Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) icon

Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
НазваПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
Дата29.05.2013
Розмір90.9 Kb.
ТипПрограма


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор _______________ В.С. Курило

«____» _______________ 2013 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування,

спеціальність 7.02030301 „Українська мова і література. Мова і література (англійська)”,

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»


УКРАЇНСЬКА МОВА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

Фахова підготовка бакалаврів з української мови та методики її викладання в школі полягає в глибокому засвоєнні програмового теоретичного матеріалу, зокрема в оволодінні українською літературною мовою, основами лінгвістики тексту, в опануванні шкільного курсу української мови, знанні теоретичних засад методики її навчання в школі, а також у виробленні практичних умінь і навичок користування мовою в різних сферах спілкування, насамперед у педагогічному дискурсі.

Програма фахових вступних випробувань спрямована на перевірку:

а) знань про:

мову як систему одиниць, їх типологію, функціональні ознаки, стилістичні особливості;

мовні явища в підсистемах - фонетико-фонологічній, лексико-семантичній, фразеологічній, словотвірній, граматичній;

лінгводидактику як теоретичну основу часткових методик навчання мови;

практичні методики навчання учнів різних розділів шкільного курсу української мови;

б) умінь і навичок:

визначати й аналізувати мовні явища;

виконувати мовний розбір;

характеризувати методичні поняття.

 1. Українська літературна мова. Одиниці мовної системи.

 2. Лексикологія української мови. Лексичні одиниці.

 3. Фразеологізми в українській мові.

 4. Фонемний склад української мови.

 5. Одиниці морфеміки і словотвору української мови.

 6. Класифікація частин мови.

 7. Синтаксис як розділ граматики.

 8. Словосполучення і речення як одиниці синтаксису української мови.

 9. Класифікація речень в українській мові.

 10. Поняття про лінгводидактику.

 11. Методи дослідження і навчання в методиці української мови.

 12. Засоби навчання української мови.

 13. Змістові лінії чинних програм з української мови.

 14. Напрями в роботі з розвитку мовлення учнів на уроках української мови.

 15. Позакласна робота з української мови.

Література

  1. Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір / О. Т. Волох. – К. : Вища шк., 1986.

  2. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О. Т. Волох. – К. : Вища шк., 1986.

  3. Курс сучасної української літературної мови / за ред. Л. А. Булаховського. – Т. 1. – К., 1951. – 376 с.

  4. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / за ред. І. К. Білодіда. – К., 1969. – 435 с.

  5. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973.

  6. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 1994. – 415 с.

  7. Сучасна українська мова : підручник / за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1997. – С. 8–11 (автор розділу В. В. Різун).

  8. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища шк., 1997. – 493 с.

  9. Сучасна українська літературна мова : навч. комплекс : посіб. для студ. філол. спец. / кол. авт.: В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, І. В. Мілєва, Г. К. Барилова; за заг ред. В. Д. Ужченка. – Луганськ : ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2008. – 283 с.

  10. Тоцька Н. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія / Н. Тоцька. – К., 1981. – 184 с.

  11. Ужченко В.Д. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ / В. Д. Ужченко. Луганськ : Знання, 2004. – 68 с.

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА І МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

Вивчення історії української літератури передбачає формування цілісного уявлення про неї як про важливий складник національної культури. Студент має усвідомлювати роль і значення української літератури у форматі загального мистецького контексту. Українська література – невід’ємна частина світового літературного процесу, позначена реальними суперечностями, визначними художніми здобутками, боротьбою проти ідеологічних догм.

^ Вимоги до знань та вмінь студентів:

 • вільно володіти матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, самостійно оцінювати літературні явища;

 • послуговуватися філософськими та літературознавчими термінами;

 • використовувати міжпредметні зв’язки;

 • користуватися художніми засобами та естетичними відомостями;

 • мати навики оцінювання й аналізу художнього твору.

Студенти мають знати історичні умови розвитку культури, основні тенденції і явища українського літературного процесу ХVIII – початку ХХІ ст., творчі пошуки й осягнення майстрів слова, особливості утвердження й розвитку літературних напрямів, течій, стильового розмаїття в українській літературі.

Студенти повинні уміти орієнтуватись у складній взаємодії мистецьких напрямів і течій відповідного періоду в літературі й мистецтві, аналізувати художні твори, осягати неповторність художніх світів визначних митців, суттєвість і водночас складність та неоднозначність взаємопов’язаності суспільних та мистецьких процесів.

 1. Своєрідність розвитку української літератури кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття.

 2. Просвітительський реалізм в українській літературі, його художні принципи.

 3. Викриття самодержавства й антикріпосницька тема у творах Т.Шевченка. Біблійні мотиви творчості.

 4. Реалізм в українській літературі ІІ половини ХІХ століття, його філософсько-естетична база. Поняття народництва в історії української літератури. Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Я.Щоголіва, П.Грабовського та інших.

 5. Здобутки української драматургії в 70 – 90-ті роки ХІХ століття. Стан і характер українського літературно-мистецького життя кінця ХІХ століття. Підстави модернізації та філософсько-естетична база раннього українського модернізму, його риси. Творчість Лесі Українки, М.Коцюбинського, В. Винниченка, О.Кобилянської.

 6. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ століття, основні стильові напрями (модернізм, соцреалізм). Творчість М.Хвильового, В.Підмогильного, Ю.Яновського.

 7. Особливості української інтелектуальної прози.

 8. Письменницькі об'єднання, що зробили найбільший внесок у примноження художніх цінностей в літературі. Особливості поетики українських неокласиків.

 9. Феномен літератури шістдесятництва.

 10. Неореалізм другої половини ХХ століття. Українська історична проза. Наскрізні проблеми історичного роману. Творчість П. Загребельного, Р. Іваничука.

 11. Національна своєрідність українського постмодернізму. Джерела. Періодизація. Творчість “вісімдесятників”, “дев’яностників”(поезія, проза, драматургія).


Література

 1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. – К. : Факт. – 2003. – 320 с.

 2. Агеєва В. М. Хвильовий. – К. : Наук. думка – 1995. – 217 с.

 3. Андрусяк І. Постмодернізм у поезії / І. Андрусяк // Сучасна українська література кінця ХХ століття – початку ХХІ століття / упорядкув. текстів, передм., підготовка навч.-метод. матеріалів І. М. Андрусяка. – К. : Школа, 2006. – С. 437 – 442.

 4. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу та інші. (Український літературний неоавангард: портрет одного року) // Н. Білоцерківець / Слово і Час. – 1991. – № 1. – С. 42 – 52.

 5. Білоцерківець Н. Література на роздоріжжі / Н. Білоцерківець // Критика. – 1997. – № 1. – С. 31 – 35.

 6. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 264 с.

 7. Гурдуз А. Міф і міфологічний фактор у літературі / А. Гурдуз // Укр. мова і літ. в сер. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 3. – С. 120 –126.

 8. Дзюба І. Великий людинознавець (До вивчення творчості Григора Тютюнника) / І. Дзюба / Урок української. – 2003. – № 3. – С. 38 – 41.

 9. Дзюба І. Пишеться „Велика книга нашого народу”… / І. Дзюба // Л. Костенко. Берестечко: історичний роман / Ліна Костенко. – К. : Либідь, 2010. – С. 185 – 205.

 10. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / Іван Дзюба. – 2-ге вид., доопрац. – К.: Видавничий дім “Києво-Мигилянська Академія”, 2008. – 718 с.

 11. Єфремов С. Історія українського письменства / С.Єфремов / Худож. оформл. В.М.Шторгіна. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

 12. Жулинський М. На шляху в європейський простір / М. Г. Жулинський // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 4 – 6.

 13. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжні віків (Леся Українка, Оксана Забужко) / Н. Зборовська // Слово і час. – 2004. – № 2. – С. 32 – 38.

 14. Історія української літератури XX ст. : у 2-х кн. / за ред. В. Г. Дончика. – К., 1998. – Кн. 2. – С. 120 – 142, 162 – 167.

 15. Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття : Підручник / Кол. авт.. : О.А.Галич, О.О.Бровко та ін.; За наук. ред.. О.А.Галича. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 480 с.

 16. Історія української літератури ХІХ століття. : Підруч. для вузів: У 3 кн. / За ред.. М.Т.Яценка. – К. : Либідь, 1996. – кн.. 3: 70-90-ті рр.. ХІХ ст.. 1997. – 432 с.

 17. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Підручник / За ред.. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1998.

 18. Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія : У кн.. : Кн. 2 / Упоряд. П.М.Федченко, М.М.Павлюк та ін.. – К. : Либідь, 1998. – 352 с.

 19. Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність / В’ячеслав Медвідь // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 79 – 80. – С. 131 – 139.

 20. Мельник В. Суворий аналітик доби (Валер’ян Підмогильний). – К. : Наук. думка, 1994. – 185 с.

 21. Мовчан Р. Григір Тютюнник – знакова постать в українській культурі чи естетичний феномен? / Р. Мовчан // Слово і час. – 2005. – № 7. – С. 23 – 27.

 22. Мовчан Р. Проза Валер’яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 12 – 15.

 23. Мовчан Р. Український модерністичний роман: „Місто”, „Невеличка драма” В.Підмогильного // Дивослово. – 2001. – № 2. – С. 21 – 25.

 24. Моклиця М. Міф як альтернативна реальність в літературі ХХ ст. / М. Моклиця // Укр. мова і літ. в сер. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 1. – С. 57 – 67.

 25. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ століття: Україна і Польща / В. Моренець. – К. : Основи, 2002. – 327 с.

 26. Неврлий Микола. Слов’янський контекст шістдесятництва / Микола Неврлий // Сучасність. – 2000. – № 1. – С. 101 – 109.

 27. Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960 – 90-х років) / Тарас Пастух. – Л. , 2010. – 678 с.

 28. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму : монографія. / Ярослав Поліщук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

 29. Поліщук Я. Український постмодернізм: у пошуках самоідентичності / Я. Поліщук // Укр. мова й л-ра в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. – 2003. – № 3. – С. 63 – 71.

 30. Слоньовська О. Слід невловимого Протея: Міф України в літературі української діаспори 20-х – 50-х рр. ХХ ст. : монографія / Ольга Слоньовська. – Івано-Франківськ : Плай ; Коломия : Вік , 2007. – 686 c.

 31. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: аберація явища у постмодерному прочитанні / Л. Тарнашинська // Слово і час. – 2006. − № 3. – С. 74 – 86.

 32. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. / Р. Харчук. – К.: ВЦ „Академія”, 2008. – 248 с.

 33. Шевчук В. У світі прози Валер’яна Підмогильного / Підмогильний В. Місто. Роман, оповідання. – К. : Либідь, 1989. – 325 с.


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА І МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ

 1. Grammar: -ing/-ed participles.

 2. Making deductions.

 3. Modal verbs: obligation and necessity, possibility and impossibility, ability and permission

 4. Grammar: Passive voice.

 5. Grammar: order of adjectives.

 6. Relatives and relative clause.

 7. Phrasal verbs: hold, keep

 8. English in Use: Causatives.

 9. Grammar: reported speech (statements, questions, orders)

 10. Phrasal verbs: let, look.

 11. Grammar: quantifiers (some, any, no, (a) little, (a) few); countable/uncountable nouns.

 12. Reported speech: special introductory verbs

 13. Phrasal verbs: make, put.

 14. English in Use: 2, 3 Conditionals, Mixed Conditionals, Wishes.

 15. Phrasal verbs: run, see, set.

Питання з методики

Усі тестові завдання відповідають темам курсу з методики викладання англійської мови. Для підготовки до екзамену студентам рекомендується ретельно перечитати лекції дистанційного курсу або придбати в ауд. 1-10 навчальний посібник Teaching English as a Foreign Language, 2011

Тестові завдання охоплюють тематику всіх 18 лекцій дистанційного курсу або 18 глав навчального посібника. Усі лекції дистанційного курсу і лекції підручника представлені англійською мовою, тому і тестові завдання також англійською мовою.

Зверніть увагу на наступні питання. Жирним шрифтом вказані назви глав або лекцій дистанційного курсу, де ви можете знайти відповіді на ці питання.

 1. Introductory lecture: The aim of teaching English at school.

 2. Language teaching methods Chapter 1: Characteristics of the direct method, of the audio-lingual method, of communicative language teaching.

 3. Teaching the receptive skills Chapter 6: The context for introducing new language and its characteristics; the lead-in stage; the notion of an authentic text.

 4. The role of the teacher Chapter 10: The notion of gentle correction.

 5. Teaching the productive skills Chapter 11: Oral drills; three main stages in language teaching; the notion of information gap; characteristics of communicative activities.Голова атестаційної комісії Т.С. ПінчукСхожі:

Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література
Основні поняття граматики (граматичне значення, граматична форма, граматична категорія)
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconПрограма фахового вступного випробування спеціальність 02030302 „Мова І література (англійська)

Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність пмсо. Мова та література (англійська, іспанська), пмсо. Мова та література (англійська, французька), пмсо. Мова та...
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030302 Мова І література (англійська) та окр спеціаліста 02030302 Мова І література (англійська)
В основу цих блоків покладено програми обов’язкових дисциплін з англійської мови – “Лексикологія”, “Стилістика”, “Історія англійської...
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська) iconМіністерство освіти І науки україни
Спеціальність: німецька та англійська мова І література, французька та англійська мова І література
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи