«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 90.19 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата30.09.2012
Розмір90.19 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ___________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 7.02030301 „Українська мова і література”

(зі спеціалізацією «Редагування освітніх видань»);

Українська мова і література. Англійська мова та зарубіжна література”

освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст ”


1. Предмет і завдання фонетики як мовознавчої дисципліни. Артикуляційні та акустичні характеристики української літературної мови. Поняття складу. Типи складів. Основні закономірності складоподілу в українській мові.

^ 2. Наголос в українській мові. Роль наголосу в розрізненні слів та їх форм. Головний та побічний наголоси слів.

3. Предмет і завдання фонології. Поняття фонеми. Основні функції фонем. Інваріант і варіант фонеми. Голосні фонеми, їх класифікація. Приголосні фонеми, їх класифікація.

4. Фонетична та фонематична транскрипції.

5. Асиміляція і дисиміляція приголосних, їх різновиди. Спрощення в групах приголосних. Подовження приголосних в українській мові.

6. Морфонологія як учення про чергування. Чергування голосних і приголосних фонем.

7. Орфоепія. Вимова голосних і приголосних фонем у сильній і слабкій позиції.

8. Поняття орфографії. Принципи орфографії. Поняття орфограми. Зміни в українському правописі.

9. Графіка української мови. Поняття графеми. Український алфавіт.

10. Слово як основна одиниця лексичної системи. Поняття лексеми. Типи лексичних значень слова в українській мові. Етимологія слова.

11. Однозначні та багатозначні слова. Слова-терміни. Пряме та переносне значення слів. Основні типи переносних значень слів. Розмежування омонімії та полісемії.

12. Парадигматичні відношення лексем: омоніми, їх типи; пароніми; синоніми, їх основні типи, стилістична роль; антоніми, їх типи. Оксюморон.

Склад лексики української літературної мови з погляду її походження.

13. Лексика сучасної української літературної мови з погляду вживання. Активна і пасивна лексика. Архаїзми та історизми. Неологізми, їх функції.

Лексика української літературної мови з експресивно-стилістичного погляду. ^ 14. Експресивно-емоційна лексика, жаргонізми, арготизми тощо.

Фразеологія. Типи фразеологічних одиниць.

15. Джерела формування фразеологізмів в українській мові. Стилістичне використання фразеологізмів в українській мові.

16. Лексикографія. Типи словників.

17. Морфемна будова слів. Слово і морфема. Типи морфем. Роль кореневих і афіксальних морфем у формуванні структури слова. Типи афіксальних морфем. Поняття про основу слова. Типи основ, похідна й непохідна, зв’язана основа (корінь). Поняття про твірну основу.

18. Словотвір як лінгвістична дисципліна. Словотвірний тип як основна одиниця словотвірної системи. Словотвірна модель. Основні способи творення слів у сучасній українській літературній мові. Зміни в морфемній структурі слів у процесі розвитку української мови. Опрощення, перерозклад, ускладнення.

19. Граматика української мови як учення про її морфологічну і синтаксичну будову. Основні граматичні поняття.Граматичне значення слів у його відношенні до лексичного значення. Способи вираження граматичних значень в українській мові. Граматична форма слова. Синтетичні та аналітичні форми слів в українській мові. Граматична категорія. Система граматичних категорій в українській мові.

20. Частини мови і принципи виділення їх в українській мові. Українська морфологія як граматичне вчення про частини мови в українській мові, про властиві їм граматичні категорії, граматичні значення і словоформи. Повнозначні і неповнозначні частини мови. Явища переходу слів з однієї частини мови в іншу.

21. Іменник. Значення іменників як слів, що виражають предметність. Їх головні ознаки і синтаксична роль. Лексико-семантичні групи (категорії) іменників. Граматичні категорії іменників. Категорія числа іменників, її значення і граматичні засоби вираження. Категорія відмінка. Її значення та граматичне вираження. Система відмінків у сучасній українській літературній мові. Основні значення відмінків.

22. Система відмінювання іменників. Принципи поділу іменників на відміни і групи. Іменники І відміни. Пояснення відмінкових форм. Аналіз матеріалу шкільного підручника про висвітлення питання про систему відмінювання іменників у співвідношенні його з науковим курсом української мови. Творення іменників.

23. Прикметник. Головні морфологічні ознаки і синтаксична роль. Несамостійність граматичних категорій прикметників. Лексико-граматичні групи прикметників. Відмінність між ними у значенні і граматичному оформленні. Перехід з однієї групи в іншу. Прикметники повні і короткі. Стягнені й нестягнені форми повних прикметників. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників. Категорія безвідносної міри якості предметів. Вираження суб’єктивної оцінки якості. Творення прикметників.

24. Займенник.

25. Числівник. Значення числівників як слів, що виражають кількість і порядок при лічбі. Головні граматичні ознаки. Відмінювання й особливості вживання різних груп числівників, синтаксичні функції і зв’язки з іншими частинами мови.

26. Прислівник. Значення прислівників як слів, що виражають ознаку іншої ознаки. Морфологічні ознаки і синтаксична роль прислівників: означальні і обставинні. Ступені порівняння означальних прислівників. Творення прислівників. Перехід у прислівники інших частин мови (адвербіалізація). Перехід прислівників у інші частини мови. Питання про місце слів категорії стану в системі частин мови.

27. Дієслово. Значення дієслів як слів, що виражають дію або стан у процесі їх тривання або становлення. Головні морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієвідмінювані, відмінювані і незмінювані форми дієслова. Неозначена форма дієслова.

28. Загальнодієслівні категорії. Категорія аспектуальності дієслова. Вид як граматична категорія дієслова. Зв’язок категорії виду з категорією способу і часу. Перехідні і неперехідні дієслова. Їх зв’язок з категорією дієслівного стану. Категорія дієслівного стану.

29. Категорія способу. Дійсний, умовний і наказовий способи дієслів, їх значення і форми. Наукові основи викладу питання про способи дієслова в шкільному підручнику. Категорія особи дієслова. Її значення і морфологічне вираження. Категорія роду і числа в системі дієслова. Безособові дієслова. Категорія часу дієслів. Її зв’язок з категорією способу і виду. Значення форм теперішнього, майбутнього й минулого часів.

^ 30. Дієвідмінювання дієслів. Основи дієслів. Форми теперішнього часу І та ІІ дієвідмін. Розпізнавання дієвідмін за формою інфінітива.

31. Творення дієслів від основ іменників та інших частин мови. Особливі форми дієслова: дієприкметник та дієприслівник. Безособові дієслівні форми на -но, -то.

32. Прийменники як службові слова, що виражають відношення між повнозначними словами. Групи прийменників за походженням і будовою. Вживання їх з певними відмінками іменників. Синоніміка прийменників. Наукові основи висвітлення питання про прийменник у шкільному підручнику.

33. Сполучники як службові слова, що виражають зв’язок між словами і реченнями. Сполучні слова. Зіставлення розгляду питання про сполучник у шкільному й науковому курсах української мови.

34. Частки як службові слова, що вносять певні відтінки у значення слів чи речень. Функції часток. Групи за значенням. Проблемність питання про частки і висвітлення її в шкільному й науковому курсах української мови.

35. Модальні слова як окрема лексико-граматична група слів. Поділ модальних слів за значенням. Їх синтаксична роль. Розгляд їх у шкільному підручнику.

36. Вигуки як слова, що виражають емоції та волевиявлення. Роль їх у реченні. Групи вигуків за значенням, їх уживання. Звуконаслідувальні слова. Проблемність питання про вигуки і її трактування в шкільному й науковому курсах української мови.

37. Основні одиниці синтаксису. Аспекти дослідження синтаксичних одиниць.

38. Типи зв’язку слів у словосполученні.

39. Відношення між компонентами словосполучення.

40. Типи словосполучень за будовою і морфологічним вираженням головного слова.

41. Типи речень.

42. Типи головних членів речення.

43. Додаток прямий і непрямий.

44. Означення узгоджене і неузгоджене.

45. Типи обставин.

46. Односкладні прості речення.

47. Розділові знаки при однорідних членах речення.

48. Умови відокремлення означень, додатків і обставин.

49. Вставні слова, словосполучення і речення.

50. Повні й неповні речення.

51. Засоби зв’язку частин складного речення.

52. Відношення між частинами складносурядних речень.

53. Типи складнопідрядних речень.

54. Смислові відношення між частинами безсполучникових речень.

55. Тропи і стилістичні фігури.

56. Ознаки функціональних стилів.

57. Перекладна література Київської Русі.

58. Оригінальна література Київської Русі. Літописання.

59. "Слово о полку Ігоревім". Жанр, композиція, образна система твору.

60. Полемічна література. Творчість Івана Вишенського.

61. Козацькі літописи.

62. Шкільна драматургія. Драма Феофана Прокоповича "Володимир".

63. Поетична творчість Григорія Сковороди. Збірка "Сад божественних пісень". Байки.

64. Бурлескний стиль в українській літературі. "Енеїда" І.Котляревського. Традиції і новаторство у поемі.

65. Поезія українського романтизму. Лірика Л.Боровиковського, М.Костомарова, А.Метлинського, О.Афанасьєва-Чужбинського.

66. Розвиток української драматургії у 1-й половині ХІХ ст. П'єси І.Котляревського, Г.Квітки-Основ'яненка, М.Костомарова.

67. Повісті Г.Квітки-Основ'яненка. Сатирично-реалістичні й сентиментальні тенденції.

68. Історичний роман П.Куліша "Чорна рада".

69. Жанрово-тематичне розмаїття української прози 40-60-х рр. ХІХ ст. (Марко Вовчок, П.Куліш, О.Стороженко, А.Свидницький).

70. Творчість Т.Шевченка. Викриття самодержавства й антикріпосницька тема. Осмислення історичної долі України. Біблійні мотиви. Доля покритки, жінки-матері.

71. Жанрово-тематичне розмаїття прози І.Нечуя-Левицького. Повісті "Дві московки", "Кайдашева сім'я", "Микола Джеря", "Бурлачка". Роман "Хмари".

72. Роман Панаса Мирного та І.Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". Сюжетно-композиційні особливості, система образів, проблематика.

73. Проблемно-тематичні та образно-стильові параметри української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст. (Я.Щоголев, І.Манжура, П.Грабовський).

74. Поетичний доробок І.Франка. Основні мотиви лірики. Лірична драма "Зів'яле листя". Художня своєрідність поем І.Франка ("Мойсей", "Іван Вишенський", "Похорон", "Смерть Каїна").

75. Проза І.Франка. Тема інтелігенції у романі "Перехресні стежки". Історична повість "Захар Беркут". Соціально-психологічні повісті з сучасного життя "Для домашнього огнища", "Основи суспільності". Драматургія І.Франка ("Украдене щастя").

76. Внесок М.Кропивницького у розвиток української драматургії і театру.

77. Жанрове й тематичне багатство драматургії М.Старицького. Переробки й оригінальні твори.

78. Художня специфіка комедій І.Карпенка-Карого ("Сто тисяч", "Хазяїн", "Мартин Боруля").

79. Еволюція поетики прози М.Коцюбинського. Імпресіоністичні тенденції ("Intermezzo", "Цвіт яблуні"). Повість "Тіні забутих предків".

80. Стильові домінанти творчості представників "покутської трійці".

81. Неонародницька тенденція української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (С.Васильченко, А.Тесленко).

82. Традиції та новаторство української лірики кінця ХІХ – початку ХХ ст. (В.Самійленко, М. Вороний, Олександр Олесь, поети "Молодої музи").

83. Поетична творчість Лесі Українки. Неоміфологічні тенденції ("Лісова пісня"). Жанр драматичної поеми у творчості Лесі Українки ("Одержима", "У пущі", "Бояриня"). Неоромантичні риси. Центральні мотиви та образи лірики.

^ 84. Неореалістична драма В.Винниченка ("Чорна Пантера і Білий Медвідь", "Гріх", "Брехня", "Між двох сил").

85. Новаторське потрактування жіночої теми і теми мистецтва у творчості О.Кобилянської ("Царівна", "Людина"; "Меланхолійний вальс", "Природа" та інші новели).

86. Стильове розмаїття української літератури 20-х рр. ХХ ст. "Розстріляне відродження". Літературні угрупування.

87. Рання творчість П.Тичини. Новаторські тенденції. "Кларнетизм".

88. Особливості поезії українських неокласиків.

89. Інтелектуально-психологічна проза В.Підмогильного ("Місто", "Невеличка драма").

90. Драматургія М.Куліша. Новаторство митця.

91. Література діаспори. "Празька школа". "Нью-Йоркська група". Ідейно-естетичні настанови Мистецького Українського Руху. Творчість У.Самчука та І.Багряного.

92. Ідейно-тематичне розмаїття, новаторські пошуки письменників-"шістдесятників" (Ліни Костенко, Д.Павличка, І.Драча, В.Симоненка, М.Вінграновського).

93. Багатогранність творчості О.Довженка. "Україна в огні". "Зачарована Десна".

94. Роман О.Гончара "Собор". Ідейна глибина і філософічність твору. Проблематика, система образів.

95. Барокові традиції в українській літературі другої половини ХХ ст. Творчість Валерія Шевчука ("Дім на горі", "Голос трави").

96. Сучасна поезія. Творчі пошуки прозаїків кінця ХХ – початку ХХІ ст. Літературні угрупування. Своєрідність українського постмодернізму.


Голова атестаційної комісії Т.С. Пінчук


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Для освітлення яких об'єктів застосовують світильники із люмінесцентними лампами?
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи