European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/31
Дата30.09.2012
Розмір6.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Міністерство освіти і науки України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0305 «Економіка і підприємництво»

Спеціальність:6.030506"Прикладна статистика"

Освітній рівень: базова вища освіта

Кваліфікація: бакалавр з прикладної статистики

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Термін навчання: 4 роки, на базі повної середньої освіти

Форма навчання: денна


2010

^ 2. Спеціальні вимоги до зарахування

Підготовка фахівців в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється за рахунок державного бюджету (в межах державного замовлення) та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Обсяг державного замовлення щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Прийом до університету на навчання за програмою підготовки бакалавра здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього тестування.

До Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом “Прикладна статистика” приймаються особи без обмеження віку, які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при відборі абітурієнтів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених стандартом повної середньої освіти.

Для вступу на спеціальність за напрямом «Прикладна статистика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» необхідно надати сертифікат незалежного тестування:

-обов’язково: за дисциплінами «Математика», «Українська мова та література»;

- за вибором абітурієнта: за дисциплінами «Географія», «Іноземна мова», «Історія України».

^ 3. Загальний опис напряму підготовки

3.1. Освітні та професійні цілі

Освітні цілі підготовки за напрямом «Прикладна статистика» кваліфікаційних рівнів «бакалавр» полягають у наступних напрямках результативної взаємодії між студентом та викладачем:

 1. Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури.

 2. Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.

 3. Вдосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

 4. Орієнтуватись у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.

 5. Орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв'язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці.

 6. Спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та слов'янських мов.

 7. Підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контактів як передумову психічного здоров'я та ділового успіху.

 8. Залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації.

 9. Створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику.

 10. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички.

 11. Визначати та усвідомлювати межі своїх знань, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі і власні.

 12. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

 13. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.


Професійні цілі підготовки бакалавра за напрямом «Прикладна статистика» полягають у формуванні професійних навичок у галузі:

 • економічного дослідження за трьома напрямками: фундаментальні дослідження (спрямовані на одержання нових знань), прикладні дослідження (спрямовані на практичне використання нових знань), експериментальні розробки.

 • реалізації загальних аналітичних функцій управління фінансами шляхом здійснення розрахункових процедур;

 • прийнятті оперативних рішень в межах своєї компетенції;

 • функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;

 • Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична та господарська.


^ 3.2. Ключові результати навчання студентів за напрямом підготовки «Прикладна статистика»

Освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр» - отримання кваліфікації бакалавр з прикладної статистики

^ 4. Професійні профілі випускників


4.1. Можливі посади


Випускники з напряму «Прикладна статистика» здатні виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угруповань професій за «Державним класифікатором професій» ДК 0032005, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375 зі змінами та доповненнями №2 до «Класифікатору професій» від 29.01.2007 р. № 4, наведено у табл. 1,2,3).

1. Математик-аналітик з дослідження операцій

2. Науковий співробітник (статистика)

3. Фахівець-статистик

4. Економіст-демограф

5. Економіст-статистик

6. Розробник комп’ютерних програм зі статистики та фінансових операцій

7. Фахівець в інших галузях обчислень

8. Агенти з торгівлі майном

11. Оператори зі збору даних

12. Реєстрація бухгалтерських даних

13. Статистик-обліковець та конторський службовець


^ 4.2. Приклади виконання певних обов’язків у вигляді виробничих функцій, типових завдань діяльності та уміння щодо їх вирішення.


Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник ЛНУ з напряму «Прикладна статистика»

 1. Створення комп’ютерної інформаційної системи методами обчислень і обробки інформації, інформаційно-комп’ютерні технології статистичної обробки економічної інформації.

 2. Визначення характеристик стохастичних явищ та процесів в науці, техніці, економіці методами теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових процесів.


^ 5. Можливість подальшого навчання.


Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямом «Прикладна статистика» можна вступити в магістратуру (на основі базової вищої освіти) за спільним напрямом підготовки фахівців, наприклад:

 1. Економічна кібернетика

 2. Облік і аудит

 3. Економіка і підприємництво

 4. Математичні моделі в економіці

^ 6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS

ОКР «бакалавр»

п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр

Кредити ECTS
^ 1. Цикл гуманітарної підготовки

^ 1.1. Нормативна частина

Філософія


1.1.1-1

Філософія

2

3

3,0

1.1.1-2

Релігієзнавство

3

6

1,5

1.1.1-3

Логіка

2

3

1,5
Культурологія


1.1.2-1

Культурологія

1

2

2,5

1.1.2-2

Етика й естетика

3

6

1,5

1.1.3

Психологія та педагогіка

2

4

3,0

1.1.4

Фізичне виховання*

1,2,3,4

1-7

6,0

1.1.5

Українська мова

2

3

4,0

1.1.6

Іноземна мова

1,2

1-4

10,0

1.1.7

Правознавство

2

3

3,0

1.1.8

Політологія

3

6

3,0

1.1.9

Історія України

1

1

4,0

1.1.10

Соціологія

3

5

3,0
Безпека життєдіяльності


1.1.11-1

Безпека життєдіяльності

1

2

1,5

1.1.11-2

Охорона праці

4

7

1,5

1.1.11-3

Цивільна оборона

1

2

1,0

1.1.12

Університетська освіта

1

1

1,0
^ 1.3. За вибором студента:


1.3.1

Етика ділового спілкування

4

7

2,5

1.3.2

Діловодство з використанням ПК

2

3

2,5

1.3.3

Соціологія ІІ

3

6

2,5

1.3.4

Історія міжнародних відносин

3

5

1,5
^ 2. Цикл природничо - наукової та загальноекономічної підготовки

^ 2.1. Нормативна частина:


2.1.1

Політична економія

1

1

5,5

2.1.2

Мікроекономіка

2

3

5,5

2.1.3

Макроекономіка

1

2

5,5

2.1.4

Історія економіки та економічної думки

1

2

5,5
Математика для економістів


2.1.5

Вища математика

1

1,2

6,0

2.1.6

Теорія ймовірностей та математична статистика

1

2

4,0

2.1.7

Економіко-математичне моделювання

1

2

5,5

2.1.8

Економічна інформатика

1

1,2

5,5

2.1.9

Статистика

2

3,4

10,0

2.1.10

Економіка підприємства

3

5

5,5

2.1.11

Менеджмент

2

4

4,5

2.1.12

Маркетинг

3

6

4,5

2.1.13

Гроші та кредит

2

4

4,5

2.1.14

Фінанси

3

5

4,5

2.1.15

Бухгалтерський облік

3

5

4,5

2.1.16

Економіка праці й соціально-трудові відносини

4

8

4,5

2.1.17

Міжнародна економіка

3

5

4,5

2.1.18

Національна економіка

1

1

4,5
Регіональна економіка


2.1.19

Регіональна економіка

2

3

3,0

2.1.20

Екологія

2

3

1,5

2.3.1

Статистика ІІ

2

4

3,0

2.3.2

Теорія систем і системний аналіз

3

5

3,0

2.3.3

Нелінійний аналіз економічних систем

2

3

3,0

2.3.4

Статистика сільського господарства

4

7

4,0

2.3.5

Правова статистика

4

7

3,0

2.3.6

Статистика ринку праці

4

8

3,0

2.3.7

Дослідження операцій

3

6

3,0
^ 3. Цикл професійної підготовки


3.1.1

Соціальна і демографічна статистика

3

5,6

9,0

3.1.2

Статистичне моделювання і прогнозування

3,4

6,7

9,0

3.1.3

Статистика ринків

4

7,8

9,0

3.1.4

Економічна статистика

4

7,8

9,0

3.3.1

Статистика ринку товарів і послуг

3

6

4,0

3.3.2

Історія статистики

3

5

4,5

3.3.3

Фінансова статистика

3

6

4,0

3.3.4

Основи наукових досліджень

2

4

2,5

3.3.5

Вступ до спеціальності

1

1

1,5

3.3.6

Інформаційні системи і технології в статистиці

4

8

2,5

3.3.7

Статистика державних фінансів

4

7

2,5

3.3.8

Економетрія

2

3

3,0

3.3.9

Методологія та організація статистики

4

8

4,0
^ 5. Курсові роботи


5.1

Курсова робота з політекономії або макроекономіки

1

2
5.2

Курсова робота зі статистики

3

6
5.3

Курсова робота зі статистичного моделювання і прогнозування

4

86. Практики


6.1

Обчислювальна практика (навчальна)

2

3

3,0

6.2

Ознайомча практика (навчальна)

2

4

3,0

6.3

Комплексна практика з фаху (виробнича в економічній галузі)

4

7

4,5

6.4

Комплексна практика з фаху (виробнича в соціологічній галузі)

4

8

4,5


^ 7. Вимоги до оцінювання.


В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно». «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано», в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

^ А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

^ В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

^ С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

^ Б - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

^ Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

^ РХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

^ Р - незадовільно - необхідне повторне вивчення

дисципліни


Оцінку „зараховано виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації).

Державна атестація здійснюється у вигляді комплексного державного екзамену за фахом та складається з наступних дисциплін:

 1. Політична економія

 2. Макроекономіка

 3. Мікроекономіка

 4. Економічна історія

 5. Історія економічних вчень

 6. Економічна статистика

 7. Статистичне моделювання і прогнозування

 8. Статистика ринків

 9. Соціальна і демографічна статистика


^ 8.1. Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти


Атестація якості підготовки бакалавра зі спеціальностей «Прикладна статистика» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з даного фаху, голову якої затверджено Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.


^ 8.2. Форми проведення


Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристики бакалавра, спеціаліста та магістра, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики:

для ОКР «бакалавр» - складання комплексного державного екзамену.

Нормативна форма державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних знань та умінь у вигляді комплексного державного екзамену, складається з двох етапів:

 1.  письмова перевірка теоретичних знань, що формують уміння, зазначені у ОКХ бакалавра з напряму «Прикладна статистика»;

 2.  письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі що дозволяє оцінити сформованість відповідної компетенції напряму підготовки «Прикладна статистика».

На державну атестацію виносяться нормативні дисципліни професійного блоку навчального плану.


  1. Критерії оцінювання


Керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. (розділ Контрольні заходи) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка розробив форми і методи контрольних завдань студентів та критерії оцінок.

В університеті працює система контрольних заходів та критеріїв оцінок знань студентів. Ця система складається з методів та заходів поточного контролю знань студентів, узагальнених вимог до захисту випускних робіт (бакалаврських, дипломних та магістерських) та критеріїв оцінювання знань на державних іспитах.

Університет успішно впроваджує кредитно - модульну систему та розробив цілу ланку організаційних заходів та методів щодо оцінювання знань студентів, які враховують усі етапи навчання на різних видах занять в процесі вивчення дисципліни.

При оцінюванні знань студентів на комплексних державних іспитах та випускних кваліфікаційних (диплом) робіт викладачі керуються наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

Національна шкала оцінювання базується на шкалі ЕСТS.

Для інтеграції з Болонською системою навчання розроблено критерії оцінювання випускних кваліфікаційних (диплом) робіт (проектів).

Присвоєння кваліфікації здійснює Державна екзаменаційна комісія.


^ 9. Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м.Луганськ, вул. Оборонна,

(0642) 53-73-42

ieb@luguniv.edu.ua


^ 10.Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку, зазначеному в пункті 6.

1. Цикл гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина

Філософія

^ 1.1.1-1. Філософія

Робоча навчальна програма дисципліни „Філософія”

 1. Назва курсу.

„ ФІЛОСОФІЯ ”


^ Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Прикаладна статистика

 1. Код курсу.

[ІнЕБ].[Прикл_стат_07].[1_1_1-1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

3,0

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галкіна Людмила Ігорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Молодцов Борис Іванович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; Попов Василь Борисович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології; (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета: курс призначений для того, щоб ознайомити студентів з основними напрямками розвитку філософської думки, дати загальні знання про філософську проблематику, термінологію, виробити загальні навички системно-раціоналізованого осмислення всесвіту. Програма курсу “філософія” розроблена у відповідності з законом про освіту, вимогами і рекомендаціями нової літератури з галузі філософського знання. Укладачі програм спирались на українські та російські підручники з філософії для вузів, видані останнім часом.

Предмет: найзагальніші та універсальні взаємозв’язки та взаємовідносини людини, природи та світу.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Людина і суспільство» середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Філософія і світогляд. Роль філософії в житті суспільства

6

24

1.2.

Східна модель філософствування

4


4

1.3.

Давньогрецька філософія

6

24

1.4.

Філософія середньовіччя і відродження

4


4

1.5.

Західноєвропейська філософія нового часу

8

2

2
4

1.6

Філософія просвітництва

4


4

1.7.

Німецька класична філософія

11

3

4
4

1.8.

Українська філософія

5

14

1.9.

Проблеми та тенденції розвитку сучасної філософії

7

1

2
4
^ Другий модуль
2.1.

Проблема буття в філософії

6

2

2
2

2.2.

Філософське вчення про розвиток

4


4

2.2.

Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальності

4

2

2
2

2.3.

Система філософських категорій. моделювання філософських проблем.

4


4

2.4

Мета і цінність людської життєдіяльності

8

2

2
4

2.5

Практичний спосіб людського буття в природному та соціально-культурному просторі

2


2

2.6

Проблема пізнання. форми й методи наукового пізнання

8

2

2
4

2.7

Людство перед лицем глобальних проблем.

5

14

2.8

Реалізація оцінкових форм свідомості. етико-естетичні імперативи

6


6

2.9

Етико-естетичні теорії

6


6
загальна кількість годин

108

20

16
72

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М., 2000.

 2. Введение в философию: Учебник для вузов / Под. ред. А.Т.Фролова. – В 2-х ч. – М., 1990.

 3. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

 4. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1991.

 5. Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.

 6. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие. – М., 1998.

 7. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 8. Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т. 1.

 9. Історія філософії України. Підручник. - К., 1994.

 10. Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993.

 11. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. Изд. 2-е. – М., 1997.

 12. Розвиток філософської думки в Україні. – К., 1994.

 13. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991.

 14. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина и др. – М., 1997.

 15. Філософія: Курс лекцій / І.В.Бичко та ін. – К., 1993.

 16. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997.

 17. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко та ін. – К., 1995.

 18. Философия: учебн. пособие к семинарским занятиям. – Изд. 2, испр. и доп. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 369 с.

 19. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / под. ред. А.А.Радугина. – М., 1998.


Додаткова навчальна література

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1997.

 2. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1998.

 3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1976.

 4. Бойченко І.В. Філософія історії. Навчальний посібник. – К., 2000.

 5. Бэкон Ф. Новый органон // Соч. в 2-х т. – М., 1978. – Т. 2.

 6. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

 7. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1991.

 8. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избранные произведения в 2-х т. – М., 1989. – Т.1. – С.250-296.

 9. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 10. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 11. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.

 12. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // К.Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения. – Т.42.

 13. Мир философии. Книга для чтения. – Ч. 1,2. – М., 1991.

 14. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 15. Почапский А. Развитие философской мысли на Украине. Первая половина ХІХ в. – Киев, 1984.

 16. Ойзерман Т.И. Эмпирическое и теоретическое: различие, противоположность, единство // Вопросы философии. – 1985. – № 12. — 1986. – № 2.

 17. Потебня А. Мысль и язык. – К., 1993.

 18. Рахманкулова Н.Ф. Ценности и возникновение национальной философской традиции (Индия и Китай) // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. – 2000. – № 1. – С.19-35.

 19. Світогляд та духовна культура. – К., 1993.

 20. Сковорода Г.С. Повне зібр. творів: У 2-х т. – К., 1973.

 21. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 22. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVIII вв. – М., 1996.

 23. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1997.

 24. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. – К., 1995.

 25. Степин В.С. Культура // Вопр. философии. – 1999. – №8. – С. 61-71.

 26. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – К.,1992.

 27. Юркевич П. Вибране. – К., 1993.

 28. Юркевич П. Философские произведения. – М., 1990.

 29. Яворський С. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1993.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконаня практичних завдань

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (письмова доповідь, реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Специфіка філософії як феномена культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1%

2.

Розвиток філософської проблематики в епоху Середньовіччя та Відродження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

3.

Філософія Просвітництва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

2%

4.

Сучасна філософія про парадокси практичного способу людського буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

5.

Сучасна філософія про відчуження від людини реалій його буття (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

6.

Проблема співвідношення стихійного та закономірного в процесі пізнання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

7.

Категорії та закони діалектичного висвітлення реальності (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

8.

Поняття про розвиток в історії філософії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

2%

9.

Проблема розуміння активної ролі людини в історії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

1%

10.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи