Кабінет міністрів україни icon

Кабінет міністрів україни
НазваКабінет міністрів україни
Сторінка2/6
Дата30.09.2012
Розмір0.85 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6^

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Ухвалюю

В.о.декана факультету аграрного менеджменту

доц. Степасюк О.С. ___________________

"__"_________ 2010 р.
^

РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни “Технологія роздрібної торгівлі“

для студентів спеціальності : 8.050108 «Маркетинг»

спеціалізація «_Комерційно-посередницька діяльність»


Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

Курс: 5 Магістри

Семестр 1

Розподіл по семестрам:

Число тижнів: 16

Лекцій 0 год.

Практичних занять 16 год.

Самостійна робота 56 год.

Самостійна робота під керівництвом 16 год.

ІСПИТ
Київ-2010

Укладачі: к.е.н., доцент Боняр С.М.


Рецензент: к.е.н., доцент ______________-


Навчально- практичний комплекс розглянуто і схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі (протокол № 1 від __________)


Ухвалено навчально-методичною вченою радою факультету аграрного менеджменту (протокол №_______від _____________________ р.)


Голова навчально-методичної вченої ради

факультету аграрного менеджменту _______________
^ Пояснювальна записка

"Технологія роздрібної торгівлі" – це спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення комплексної системи організації роздрібної мережі, що орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі вивчення, аналізу і прогнозування ринку.

Метою дисципліни «Технологія роздрібної торгівлі» є формування знань і навичок в галузі раціонального будування торгівельних підприємств, вміння проектувати торгівельно-технологічні процеси, впровадити в торгівлю досягнення науково-технічного прогресу.

Завдання дисципліни полягає у розумінні та вивченні комплексу питань, що розкривають зміст та особливості роздрібної торгівлі. Особлива увага приділяється вивченню принципів організації торгівельно-технологічних процесів, факторів, що впливають на ефективність торгівельно-технологічних процесів, методам роздрібного продажу товару

Знання, що здобуті в процесі вивчення дисципліни «Технологія роздрібної торгівлі», стануть у пригоді під час написання дипломної роботи, подальшій практичній діяльності.

У підсумку вивчення дисципліни магістрант повинен мати необхідні знання з теорії і практики маркетингу у сфері послуг.

 • магістрант повинен знати:

 • сутність та роль роздрібної торгівлі

 • основні принципи організації торгівельно-технологічних процесів

 • фактори, що впливають на ефективність торгівельно-технологічних процесів

 • раціональну технологію управління товарним асортиментом і товарними запасами

 • методи роздрібного продажу товару

 • основні напрямки торговельного обладнання.

 • магістрант повинен вміти:

 • організовувати ефективні типи торгівельних підприємств, які при високій якості обслуговування споживачів, працювали б рентабельно

 • удосконалювати структуру і технологічне планування магазинів

 • застосовувати активні методи продажу товарів

 • доводити до споживача товари належної якості

 • правильно визначати потреби в торгівельно-технологічному обладнанні

 • створювати оптимальні товарні запаси

 • оперативно регулювати товарний асортимент

 • забезпечувати безперевне товаропостачання торгівельної мережі

 • сприяти відродження в країні системи споживчої кооперації

Місце дисципліни. Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання дисциплін «Маркетинг», «Товарознавство», «Економічна теорія», «Логістика», «Менеджмент» та ін.
^

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


"Технологія роздрібної торгівлі"Курс: перший

Семестр: перший

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
^

Кількість кредитів:


 • національних –

 • ЕСТS – 2Модулів: 1
Змістових модулів: 1


Загальна кількість годин: 880501 “Економіка і підприємництво”


8.050108 “Маркетинг”


магістр з маркетингу

Нормативна


Лекції: 0 години


Практичні: 16 годин

Самостійна робота під керівництвом: 16 годин


Самостійна робота: 56 годин


Форма підсумкового контролю: іспит


^ МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Технологія роздрібної торгівлі"

^

Найменування тем

Модуль І. "Технологія роздрібної торгівлі"Організаційна структура роздрібних торгівельних підприємств.Складові торгівельно-технологічних процесів в магазиніРозміщення та викладка товарів в торгівельному заліТехнологія роздрібного продажу товарівФормування асортименту товарів в роздрібній мережіТехнологічне планування магазинаФорми та методи роздрібної торгівлі^

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовний модуль 1. Технологія роздрібної торгівлі

Тема 1. Організаційна структура роздрібних торгівельних підприємств.


Поняття роздрібної торговельної мережі, її класифиікация.

Сучасний стан та перспективи розвитку роздрібної торгової мережі в Україні. Сутність спеціалізації і типізації магазинів. Показники, що характеризують якість торговельної мережі.

Фактори, що впливають на розміщення торгівельної мережі. Типи міських та сільських населених пунктів та центрів.

Складові роздрібної торгівельної мережі.

Типи підприємств роздрібної торгівлі.


Тема 2. ^ Складові торгівельно-технологічних процесів в магазині


Принципи побудови торгівельно-технологічних процесів в магазині.

Складові елементи торгівельно-технологічних процесів в роздрібному магазині.

Організація приймання товару в магазині.

Технологічний процес приймання товару в роздрібному магазині. Приймання товару за якістю. Приймання товару за кількістю.

Претензії до якості і кількості товару. Нестача товару. Неналежна якість товару. Дії підприємства торгівлі при виявленні неналежної якості в товарі покупцем.


Тема 3. ^ Розміщення та викладка товарів в торгівельному залі


Організація збереження товару в торговому залі і підготовка до продажу. Технологічний процес збереження товару в торговому залі і підготовка до продажу.

Вимоги до розміщення товару в торговельному залі. Правила товарного сусідства.

Принципи викладки товару в торговому залі.


Тема 4^ . Технологія роздрібного продажу товарів


Поняття продажу товарів. Технологічні операції процесу продажу товарів в торгівельній мережі.

Послуги, що надаються покупцям в роздрібних торгівельних підприємствах. Послуги, пов’язані з купівлею товарів. Послуги, пов’язані з наданням допомоги покупцям при використанні куплених товарів. Послуги, пов’язані із створенням сприятливих умов для відвідування магазину.


Тема 5. ^ Формування асортименту товарів в роздрібній мережі


Процес формування асортименту товарів в роздрібній мережі.

Основні фактори, що визначають структуру торгового асортименту в роздрібних торгівельних підприємствах. Попит споживачів. Особливості попиту на продукти харчування. Взаємозамінність товарів.

Відмінності попиту на товари простого і складного асортименту.

Фактори, що впливають на попит. Доходи населення. Рівень роздрібних цін і їх співвідношення. Діяльність підприємств громадського харчування. Географічні і кліматичні особливості проживання янаселення. Національні особливості.

Різновиди характеру попиту.

Ціна як фактор формування асортименту товарів в роздрібній мережі.

Різновиди зон обслуговування торгівельними підприємствами.

Процес формування асортименту товарів в магазинах. Встановлення групового асортименту. Розрахунок структури групового асортименту. Внутрішньо груповий асортимент.

Особливості формування асортименту в магазинах різних типів.

Асортиментний перелік як інструмент регулювання асортименту.

Показники аналізу асортименту. Повнота, широта, глибина, стабільність.

Планування асортименту товарів в магазині. Життєвий цикл товару. Різновиди ЖЦТ.


Тема 6. ^ Технологічне планування магазина


Класифікація і види будівель магазину. Класифікація за ознакою капітальность споруди. Класифікація за ознакою розміщення. Класифікація за особливістю планового рішення. Класифікація за матеріалом стін та конструктивних елементів.

Вимоги, що висуваються до устаткування магазинів.

Склад основних приміщень магазину. Торгові приміщення. Неторгові приміщення.

Принципи розміщення приміщень.

Вимоги до обладнання і планування торгового залу магазину. Зони торгового залу. Види планування торгового залу.

Показники ефективності використання площ магазину. Коефіціент використання торгової площі. Коефіціент виставочної площі.


Тема 7. ^ Форми та методи роздрібної торгівлі


Продаж товарів в магазинах.

Процес продажу товарів в магазина самообслуговування. Різновиди магазинних карток (дисконтні, передоплатні)

Обслуговування по смарт-картам.

Продаж товару по зразкам. Продаж з відкритою викладкою. Продаж за попереднім замовлення.

Продаж товарів поза магазином.

Організація і технологія немашинних форм торговельного обслуговування (палатки, ларьки, кіоски, магазини на дому).

Продаж за допомогою пересувних засобів торгівлі (автомагазини, автопричепи, розвозки). Торгово- технологічний процес в автомагазині.


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ та САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Всі практичні заняття по темам проводяться у вигляді обговорення ситуаційних завдань, які пропонуються студентам. Для цього група поділяється на 2-3 підгрупи. Кожна самостійно готує свій варіант відповіді, який презентує перед групою. Після цього проводиться обговорення запропонованих варіантів та визначається найкращий.


Тема 1. Організаційна структура роздрібних торгівельних підприємств.


1.1. Завдання для практичних занять (2 год.)


Задача 1.


Визначити ступінь забезпеченості населення, що обслуговується сільським кооперативом, торгівельною мережею, рівень спеціалізації і потужності кооперативних магазинів, виходячи з даних таблиці:


Таблиця 1

Тип магазинів

Кількість одиниць

Торгова площа, тис.кв.м

Чисельність населення, тис.чол.

Метод обслуговування, що застосовується

Універсальні магазини

3

5,0
Самообслуговування

Магазини по продажу непродовольчих товарів

25

2,5
Через торгівельне місце

Спеціалізовані магазини по продажу непродовольчих товарів

20

1,6
Самообслуговування

Магазини по продажу продовольчих товарів

30

3,5
Через торгівельне місцеПродовження табл.1

Спеціалізовані магазини по продажу непродовольчих товарів

15

0,9
Самообслуговування

Товари повсякденного попиту

35

2,0
Через торгівельне місце

Всього

128

15,5

65,0


1.2. Завдання для самостійної роботи (2 год)

1.2.1. Теоретичний курс

1. Розкрити поняття роздрібної торговельної мережі, її класифиікацию.

2. Розглянути сутність спеціалізації і типізації магазинів.

3. розглянути типи підприємств роздрібної торгівлі.

.

1.2.2. Практичне завдання

Дайте відповідь на тести:

1. Магазин самообслуговування загальноміського значення з тор­говельною площею понад 3000 м2, з абсолютно широким асортиментом (більше 15 тисяч асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів, наз. :

1. Гіпермаркет

2. Універмаг

3. Універсам або супермаркет

4. Торговельний центр


2. Магазин самообслуговування торговою площею до 200 м2, з обмеженим асортиментом (до 500 асортиментних позицій) продовольчих товарів, наз.:

1. Універмаг

2. Універсам або супермаркет

3. Міні-маркет

4. Торговельний центр


3. Торговельні комплекси (молли) - це

1. прилеглі один до одного тор­говельні заклади, аналогічної і протилежної спеціалізації, здатні максимально повно і комплексно забезпечити попит населення.

2. поєднання в одному будинку або в комплексі споруд різних за видами, типами, основною спеціалізацією, формами власності суб'єктів роздрібного торговельного середовища

3. в переліку немає правильної відповіді


4. Автоматизований механічний пристій, який зда­тен без участі людини-продавця реалізовувати товари штучного асортименту або продукти, напої і їжу, що продаються порціями в будь-якому місці скупчення по­купців, наз.:

 1. Торговельна палатка

 2. Торговий кіоск

 3. Торговельний автомат

 4. Пункти пересувної торгівлі


І.3. Рекомендована література: [ 2,4,5, 9, 11, 12 ].


Тема 2. Складові торгівельно-технологічних процесів в магазині


2.1. Практичне заняття (2 год)


2.2.1. Теоретичний курс


 1. Розглянути складові елементи торгівельно-технологічних процесів в роздрібному магазині.

 2. Технологічний процес приймання товару в роздрібному магазині.

 3. Претензії до якості і кількості товару.


2.2.2. Практичне завдання

Дайте відповідь на тести:

75 14. Професійно зроблена маркетингова стратегія гарантує підприємству торгівлі:

1) правильний базовий вибір цілей і основних засобів їхнього досягнення з певними запасними варіантами;

2) єдино можливий шлях досягнення найбільших комерційних вигод;

3) завоювання максимальної частки ринку;

4) всі вищеперелічені варіанти вірні.


100

15. Показники аналізу асортименту товарів:

1.

Глибина

2.

Повнота

3.

Широта

4.

Всі перелічені вірні
100

16. Магазин загальноміського значення, торговельною площею понад 1500 м2, з урізноманітненим асортиментом (більше 5000 асортиментних позицій) непродовольчих товарів, наз.:

1.

Гіпермаркет

2.

Універмаг

3.

Універсам або супермаркет

4.

Міні-маркет75

17. Об'єкт дрібнороздрібної торгової мережі збірно-розбірної конструкції, що займає відокремлене торгове місце, має невелике підсоб­не приміщення, але не має торговельної зали для покупців –це:

1.

Торговельна палатка

2.

Торговий кіоск

3.

Торговельний автомат

4.

Пункти пересувної торгівлі


2.3. Рекомендована література:[ 2,4,5,8,11,12]..


Тема З. Розміщення та викладка товарів в торгівельному залі


4.1. Практичне заняття (2 год)


Задача 1

Визначити коефіцієнти показників асортименту продукції, яка виробляється двома підприємствами України: Яготинським маслозаводом та Купянським молочно-консервним комбінатом (табл.3). Для визначення показників використовувати формули, що наведені в таблиці 1. Пропонуються слідуючі коефіцієнти вагомості:

- широта (вш) – 0,40; - стійкість (вс) – 10;

- повнота (вп) - 0,30; - новизна (вн) – 20.

Таблиця


№ п/п


Наймену- вання

підгруп

Кількість видів, різновидностей, найменувань товарів:

Яготинський маслозавод

Купянський молочно-консервний комбінат


всього

корис-

туються

попитом

нови-нок


всього

корис-туються попитом

нови-нок

1.

Цільномолочна продукція (молоко, напої, сир, сметана)

25

20

12

10

10

2

2.

Масло вершкове

4

4

1

2

2

-

3.

Сири

1

1

-

-

-

-

4.

Консерви

-

-

-

6

6

-

5.

Морожене

2

2

-

-

-

-


3.1. Завдання для самостійної роботи (2 год)

3.1.1. Теоретичний курс

1 Технологічний процес збереження товару в торговому залі і підготовка до продажу.

2. Вимоги до розміщення товару в торговельному залі.

3. Принципи викладки товару в торговому залі.

.

3.1.2. Практичне завдання

Дайте відповідь на тести:

100 19. Основні методи продажу товарів:

 1. Магазинний

 2. Поза магазинний

 3. Продаж через попередні замовлення

 4. 1 і 2 відповіді вірні


100 20. Сукупність взаємозалежних організацій, які роблять товар чи послугу доступною для використання чи споживання, наз.:

 1. Канал розподілу

 2. Мережа розподілу

 3. Шлях розподілу

 4. В переліку немає правильної відповіді


100 21. Як називається метод ціноутворення, при якому ціну встановлюють на Х% вище витрат виробництва?:

 1. Цільове ціноутворення;

 2. Цінова дискримінація;

 3. Ціноутворення на базі попиту;

 4. Ціноутворення «витрати плюс надбавка».

100

22. Кількість різновидів товарів в кожній асортиментній групі визначається

1.

Глибиною асортименту

2.

Стійкістю асортименту

3.

Стабільністю асортименту

4.

Структурою асортименту


100 23. Загальні фактори формування асортименту:

 1. Попит та виробництво товару

 2. Тип магазину

 3. Чисельність населення транспортні умови

 4. Розмір магазину


100 24. Який з перерахованих нижче інструментів стимулювання збуту є найбільш підходящими для того, щоб забезпечити повторне користування магазином постійних клієнтів?
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам вищих...
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 29 червня 1999 р. N 1159 Київ
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова
З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України постановля є
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 жовтня 1994 р. N 744
Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні Кабінет Міністрів Українипостановля є
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896
На виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1144-12 ) та з метою забезпечення...
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 21 листопада 2007 р. N 1333 Київ
Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи