European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка1/25
Дата30.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Міністерство освіти і науки України

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Інститут економіки та бізнесу


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки: 0502 «Менеджмент»

Спеціальність:8.050201"Менеджмент організацій "

Спеціалізація: "Менеджмент на ринку товарів і послуг"

Освітній рівень: базова вища освіта

Кваліфікація: магістр з менеджменту

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр»

Термін навчання: ^ 1 рік, на базі бакалавра, спеціаліста

Форма навчання: денна, заочна


2010

2. Спеціальні вимоги до зарахування


У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка магістрів за фахом “Менеджмент організацій” на основі базової вищої освіти за напрямом 0502 “Менеджмент”.

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної підготовки, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при відборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти з напряму “Менеджмент і підтверджених результатами державної атестації з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики - випускної роботи (проекту), комплексного державного іспиту або їх поєднання. В магістратурі за спеціальністю “Менеджмент організацій” можуть продовжити навчання студенти, які отримали кваліфікацію “Бакалавр з менеджменту” або “Спеціаліст з менеджменту”

Для вступу на спеціальність за напрямом «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» встановлено перелік дисциплін для вступного випробування:

 1. Основи менеджменту.

 2. Операційний менеджмент.

 3. Управління персоналом.

 4. Організація праці менеджера.

 5. Економіка підприємства.

 6. Контролінг.

Нормативна форма проведення вступного випробування, складається з двох етапів: 1 - тестова перевірка знань;

2 - письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що разом з тестовою перевіркою знань дозволяє оцінити сформованість відповідної компетенції бакалавра напряму підготовки «Менеджмент».


^ 3. Загальний опис напряму підготовки

3.1. Освітні та професійні цілі

Освітні цілі підготовки за напрямом 8.050201 «Менеджмент організацій»

зі спеціалізації “Менеджмент на ринку товарів і послуг”

«Менеджмент» освітньо – кваліфікаційних рівнів «магістр», полягають у наступних напрямках результативної взаємодії між студентом та викладачем:

 • Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури.

 • Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.

 • Вдосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

 • Орієнтуватись у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.

 • Нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.

 • Орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв'язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці.

 • Підтримувати врівноважені стосунки з найближчим оточенням.

 • Спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та слов'янських мов.

 • Підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контактів як передумову психічного здоров'я та ділового успіху.

 • Залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації.

 • Створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику.

 • Ефективно використовувати невербальні засоби спілкування.

 • Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички.

 • Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них.

 • Визначати та усвідомлювати межі своїх знань, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі і власні.

 • Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

 • Використовувати різні методи та прийоми самовиховання.

 • Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.

 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.


Професійні цілі підготовки магістра 8.050201 за напрямом «Менеджмент» зі спеціалізації “Менеджмент на ринку товарів і послуг”

полягають у формуванні професійних навичок у галузі:

 • реалізації всіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

 • прийняття стратегічних і тактичних рішень у межах своєї компетенції;

 • керівництва підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів.

Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська. інформаційно – аналітична, освітня, науково – дослідницька, консультаційна. Магістр з фаху «Менеджмент» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як фінансово - економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна.


^ 3.2. Ключові результати навчання студентів за напрямом підготовки «Менеджмент»


Освітньо – кваліфікаційний рівень «магістр» - отримання кваліфікації магістр з менеджменту організацій, менеджер – економіст з узагальненим об’єктом діяльності: середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно – правових форм; у тому числі у закладах освіти, науково – дослідних установах.


^ 4. Професійні профілі випускників


4.1. Можливі посади


Випускники з напряму «Менеджмент» здатні виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угруповань професій за «Державним класифікатором професій» ДК 0032005, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375 зі змінами та доповненнями №2 до «Класифікатору професій» від 29.01.2007 р. № 4, наведено у табл. 1).

Професійні назви робіт, які здатен виконувати магістр напряму «Менеджмент»

№ п/п

Назва та шифр професійної групи

Професійні назви робіт

1

2

3

1.

1210.1 Керівники підприємств, установ та філій.

Голова комерційного підприємства, голова правління. Директор підприємства, приставництва,філії. Директор розпорядник.

2.

1224 Керівники виробничих підрозділів у гуртовій та роздрібній торгівлі.

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі, ринку, секції.

3.

1226 Керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів.

Головний економіст, директор з економіки, начальник планово-економічного відділу.

4.

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

Головний адміністратор (на комерційних підприємствах).

5.

1229.3 Керівні працівники аппарату місцевих органів державної влади.

Головний фахівець. Завідувач відділу. Начальник відділу.

6.

1231 Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

Начальник бюро (функціональний підрозділ)

7.

1232 Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин

Директор з кадрових питань. Начальник відділу кадрів.

8.

1233 Керівники підрозділів маркетингу.

Директор з питань комерції. Начальник відділу збуту.

9.

1314 Керівники малих підприємств без аппарату управління у гуртовій та роздрібній торгівлі.

Голова малої торгівельної фірми.Завідувач магазину.

10.

1317 Керівники підприємств без аппарату управління у комерційному обслуговуванні.

Директор фірми (торгівельної, страхової). Керуючий агентством.

11.

2359.2 Інші фахівці в галузі навчання

Лектор

12.

2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість)

Науковий співробітник (праця та зайнятість)

13.

2412.2 Фахівці в галузі праці та зайнятості

Економіст з праці Інженер з організації праці, з організації та нормування праці, з підготовки кадрів, з організації та нормування праці, з профадаптації Фахівець з аналізу ринку праці; з питань зайнятості

14.

2413.1 Наукові співробітники (біржові операції)

Науковий співробітник (біржові операції)

15.

2414.1 Наукові співробітники (безпека підприємств, установ та організацій)

Науковий співробітник (безпека підприємств, установ та організацій)

16.

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва)

Молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва)

17.

2419.2 Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва

Фахівець з ефективності підприємництва, із зв'язків з громадськістю та пресою; з раціоналізації виробництва; з методів розширення ринків збуту, з дослідження товарного ринку, із стандартизації, сертифікації та якості^ 4.2. Приклади виконання певних обов’язків у вигляді виробничих функцій, типових завдань діяльності та уміння щодо їх вирішення.


Відповідно до посад, що може займати випускник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних обов’язків та типів діяльності) та типових для даної функції завдань діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь щодо вирішення цього типового завдання діяльності з урахуванням специфіки галузі та регіону.

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

^ Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник ДЗ «ЛНУ» з напряму «Менеджмент»


^ Зміст функції


Назва та номер типового завдання діяльності

ОКХ «бакалавр»

ОКХ «спеціаліст»

ОКХ «магістр»

1. Планувальна

 1. Розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності торговельного підприємства.

 2. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) торговельного підприємства (підрозділу).

 3. Планування розвитку торговельної організації та її конкурентоспроможності.

 4. Розроблення проекту бізнес-плану.

 5. Моніторинг і впровадження нововведень.

 6. Аналіз стану та динаміки попиту споживчого ринку.

 7. Планування особистої роботи.

 1. Системний аналіз діяльності.

 2. Розроблення стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності.

 3. Планування та прогнозування діяльності організації підрозділу.

 4. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових).

 5. Розроблення та впровадження нововведень.

 6. Прогнозування динаміки попиту.

 7. Формування оптимального асортименту продукції.

 8. Планування особистої роботи.
 1. Системний аналіз діяльності корпоративної організації.

 2. Розроблення стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності.

 3. Планування та прогнозування діяльності організації підрозділу.

 4. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових).

 5. Розроблення та впровадження нововведень.

 6. Прогнозування динаміки попиту.

 7. Формування оптимального асортименту продукції.

 8. Системне планування самоменеджменту.
2. Організаційна

 1. Поєднання усіх видів ресурсів, організовуван­ня колективної праці по досягненню місії торговельної організації.

 2. Організація праці в організаціях торгівлі.

 3. Реалізація управлінських рішень в організаціях торгівлі.

 4. Підготовка документів до створення підприємств торгівлі.

 5. Розподіл повноважень в торговельних підприємствах.

 6. Вибір і здійснення раціональних форм організації управління торговельною організацією.

 7. Встановлення та підтримання взаємовідносин із зовнішнім середовищем торговельної організації.

 8. Забезпечення належного рівня якості та конкурентоспроможності продукції.

 9. Забезпечення соціального захисту працівників торговельної організації.

 10. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в торговельних організаціях.

 11. Організація господарських зв'язків на підприємствах торгівлі.

 12. Участь у зовнішньоекономічній діяльності торговельної організації.

 13. Робота з кадрами в торговельній організації.

 14. Формування первинного колективу та керівництво торговельними організаціями.

 15. Владний вплив на підлеглих на підприємствах торгівлі.

 16. Ведення діловодства в торговельній організації.

 17. Підтримання організаційної культури на підприємствах торгівлі.

 1. Поєднання усіх видів ресурсів, організування колективної праці по досягненню місії організації.

 2. Організація та раціоналізація робочих місць.

 3. Організація процесів управління.

 4. Прийняття управлінських рішень.

 5. Організація реалізації управлінських рішень.

 6. Організація антикризового управління.

 7. Організація ділових контактів підприємства з зовнішнім середовищем.

 8. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

 9. Забезпечення захисту прав споживачів.

 10. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки.

 11. Забезпечення соціального захисту працівників.

 12. Розроблення раціональних форм організації управління.

 13. Здійснення комерційної діяльності.

 14. Організація зовнішньоекономічної діяльності.

 15. Співпраця з банками та іншими кредитно – фінансовими установами.

 16. Раціональна організація управлінської праці.

 17. Управління персоналом.

 18. Формування колективу та керівництво їм.

 19. Генерування влади.

20.Формування та розвиток організаційної культури та іміджу.

 1. Поєднання усіх видів ресурсів, організування колективної праці по досягненню місії організації.

 2. Організація та раціоналізація робочих місць.

 3. Організація процесів управління.

 4. Прийняття управлінських рішень.

 5. Організація реалізації управлінських рішень.

 6. Організація антикризового управління корпоративною організацією на всіх стадіях її життєвого циклу.

 7. Організація ділових контактів підприємства з зовнішнім середовищем.

 8. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

 9. Забезпечення захисту прав споживачів.

 10. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки.

 11. Забезпечення соціального захисту працівників.

 12. Розроблення раціональних форм організації управління.

 13. Здійснення комерційної діяльності.

 14. Організація зовнішньоекономічної діяльності.

 15. Співпраця з банками та іншими кредитно – фінансовими установами.

 16. Раціональна організація управлінської праці.

 17. Управління персоналом.

 18. Формування колективу та керівництво їм.

 19. Генерування влади.

 20. Формування та розвиток організаційної культури та іміджу.

 21. Організація діловодства.
3. Мотиваційна

 1. Використання ефективних систем мотивації та оплати праці в торговельній організації.

 2. Підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі торговельної організації.

 1. Розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці.

 2. Створення сприятливого соціально – психологічного клімату в колективі.

 1. Розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці.

 2. Розроблення систем мотивації власників.

3. Створення сприятливого соціально – психологічного клімату в колективі.

4. Контрольна

 1. Оперативне контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології торговельної діяльності.

 2. .Контролювання охорони праці та техніки безпеки на підприємствах торгівлі.

 3. Оперативне контролювання якості продукції в торговельній організації.

 4. Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства.

 1. Оперативне контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва.

 2. Контроль виконання управлінських рішень.

 3. Контролювання охорони праці та техніки безпеки.

 4. Оперативне контролювання якості продукції.

 5. Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства.

 6. Оцінювання та контроль виконання рішень, підтримання виконавської дисципліни.

 1. Контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва.

 2. Контроль виконання управлінських рішень.

 3. Контролювання охорони праці та техніки безпеки.

 4. Контролювання якості продукції.

 5. Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства.

6. Оцінювання та контроль виконання рішень, підтримання виконавської дисципліни.

7. Контроль всіх видів розрахунків.

8. Звітування про діяльність.

5. Координаційна
 1. Управління конфліктами.

 2. Регулювання поведінки персоналу.

 3. Відміна та корегування існуючих стандартів та нормативів.
 1. Управління конфліктами.

 2. Регулювання поведінки персоналу.

 3. Відміна та корегування існуючих стандартів та нормативів.
6. Дослідницька.
 1. Проведення наукових досліджень.

 1. Проведення наукових досліджень.

 2. Участь у впровадження результатів наукових досліджень.

 3. Здійснення консультаційної діяльності.

7. Освітня
 1. Навчання підлеглих.

 1. Навчання персоналу.

 2. Науково – методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти.

 3. здійснення процесу викладання.

 4. контролювання процесу і результатів освітньої діяльності.


^ 5. Можливість подальшого навчання.


Після отримання ОКР «магістр» за напрямом «Менеджмент» можна вступити в магістратуру (на основі базової вищої освіти) за спільним напрямом підготовки фахівців, наприклад:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.

 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

 3. Економіка та управління національним господарством.

 4. Економіка, управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 5. Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

 7. Демографія економіки праці. Соціальна економіка та політика.

 8. Гроші, фінанси і кредит.

 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

^ 6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS

ОКР «магістр»^ Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредитів ECTS

 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 
 
1.1 Нормативна частина:


1.1.1

Психологія управління

6

11

1,5

1.1.2

Конфліктологія

6

11

1,5

1.1.3

Цивільна оборона

6

11

1,0

1.1.4

Охорона праці в галузі

6

111.2 За вибором ВНЗ:


1.2.1

Інтелектуальна власність

6

11

1,0

1.2.2

Вища освіта і Болонський процес

6

11

1,0

 

^ 2. Цикл підготовки за фахом

 
 

 

2.1 Нормативна частина:

 
 

2.1.1

Стратегічний менеджмент

6

11

2,0

2.1.2

Інвестиційний менеджмент

6

11

1,5

2.1.3

Інноваційний менеджмент

6

11

1.5

2.1.4

АРМ менеджера

6

12

1,0

2.1.5

Менеджмент організацій

6

11

2,0

2.1.6

Основи управлінського консультування

6

11

1,0

2.1.7

Корпоративне управління

6

11

1,5

2.1.8

Методика викладання у вищій школі

6

12

1,0

2.1.9

Методика та організація наукових досліджень

6

12

1,0

2.1.10

Виконання магістерської роботи

6

12

6,0

 

2.2 За вибором ВНЗ:

 
 

2.2.1

Бізнес процеси

6

11

1,5

2.2.2

Управління проектами

6

12

1,5

 

2.3 За вибором студента:

 
 

2.3.1

Антикризове управління підприємством або Податковий менеджмент

6

11

2,0

2.3.2

Фінансовий менеджмент або Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

6

12

1,0

 

^ 2.4. Курсові роботи

 
 

2.4.1

Курсова робота зі стратегічного менеджменту

6

11

1,00

 

2.5 Практики

 
 

2.5.1

Стажування (виробнича практика)

6

12

4,0

2.5.2

Переддипломна практика (виробнича )

6

12

2,0


^ 7. Вимоги до оцінювання.


В університеті використовують стобальну систему оцінювання. При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно». «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано», в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ЕСТS

відмінно

90-100

^ А - відмінно - відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 - 89

^ В - дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75-82

^ С - добре - загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63-74

^ Б - задовільно - посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50-62

^ Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 -49

^ РХ - незадовільно - для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0-20

^ Р - незадовільно - необхідне повторне вивчення

дисципліниОцінку „зараховано виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.


^ 8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації).


8.1. Вимоги до державної атестації випускників вищих закладів освіти


Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених СВО ЛНПУ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 8.050201 “Менеджмент організацій” спеціалізація “Менеджмент на ринку товарів і послуг”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: захист магістерської роботи у поєднанні з комплексним кваліфікаційним державним екзаменом з фаху.


^ 8.2. Форми проведення

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен складається з двох етапів:

1-й – тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у СВО ЛНПУ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 8.050201 “Менеджмент організацій” спеціалізація “Менеджмент на ринку товарів і послуг”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики;

2-й - письмове розв’язання комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, які формують фахівця, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державну атестацію виносяться дисципліни:

МОПП 1. Стратегічний менеджмент;

МОПП 2. Інвестиційний менеджмент;

МОПП 3. Інноваційний менеджмент;

МОПП 5. Менеджмент організацій;

ВМОПП 3. Маркетинговий менеджмент.

Магістерська робота обсягом 5,5–6,5 авторських аркушів (100–120 рукописних сторінок) виконується за тематикою завдань професійної діяльності за матеріалами реальної організації обов’язково з використанням комп’ютерних технологій як інструмента дослідження, містить елементи наукової новизни.

Структура: вступ; три розділи – теоретичний, аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний; висновки.

Рукопис, поданий до захисту, супроводжується рефератом з анотацією, відгуком наукового керівника, листом-відгуком з організації, яка була об’єктом дослідження, зовнішньою рецензією.


^ 8.3. Критерії оцінювання

Керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. (розділ Контрольні заходи) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка розробив форми і методи контрольних завдань студентів та критерії оцінок.

В університеті працює система контрольних заходів та критеріїв оцінок знань студентів. Ця система складається з методів та заходів поточного контролю знань студентів, узагальнених вимог до захисту випускних робіт (бакалаврських, дипломних та магістерських) та критеріїв оцінювання знань на державних іспитах.

Університет успішно впроваджує кредитно - модульну систему та розробив цілу ланку організаційних заходів та методів щодо оцінювання знань студентів, які враховують усі етапи навчання на різних видах занять в процесі вивчення дисципліни.

При оцінюванні знань студентів на комплексних державних іспитах та випускних кваліфікаційних (диплом) робіт викладачі керуються наступними критеріями:

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

Національна шкала оцінювання базується на шкалі ЕСТS.

Для інтеграції з болонською системою навчання розроблено критерії оцінювання випускних кваліфікаційних (диплом) робіт (проектів).

Присвоєння кваліфікаціі «Магістр з менеджменту організацій» здійснює Державна екзаменаційна комісія.


^ 9. Координатор ECTS на факультеті/ в інституті:

Літвінова Олеся Миколаївна

Заступник директора з навчальної роботи

91011 м.Луганськ, вул. Оборонна, 2

(0642) 53-73-42

ieb@luguniv.edu.ua

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи