Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах icon

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах
Скачати 439.25 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах
Сторінка1/3
Дата30.09.2012
Розмір439.25 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Національний університет біоресурсів і природокористування України


Давидюк Ігор Миколойович


УДК: 581.154:633, 14 “324”


особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах


Спеціальність: 8.09010105 – «cелекція і генетика сільськогосподарських культур»


Магістерська програма:

«Використання біологічного різноманіття як джерел господарсько-цінних ознак та створення нових донорів для селекції сучасних сортів і гібридів»


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

магістерської роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня магістра


Київ – 2011

Магістерською роботою є рукопис


Робота виконана у лабораторії енергозберігаючих технологій селекції озимого жита та люпину Волинського інституту АПВ^ Науковий керівник:


Рецензент:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Скорик Віктор Варфоломійович

Національному університеті біоресурсів і природокористування України

професор кафедри селекції і генетики

доктор сільськогосподарських наук, професор

^ Манько Юрій Прокопович

Національному університеті біоресурсів і природокористування України

професор кафедри землеробства та гербології


^ Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В даний час для селекції потрібні донори імунітету до різноманітних хвороб, короткостеблості, якості зерна, його білковості, особливого типу інтенсивності фотосинтетичного апарату з сланким типом кущення в осінній період і еректоїдним перед виходом рослин у трубку, з потужною кореневої системи, тому на Носівській СДС був створений новий донор домінантної короткостебловості, еректоїдності листкової пластинки та відсутності воскового покрову на листках. Тому актуальним є вивчення особливості спадкування якісних і кількісних ознак даним донором.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою магістерської роботи проводили у відповідності до державної наукової теми « », номер державної реєстрації 14.08/12-01.02.

Мета і завдання дослідження. Метою нашої роботи було вивчити особливості спадкування якісних та кількісних ознак жита озимого та виявлення впливу середовища на ці ознаки. Для її досягнення були поставленні завдання:

  • провести схрещування батьківських форм та отримати F1.

  • аналіз гібридів F1 за десятьма господарсько-цінними ознаками.

  • провести гібридологічний аналіз та визначити особливості спадкування якісних ознак в залежності від умов вирощування.

  • зробити аналіз гібридів F2 та визначити особливості спадкування кількісних ознак в залежності від умов вирощування.


^ Об’єкт дослідження. Гібриди F1 та F2 жита озимого від схрещування рослин з альтернативними ознаками.

Предмет дослідження. Особливості спадкування якісних та кількісних ознак у гібридів F1-F2 жита озимого.

^ Методи дослідження. 1) польові – гібридизація; 2) лабораторний – вимірювально-ваговий для визначення метричних показників ознак рослин та обліку врожаю; 3) статистичний – встановлення на основі методів математичної статистики достовірності отриманих результатів, кореляційних залежностей між різними ознаками, показників варіювання та успадкування господарсько-цінних ознак.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше вивчається успадкування морфологічних і кількісних ознак при тригібридному схрещуванні жита озимого і вплив на них різноманітних умов середовища.

^ Практичне значення отриманих результатів. Полягає в тому що показується можливість використання даного донора в практичній селекції.

Особистий внесок – узагальнення наукових даних вітчизняної та зарубіжної літератури за темою магістерської роботи, участь в закладанні дослідів, проведенні польових і лабораторних аналізів, систематизація та статистична обробка одержаних результатів, підготовка висновків та пропозицій селекційній практиці.

^ Апробація результатів досліджень. Результати роботи за темою магістерської роботи заслухано та обговорено на 64-й Всеукраїнській науковій студентській конференції «Інноваційні технології в агрономії» (м. Київ – 10-11 березня 2011 р.).

Публікації. За матеріалами магістерської роботи опубліковано 1 тези та 3 статті.

^ Структура та обсяг магістерської роботи. Магістерська робота написана на 87 сторінках машинописного тексту; вона вміщує 10 таблиць, 3 рисунка та 12 додатків. Список літератури включає 72 джерела.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Зовнішнє середовище в селекції рослин

(огляд наукової літератури)

В розділі наведено узагальнення літературних джерел про ефективність прогнозування добору. Він залежить в певній мірі від кількості ознак за якими ведеться селекція. Однак ефективність добору не завжди буває високою через недостатні знання істинного співвідношення генотипічної і модифікаційної мінливості ознак і закономірностей їх прояву. Розглядаються особливості взаємодії “генотип-середовище” Під взаємодією „генотип-середовище” розуміють зміну рангів генотипів за певними ознаками при вирощуванні їх в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Як правило в селекційній практиці часто користуються таким терміном як „пластичність”. Це є протилежне поняття по відношенню до взаємодії „генотип-середовища” і показує стійкість прояву ознаки в різних умовах вирощування.


^ Умови та методика проведення досліджень

Дослідження проводили в лабораторії селекції озимого жита Носівської селекційної дослідної станції протягом 2009 - 2010 pp. та у Волинському інституті АПВ протягом 2010 - 2011 рр.

Рельєф полів Інституту – рівнистий, ґрунтоутворюючою породою є водольодовикові відклади.

Агрокліматичні умови 2009-2011 рр. були типовими по періодах досліджень. Жовтень-грудень поточних років досліджень характеризувався неоднорідними погодними умовами: різкі коливання температури повітря, перші заморозки були з 25 жовтня.

У вересні 2009р. випало опадів в межах 46,5 мм, що на 5,5 мм менше від середньобагаторічних показників це забезпечило умови для нормального проходження періодів сходи-кущення в озимих зернових культур.

У 2011 р. зливові дощі проходили впродовж 6-12 днів червня та у першій та останній декадах липня. Мінімальна температура повітря в ці місяці знижувалася до 7-10°С тепла, а максимальна підвищувалась до 32-33°С. Місячна сума опадів коливалась на рівні 89-151 мм, що на 11,7-73 мм в порівнянні до середньо багаторічних показників.

Створено новий донор жита, в якому поєднано домінантну короткостеблість, рецесивні еректоїдність і відсутність воскового покриву з генетичною символікою – HlHlelelwcwc. Для таких схрещувань обрано стабільний за проявом висоти, звичайної звисаючої листкової пластинки і густого воскового покриву сорт В'ятка 2 з альтернативною генетичною відмінністю – hlhlElElWcWc.

Домінантні ознаки використовували як маркерні, тому схрещування проводили без кастрації шляхом ізоляції окремих материнських рослин під пергаментними ізоляторами до початку квітування. Схрещування проводили реципрокно. Насіння вихідних батьківських форм і реципрокних гібридів F1 висівали саджалкою типу „хлопушка" з площею живлення 30×5 см, за схемою P1 F1(P1/P2), F1(P2/P1), Р2. На ділянках гібридів першого покоління F1(P1/P2) бракували високорослі рослини зумовлені геном hl, а серед гібридів F1(P2/P1) виривали з коренем рослини, у яких спостерігали еректоїдність листка або відсутність воскового покриву, що зумовлені, відповідно, рецесивними генами el і wc.

В стадії молочно-воскової стиглості рослини виривали з коренем, досушували на стелажах і визначали: висоту рослин, продуктивну кущистість, довжину головного колоса, кількість квіток та зерен у колосі, озерненість та щільність колоса, а після обмолоту на молотарці МКК-2 – масу зерна з колоса, з рослини та 100 зерен з рослини на електричних вагах ВЛКТ-500.

Статистичну обробку результатів проводили за П.Ф. Рокицьким.

Для проведення гібридологічного аналізу насіння з 40 рослин F1(P1/P2) і 40 - F1(P2/P1) гібридів були поділені на три частини і висіяні за однаковою схемою в трьох екологічних точках України – на провокаційно-інфекційному фоні Носівської селекційної дослідної станції (НСДС), Верхняцькій селекційній дослідній станції (ВСДС) і Волинському інституті АПВ (ВІАПВ). Посів на НСДС проведено 11.09.09; ВСДС - 09.10.09; ВІАПВ - 09.10.09.
  1   2   3

Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconСировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків
С. В. Карлащук, кандидат сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів І природокористування України, м. Київ
Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconЛекція №10. Спадкування й каскадування Спадкування Чому спадкування корисно? Як працює спадкування Приклад спадкування Примусове спадкування Каскадування
Спадкування й каскадування ― дві фундаментальні концепції css. Кожний, хто використовує css, повинен їх розуміти. На щастя, це не...
Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування України надалі іменується „Сторона 1”
Національний університет біоресурсів І природокористування України (надалі іменується „Сторона 1”)
Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Національний університет біоресурсів І природокористування України Давидюк Ігор Миколойович удк: 581. 154: 633, 14 “324” особливості спадкування якісних та кількісних ознак міжсортовими гібридами жита озимого F1 – F2 в різних екологічних умовах iconНубіп україни ф 5 4-06 національний університет біоресурсів І природокористування україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи