори, що впливають на стан національної продовольчої безпеки

Агропродовольчий потенціал держави. Споживання продуктів харчування населенням України. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів.

Зовнішні загрози продовольчій безпеці. Внутрішні загрози продовольчій безпеці

Сучасний стан аграрного сектору України. Соціально-економічний розвиток сільських територій. Бідність населення. Індикатори продовольчої безпеки України.

Доходи населення, їх види та джерела формування. Зарплата – основна форма доходів населення. Номінальна та реальна заробітна плата. Індексація доходів.

Сукупний сімейний доход. Сімейний бюджет. Структура використання сімейних доходів. Компенсаційна політика держави.

Економічна доступність та рівень споживання продуктів харчування в соціально-сімейних групах населення.

Формування раціону споживання відповідно до вимог повноцінного харчування та доходів населення. Мінімальні та раціональні норми харчування. Модель харчування ВООЗ


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Проблеми забезпечення продовольчої безпеки та її регулювання


Тема 4. Функціонування та регулювання продовольчого ринку

Поняття ринку. Функції ринку. Механізм функціонування ринку: попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція та її види. Взаємозв’язок попиту, пропозиції та ціни.

Сутність продовольчого ринку. Основні принципи функціонування продовольчого ринку. Структура продовольчого ринку та його особливості. Поняття потенціалу продовольчого ринку. Оцінка продовольчого ринку. Основні заходи регулювання продовольчого ринку. Цінова політика на агропродовольчому ринку: завдання та основні інструменти. Державний адміністративний контроль за цінами: мінімальна ціна, максимально допустима ціна.

Інфраструктура продовольчого ринку. Оптові ринки та їх значення в розподілі продовольства. Регулювання діяльності оптових ринків. Світова практика організації оптових ринків.

Особливості формування і функціонування продовольчого ринку України, співвідношення попиту та пропозиції основних видів продукції. Основні інструменти державного регулювання ринку зерна: інтервенційні закупівлі зерна, заставні закупівлі зерна. Державне регулювання інших ринків продукції рослинництва.

Сутність зовнішньоекономічної діяльності держави. Відкритість економіки та агро продовольчого ринку. Продукція АПК у формуванні зовнішньоекономічного обороту України.

Членство України в СОТ. Угода про сільське господарство. Позитивні та негативні наслідки вступу України в СОТ. Напрями державно регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері продовольчої безпеки.


Тема 5. Державне регулювання системи продовольчої безпеки. Агро продовольча політика в розвинутих країнах

Заходи регулювання системи продовольчої безпеки. Заходи фінансово-кредитної, податкової, цінової політики щодо забезпечення продовольчої безпеки

Інструменти щодо підвищення попиту на сільськогосподарську продукцію на внутрішньому ринку: державні закупівлі сільськогосподарської продукції, прямі цінові субсидії виробникам. Інструменти обмеження пропозиції сільськогосподарської продукції: виробнича квота, обмеження на використання сільськогосподарської землі. Регулювання ринків виробничих ресурсів, що використовуються у сільськогосподарському виробництві.

Особливості державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Розвиток державної політики щодо матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва в Україні. Формування інфраструктури аграрного ринку в Україні.

Пріоритети агропродовольчої політики США та закони, що регулюють їх продовольчу безпеку. Формування політики раціонального харчування.

Агро продовольча політика Канади. Її система національного регулювання виробництва продукції та програми по стабілізації доходів фермерів.

Формування продовольчої безпеки країн – членів ЄС. Особливості державної підтримки сільського господарства країн ЄС. Реформи аграрної політики ЄС згідно з принципами СОТ.

^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ”


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Загальні засади продовольчої безпеки та фактори,

що впливають на її рівень


Семінарське заняття № 1. Сутність продовольчої безпеки та її рівні.

План

  1. Продовольча безпека та її рівні:

а) проблеми економічної та продовольчої безпеки в економічних вченнях;

б) етапи формування продовольчої безпеки;

в) міжнародні організації з проблем сільського господарства та продовольства

2. Фактори, які визначають динаміку світового виробництва продовольства:

а) тенденції світового виробництва продовольства та народонаселення.;

б) фізична та економічна доступність продовольства.

3. Національна безпека держави та її складові:

а) продовольча безпека в системі економічної безпеки.;

б) продовольча безпека держави як пріоритет агропродовольчої політики держави


Список рекомендованої літератури

Бабич А.О., Побережна А.А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого й третього тисячоліть = Population and Food Resources at the Turn of Millenium/Babych — К.: Аграр. наука, 2000. — 157 с.

Білик Ю.Л. Продовольча безпека України: стан, проблеми та використання потенційних резервів продовольчого забезпечення населення. – К.: Фенікс, 2000. – 56 с.

Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. – К.,2001. – 506 с.

Гойчук О.І. Продовольча безпека. – Житомир: Полісся. –2004. -348 с.

Гойчук О.І. Продовольча безпека в Україні і світі. – К.: Наукметодцентр аграрної освіти, 2003. – 114 с.

Ильина З.И. Научные основы продовольственной безопасности. – Мн.: ООО”Мисанта” – 2001. – 227 с.

Концепція економічної безпеки України /Ін-т екон. прогнозування; кер. проекту В.М.Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

Миценко І.М. Продовольча безпека України: оцінка стану та світовий досвід вирішення проблеми. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001.- 204 с.

Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К., 1999. – 462 с.

Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с.

Трегобчук В.М. Продовольча безпека в контексті національної безпеки держави – К.: Інститут економіки НАН України, 1999. – 56 с.

Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: введение в теорию, практику и политику /Пер. с англ. – С-Пб.: Экон. школа, 1995. – 431 с.

Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 339 с.

Янків М.Д. Організаційно-економічні механізми розвитку і функ­ціонування АПК України. Монографія. – Л.: Коопосвіта, 2000. – 448 с.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.


Проблеми забезпечення продовольчої безпеки та її регулювання


Семінарське заняття № 2. Національна безпека та агропродовольча політика держави

План

  1. Система національної продовольчої безпеки та її стійкість:

а) сутність системи продовольчої безпеки держави, її структура та принципи об’єднання елементів

б) надзвичайна продовольча ситуація;

в) критерії, індикатори та порогові значення продовольчої безпеки

  1. Фактори, що впливають на стан національної продовольчої безпеки:

  2. Функціонування та регулювання продовольчого ринку:

а) сутність продовольчого ринку та його структура;

б) інфраструктура продовольчого ринку;

в) особливості формування і функціонування продовольчого ринку України.

  1. Державне регулювання системи продовольчої безпеки.

а) заходи державного регулювання системи продовольчої безпеки. ;

б) напрями державно регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері продовольчої безпеки;

в) агро продовольча політика в розвинутих країнах


Список рекомендованої літератури

Бабич А.О., Побережна А.А. Народонаселення і продовольство на рубежі другого й третього тисячоліть = Population and Food Resources at the Turn of Millenium/Babych — К.: Аграр. наука, 2000. — 157 с.

Білик Ю.Л. Продовольча безпека України: стан, проблеми та використання потенційних резервів продовольчого забезпечення населення. – К.: Фенікс, 2000. – 56 с.

Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. – К.,2001. – 506 с.

Гойчук О.І. Продовольча безпека. – Житомир: Полісся. –2004. -348 с.

Гойчук О.І. Продовольча безпека в Україні і світі. – К.: Наукметодцентр аграрної освіти, 2003. – 114 с.

Ильина З.И. Научные основы продовольственной безопасности. – Мн.: ООО”Мисанта” – 2001. – 227 с.

Миценко І.М. Продовольча безпека України: оцінка стану та світовий досвід вирішення проблеми. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001.- 204 с.

Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К., 1999. – 462 с.

Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с.

Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: введение в теорию, практику и политику /Пер. с англ. – С-Пб.: Экон. школа, 1995. – 431 с.

Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 339 с.


Семінарське заняття № 3. Доходи сімей та доступність продовольства


  1. Доходи населення, їх види та джерела формування.

  2. Сімейний бюджет та структура використання сімейних доходів.

  3. Економічна доступність та рівень споживання продуктів харчування в соціально-сімейних групах населення.

  4. Формування раціону споживання відповідно до вимог повноцінного харчування та доходів населення. Модель харчування ВООЗ.


Список рекомендованої літератури

Білик Ю.Л. Продовольча безпека України: стан, проблеми та використання потенційних резервів продовольчого забезпечення населення. – К.: Фенікс, 2000. – 56 с.

Власов В.І. Глобальна продовольча проблема. – К.,2001. – 506 с.

Волошин О.І .Основи здорового харчування. – Чернівці. – 2002. – 303 с

Гойчук О.І. Продовольча безпека. – Житомир: Полісся. –2004. -348 с.

Гойчук О.І. Продовольча безпека в Україні і світі. – К.: Наукметодцентр аграрної освіти, 2003. – 114 с.

Ільчук М.М. Оптимізація раціонів харчування жителів України залежно від рівня їх доходів // Науковий вісник Національного аграрного університету. - № 66. – 2003. – С. 256-264.

Миценко І.М. Продовольча безпека України: оцінка стану та світовий досвід вирішення проблеми. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2001.- 204 с.

Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К., 1999. – 462 с.

Пасхавер Б. Продовольча доступність //Економіка України. – 2001. - №7. – С. 69-77.


^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
п/п

Назва теми

Лекційні

заняття

Практичні

(семінарські,

лабораторні)

заняття

Самост.

робота

студентів

Індивід.

робота

Змістовий модуль І. Загальні засади продовольчої безпеки та фактори, що впливають на її рівень


1

Сутність продовольчої безпеки та її рівні. Глобальна продовольча проблема та її регулювання на міжнародному рівні

2

2.

8
2

Національна безпека та агропродовольча політика держави. Система національної продовольчої безпеки та її стійкість

2
8

3

Фактори, що впливають на стан національної продовольчої безпеки. Доходи сімей та доступність продовольства

2

2

8

^ Змістовий модуль ІІ. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки та її регулювання

5

Функціонування та регулювання продовольчого ринку. Зовнішньоекономічна діяльність як чинник продовольчої безпеки

2
8
6

Агро продовольча політика в розвинутих країнах. Державне регулювання системи продовольчої безпеки

2

8^ ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої програми навчальної дисципліни
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconНаказ №436 Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у 2013 році
«Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у ІІ семестрі (вересні-грудні)...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік: відомче вид. — К. Держ...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк icon«Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за дистанційною формою навчання: проблеми та перспективи»
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconVіі. План підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
move to 1812-2517
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи