Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи icon

Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи
НазваКартка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи
Сторінка2/9
Дата17.10.2012
Розмір1.21 Mb.
ТипКартка
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Залучені кошти


Депозити

Недепозитні кошти

Кредити, отримані банком


Власний капітал


Рис.1.4. Склад джерел грошових коштів банку [78, c.43]

Розглянемо кожний із них детальніше. У літературі немає єдиної думки з приводу визначення депозиту. З.С. Канценеленбаум у своїй статті «До питання про сутність банківського депозиту» визначає депозит як потенційні гроші для вкладника. Вкладник може виписати чек і пустити відповідну суму в циркуляцію» [57, с.60].

У підручнику А.М. Бєлоглазової «під депозитом розуміється форма вираження кредитних відносин банку з вкладниками з приводу надання останніми банку своїх власних коштів для тимчасового користування [18,с.50].

У «Основах банківської справи» наголошується, що вклад – це кошти готівкою або у безготівковій формі, у національній або іноземній валюті), передані в банк їх власником або третьою особою за дорученням і за рахунок власника, для зберігання на певних умовах.

Під депозитом у світовій банківській практиці розуміють грошові кошти або цінні папери, віддані на зберігання до фінансово-кредитних або банківських установ.

Професор Є.Ф. Жуков [7, с.63] вважає, що депозити - це певні суми грошових коштів, які суб'єкти депозитних операцій – фізичні і юридичні особи – вносять у банк на депозитний рахунок або на конкретний термін, або до запитання.

Згідно ст. 834 із Цивільного кодексу РФ депозит - це договір банківського вкладу (депозиту), де банк, що прийняв від вкладника грошову суму, зобов'язується за договором повернути суму внеску і виплатити відсотки [11, с.71].

І
снують різноманітні депозитні рахунки. У основі їх класифікації можуть бути такі критерії, як: джерела вкладів, їх цільове призначення, ступінь прибутковості тощо [14,с.25]. Схематично класифікація депозитів зображена на рис. 1.5. Слід відзначити, що у практиці західних банків використовується зовсім інша класифікація депозитів. На думку зарубіжних аналітиків, вона найбільш наближена до умов функціонування фінансового ринку і відповідає запитам сучасних банківських менеджерів. Отже, розрізняють: «гарячі гроші», які з великою вірогідністю можуть бути вилучені; ненадійні кошти, які можуть бути вилучені в межах 25-30% від їх розміру; стабільні кошти, вірогідність вилучення яких мінімальна [72, с.20].Рис. 1.5. Види депозитних рахунків

Депозити є важливим джерелом банківських ресурсів. Проте їм властиві деякі недоліки. По-перше, операції щодо залучення грошових коштів у вклади пов'язані із значними маркетинговими зусиллями і матеріальними витратами. По-друге, мобілізація коштів у більшості випадків залежить від вкладника, а не від банку, якому буває важко, а то і неможливо добитися додаткового залучення засобів за допомогою депозитів. Тому коли банк терміново потребує вільних грошових коштів, він може придбати їх на міжбанківському ринку ресурсів.


^ 1.2. Критерії оцінки ефективності депозитної політики банку


Проблема оцінки ефективності депозитної політики банку надзвичайно багатогранна. Найбільш важливим у ній є питання про критерії. Критерії оцінки ефективності депозитної політики банку можна визначити як раніше обрані точки або нормативи в загальній програмі діяльності банку, де проводиться визначення ефективності формування ресурсної бази [20, с.125]. Визначення ефективності депозитної політики має в ідеалі проводитися з деяким забігом вперед, так, щоб можна було передбачити можливі відхилення від нормативів раніше, ніж вони дійсно відбудуться, і вжити відповідних заходів для їх попередження [1, с.196]. Процес розробки критеріїв ефективності і нормативів реалізації депозитної політики зображено на рис. 1.6.

Доцільною є концентрація на тому, що вибір показників для оцінки процесу нагромадження капіталу банку має спиратися не на суб'єктивні думки аналітиків, а на встановлення строгої залежності від цих показників депозитної політики банку. Важливою теоретичною складовою дослідження є обґрунтування критеріїв ефективності в умовах конкурентного навколишнього середовища, а також відображення організаційної структури в нормативах, що вивчаються.
Рис. 1.6. Етапи розробки нормативів і критеріїв оцінки ефективності депозитної політики [90, с.87]

Норберт Вінер відзначав, що всі види систем контролюють і оцінюють результати своєї діяльності самі за допомогою інформаційного зворотного зв'язку, який виявляє помилки при русі до мети та ініціює коректуючи впливи [68, с.34]. Це дозволяє стверджувати, що систему оцінки ефективності депозитної політики банку необхідно сприймати як систему зворотного зв'язку. За допомогою зворотного зв'язку оцінюються виходи процесу, і в систему вводяться необхідні поправки для отримання бажаних виходів. Проте слід звернути увагу на те, що якщо система має часові лаги, то коректуючи впливи мають передбачати або попереджати помилки.

Основними вимогами, яким мають задовольняти показники, використовувані при оцінці ефективності депозитної політики банку, є: обумовленість чинниками, що впливають на процес залучення банком вільних ресурсів; зіставність між собою за розмірністю; відсутність суперечностей при зміні значень. Стисло розглянемо деякі критерії.

Економічна вигідність. Одним з основних завдань, які визначені Комплексною програмою розвитку банківської системи України, є підвищення ефективності управління процесом залучення вільних коштів, удосконалення систем формування ресурсної бази. Тому далі буде розглянуто такі критерії ефективності: максимізація прибутковості активів (А1) і мінімізація ризику діяльності банку (А2). У процесі своєї діяльності банк встановлює і підтримує певні пропорції між активами і пасивами. У ідеальному варіанті терміни і обсяги грошових потоків по активах мають бути рівними термінам і обсягам грошових потоків по пасивах [76, с.142].

, (1.1)

де, ^ VP – поточна вартість потоку платежів;

R – процентна ставка потоку;

Kt – вхідний грошовий потік на день t.

Добитися на практиці ідеального збігу цих параметрів практично неможливо, тому процес управління зводиться до того, щоб різниця у вартості активів і пасивів була стійкою по відношенню до змін процентної ставки [71, с.152]. Таким чином, критерій максимізації прибутковості активів (А1) у загальному вигляді може бути представлений наступною формулою:

. (1.2)

Звернемося тепер до другого критерію ефективності. Введемо таке допущення – невдачі окремих видів діяльності є незалежними один від одного. Комбінація можливих негативних для банку подій може бути різною. Але максимальні збитки банк зазнає тоді, коли всі ці негативні події настають одночасно. Тому під критерієм (А2) слід розуміти максимально можливі збитки для банку при заданій структурі діяльності.

Величина активів і пасивів має певні обмеження, одержані шляхом експертних оцінок. На оцінку експерта у свою чергу впливає його стійке уявлення, сформоване в конкретних економічних умовах. Тому раціональним, є формування показників не тільки на основі розрахунків експерта, але і з урахуванням змін у навколишньому середовищі.


^ АКТИВИ ПАСИВИ

; ;

; ;

; .Визначаючи економічну вигідність депозитних операцій, що проводяться, необхідно здійснювати аналіз зобов'язань за їх видами з урахуванням вартості фінансових ресурсів у рамках загальноприйнятої класифікації. Для більш об'єктивної оцінки ефективності депозитної політики на практиці широко застосовується метод коефіцієнтів [76, с.109]. При виборі показників, що характеризують економічну вигідність залучення коштів, береться критерій, що характеризує залежність між капітальною базою і опосередковано прибутковістю банку в аспекті збільшення власних коштів і їх ліквідності при певній величині активів. Даний критерій базується на концепції довгострокової рівноваги, яка припускає, що чим вище ліквідність, тим міцніше фінансовий стан банку, його капітальна база, і навпаки: чим нижче ліквідність, тим менш стійкий банк [81, с.211].

Рівень поточних пасивів, який характеризує позицію банку відносно обслуговування клієнтів, розраховується як відношення залишків на поточних рахунках до загальних пасивів банку. Збільшення цього показника свідчить про активну позицію банку і підвищення його прибутковості. За цим доцільно розрахувати коефіцієнт, що відображає якою мірою банк використовує клієнтські гроші як кредитні ресурси:

; (1.3)

де L1 коефіцієнт миттєвої ліквідності;

– ліквідні активи, що приносять дохід;

ОВ – зобов'язання до запитання.

Наступний показник - це коефіцієнт відношення зобов'язань банку і капіталу. Він відображає величину залучених банком ресурсів на кожну одиницю капіталу і розраховується як відношення зобов'язань до капіталу. Зростання його значення свідчить про підвищення банком активності у сфері залучення ресурсів, але в той же час може сигналізувати про зниження надійності і стійкості банку [83, с.52]. Тому логічним доповненням до цього коефіцієнта є показники надійності, які відображають, наскільки вкладення банку у працюючі активи захищені власним капіталом банку (D1), і навпаки - рівень надійності капіталу в пасивах банку (D2).

; (1.4) . (1.5)

де D1 – генеральний коефіцієнт надійності;

К – власний капітал банку;

Ар – працюючі активи;

ОК – сукупні зобов'язання і капітал, грн.

Зниження цього показника свідчить про зростання активності банку відносно залучення фінансових ресурсів. Існує ще один коефіцієнт надійності або достатності капіталу, що характеризує, яка частина власного капіталу сформована за рахунок прибутку [93, с.5].

; (1.6)

де YF – статутний фонд.

Наступна група показників дозволить проаналізувати ефективність різних напрямів депозитної політики. Р1 – коефіцієнт, що характеризує ефективність використання банком залучених ресурсів.

; (1.7)

де Pr – прибуток;

З – сумарні зобов'язання.

Р2 – коефіцієнт, що відображає ефективність операцій банку.

; (1.8)

Р3 – коефіцієнт, який демонструє ефективність використання власного капіталу.

; (1.9)

Р4 – це коефіцієнт, який показує розмір прибутку відносно валюти балансу, або ефективність використання ресурсів.

. (1.10)

де, А – сумарні активи.

Слід зазначити, що всі, вищезазначені коефіцієнти, які характеризують депозитну базу банку, є однонаправленими, тобто більше їх значення відповідає кращій якості. Оцінюючи ефективність депозитної політики банку з точки зору економічної вигідності, необхідно чітко і детально відстежувати стан кредитної і депозитної політики банку в сукупності. Для цього, перш за все необхідно розрахувати коефіцієнт співвідношення кредитів і депозитів. Цей коефіцієнт характеризує здатність банку залучати депозити для проведення своїх кредитних операцій і можливості банку розміщувати залучені кошти в кредити. Невід'ємною частиною при розрахунку даного коефіцієнта є аналіз і планування залишку коштів на коррахунку банку. Основним документом, який регламентує даний процес, є платіжний календар [72, с.117].

На основі розрахованого коефіцієнта співвідношення кредитів і депозитів необхідно визначити потреби банку в ліквідних ресурсах за джерелами їх залучення і розміщення. Різниця між обсягами планових надходжень і списань відображає очікуваний дисбаланс у розрізі валют (рис. 1.7) [77].Рис. 1.7. Розрахунок нетто-ліквідної позиції банку [70, c.59]

Одночасно з розрахунком нетто-ліквідної позиції банку розраховуються такі коефіцієнти: L2–коефіцієнт, який показує, яку частину сумарних зобов'язань банк може повернути на першу вимогу, і L3 – коефіцієнт, який характеризує частку ліквідних активів у загальній сумі активів [76, с.297].

; (1.11) . (1.12)

де, – активи приносять дохід (ліквідні активи);

У процесі розрахунку економічної вигідності депозитної політики, що проводиться, і встановленні тісного взаємозв'язку між кредитними і депозитними операціями важливим моментом є проведення оцінки обґрунтованості залучення міжбанківських кредитів. Для цього необхідно розрахувати декілька коефіцієнтів:

; (1.13) . (1.14)

де, Кn - коефіцієнт максимального розміру отриманих міжбанківських кредитів;

МBКn - отримані міжбанківські кредити в загальній сумі залучених централізованих засобів;

Кр- коефіцієнт максимального розміру розміщених міжбанківських кредитів;

^ СD – термінові депозити, розміщені в інших банках;

МBКp - міжбанківські кредити, надані іншим банкам.

Для визначення стабільності залучених коштів необхідно розрахувати такі показники: термін зберігання депозитних коштів (С) і рівень осідання коштів на депозитних рахунках (Уо) [91, с.45].

; (1.15) . (1.16)

де, ОСср - середній залишок коштів на депозитних рахунках;

Оср - середній оборот по видачі вкладів;

ОСк, ОСу - залишки коштів на кінець і початок періоду відповідно;

ОP - загальне надходження коштів на депозитні рахунки.

Чим вище термін зберігання і рівень осідання коштів, тим ефективніше депозитна політика банку.

; (1.17)

де, Кid коефіцієнт використання депозитів;

Кв середні залишки по виданих кредитах;

Dp – середні залишки по отриманих депозитах.

Якщо значення коефіцієнта більше одиниці, то депозитна політика банку вважається успішною.

Структура банку є важливим компонентом при розрахунку інтегрованих показників ефективності всього комплексу пасивно-активних операцій.

Проводити оцінку ефективності депозитної політики банку з точки зору сегментації депозитного портфеля за клієнтами, продуктами і ринками необхідно для того, щоб створити всі передумови, які сприятимуть зміні умов роботи банку, тобто приведуть у відповідність дії банку і потреби ринку. Оцінка ефективності депозитної політики банку за цим критерієм має включати наступні етапи: якісне дослідження; кількісне дослідження; складання профілю сегменту. Окрім виробничих характеристик, існують показники макроекономічного порядку, які також необхідно брати до уваги при визначенні ефективності депозитної політики з позиції сегментації ринку [125, с.94]. Ці показники зображені на рис. 1.8.
Аналіз технологічних тенденцій і їх впливу


Довгострокові економічні прогнози щодо роботиАналіз культурних тенденцій і їх впливуАналіз економічних тенденцій і їх впливуАналіз політичних тенденцій і їх впливу
Рис. 1.8. Макроекономічні показники, що впливають на депозитну політику [78]

В результаті аналізу ринкової ситуації необхідно виявити ступінь привабливості банку в кожній сфері діяльності і за кожним пропонованим продуктом.

Існує ще один достатньо цікавий критерій для оцінки ефективності депозитної політики з точки зору сегментації ресурсного портфеля. Він називається „сервісний шоппінг”. Сервісний шоппінг є організованою роботою з порівняння конкуруючих банків один з одним за різними критеріями. Після його проведення складається таблиця, яка підсумовує всі результати і відображає деякі «ресурсноорієнтовані» чинники (табл. 1.1).

Таблиця 1.1.

Результати сервісного шопінгу [46, с.58]Обов'язковим етапом у процесі визначення ефективності депозитної політики є оцінка вирішальних чинників успіху. Оцінка вирішальних чинників успіху дозволяє визначити сильні і слабкі сторони банку [94, с.7].

Гарантованість здійснення і повнота виконання. Цей критерій оцінки депозитної політики базується на фінансовій стабільності, стійкості банку, надійності його технологій.

Диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику. Для оцінки депозитної політики банку за даним критерієм доцільним є використання алгоритму ділення пасивного портфеля на пасиви з високою, середньою і низькою тимчасовою стабільністю [46, с.71]. Для цього, по-перше, необхідно визначитися з величиною часового інтервалу. Часовий інтервал, на якому проводитимуться статистичні оцінки параметрів тимчасової стабільності пасивного портфеля, має відповідати таким вимогам: співвідношення терміну прогнозування і базового терміну не повинно бути більше 1/3; базовий термін оцінки не повинен бути менше 32 тижнів; кількість операцій, що почалися і закінчилися, щодо залучення коштів за базовий термін оцінки має бути не меншого 127 [64, с.361].

Доступність і комплексність банківських продуктів і послуг. Цей критерій передбачає територіальну близькість головного банку і мережі його філіалів до клієнтів [53, с.92].

Диференційований підхід до різних груп клієнтури і дотримання банківської таємниці. На достатньо насиченому ринку банківських послуг сьогодні саме диференційований підхід, дотримання банківської таємниці і якість обслуговування зумовлює успіх депозитної політики, що проводиться банками [87, с.514].

Раціональність витрат часу на обслуговування і зручний для клієнта режим роботи. Витрати на обслуговування клієнта мають бути мінімальними з урахуванням вимог самого клієнта. Тому основним якісним критерієм ефективності раціональності витрат часу є відношення «результат роботи-витрати» [55, с.26].


^ 1.3. Особливості розробки депозитної політики банку та визначення інструментів її реалізації


Для ефективного розвитку економіки будь-якої країни максимально можливе залучення коштів у банківську систему – питання особливої актуальності. Сталий розвиток вітчизняної економіки залежить від ефективності функціонування банківської системи і перш за все від її здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. На сьогоднішній день банки відчувають гостру потребу в нових методах і механізмах, що забезпечують стабілізацію процесу формування ресурсної бази і депозитного залучення засобів, які за інших рівних умов гарантували б максимальну віддачу від використовуваних ресурсів у процесі досягнення банком поставлених цілей.

Формулюючи завдання депозитної політики і визначаючи її напрями, ми вважаємо, що метою банківської установи є не максимізація, а досягнення певного рівня прибутку, утримання певної частки ринку і певного рівня продажів. Банк прагнутиме досягти швидше задоволення, ніж максимізацію, бо концепція задовольняючої поведінки багатша, ніж концепція що максимізуючої, оскільки вона дає не тільки поняття рівноваги, але і припускає метод її досягнення.

Після визначення мети дослідження наступним етапом є постановка оперативних завдань, що забезпечують реалізацію поставленої мети. Конкретніші, ніж визначена мета, оперативні завдання все ж таки мають уникати використання цифрових рівнів, яких потрібно досягти [72, с.79]. Завдання є розшифровкою мети і характеризується вимірністю і конкретністю.

Перегрін Банбері, голова відділу управління активами Cottus and Co., на щорічній конференції IBC у 1995 р. позначив насущні завдання банкірів, зашифрувавши їх у простому побажанні – «УДАЧІ!» [1]:

  • Удосконалення банківських процедур – економить час і сили клієнта.

  • Дієва присутність – розвиток мережі філіалів.

  • Активне реагування – швидке проведення будь-яких операцій.

  • Чоловіче взаєморозуміння – усвідомлення потреб клієнта.

  • Інвестиційна ефективність – абсолютна замість відносної.

Таким чином, у процесі дослідження мають бути вирішені дві групи завдань, які розглядаються в єдиному комплексі:

  • методологічні (пов'язані з дослідженням проблем підвищення ефективності накопичення ресурсного потенціалу банку);

  • науково-практичні (спрямовані на формування механізму налаштування депозитної політики банків на основі застосування економіко-математичних методів і моделей).

Дуже часто багато дослідників, позначаючи напрями депозитної політики, об'єднують і вважають синонімами такі поняття, як надійність і стійкість [10, с.263]. Так, Ф. М. Негре [110, с.17] цілі депозитної політики визначає таким чином, як збереження ліквідності, досягнення надійності і стійкості у відносинах з клієнтами, лідерство в роботі з банківськими продуктами. В. В. Иванов [53, с.544] робить акцент на залученні коштів із мінімальними витратами на тривалий термін, що дозволить забезпечити стійкість ресурсної бази банку і надійність його роботи.

Проте, некоректно об'єднувати ці два поняття, між ними існує чітка межа і її необхідно дотримуватися. Проведений аналіз співвідношень понять «стійкість» і «надійність» показав, що найчастіше під «надійністю» розуміється здатність об'єкта виконувати задані функції, зберігаючи свої основні характеристики у встановлених межах. Стійкість розглядається як можливість протистояти силам, здатним вивести з рівноваги. Надійність більш статична категорія, ніж стійкість. Під надійним банком розуміється банк, здатний на певну дату виконувати свої зобов'язання. При цьому стійкість як стан динамічної рівноваги складається з надійності на даний момент і здібності до розвитку. Здібність до розвитку банку безпосередньо залежить від його прибутковості, що дозволяє йому розширювати свою діяльність і поліпшувати якість роботи [124, с.20].

Концептуальну схему формування депозитної політики банку та налаштування інструментів її реалізації див. рис. 1.9.


Рис. 1.9 Концептуальна схема формування депозитної політики банку і налаштування інструментів її реалізації [79]

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconОбґрунтування новизни теми магістерської роботи з предмету: «Методологія і організація наукових досліджень» тема магістерської роботи: «Інтелектуальна система керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів»
Основні вимоги до підготовки аналітичного огляду за темою магістерської дисертації
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи / укладачі: О. М. Теліженко, В. М. Кислий, О. Ю. Древаль,...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconІнформація для наукових керівників, деканів Вчених рад факультетів та магістрантів бдму щодо захисту магістерської роботи згідно Тимчасового положення в редакції Наказу моз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМоз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМоз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМоз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconПроект магістерської роботи Студент
Студент (уку/лдс) тел
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМетодичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 03050801 «Фінанси та кредит»
Методичні вказівки до виконання І захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08. 03050801 – «Фінанси та кредит» (за спеціалізованими...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Картка магістерської роботи студент (піб) : Заліська Ніна Петрівна. Спеціальність: Фінанси Напрям підготовки: окр «Магістр» Назва магістерської роботи iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни спецкурс за тематикою магістерської роботи
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» (для студентів 5-6 курсу освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи