Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк icon

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк
НазваФакультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк
Сторінка3/7
Дата30.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7
^

Продовольча безпека


для підготовки магістрів зі спеціальності 8.150101 - «Державна служба»Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання НПП, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис
^

Державне регулювання економіки

Економіка
Аграрна політика

Голова науково-методичної ради

факультету підготовки і підвищення кваліфікації

керівних кадрів АПК Н.Г. Батечко


СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

вивчення дисципліни
^

“ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА”

Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні
Економіка
Аграрна політика
Державне регулювання економіки^

Дисципліна “ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА”
Наступні дисципліни та їх розділи, що використовують матеріали даної дисципліни
Написання магістерської кваліфікаційної роботи

^ Національний університет БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ підвищення кваліфікації

Кафедра економічної теорії

01.04.02

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету підготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів

____________ Н.Г. Батечко

„____” ________________ 2010 р.


Курс _1__

Лекцій _8__ год.

Практичних занять __6_ год.

Самостійна робота студентів __22_ год.

Всього _36__ год.

Кредитів __1_

КалендаРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ план

дисципліни продовольча безпека

для підготовки магістрів зі спеціальності

^ 8.150101 - «Державна служба»

на 2010-2011 навчальний рік


Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знаньЛекції

год.

Семінарські заняття

Год.

Самостійна робота

год.

Література

модуля

Бали


1

Сутність продовольчої безпеки та її рівні. Глобальна продовольча проблема та її регулювання на міжнародному рівні

2

-
Робота з конспектом та літературою

6

Відповідно планів семінарів

2

Національна безпека та агропродовольча політика держави. Система національної продовольчої безпеки та її стійкість

2

Сутність продовольчої безпеки та її рівні.

2

Робота з конспектом та літературою

4

Відповідно планів семінарів

1

1003

Фактори, що впливають на стан національної продовольчої безпеки. Доходи сімей та доступність продовольства

2


Робота з конспектом та літературою

4

Відповідно планів семінарів

4

Функціонування та регулювання продовольчого ринку. Зовнішньоекономічна діяльність як чинник продовольчої безпеки

2

. Доходи сімей та доступність продовольства

2

Робота з конспектом та літературою

4

Відповідно планів семінарів

5

Агро продовольча політика в розвинутих країнах. Державне регулювання системи продовольчої безпеки

Національна безпека та агропродовольча політика держави

2

Робота з конспектом та літературою

4

Відповідно планів семінарів

ННП, що викладає дисципліну ___________ Гойчук О.І. Завідувач кафедри економічної теорії _________ Рудий М.М.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни “Назва дисципліни”. При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.


Рейтингові оцінки зі змістових модулів

Термін навчання (тижні)

Номер змістового модуля

Навчальне навантаження,

год.

Кредити ECTS

Рейтингова оцінка змістового модуля


Мінімальна

Розрахункова

1-3

1
1

60

100

4-5

2
1

60

100

Всього

2
2

60

100


Rдис = Rнр = 0,3Rат

Rнр = (0,7 (R1зм×1 + R2зм×1)) : 2 + Rдр - Rштр


^ Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

1

2

3

4
Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89
С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків


66-74
E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59
F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01-39

^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 1. Поняття продовольчої безпеки та її рівні.

 2. Проблеми економічної та продовольчої безпеки в економічних вченнях.

 3. Погляди сучасних вчених-економістів на продовольчу безпеку.

 4. Тенденції світового виробництва продовольства та народонаселення. Фактори, які визначають динаміку світового виробництва продовольства.

 5. Етапи формування продовольчої безпеки.

 6. Діяльність міжнародних організацій з проблем сільського господарства та продовольства.

 7. Національна безпека держави та її складові.

 8. Продовольча безпека держави як пріоритет агропродовольчої політики держави.

 9. Сутність системи продовольчої безпеки держави та її структура та принципи об’єднання елементів.

 10. Стійкість продовольчої системи держави як ознака продовольчої безпеки та її специфічні риси. Надзвичайна продовольча ситуація.

 11. Критерії, індикатори та порогові значення продовольчої безпеки.

 12. Агропродовольчий потенціал держави та споживання продуктів харчування населенням України.

 13. Зовнішні та внутрішні загрози продовольчій безпеці.

 14. Сучасний стан аграрного сектору України.

 15. Індикатори продовольчої безпеки України.

 16. Доходи населення, їх види та джерела формування.

 17. Сімейний бюджет та структура використання сімейних доходів.

 18. Економічна доступність та рівень споживання продуктів харчування в соціально-сімейних групах населення.

 19. Формування раціону споживання відповідно до вимог повноцінного харчування та доходів населення. Модель харчування ВООЗ.

 20. Основні принципи функціонування продовольчого ринку, структура та його особливості.

 21. Поняття потенціалу продовольчого ринку. Оцінка продовольчого ринку.

 22. Основні заходи регулювання продовольчого ринку.

 23. Інфраструктура продовольчого ринку.

 24. Оптові ринки та їх значення в розподілі продовольства.

 25. Світова практика організації оптових ринків.

 26. Особливості формування і функціонування продовольчого ринку України, співвідношення попиту та пропозиції основних видів продукції.

 27. Сутність зовнішньоекономічної діяльності держави та її значення для продовольчої безпеки. Відкритість економіки та агро продовольчого ринку.

 28. Членство України в СОТ: позитивні та негативні наслідки.

 29. Напрями державно регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері продовольчої безпеки.

 30. Заходи регулювання системи продовольчої безпеки.

 31. Пріоритети агропродовольчої політики США та закони, що регулюють їх продовольчу безпеку.

 32. Агро продовольча політика Канади.

 33. Формування продовольчої безпеки країн – членів ЄС.

 34. Формування агропродовольчих ринків в Україні, співвідношення попиту та пропозиції основних видів продукції.

 35. Основні інструменти державного регулювання ринку зерна.

 36. Державне регулювання інших ринків продукції рослинництва.

 37. Особливості державної підтримки виробників продукції тваринництва в Україні.Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів


Питання 1

100

Який з етапів формування продовольчої безпеки відповідає сучасним вимогам:

1

етап організаційного формування світової системи продовольчого забезпечення

2

етап локального вирішення продовольчої проблеми на рівні людини

3

етап посилення ролі національної продовольчої безпеки в системі світової продовольчої безпеки земля, капітал

4

етап зародження світової системи продовольчого забезпечення

5

етап вирішення проблеми світової продовольчої безпеки на глобальному рівні рідкісні або обмежені ресурси1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconНаказ №436 Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у 2013 році
«Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів Чернівецької області при іппочо у ІІ семестрі (вересні-грудні)...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПерелік спеціальностей керівних та педагогічних кадрів, за якими передбачено підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Сумського оіппо

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік: відомче вид. — К. Держ...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк icon«Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти за дистанційною формою навчання: проблеми та перспективи»
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconVіі. План підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconНаказ №484 Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області в 2009-2010 навчальному році з метою підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів навчальних закладів області наказую
Навчальному році (додаток 2), план підвищення кваліфікації педагогічних працівників області (додаток 3), перелік базових закладів...
Факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів апк iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
move to 1812-2517
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи