Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація icon

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
НазваІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація
Сторінка10/13
Дата30.09.2012
Розмір1.6 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра Англійської філології


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Англійська мова»

для спеціальності «Мова та література (англійська)»

форма навчання денна/заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________

Завідувач кафедри___________(підпис)

Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни ^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Назва курсу.

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність: «Мова та література (англійська)»

 1. Код курсу.

[ФІМ]. [Англ. (бак)._МАГ_10.] [3_1_5]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1-й, 2-й

 1. Кількість кредитів ECTS.

9,0

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Елисеев С. Л..– старший викладач кафедри англійської філології, (корпус 1, ауд. 1-126, e-mail: yelseleo1958@gmail.com)

Міговіч І. В. – викладач кафедри англійської філології (корпус 1, ауд. 1-126, e-mail: irina.migovich@gmail.com

Бурдіна С. В. – доцент кафедри англійської філології (корпус 1, ауд. 1-126, e-mail: Burdina_s@yahoo.com

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – удосконалити рівень сприйняття усного та писемного англомовного тексту, удосконалити сприйняття розмовного англомовного тексту; ефективно використовувати іноземну мову щодо спілкування у різноманітних сферах діяльності та виробити готовність у студентів до професійного спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях; виробити у студентів готовність здійснювати письмовий та усний переклад текстів незалежно від стилю напрямку та рівня складності; удосконалити рівень вміння застосовувати прийоми лексико-граматичних трансформацій та стилістичні прийоми під час детального розбору текстів; навчити висловлюватися вільно і спонтанно.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Модуль 1
1.1.

^ Reading & vocabulary: It's Hard Being a Rock Star, Isn't It?/In sickness and health

Grammar review: Reported Speech.

Vocabulary development: Words easily confused

Advanced grammar: Intensifying and emphasizing101.2.

^ Reading & vocabulary: Written in the Stars

Grammar review: Stative verbs.

Vocabulary development: expressions with “time”

Speaking: Technological Advances101.3.

^ Reading & vocabulary: Safety and Danger

Grammar review: Modal verbs

Vocabulary development: expressions with “do”101.4.

^ Reading & vocabulary: Small world

Grammar review: Conditionals.

Vocabulary development: expressions with “run”.101.5.

^ Reading & vocabulary: Back to nature

Grammar review: Future.

Vocabulary development: expressions with “light” and “dark”.10


Модуль 2
2.1

Reading: Languages May Help You to Gain Places in industry/ Only Flesh and Blood

^ Grammar review: Passive

Phrasal verbs: come

Vocabulary development Collocations: idioms102.2

^ Reading & vocabulary Culture Vultures

Grammar review: Emphasis

Vocabulary development: expressions with “gold” and “silver”.102.3

^ Reading & vocabulary: The ties that bind

Grammar review: Perfect Aspect

Vocabulary development: expressions with “fall”102.4

^ Reading & vocabulary: Money makes the world go round

Grammar review: Reported Speech.

Vocabulary development: expressions with “pick”102.5

^ Reading & vocabulary: Taking liberties

Grammar review: Gerunds and Infinitives

Vocabulary development: expressions with “free”10


^ TOTAL AMOUNT OF HOURS

100
100 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Virginia Evans, Jenny Dooley. Upstream Proficiency C2. – Express Publishing, 2002 (Student’s book, Workbook)

 2. Virginia Evans, Jenny Dooley. Upstream Proficiency C2. – Express Publishing, 2002 (Teacher's book, Test Booklet).

 3. Практический курс английского языка для V курса. Под ред. В. Д. Аракина. - Москва: Гум. изд. Центр ВЛАДОС, 1997.

 4. Evans Practical English Usage, Michael Swan, Oxford 1996.

 5. Grammar for English Language Teachers, M. Parrott, CUP 2000.

 6. Alexander L.G. Longman English Grammar. - Longman, 1998.

 7. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. New York: Oxford University Press, 1996.

 8. Misztal M. Tests in English Thematic Vocabulary. Intermediate and Advanced level. - K., 2002.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

- виконання домашнього завдання;

- аудіювання та виконання вправ;

- мовлення;

- написання домашнього завдання;

-виконання граматичних вправ;

- vocabulary extension activities.

^ Поточний контроль:

Письмовий тест, модульні роботи, перевірка домашнього завдання

Форма семестрового контролю:

Екзамен.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50%

 • участь у семінарах 20%

 • самостійна робота 30%Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Workbook. Unit 1

5%


2.

Workbook. Unit 2

5%

3.

Workbook. Unit 3

5%


4.

Workbook. Unit 4

5%

5.

Workbook. Unit 5

5%

6.

Workbook. Unit 6

5%
УСЬОГО:

30%

 1. Мови викладання.

Англійська^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра романо-германської філології


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни Друга іноземна мова (німецька)

для спеціальності «Мова та література (англійська)» 8.030502

форма навчання денна/заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

Протокол № від


Завідувач кафедри (підпис)


Перезатверджено: протокол №_____ від ________


Перезатверджено: протокол №_____ від ________


Перезатверджено: протокол №_____ від ________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу _______________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

^ ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Робоча навчальна програма

дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)»


1. Назва курсу.

^ «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)»

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність: « Мова та література (англійська)»

^ 2. Код курсу

[ФІМ]. [Англ. (бак)._МАГ_10.] [3_1_6]

3. Тип курсу.

Обов’язковий

^ 4. Рік навчання

1-й

5. Семестр

1/2

^ 6. Кількість кредитів ECTS

4,5

7. П.І.П., посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Нечаєва Ніна Олександрівна – викладач кафедри романо-германської філології (1 корпус. ауд. 1-404)

^ 8. Мета курсу

Мета курсу – оволодіння основами німецької мови й повідомлення студентам необхідних язикових знань в області граматики й лексики німецької мови, розвиток навичок усного й писемного мовлення на першому етапі вивчення мови. Курс розраховано на взаємозалежне проходження граматичного й лексичного матеріалу. Необхідним є: оволодіння навичками читання відповідно до вимовної норми німецької літературної норми, навчання виразному читанню. Засвоєння та подальший розвиток загальновживаного запасу слів сучасної німецької мови.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс іноземної мови ВНЗ.

^ 10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

Семінари

Пр.зан.

Лаб.

Сам. робота
^ Перший модуль

Gesamtangaben über die deutsche Sprache. Vorstellung

100
30
70

1.1.

Das Alphabet der deutschen Sprache.

14
6
8

1.2.

Lange und kurze Vokale. Klassifikation der Vokale und Konsonanten.

8


8

1.3.

Die Regeln des Lesens der deutschen Gegenwartssprache.

10
4
6

1.4.

Rechtschreibung der zusammengesetzten Wörter in der deutschen Sprache.

12
4
8

1.5.

Die Regeln der Betonung. Der Begriff der Melodik.

10


10

1.6.

Information über Person. Kennenlernen. Über sich erzählen.

12
4
8

1.7.

Über die Familie erzählen. Ich und meine Verwandten.

22
8
14

1.8.

Gegenstände und Zimmereinrichtung.

12
4
8
Другий модуль

Die Wohnung. Das Essen

62
20
42

2.1.

Eine Wohnung im mehrstöckigen Wohnhaus oder ein Privathaus.

6
2
4

2.2.

Mein Traumhaus. Wir richten die Wohnung ein.

8
4
4

2.3.

Renovierung und Aufräumen. Wir haben Besuch.

8


8

2.4.

Mahlzeiten.

8
2
6

2.5.

Wir gehen ins Geschäft die Lebensmittel einkaufen.

14
6
8

2.6.

Essen in Cafes, Bars und Restaurants.

Ich gehe raus.

9
3
6

2.7.

Gesundes Essen. Koch-und Backrezepte.

9
3
6
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

162
50
112

^ 11. Перелік рекомендованої літератури.

 • Волина С.А. Учебник немецкого языка для начинающих.- М.: Высшая школа, 1990

 • Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (начальный этап). – М.: ЧеРо, 2003

 • Камянова Т.А. Практический курс немецкого языка.- М.:Дом славянской книги, 2009

 • Паремская Д.А. Практическая грамматика (немецкий язык).- Минск, Высшая школа, 2003

 • Попов А.А. Практический курс немецкого языка. М.: ЛИСТ, 1997

 • Christiane Lemcke Berliner Platz 2. Deutsch im Alltag für Erwachsene. Einstiegskurs.-Berlin, Langenscheidt, 2003

 • Elike Burger Berliner Platz Deutsch im Alltag für Erwachsene. Einstiegskurs.-Berlin, Langenscheidt, 2003

^ 12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • конспектування та вивчення граматичного матеріалу;

 • опанування лексичного матеріалу;

 • підготовка та тренування монологічного та діалогічного мовлення;

 • написання самостійних робіт.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма контролю: залік

^ 13. Обладнання та аудіо-візуальні засоби.

Роздатковий матеріал (картки, ксерокопії, малюнки), магнітофон.

14. 14. Критерії оцінювання (%)

- письмові модульні роботи 60% ( у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

- самостійна робота протягом семестру 10%

- участь у семінарах 30%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Gebrauch des bestimmten und unbestimmten Artikels. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Deklination der Substantive: schwache, starke, weibliche und gemischte (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Deklination der Adjektive (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%


УСЬОГО: 25%15. Мова викладання

Українська, німецька^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра романо-германської філології


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни Друга іноземна мова (французька)

для спеціальності «Мова та література (англійська)»

форма навчання денна/заочна


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

Протокол № від


Завідувач кафедри (підпис)


Перезатверджено: протокол №_____ від ________


Перезатверджено: протокол №_____ від ________


Перезатверджено: протокол №_____ від ________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу _______________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

^ ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Робоча навчальна програма

дисципліни «Друга іноземна мова (французька)»


1. Назва курсу.

^ «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА)»

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність: «Мова та література (англійська)»

^ 2. Код курсу

[ФІМ]. [Англ. (бак)._МАГ_10.] [3_1_6]

3. Тип курсу.

Обов’язковий

^ 4. Рік навчання

1-й

5. Семестр

1/2

^ 6. Кількість кредитів ECTS

1,5

7. П.І.П., посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Хижняк К.П. – викладач кафедри романо-германської філології (1 корпус. ауд. 1-404)

^ 8. Мета курсу

Мета курсу – оволодіння основами французької мови й повідомлення студентам необхідних язикових знань в області граматики й лексики німецької мови, розвиток навичок усного й писемного мовлення на першому етапі вивчення мови. Курс розраховано на взаємозалежне проходження граматичного й лексичного матеріалу. Необхідним є: оволодіння навичками читання відповідно до вимовної норми французької літературної норми, навчання виразному читанню. Засвоєння та подальший розвиток загальновживаного запасу слів сучасної французької мови.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс іноземної мови ВНЗ.

^ 10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

Семінари

Пр.зан.

Лаб.

Сам. робота
Module 1.

42
32
10

1.1.

L'identification personnelle. Se présenter (professions, nationalités, date). Salutations – présentations.

7
6
1

1.2.

Articles définis et indéfinis. Masculin/féminin.

1


1

1.3.

La France (notions générales).

5
4
1

1.4.

СV; Autobiographie. Lettre de motivation.

7
6
1

1.5.

Négation. Pluriels des noms et des adjectifs.

2


2

1.6.

Le système d’éducation en France et en Ukraine.

5
4
1

1.7.

Verbres (I-ier, II-ième, III-ième groupes) et ses formes.

10
8
2

1.8.

Interogation (avec est-ce que; qui, que, quand, où).

5
4
1
Module 2.

39
30
9

2.1.
^

Le déterminants.


5
4
1

2.2.
^

Situation dans le temps (heure – moments de la journée).


6
5
1

2.3.
^

Journée de travail.


9
6
3

2.4.
^

Les temps du futur.


3
2
1

2.5.
^

Les temps du passé.


7
6
1

2.6.
^

Les fêtes et coutumes familiales.


5
4
1

2.7.
^

Les problèmes des jeunes gens dans les pays francophones et en Ukraine.


4
3
1
^ TOTAL HOURS

162
50
112

11. References

Basic list

1. Попова И.H.. Казакова Ж.А.. Ковальчук Г.M. Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. 10 издание - М.: Nestor Academic Publishers, 2000.

2. Крючков Г.Г.. Мамотенко М.П. и др. Интенсивный курс французского языка - К.: Вища школа, 1991.

3. Матвиишин В.Г., Ховтун В.П. Бизнес-курс французского языка, - М.: Логос, 2001.

4. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontières » 2. Méthode de français. - Київ: Генеза, 1993.

Additional list

1. Харченко Т. Г., Бажановська О. В. Французька мова: Навчальний посібник. – Луганськ: Альма-матер, 2006.
^

2. Miquel C. Vocabulaire Progressif du Français. Niveau débutant. – Paris: CLE international, 2001.


 • 3. Causa M., Carlo C. Civilisation progressive du Français. Niveau débutant. – Paris: CLE international, 2004.

^ 12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • конспектування та вивчення граматичного матеріалу;

 • опанування лексичного матеріалу;

 • підготовка та тренування монологічного та діалогічного мовлення;

 • написання самостійних робіт.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма контролю: залік

^ 13. Обладнання та аудіо-візуальні засоби.

Роздатковий матеріал (картки, ксерокопії, малюнки), магнітофон.

14. 14. Критерії оцінювання (%)

- письмові модульні роботи 60% ( у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

- самостійна робота протягом семестру 10%

- участь у семінарах 30%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Gebrauch des bestimmten und unbestimmten Artikels. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Deklination der Substantive: schwache, starke, weibliche und gemischte (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Deklination der Adjektive (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%


УСЬОГО: 25%^ 15. Мова викладання

Українська, німецька1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 020303 Філологія Спеціалізація
Для конкурсного відбору осіб, які на основі бакалавру вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (німецька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (німецька)» вступають до магістратури...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 0305 Філологія Спеціалізація Мова та література (французька)
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної вищої освіти за спеціалізацією «Мова та література (французька)» вступають до...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Інформація про напрям підготовки. Галузь знань(код) 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки (код) 0305 Філологія Спеціалізація iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020303 Філологія Спеціалізація Німецька та англійська мова І література
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають лну імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи