Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет icon

Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет
Скачати 300.03 Kb.
НазваКабінет Міністрів України Національний аграрний університет
Дата30.09.2012
Розмір300.03 Kb.
ТипДокументи


Кабінет Міністрів України

Національний аграрний університет

Затверджую


Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі


_________________С.І. Чеботар

_________________2010 р.

Затверджую


В.о. декана факультету аграрного менеджменту

___________________О.С. Степасюк

___________________2010 р.
Методика і організація наукових досліджень

Навчально-методичний комплекс

для студентів ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

заочної форми навчання


Київ - 2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


^

Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі


ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри В.о. декана факультету аграрного

________________ С.І.Чеботар менеджменту

“____”_______________ 2010 р. ______________ О.С. Степасюк

“____”______________ 2010 р.


^

Р о б о ч а п р о г р а м а


з дисципліни

Методика і організація наукових досліджень”


для студентів денної форми навчання

ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 “Маркетинг”


^

Київ-2010
Укладач: Ларіна Я.С., к.е.н., доцент

Рецензент: Луцій О.П..

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі “____”___________ 2010 р., протокол № ____.


Затверджено науково-методичною радою факультету аграрного менеджменту “____”____________2010 р., протокол № ____.


Зміст

 1. Анотація

 2. Навчально-тематичний план для студентів денної форми навчання

 3. Зміст тематичного плану

 4. План лекцій для студентів денної форми навчання

 5. Перелік питань для самостійного вивчення

 6. Тести модульного контролю для перевірки знань студентів

 7. Питання до заліку

 8. Література до курсу “Методика і організація наукових досліджень”

 9. Протокол погодження

 10. Структурно-логічна схема вивчення дисципліниАнотаціяНавчальний курс "Методика і організація наукових досліджень" орієнтований на магістрів економічних спеціальностей.

Метою курсу є: формування у студентів об'єктивного підходу до розуміння ролі, місця та значимості методів наукових досліджень, формуванні студентами вміння організовувати наукове дослідження певної проблеми з використанням усього комплексу традиційних методів наукових досілджень, таких як загальнофілософські підходи, закони і категорії діалетики тощо.

Основною задачею теоретичної частини курсу є ознайомлення студентів з сучасними концепціями наукової творчості, з основами методології наукового пізнання та методики наукових досліджень.

Практична частина курсу (завдання для самостійної роботи) являє собою методологічну рефлексію над процесом і результатом наукової діяльності студентів (аналіз раніше виконаної кваліфікаційної роботи). Основні задачі практичної частини - розвиток здібностей до самоосвіти, освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження.

В результаті освоєння курсу студенти повинні вдосконалити свої вміння у пошуці, доборові й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження, у підготуванні та написанні наукових праць.

Зміст курсу базується на загальновизнаних методологічних теоріях, концепціях, які висвітлені у світовій та вітчизняній науці та апробовані практикою викладання у ВНЗ.

Предметом курсу є визначені методи наукових досліджень, що застосовуються в процесі навчання економічним дисциплінам.

Навчально-методичний комплекс укладено кандидатом економічних наук, доцентом Ларіною Я.С.


2. СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Курс:

підготовка магістрів

Форма навчання:

денна, заочна

Напрям «Економіка і підприємництво»

Спеціальність «Маркетинг»

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Характеристика


навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 1

кількість кредитів

(1 кредит = 30 год.)


Модулів: кількість модулів + (навчальний проект )1


Змістових модулів:

кількість модулів


Загальна кількість годин:

71


Тижневих годин:

2

Шифр та

назва напряму

Економіка і підприємництво

Шифр та назва спеціальності


8.050.108 Маркетинг


Освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр: 2.

Лекційні заняття (теоретична підготовка):

15

Практичні:

• семінарські заняття:

-

• лабораторні заняття:

-

Самостійна робота:

56

Індивідуальна робота:

навчальний проект (ІНДЗ) (коротка характеристика)

-

Вид контролю:

залік


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 50% до 50%, 60% до 40% або 40% до 60% залежно від змісту навчальної дисципліни (курсу). Час, відведений для самостійної роботи студента, повинен становити близько ¼ частини академічного кредиту і в навчальній та індивідуальній роботі викладача не обліковується.


^ 3. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КУРСУ

"Методика і організація наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.050108 “Маркетинг” ОКР “Магістр” денної форми навчання

пп.

Назва теми

Всього годинЛекції

Практ.

заняття

самостійна робота

1.

Наука – сучасна продуктивна сила розвитку суспільства

7

1

-

6

2.

Поняття „методологія” та “методика” Класифікація методів наукових досліджень. Закони і категорії діалектики

10

2


-


8

3.

Основні економічні закони і категорії

8

2

-

6


4.

Математичні методи і моделі в економічному дослідженні.

10

2

-

8

5.

Сучасні підходи до організації наукових досліджень

8

2

-

6

6.

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

10

2

-

8

7.

Організація наукового дослідження з маркетингу

8

2

-

6

8.

Обробка та оформлення результатів дослідження

10

2

-

8
Всього

71

(2 кред)

15

0

56Зміст тематичного плану

^ ТЕМА 1 НАУКА – СУЧАСНА ПРОДУКТИВНА СИЛА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Загальні відомості про науку. Наука - соціально значуща сфера людсь­кої діяльності. Пізнання об'єктивного світу - головна функція науки. Характеристика процесу наукового пізнання. Наукове дослідження як форма здійснення і розвитку науки. Класифікація наук на основі відмінностей у предметах дослідження. Категорії наукових досліджень: фундаментальні і прикладні. Наукові школи в економічній науці.

Науково-технічна революція (НТР) як передумова перетворення науки в продуктивну силу виробництва. Головні ознаки та характерні риси су­часної НТР. Масштаби наукових досліджень в умовах НТР. Вплив науко­вих знань на рівень розвитку техніки і технології в умовах НТР

Диференціація та інтеграція як закономірні тенденції розвитку науки. Диференціація, її характерні ознаки та форми прояву в науці. Історичні передумови виникнення диференціації наук. Інтеграція, її характерні озна­ки та форми прояву в науці. Механізми та умови, види і рівні інтеграції наукових знань. Інтеграційні процеси у педагогіці та в освіті.


ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ „МЕТОДОЛОГІЯ” ТА „МЕТОДИКА”. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Закони і категорії діалектики

2.1. Загальна характеристика методології.

Основні поняття - метод, методика, засіб, алгоритм дій. Об'єктивна основа застосовності методів. Типологія методів. Методологія як філософська дисципліна - історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

^ 2.2. Методологія на рівні мислення.

Методологічна складова найпростіших розумових операцій. Аналіз і синтез. Абстракція і конкретизація. Зіставлення і порівняння. Основні форми висновків: індукція, дедукція, аналогія. Продуктивна уява і фантазія. Проблема інтуїції.

^ 2.3. Методологія науки.

Класифікація методів. Філософські та загальнонаукові методи. Методи емпіричного пізнання: спостереження просте й інструментальне, вимоги до наукового спостереження, дані спостереження, процедура виміру, методи виміру, проблема наукового факту, експеримент, види експериментів, вимоги до експерименту.

Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія. Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання. Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості. Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм.


ТЕМА 3. ^ ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ

Поняття „економічний закон”. Класифікація економічних законів. Пізнання і використання економічних законів у наукових дослідженнях. Суперечності економічного закону та їх вирішення.

Форми вияву економічного закону та їх вплив на економічні процеси, на розвиток економіки. Математична модель закону (кількісне вираження)

Три рівні використання економічних законів: економіко-теоретичний, безпосередньо управлінський і практичний. Усі вони у широкому розумінні належать до системи управління господарством.

Економічні категорії. Структуру наукового опису категорії: головна функція виробничих (економічних) відносин, що відокремлюються в певну якісно визначену категорію; основні специфічні ознаки категорії; форми і зміст категорії, місце категорії в системі суспільного відтворення. Категорії сутність і явище, кількість і якість.


ТЕМА: 4. Математичні методи і моделі в економічному дослідженні.

Моделі у науковому дослідженні. Поняття про модель та моделювання. Призначення та класифікація моделей у науковому дослідженні. Моделі аналоги. Моделювання на основі комп'ютерної техніки.

Математичні методи опрацювання результатів дослідження. Матема­тична інтерпретація експериментальних матеріалів. Середні показники результатів дослідження. Варіювання результатів дослідження. Визна­чення достовірності результатів дослідження. Параметричні методи порі­вняння результатів досліджень. Методи визначення зв'язків між факто­рами і явищами.


^ ТЕМА 5 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Організаційна структура наукових досліджень в Україні. Державна система організації і управління науковими дослідженнями в Україні: керівні органи та наукові установи. Організаційні сектори науки в Україні: академічний, вузівський, галузевий, виробничий. Наукові товариства та їх роль в розвитку науки і популяризації наукових знань. Студентські наукові товариства, їх організація і діяльність. Національна Академія наук - головний науковий центр України. Академія педагогічних наук як вища пе­дагогічна наукова установа України. Передумови її створення, структура та діяльність. Кадрове забезпечення наукових досліджень. Вимоги до наукового пра­цівника. Авторитет та рівень кваліфікації наукового працівника. Наукові ступені і вчені звання в Україні. Порядок присудження наукових ступенів і вчених звань. Форми підготовки наукових працівників. Особливості та підходи до атестації наукових працівників в зарубіжних країнах. Система вищої освіти. Аспірантура. Докторантура. Ієрархія наукових посад. Науковий ступінь і нормативні вимоги до вченого. Система вчених рад. Вища атестаційна комісія: основні функції.

Спілкування як "творче середовище". Наукові дискусії як "двигун" науки. Система наукової комунікації. Конференція як основна форма наукової комунікації. Інформатизація і проблема створення єдиного комунікативного простору. Норми спілкування і форми обмеження можливості інформаційного обміну.


^ ТЕМА 6 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Загальні відомості про інформацію. Поняття про інформацію. Роль інформації у науковій діяльності. Друковані носії інформації. Носії і засоби по­ширення інформації на основі комп'ютерної техніки. Типологія наукової інформації та основні види видань. Поняття про документи як засоби фіксації наукової інформації. Нормативно-технічні документи. Патент­на інформація. Депоновані рукописи. Неопубліковані документи.

Особливості вторинної інформації та її пошук. Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди: основний і довідковий. Бібліотечні каталоги та картотеки. Види каталогів; алфавітний, систематичний і предметний, їх особливості та призначення.

Методика пошуку першоджерел. Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Оформлення результатів інформа­ційного пошуку.

Систематизація і письмовий виклад опрацьованих матеріалів. Оформлення результатів опрацювання першоджерел: складання виписок, анотацій, конспектів.


^ ТЕМА 7 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З МАРКЕТИНГУ

Бакалаврські, дипломні, магістерська роботи, кандидатська дисертація, докторська дисертація. Загальна схема підготовки магістерського дослідження. Вибір і затвердження теми. План роботи. Вимоги до змісту й оформлення. Порядок захисту.

Вимоги до проведення наукового дослідження з маркетингу. Вплив особистісних якостей дослідника на результатив­ність наукового дослідження. Послідовність проведення наукового дослідження. Науковий напря­мок, проблема і тема наукового дослідження. Вибір теми дослідження. Ознайомлення із станом обраної теми дослідження. Уточнення теми і складання програми дослідження. Обґрунтування теми, дослідження, йо­го актуальності та новизни. Методологічний апарат наукового дослі­дження. Мета та завдання дослідження. Вибір методів дослідження. Умо­ви забезпечення адекватності обраних методів дослідження його меті та завданням. Логіка наукового дослідження. Складання календарного пла­ну робіт. Гіпотеза дослідження. Систематичне накопичення дослідних матеріалів. Зведення і опрацювання результатів дослідження. Теоретич­ний аналіз та літературне оформлення результатів дослідження. Упрова­дження у практику та оцінювання теоретичної й практичної значущості результатів дослідження.

Експеримент як складова частина наукового дослідження. План і методика експерименту. Вибір способів та засобів фіксації ре­зультатів експерименту. Комп'ютеризація експериментальних робіт. Роль особистості науковця у проведенні дослідження.


^ ТЕМА 8 ОБРОБКА ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Форми узагальнення результатів наукових досліджень: усний виклад, тези доповіді, реферат, наукова стаття, науковий звіт, дисертація, монографія. Вимоги до їх змісту та оформлення.

Методи зведення й обробки результатів експериментальних дослі­джень: статистичні, графічні й табличні.

Складання списку літературних джерел. Вимоги до оформлення наукових праць. Письмове оформлення наукової праці. Виразність і мова тексту наукової праці. Правильність застосу­вання наукової термінології. Цитування у тексті наукової праці. Види посилань на використані літе­ратурні джерела. Пояснення зв'язку тексту з посиланнями. Спрощення бібліографічних описів у посиланнях.

Завершення і представлення результатів наукового дослідження. Вибір форми представлення результатів наукового дослідження. Показники оці­нювання результативності проведеного дослідження. Рецензування завер­шеної наукової роботи.

Підготовка до захисту та захист наукової роботи. Підготовка результатів дослідження до упровадження у практику.


Перелік питань для самостійного вивчення

Завдання для самостійної роботи до тем 1,3,5

Написання рефератів за наступними темами:

 1. Роль науки в розвитку АПК України. Проблема підвищення ефективності наукової діяльності в АПК

 2. Наукові економічні школи на Україні (минуле і сьогодення)

 3. Наукові товариства та їх роль у розвитку науки.

 4. Особливості науково-технічної революції на сучасному етапі.

 5. Внесок наукової діяльності Національної Академії наук України у розвитку світової культури.

 6. Сучасні пріоритети розвитку економічної науки в Україні.

 7. Методи емпіричного та теоретичного дослідження у науковому пізнанні.

 8. Системний підхід та системний аналіз у наукових дослідженнях.

 9. Моделювання у наукових дослідженнях.

 10. Інформація та її роль у науковій діяльності.

 11. Роль особистості науковця у проведенні досліджень.

 12. Значення експериментальних досліджень у науковому пізнанні.

 13. Система науково-дослідної роботи студентів у Національному університеті біоресурсів та природокористування.

 14. Методика відбору літературних джерел у наукових дослідженнях.

 15. Методика накопичення фактів з економічної практики.

 16. Способи збору інформації та методика її зберігання.

 17. Спостереження у вирішенні дослідницьких завдань.

 18. Досвід та його роль у науковому пізнанні.

 19. Методика проведення економічного експерименту.

 20. Опитувальні методи у маркетинговому дослідженні.

 21. Методи пошуку інформації у наукових дослідженнях.

 22. Методи опрацювання літературних джерел у наукових дослідженнях.

 23. Способи обробки результатів експериментальних досліджень.

 24. Оформлення результатів наукових досліджень.

 25. Форми наукових повідомлень.

 26. Особливості впровадження результатів економічних досліджень у навчальний процес.

 27. Розробка критеріального апарату у економічних дослідженнях.

 28. Методи вивчення рівня розвитку маркетингу у аграрній сфері.

 29. Типологія наукових економічних досліджень.

 30. Логіка доведення у економічному експерименті.

 31. Попередня статистична обробка результатів експерименту.

 32. Методи статистичної обробки результатів експерименту на заключному етапі.

 33. Організація експериментального економічного дослідження.

 34. Розробка практичних рекомендацій та програми їх впровадження у навчальний процес.

 35. Науковий апарат економічного дослідження.

 36. Розробка понятійного апарату наукового дослідження.

 37. Тенденції розвитку науки на сучасному етапі.

 38. Особливості атестації наукових працівників у зарубіжних країнах.

 39. Роль діалектики у науковому пізнанні.

 40. Поняття наукової та методологічної культури.

 41. Наукове пізнання як евристична діяльність.

 42. Проблема алгоритмізації наукової діяльності.

 43. Наукова комунікація: форми, функції та роль у розвитку науки.

 44. Загальна характеристика методології.

 45. Проблема методології в сучасній математиці.

 46. Пошук й опрацювання наукової інформації.

 47. Можливості й обмеженість сучасних інформаційних технологій.


Завдання для самостійної роботи до теми 4.

1. Прогнозування цінової динаміки на ринку:
 • молочної продукції
 • кетчупів
 • пельменів
 • соняшникової олії
 • борошна тощо


Завдання для самостійної роботи до теми 7


 1. Складання плану проведення дослідної роботи

 2. Формулювання мети та завдань роботи

 3. Визначення предмета та об’єкта дослідження

 4. Підбір системи методів досілдження для заданої теми
 5. Проведення маркетингових досліджень. Складання анкет.

Завдання для самостійної роботи до тем 6, 7, 8

Практична частина курсу винесена на самостійну роботу, яка містить у собі:

- три практикуми: за розділами програми курсу;

- написання студентами двох письмових робіт: "Методологія і методика дослідження" (до теми 7) та "Огляд літератури"(до теми 6);

- співбесіда за результатами письмових робіт (до теми 8).

Позитивна оцінка за самостійну роботу є допуском до заліку (див. питання на залік).

Практикум.

Практикум проводиться після завершення начитки лекцій й містить у собі:

- консультацію з питань, які зацікавили студентів;

- обговорення виступів студентів, які готуються у формі доповіді по основних ідеях однієї з книг, рекомендованих до даного розділу програми.

^ Методологія та методика дослідження (до теми 7).

Виконується в письмовому вигляді. Обсяг 2-3 друкарських сторінки.

Підготовка даного завдання включає аналіз методики написання бакалаврської роботи й аналіз використовуваних у дослідженні методів.

Структура роботи:

- історія написання роботи: формулювання теми, проблема, ідеї, етапи;

- теоретична і методологічна основа роботи;

- цілі і задачі роботи;

- результати роботи та їх самооцінка;

- використані методи та методики, ефективність і правомірність їх використання;

- самооцінка магістерської роботи: що і чому ви зробили б не так, якби виконували цю роботу зараз.

Завдання для самостійної роботи до теми 6

Огляд літератури.

Виконується в письмовому вигляді. Обсяг 2-3 друкарських сторінки.

Завдання являє собою аналіз джерел вторинної інформації - списку літератури, використаної при написанні кваліфікаційної роботи. Структура роботи:

- опис процесу пошуку інформації;

- критерії відбору літератури;

- структура відібраних джерел та методи їх аналізу;

- характер використання основних джерел;

- рецензія на одну з книг, яку студент використовував при написанні бакалаврської роботи.

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ Бізнесу

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі; шифр 05.03.04

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

____________ доц. ^ Ковтун О.А.

„____” _________________ 2009 р.


Курс 1

Лекцій 15 год.

Практичних занять 0 год.

Лабораторних занять 0 год.

Самостійна робота студентів 56 год.

^ Всього 71 год.

Кредитів _1__

КалендаРНИЙ план НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни „Методика і організація наукових досліджень”

для підготовки фахівців напряму «Маркетинг»;

спеціальність (ОКР «Магістр») 8.050108 – «Маркетинг»;

денна форма навчання

на 2-й семестр 2009-2010 навчального року


Тиждень

Види та зміст занять

Поточний контроль знань

Лекції

год.

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття

год.

Самостійна робота

год.

Література

№ модуля

Бали1

Наука – сучасна продуктивна сила розвитку суспільства


2

Наука – сучасна продуктивна сила розвитку суспільства


2

Наука – сучасна продуктивна сила розвитку суспільства


10

1, 2, 3, 15

1

102

Поняття „методологія” та “методика” Класифікація методів наукових досліджень

2

Поняття „методологія” та “методика” Класифікація методів наукових досліджень

4

Поняття „методологія” та “методика” Класифікація методів наукових досліджень

10

3, 5, 10, 14

2

103

Основні економічні закони і категорії

2

Основні економічні закони і категорії

2

Основні економічні закони і категорії

10

3, 6, 7, 8

3

104

Маркетингова товарна політика

2

Маркетингова товарна політика

2

Маркетингова товарна політика

10

1, 2, 3, 4, 11, 12, 15

4

105

Цінова політика щодо біотехнологічної продукції

2

Цінова політика щодо біотехнологічної продукції

2

Цінова політика щодо біотехнологічної продукції

10

3, 7

5

106

Системи розподілу біотехнологічної продукції

2

Системи розподілу біотехнологічної продукції

2

Системи розподілу біотехнологічної продукції

10

3, 7

6

107

Маркетингові комунікації на ринку біотехнологічної продукції

2

Маркетингові комунікації на ринку біотехнологічної продукції

2

Маркетингові комунікації на ринку біотехнологічної продукції

10

3, 13

7

108

Управління маркетингом біотехнологічної продукції

4

Управління маркетингом біотехнологічної продукції

2

Управління маркетингом біотехнологічної продукції

11

1, 3, 4, 8, 9

8

10
Максимальний рейтинг: _____ балів.

Орієнтовні критерії оцінки знань залежно від набраної кількості балів від максимально можливих у %:

"Відмінно" — 95 – 100 % – ________ балів

"Добре" — 80 – 94 % – ________ балів

"Задовільно" — 65 – 79 % – ________ балів

"Незадовільно" — менше 64 % – ________ балів

Рекомендована література:

 1. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 266с.

 2. Маркетинг. Підручник. / за ред Чеботаря С.І.– К.: Наш час. – 2007. – 504с.

 3. Войчак А. В., Федорченко А. В. Маркетингові дослідження: підручник. — К. : КНЕУ, 2007. — 408c.

ННП, що викладає дисципліну ___________ Завідувач кафедри _________ (підпис) (підпис)

Результати перевірки календарного плану ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ

робочої навчальної програми дисципліни

Методика і організація наукових досліджень”

з іншими дисциплінами спеціальності 8.050108 – «Маркетинг»


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню даної спеціальності

ПІБ, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали даної дисципліни

ПІБ, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Економічна теорія

К.е.н., ст. викладач Паневник
Випускна магістерська роботаМаркетингові дослідження

К.е.н., асистент Левшукова Т.М.

Філософія науки

К.е.н., доцент

Маркетинг

К.е.н., доцент Боняр С.М.


Голова Вченої ради

Факультету аграрного менеджменту ________________ доц. Ковтун О.А.

^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

викладання дисципліни

МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ”


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні
Економічна теорія
Маркетингові дослідження
Філософія науки
Маркетинг


Дисципліна „ МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ”
Наступні дисципліни та їх розділи, що використовуються в даній дисципліні
Випускна магістерська робота

^ Питання до заліку.

 1. Наукове дослідження як форма здійснення і розвитку науки. Класифікація наук на основі відмінностей у предметах дослідження.

 2. Категорії наукових досліджень: фундаментальні і прикладні.

 3. Наукові школи в економічній науці.

 4. Науково-технічна революція (НТР) як передумова перетворення науки в продуктивну силу виробництва.

 5. Головні ознаки та характерні риси су­часної НТР. Вплив науко­вих знань на рівень розвитку техніки і технології в умовах НТР

 6. Основні поняття - метод, методика, засіб, алгоритм дій. Типологія методів.

 7. Методологія як філософська дисципліна - історія методології, методологічний аспект наукового пізнання, роль і функції методології в сучасній науці.

 8. Аналіз і синтез. Абстракція і конкретизація. Зіставлення і порівняння. Основні форми висновків: індукція, дедукція, аналогія.

 9. Продуктивна уява і фантазія. Інтуїція.

 10. Класифікація методів. Філософські та загальнонаукові методи. Методи емпіричного пізнання: спостереження експеримент,

 11. Форми теоретичного пізнання та їх методологічна роль: проблема, ідея, гіпотеза, концепція, модель, закон, теорія.

 12. Методи теоретичного пізнання: теоретичні конструкти, ідеалізація, математичний апарат, формалізація, аксіоматизація, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод дослідження, моделювання.

 13. Загальнонаукові методологічні принципи: вимоги до теорії, перевірність, максимальна спільність, простота, прогностичні можливості.

 14. Методологічні традиції і теорії: емпіризм, раціоналізм, конвенціоналізм, прагматизм, критичний раціоналізм, релятивізм, історизм.

 15. Проблема підвищення ефективності наукової діяльності.

 16. Поняття наукової та методологічної культури.

 17. Наукове пізнання як евристична діяльність.

 18. Проблема алгоритмізації наукової діяльності.

 19. Наукова комунікація: форми, функції та роль у розвитку науки.

 20. Загальна характеристика методології.

 21. Основні методи емпіричного пізнання.

 22. Форми і методи теоретичного пізнання.

 23. Проблема методології в сучасній математиці.

 24. Методологічні традиції і теорії.

 25. Система підготовки й атестації наукових кадрів.

 26. Науково-дослідна діяльність студентів: цілі, задачі, форми.

 27. Пошук й опрацювання наукової інформації.

 28. Можливості й обмеженість сучасних інформаційних технологій.

 29. Методика роботи над текстом як джерелом наукової інформації.

 30. Курсова робота: основні вимоги до підготовки й оформлення.

 31. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

 32. Наукова публікація як представлення результатів наукового дослідження.

 33. Методика підготовки й оформлення публікацій.

 34. Основні вимоги до дисертаційного дослідження.

 35. Особливості маркетингового наукового дослідження.
^

Перелік рекомендованої літератури з дисципліни

Методика і організація наукових досліджень”


 1. Амоша А.И., Иванов Е.Т. Каноны рынка и законы экономики / НАН Украины; Институт экономики промышленности. — Донецк, 1998.
       Кн. 1 : Методология экономико-математического анализа. — 419с.

 2. Амоша А.И., Иванов Евгений Тимофеевич. Методология функционального прогнозирования в микроэкономике — Донецк, 1996. — 44с.

 3. Антонов А. В. Системный анализ. Методология. Построение моделей: Учеб. пособие — Обнинск : ИАТЭ, 2001. — 272с. — Библиогр.: с. 268-270.

 4. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие для студ. вузов. — К. : МАУП, 2002. — 214с.

 5. Башина О. Э., Спирин А. А., Бабурин В. Т., Ионсен И. А., Федоров М. П. Общая теория статистики: Стратегическая методология в изучении коммерческой деятельности. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 440с.

 6. Вергасов В.Н. Активизация мыслительной деятельности студентов в высшей школе.  К.: Вища школа, 1989. -214с.

 7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник. — 3.изд., перераб. и доп. — М. : Финпресс, 2003. — 493с.

 8. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения / НАН Украины; Институт прикладного системного анализа; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". — К. : Наукова думка, 2005. — 744с.

 9. Краевский В. В. Методология научного исследования. — СПб. : СПбГУП, 2001. — 148с.

 10. Кузубов Н.В. Методология моделирования агропромышленных формирований / НАН Украины; Институт экономики {Киев}. — К., 1996. — 143с.

 11. Матюшкин Н.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.  М.: Педагогика, 1982. -208с.

 12. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. Методология и техники качественных исследований в социальной психологии: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психологии. — М. : Издательский центр "Академия", 2003. — 265с.

 13. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Л.: Світ. – 2002. – 345с.

 14. Пешкова Е.П. Маркетинговий анализ в деятельности фирмы. - М.: Ось-89 -1997. - 80с.

 15. Разумов О.С., Благодатских В.А. Системные знания: концепция, методология, практика. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 400с.

 16. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для студ. и асп. вузов. — М. : Юнити-Дана, 2005. — 287с.

 17. Шумский А.Е. Разработка управленческого решения. Методология и математические основы: Учебное пособие / Институт технологии и бизнеса. — Находка, 1999. — 76с.

 18. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. Научно-методическое пособие.  М.: Высшая школа, 1982. -223 с.

 19. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. — М. : Эдиториал УРСС, 1997. — 444 с.

 20. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: В помощь соискателю:Науч.- метод. Пособие. - Саратов : Издательство Поволжского межрегионального учебного центра, 2000. — 108с.
1


Примітка До залікового кредиту можуть включатися окремі або всі модулі навчальної діяльності студента.


Схожі:

Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни І національний банк україни постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (fatf)
Иконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів І психотропних речовин,...
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам вищих...
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 29 червня 1999 р. N 1159 Київ
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни постанова
З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України постановля є
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
move to 410-73231
Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи