Програма Дисципліни Виразне читання icon

Програма Дисципліни Виразне читання
Скачати 104.77 Kb.
НазваПрограма Дисципліни Виразне читання
Дата30.09.2012
Розмір104.77 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни ”Виразне читання“

для спеціальності Рос_Англ_09 ”Російська

(або англійська, або німецька) мова і література

форма навчання стаціонарна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_____від _25. 08. 2010___________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач відділу управління якістю

планування навчального процесу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Російська

(або англійська, або німецька) мова і література”

 1. ^ Назва курсу.
Виразне читання

Спеціальність: Рос_Англ_09 «Російська (або англійська, або німецька) мова і література».
 1. ^ Код курсу.
[ФІМ]. [Рос._ Англ. _ 09]. [3_ 2_ 4]
 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).
Обов’язковий
 1. Рік (роки) навчання.
1-й
 1. Семестр / семестри.
1
 1. Кількість кредитів ECTS.
1,5
 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.
Аулов Анатолій Михайлович – доцент кафедри всесвітньої літератури, кандидат філологічних наук (1 корпус, ауд. 1-300 )
 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).
Мета курсу – обеспечить необходимый уровень литературного образования студентов, обеспечивающий умение воспринимать и анализировать литературное произведеие как произведение искусства; создать базу для усвоения студентами методики преподавания литературы, содействовать художественному развитию студентов, воспитать у них любовь к звучащему художественному слову и верные критерии оценки исполнения, выработать навыки, необходимые для самостоятельной подготовки к чтению и рассказыванию художественных призведений в классе, культуры устной речи студентов, обязательной для будущих учителей-словесников.
 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
Курс історії літератури середньої школи
 1. ^ Зміст курсу.
^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
1.1.

Введение. Обучение выразительному чтению – неотъемлемая часть системы профессиональной подготовки учителя-словесника.

2

2

1.2.

Основы искусства чтения

6

28
1.3.

Техника речи. Поготовка исполнения художественного произведения на примере прозаического текста.

6
2
4
1.4.

Техника речи. Поготовка исполнения художественного произведения на примере прозаического текста

6
2
4
1.5.

Чтение лирических и лиро-эпических призведений

8
4
8
1.6.

Чтение басен

4
4
8
1.7.

Чтение драматического произведения

2
2
4загальна кількість годин

54

4

14
36
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Никольская С.Т. и др. выразительное чтение: учеб. Пособие для студентов пед. ин - тов / С.Т. Никольская, А.В. Майорова, В.В. Осокин; Под ред. Н.М. Шанского. – Л.: просвещение. Ленингр. отд – ние, 1990. – 208 с.

2. Майман Р.Р., Дмитриева Е.Д., Найденов Б.С. Выразительное чтение. Практикум. – М.: Просвещение, 1980. – 200 с.

3. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. – М.: Просвещение, 1978.  240 с.

4. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение. – М.: Просвещение, 1978.  176 с.


Додаткова навчальна література

1. Аксенов Вс., Журавлев Д., Ильинский И., Мордвинов Н. Об искусстве чтеца. – М.: Гос. изд – во «Искусство», 1960.  144 с.

Артоболевский Г.В. Очерки по художественному чтению. — М., 1959.

2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. — М., 1983.

3. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. — М., 1952, т. 4.

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1955.

5. Добромыслов Г. Главное — культура речи / Учительская газета, 1958.

6. Жуковский В.А. О басне и баснях Крылова. Полн. собр. соч. — М., 1960.

7. Закушняк А.Я. О мастерстве художественного слова. — М., 1938.

8. Короленко В.Г. Собр. соч. — М., 1953.

9. Маерова К.В. Методические рекомендации по развитию навыков выразительного чтения. — М., 1985.

10. Маерова К.В. Учебные задания к спецкурсу «Методика обучения выразительному чтению». — М., 1986.

11. Озаровский Ю.Э. Вопросы выразительного чтения. — СПб., 1896.

12. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. — М., 1963.

13. Словарь русского языка в 4-х т. — М., 1984.

14. Станиславский К.С. Собр. соч. — М., 1954.


2..
 1. Методи викладання.
Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.
 1. ^ Критерії оцінювання (у %).
Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • підсумкове заняття (творчий вечір) 60% (у тому числі 20% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 35%

 • самостійна робота (щоденник з актуальним розподілом художніх текстів, тезами з методичних посібників та наукової літератури) 5 %^ Карта оцінювання СРС


Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)
1.

Конспектирование методических и научных текстов в соответствии с темой практикума (конспектирование, тема проверяется через проверку читательского дневника)

1%
2.

Конспектирование и подготовка выразительного рассказывания художественного текста: стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил» (конспектирование, тема проверяется через проверку читательского дневника и проверку выразительного чтения на занятии)

1%
3.

Конспектирование и подготовка выразительного рассказывания художественного текста: стихотворения А. С. Пушкина «На холмах Грузии…», «Обвал» (конспектирование, тема проверяется через проверку читательского дневника и проверку выразительного чтения на занятии)

1%
4.

Конспектирование и подготовка выразительного рассказывания художественного текста: стихотворения И.А. Крылова «Волк на псарне» (конспектирование, тема проверяется через проверку читательского дневника и проверку выразительного чтения на занятии)

1%

5%

5.

Конспектирование и подготовка выразительного рассказывания художественного текста: отрывка комедии А. Грибоедова «Горе от ума» (конспектирование, тема проверяется через проверку читательского дневника и проверку выразительного чтения на занятии)

1%

10% 1. Мови викладання.
Російська


Схожі:

Програма Дисципліни Виразне читання iconМетодическое пособие для учителя. М. Аркти, 1997. Станіславський К. С. Робота актора над собою. К. Мистецтво, 1953
Капська А. Й. Виразне читання: практичні і лабораторні заняття. – К. Вища шк., 1990
Програма Дисципліни Виразне читання iconКультура мовлення і виразне читання Мета курсу
Мета курсу – дати студентам відомості про основні поняття культури мови як наукової дисципліни, удосконалювати їх навички володіння...
Програма Дисципліни Виразне читання iconЗавдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення
Поясніть органічні й неорганічні мовні вади, причини їх виникнення І способи усунення
Програма Дисципліни Виразне читання iconЛекція Теоретичні основи процесу читання
Зміст понять: швидке, динамічне, інтенсивне, раціональне читання. Правильна стратегія смислового сприймання тексту, оптимальність,...
Програма Дисципліни Виразне читання icon3186 Збірник текстів та завдань з організації самостійного читання з дисципліни «Англійська мова»
Збірник текстів та завдань з організації самостійного читання з дисципліни «Англійська мова» / укладач Д. О. Марченко. – Суми : Сумський...
Програма Дисципліни Виразне читання iconЛекція Предмет і завдання курсу методики читання. Методика читання з історичної точки зору (2 год.)

Програма Дисципліни Виразне читання iconМетодичні вказівки щодо читання текстів зі спеціалізації з дисципліни "Англійська мова" для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки щодо читання текстів зі спеціалізації з дисципліни "Англійська мова" для студентів технічних спеціальностей денної...
Програма Дисципліни Виразне читання iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова як друга іноземна мова» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є німецька мова за такими аспектами: граматика, лексика, та види мовної діяльності (аудіювання, читання, говоріння,...
Програма Дисципліни Виразне читання iconШвець Г. В. „Про життєва” література як спосіб заохочення до читання
Обґрунтовується доцільність використання „про життєвої” літератури як засобу заохочення до читання
Програма Дисципліни Виразне читання iconВ. О. Сухомлинський про книгу і читання
Без перебільшення можна сказати, що читання в роки дитинства – це, перш за все, виховання. Слово, що розкриває благородні ідеї, назавжди...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи