«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 279.82 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата30.09.2012
Розмір279.82 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ___________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 7.01010101 „Дошкільна освіта”

освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст ”


Педагогіка

Ключові поняття: педагогіка , наука, методи наукових досліджень, особистість, виховання , навчання, розвиток, вікова періодизація розвитку; розвиток особистості; виховання; зміст, методи та засоби виховання; гра; зміст, закономірності, принципи, методи, засоби навчання; форми організації; заняття; планування; наступність.

Загальні основи педагогіки. Педагогіка в системі наук про людину. Предмет, завдання і основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Історія розвитку педагогіки як науки. Народна педагогіка як золотий фонд педагогічної науки.

^ Методологія та методи науково-педагогічних досліджень. Методологічні принципи педагогічних досліджень. Організація педагогічного дослідження.

Проблеми розвитку особистості та їх значення для виховання. Поняття про особистість, її розвиток та формування. .Фактори розвитку особистості. Взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку особистості. Внутрішні суперечності як рушійні сили розвитку. Виховання, навчання і розвиток особистості.

Вікова періодизація. Вікові й індивідуальні особливості дітей.

Історія педагогіки. Предмет і завдання історії педагогіки. Джерела історії педагогіки.

^ Виховання у первісному суспільстві. Школа і дошкільне виховання у педагогічній думці давнього світу.

Виховання і школа в епоху середньовіччя. Педагогічні пам'ятки Київської Русі. Школи "підвищеного рівня" Ярослава Мудрого. "Повчання Володимира Мономаха дітям". "Повість давніх літ" Нестора Літописця.

^ Розвиток педагогічних ідей в епоху Відродження. Еразм Роттердамський. "Вільне виховання дітей"; Франсуа Рабле. "Гаргантюа і Пантагрюель"; Мішель Монтень. "Досліди". Педагогічні ідеї Томаса Мора, Томазо Кампанелли.

Ян Амос Коменський – засновник педагогічної науки. Загальнопедагогічні погляди Я. А.Коменського. Дидактична система Коменського. Твори Я. А.Коменського: "Материнська школа", "Велика дидактика", "Видимий світ у малюнках".

^ Провідні педагогічні ідеї та представники епохи Просвітництва. Джон Локк, Дені Дідро. Педагогічні погляди Жан-Жака Руссо. Книга Ж.-Ж. Руссо "Еміль, або Про виховання". Система виховання за "Емілем".

Педагогічна діяльність і теорія педагога–гуманіста Йоганна-Генріха Песталоцці. Твори Й. Г. Песталоцці: "Як Гертруда вчить своїх дітей", "Книга для матерів, або Порадник для матерів, як їм навчати своїх дітей спостерігати і говорити".

^ Представники західноєвропейської історії дошкільної педагогіки. Німецький педагог Фрідріх Фребель та його теорія дошкільного виховання. Книга "Дитячий садок" – перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду громадського дошкільного виховання. "Дитячі дари" Фрідріха Фребеля.

Педагогічна система італійського педагога Марії Монтессорі. Сенсорне виховання й сенсорний розвиток дітей дошкільного віку. Провідний принцип педагогіки Монтессорі "Допоможи мені це зробити самому". Книга М. Монтессорі "Метод наукової педагогіки, застосовуваний до дитячого виховання в "Будинках дитини".

Поліна Кергомар – прогресивна діячка у галузі дошкільного виховання, організатор народної освіти у Франції. Ідеї суспільного дошкільного виховання у праці "Дошкільне виховання і дитячі садки у Франції. Материнські школи".

Педагогіка доброти Януша Корчака. Провідні педагогічні ідеї: віра у можливості дитини, повага до дитячого незнання, вивчення дитячої природи, доброта як основний метод виховання та інше. Робота «Як любити дітей».

Рудольф Штейнер – засновник вальдорфської педагогіки. Принципи вальдорфської педагогіки. Робота Р.Штейнера "Методика навчання і передумови виховання". Елізабет Грюнеліус – послідовниця Р.Штейнера. ЇЇ робота "Вальдорфський дитячий садок. Виховання дітей молодшого віку".

Історія дошкільної педагогіки України до 1917 року. Григорій Сковорода – великий просвітитель й захисник українського народу. Г Сковорода про ідеї народності та природовідповідності (спорідненості). Відтворення гуманістичних принципів у роботі "Вдячний Єродій".

Костянтин Дмитрович Ушинський – засновник вітчизняної педагогічної науки. Дидактична система К.Д.Ушинського. Теорія виховання Ушинського. Ушинський про рідну мову як основу навчання і виховання. Праці К.Д.Ушинського "Про народність у громадському вихованні", "Рідне слово", "Людина як предмет виховання", "Дитячий світ".

Історія вітчизняної педагогіки. Борис Дмитрович Грінченко та його педагогічні погляди. Б.Грінченко про дитячу літературу. Педагогічні твори: "Мета народної школи", "Рідне слово", "До питання про журнал для дитячого читання", "Українська граматка до науки читання й писання".

Софія Федорівна Русова – вітчизняний теоретик і практик у галузі суспільного дошкільного виховання. Основні праці С.Ф.Русової в галузі дошкільного виховання: "Дошкільне виховання", "У дитячому садку", "Теорія і практика дошкільного виховання", Нові методи дошкільного виховання". Дитяча література Софії Русової: "Оповідання для дітей", "Оповідання для малих дітей".

Христина Данилівна Алчевська – прогресивна діячка народної освіти, засновник недільних шкіл для жінок. Основні форми і методи навчання в недільній школі. Твори: «Передумане й пережите», «Що читати народові?».

Наталія Дмитрівна Лубенець – українська діячка в галузі дошкільного виховання на початку ХХ століття. Педагогічні ідеї Н. Лубенець про особливості дошкільного віку. Роботи Н. Лубенець: "Фребель і Монтессорі", "Народний дитячий садок".

Історія дошкільної педагогіки в Росії до 1917 року. Лев Миколайович Толстой як педагогічний діяч. Ідеї Л.М.Толстого про ранній вік як визначальний у формуванні особистості людини. Праці Л.М.Толстого: "Кому у кого вчитися писати: селянським дітям у нас, чи нам у селянських дітей?", "Роль прикладу та наслідування у вихованні".

Аделаїда Семенівна Симонович – організатор першого дитячого садка в Росії. Погляди педагога на мету, завдання та зміст діяльності дитячого садка. Книга А.С.Симонович «Дитячий садок» (практичний посібник для дитячих садівниць).

Єлизавета Миколаївна Водовозові та її основні теоретичні засади виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Ідея народності виховання у творчості А.С.Водовозової. Праця «Розумове і моральне виховання дітей від першого вияву свідомості до шкільного віку».

Луїза Карлівна Шлегер – ініціатор створення дитячих садків нового типу й методики підготовки педагогічних кадрів. Праця «Практична робота в дитячому садку» як керівництво з найважливіших питань вихованої роботи для вихователів дитячих садків.

Педагогічні ідеї визначної діячки в галузі дошкільної освіти Єлизавети Іванівни Тихеєвої: народність, наступність в освітньо-виховній роботі всіх ланок системи освіти. Сутність «методу Тихеєвої». Книга «Сучасний дитячий садок, його значення й обладнання».

Марія Хрисанфівна Свентицька – організатор передової середньої школи і дитячого садка в Росії. М. Х. Свентицька про основні умови успішної роботи дитячого садка в книзі «Наш дитячий садок».

Історія радянського дошкільного виховання. Надія Костянтинівна Крупська – громадський діяч, організатор і теоретик радянської системи освіти. Н.К.Крупська про основні засади побудови системи громадського дошкільного виховання. Роботи Н.К.Крупської «Про дошкільне виховання дітей», «Про особливості дошкільного віку», «Роль гри в дитячому садку».

Педагогічна діяльність, мета та принципи виховання Антона Семеновича Макаренка. Теорія колективу в педагогічній спадщині А.С.Макаренка. Трудове виховання дітей. Організація і педагогічне керівництво дитячою грою. Проблеми сімейного та естетичного виховання. А. С. Макаренко про педагогічний колектив та умови ефективності його діяльності. Формування педагогічної майстерності. Праці А. С. Макаренка: «Педагогічна поема», «Книга для батьків».

Олександра Платонівна Усова – дослідник і розробник основ дидактики радянського дитячого садка. Праця О.П.Усової «Навчання в дитячому садку»

Педагогічна система Василя Олександровича Сухомлинського. Теорія виховання всебічно розвиненої особистості. Гуманізм педагогіки В. О. Сухомлинського. Погляди В. Сухомлинського на підготовку дітей до навчання в школі. Роботи В. О. Сухомлинського: «Серце віддаю дітям», «Як виховати справжню людину», «Батьківська педагогіка».

Запорожець Олександр Володимирович – основоположник системи дошкільного виховання за радянські часи. О.В.Запорожець про ідею самоцінності дитинства. Праці О.В.Запорожця: "Основи дошкільної педагогіки", "Психологія особистості і діяльності дошкільника".

^ Освіта і виховання в незалежній українській державі. Основні законодавчі документи про освіту та дошкільну освіту. Дошкільна, шкільна й позашкільна освіта. Закон України «Про освіту»(1996) про основні принципи побудови освіти в Україні. "Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті" про пріоритетні напрями розвитку освіти та дошкільної освіти. "Концепція позашкільної освіти і виховання". Основні положення Закону України "Про дошкільну освіту". Конвенція ООН "Про права дитини". Закон України "Про охорону дитинства".

Формування особистості у дошкільному дитинстві .Вікова періодизація дитинства. Особливості періоду раннього дитинства. Дослідження раннього віку вітчизняними (Н. Аксаріна, О.Запорожець, Н.Фігурін та ін.) та зарубіжними (А. Валлон, Б. Спок та ін.) дослідниками. Організація життя і виховання дітей раннього віку. Особливості адаптації до умов дошкільного закладу.

^ Гра – провідна діяльність дошкільника, дослідження гри психологами та педагогами (Л. Виготський, Д. Ельконін, В. Запорожець, М. Монтессорі та ін.). Гра в ранньому віці (Ф. Фрадкіна, С. Новосьолова). Класифікація ігор. Іграшка, її освітня та виховна цінність. Передумови виникнення ігрової діяльності. Предметна гра – сюжетно-відображальна гра – сюжетно-рольова. Ігри-драматизації. Дидактична гра, види дидактичних ігор, їх зміст у кожному віковому періоді. Сенсорний розвиток, виховання розумової активності у дидактичній грі (В. Аванесова, З. Богуславська, Л. Венгер,). Педагогічне керівництво грою.

^ Фізичне виховання і фізичний розвиток. Завдання фізичного виховання. Сучасні дослідження з питань фізичного виховання (О. Богініч, Н. Денисенко). Зміст, засоби та методи фізичного виховання. Режим дня, руховий режим дня в умовах сім’ї та дошкільного закладу. Загартування.

^ Розумове виховання і розумовий розвиток. Завдання розумового виховання: формування сенсорної культури, розвиток мислення, мовлення, уваги, пам’яті, уяви тощо. Формування системи знань, формування умінь і навичок розумової діяльності. Елементи ТРВЗ у дитячому садку. Засоби розумового виховання. Групи методів розумового виховання.

^ Моральний розвиток і моральне виховання. Мета, зміст та завдання морального виховання. Засоби та методи морального виховання. Роль спілкування з однолітками, дорослими, художньої літератури, етичних бесід у моральному вихованні дошкільників.

^ Трудове виховання дошкільників. Своєрідність трудової діяльності дошкільників. Мета і завдання, засоби трудового виховання. Види праці та форми організації трудової діяльності: доручення, чергування, колективна праця. Ознайомлення з працею дорослих. Економічне виховання дошкільників.

^ Естетичне виховання і естетичний розвиток. Естетичне сприйняття. Методи естетичного виховання. Художнє виховання. Розвиток творчих здібностей. Художня діяльність дошкільників і педагогічне керівництво різними видами образотворчої діяльності (Е. Бєлкіна, Н. Ветлугіна, Т. Казакова, Н. Сакуліна, Є. Фльоріна,). Народні засоби естетичного виховання.

^ Дошкільна дидактика. Основні категорії дошкільної дидактики. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Чинні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку.

^ Закономірності та принципи навчання. Характеристика методів і прийомів навчання дітей дошкільного віку. Значення ігрових методів і прийомів у навчанні дошкільників.

^ Форми організації навчання. Заняття як основна форма організації навчання в дошкільному закладі. Види занять за спрямованістю змісту: предметне, комплексне, інтегроване заняття (Н. Гавриш). Види занять за дидактичними цілями, їх змістова характеристика. Типи занять за способом організації дітей. Структура сучасного заняття (Н. Гавриш).

^ Поняття про цілісний педагогічний процес. Планування і облік як умова успішного здійснення педагогічного процесу. Вимоги до планування. Види і форми планування.

^ Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Підготовка дітей до школи в сім’ї і дошкільному закладі. Особливості навчально-вихованого процесу у старшій групі. Методики виявлення готовності дитини до школи.

^ Поняття наступності у системі безперервної освіти України, значення наступності. Наступність між дошкільним закладом і школою у меті, змісті, формах та методах навчально-виховної роботи.


Список рекомендованої з загальної педагогіки та історії педагогіки

 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.

 2. Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка. – К.: Професіонал, 2004. – 128 с.

 3. Видатні українські педагоги / Авт.-упор. Л.В.Калуська. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 224 с.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академвидав, 2001. – 576 с.

 5. Косенко Ю.М. Загальна педагогіка. – Маріуполь, Новий світ, 2008. – 280 с.

 6. Левківський М.В. Історія педагогіки. К.: Центр навч. літератури, 2008. – 190 с.

 7. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. – К.: МАУП, 2002. – 176.

 8. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги /За заг. ред. А.М.Бойко. – К.: Професіонал, 2004. – 576 с.

 9. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. – Суми: Сум. ДПУ, 2000. – 208 с.

 10. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. З.Н.Борисової. –К.: Вища шк., 2004. – 511 с.

 11. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.


Теорія і методика розвитку українського мовлення

дітей дошкільного віку.

Ключові поняття: мова, мовлення, мовленнєва діяльність, мовленнєві компетенції, діалог, монолог, спілкування, словник, звукова культура мовлення, граматична будова мовлення, словесна творчість.

Теоретичні засади розвитку мовлення дошкільників: мовлення як об'єкт вивчення у контексті дитячого розвитку. ключові поняття курсу: мовлення, мова, розвиток, методика, спілкування, лінгводидактика. теоретичні засади розвитку мовлення дітей. методологічні засади, лінгвістичні, психологічні, фізіологічні засади розвитку мовлення дітей. закономірності мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства. мова і мовлення. характеристика умов розвитку мовлення.

Історія становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики: Історичні етапи становлення педагогічних систем мовленнєвого розвитку. К.Д. Ушинський – засновник первинного навчання дітей рідної мови. Є.І. Тихеєва та С. Русова – фундатори дошкільної лінгводидактики. Сучасний етап розвитку вітчизняної та зарубіжної лінгводидактики. Огляд сучасних програм організації мовленнєвої роботи з дошкільниками. Мета та завдання розвитку мовлення в ДНЗ. Програма мовленнєвого розвитку – стратегічний документ в організації мовленнєвої роботи з дітьми

Теорія та технології розвитку мовлення в ранньому віці: Загальна характеристика мовленнєвого розвитку на різних етапах дошкільного дитинства. Розвиток мовлення на початкових етапах мовленнєвої діяльності дітей. Особливості процесу становлення мовлення у ранньому віці (умови, чинники, закономірності, тенденції. Специфіка організації мовленнєвої роботи з дітьми раннього віку. Види занять. Методика проведення занять у групах раннього віку. Характеристика методів і прийомів.

Теорія і технології розвитку мовлення дошкільників у навчально-мовленнєвій діяльності: Теорія і технологія розвитку зв'язного мовлення дошкільників. Методика розвитку діалогічного мовлення дітей. Методика проведення бесід і полілогів. Навчання дошкільників міркування. Запитання. Характеристика запитань та вимоги до них. Навчання розповіді на різних видах занять. Методика навчання розповіді за картинами. Описові та сюжетні розповіді. Розповіді за серією сюжетних картин. Методика навчання переказу літературних творів. Види переказу. Методи керування переказом. Теорія і технологія розвитку словника дітей. Теорія і технологія формування граматичного правильного мовлення. Виховання звукової культури мовлення у ранньому та дошкільному віці. Планування роботи з розвитку мовлення у дитячих садках.

Теорія та технологія розвитку мовлення дітей у художньо-мовленнєвій діяльності: Методика ознайомлення дошкільників з літературними та фольклорними творами. Розвиток образної виразності дитячого мовлення в процесі художньо-мовленнєвої діяльності. Словесна творчість дошкільників. Особливості становлення та розвитку в художньо-мовленнєвій діяльності. Методика проведення занять з навчання творчого розповідання.

Організаційно-методичні основи мовленнєвої роботи в ДНЗ: Організаційно-методична робота в дошкільних закладах з мовленнєвого розвитку дошкільників. Наступність роботи ДОЗ та школи з питань розвитку мовлення дітей.


Список рекомендованої літератури:

 1. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Підручник для ВНЗ. – К.: Вища школа, 2007 - 542.

 2. Богуш А.М., Гавриш Н.В., Котик Т.М. – Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей: Підручник для ВНЗ. – К.: Слово, 2006. – 303с.

 3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Методика ознайомлення дітей з довкіллям в дошкільному закладі: Підручник. – К.:Слово, 2008.- 408с.

 4. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія. – К.:Слово, 2005. – 746с.

 5. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. Пособие для студ. - М.: Изд.центр Академия, 1997. – 467с.

 6. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації/ Укл. А.М.Богуш. – К.: ІЗМН, 1997. -124с.

 7. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М.:Наука, 1981. – 212с.

 8. Пироженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника: науково-методичний посібник. – К.:Грайлик,1999 – 137с.

 9. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. – М.: Просвещение, 1972.

 10. Ушинський К.Д. Рідне слово// Твори: У 6 т. – К.: Рад школа,1955. – Т.1. – С. 269-278.

 11. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи. – М.: Просвещение, 1984. – С.10- 29 .


Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

Ключові поняття: предматематика; поняття множини, операції класифікації, дискретні величини; натуральне число, порядкове, натуральне число, система числення, геометричні фігури, форма предметів.

Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень у дітей. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників як наукова та навчальна дисципліна. МФЕМУ як наукова галузь. Зв’язок МФЕМУ з іншими науками. Предматематика. Її значення та завдання.

^ Розвиток методики формування елементарних математичних уявлень. Виникнення математики і розвиток її як науки. Історія розвитку та становлення методики ФЕМУ. Основні ідей прогресивних педагогічних систем минулого. Монографічний та обчислювальні методи. Розвиток методики ФЕМУ в роки становлення радянської дошкільної педагогіки, видатні педагоги.

^ Основні поняття теорії множини. Основні поняття теорії множин, способи задання множин, відношення між множинами, операції над множинами, операції класифікації. Задачі та зміст знань дітей про дискретні величини. Роль різних аналізаторів у формування уявлень про множину.

^ Натуральні числа. Лічба. Виникнення поняття натурального числа. Основні ідеї кількісної та порядкової теорії натуральних чисел. Системи числення. Різні види чисел. Розвиток у дітей дошкільного віку уявлень про число. Етапи лічильної діяльності.

^ Геометричні фігури. Формування поняття геометричної фігури. Геометрична фігура – основа сприйняття форми предмета. Кратка характеристика геометричних понять. Задачі та зміст ознайомлення дітей з формою предметів.

Величини. Поняття про величину предметів, вимірювання величин. Особливості сприйняття величин предметів дітьми раннього та дошкільного віку. Задачі та зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів.

Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей. Дидактичні основи методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Загальна характеристика змісту доматематичної підготовки дітей. Задачі доматематичної підготовки дітей. Основні дидактичні принципи навчання елементарним математичних уявленням. Методи навчання. Засоби формування елементарних математичних уявлень у дошкільників.  Форми організації роботи з дітьми.

^ Розвиток кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. Сприймання та відображення множин дітьми раннього та дошкільного віку. Задачі та зміст знань дітей про множини (дискретні числа). Методи та прийоми формування у дітей уявлень про множини. Ознайомлення дітей із графічним зображенням множин.

^ Підготовка та навчання дітей обчислювальної діяльності. Підготовка дітей до обчислювальної діяльності. Навчання дітей розв’язанню арифметичних задач та прикладів.

^ Формування у дітей уявлень про величину та форму предметів. Величини, з якими знайомлять дошкільників. Етапи знайомства дошкільників з поняттям величини. Методика навчання дітей вимірюванню. Методика формування уявлень і понять по форму.

^ Розвиток у дітей орієнтування у просторі та часі. Поняття про простір та просторове орієнтування. Задачі та методика навчання дітей орієнтуванню на просторі. Час та його властивості. Задачі та методика формування часових уявлень та понять.

^ Методичне керівництво математичним розвитком дітей у дошкільному закладі.. Методична робота в дошкільному закладі. Форми методичної роботи.

Специфіка роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей у різних вікових групах. Зміст та методи роботи з дітьми раннього віку та молодшої групи. Формування уявлень про множину Формування уявлень про число. Ознайомлення з величиною предметів. Ознайомлення з формою предметів. Орієнтування в просторі. Орієнтування в часі.

^ Зміст та методи роботи з дітьми середньої групи. Ознайомлення з числом і навчання лічби. Ознайомлення з величиною предметів. Ознайомлення з формою предметів. Орієнтування у просторі. Орієнтування в часі.

^ Зміст та методи роботи з дітьми старшої групи. Операції з множинами. Розвиток лічильної діяльності. Ознайомлення з кількісним складом чисел першого десятка. Порядкове значення числа. Поділ цілого на частини. Ознайомлення з цифрами. Ознайомлення з арифметичними задачами. Ознайомлення з величиною предметів. Ознайомлення з формою предметів. Формування уявлень про простір. Орієнтування в часі.


Список рекомендованої літератури

 1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики – М.: ВЛАДОС, 2003. – 400 с.

 2. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста: Учеб. пособ. – М.: Просвещение, 1978. – 368 с.

 3. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников: Учеб. пособ. / Под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение, 1988. – 303 с.

 4. Щебакова К.И. Методика формирования элементов математики у дошкольников: Учеб. пособ. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2005. – 392 с.


Основи природознавства та методика ознайомлення дошкільників з природою.

Ключові поняття: всесвіт, сонячна система, погода, клімат; предмет та завдання методики, заняття, екскурсії, екологічні свята; методи, розповідь, бесіда, наочні методи, спостереження, демонстрація, дидактична гра.

Основні поняття курсу „Основи природознавства” Всесвіт, його складові. Космічні тіла, їх характеристики. Сонячна система. Планета Земля: еволюція, будова. Оболонки Землі: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера. Погода і клімат. Кліматичні пояси та природні зони. Фізико-географічні характеристики України. Природа рідного краю. Типові та рідкісні представники флори та фауни. Основні поняття анатомії людини: органи, системи органів, будова, функції, основні захворювання, профілактика. Людина і навколишнє середовище.

Методика ознайомлення дошкільників з природою. Методика ознайомлення дошкільників з природою як педагогічна наука. Предмет, завдання, методологічні основи методики ознайомлення з природою. Між предметні зв’язки. Основні поняття методики ознайомлення з природою, їх загальна характеристика. Загально-дидактичні та специфічні принципи ознайомлення з природою. Становлення і розвиток методики як науки. Завдання ознайомлення дошкільників з природою: розумового, морального, естетичного, фізичного виховання. Зміст ознайомлення дітей з природою. Існуючі програми з ознайомлення дітей з природою – „Дитина”, „Малятко”, „Українське дошкілля”, „Дитина у дошкільні роки”. Сфера Природи у Базовому компоненті. Показники компетентності дошкільників у сфері Природа.

^ Форми навчально-виховної роботи з ознайомлення дошкільників з природою.Заняття як основна форма. Види занять за дидактичною метою, спрямованістю змісту. Підготовка вихователя до заняття. Тривалість занять. Розміщення дітей на різних видах занять. Планування і облік роботи по ознайомленню дітей з природою. Екскурсії, їх класифікація. Навчально-виховне значення екскурсій. Методика проведення екскурсії в природу. Загальні педагогічні та гігієнічні вимоги до проведення екскурсії. Структура екскурсії в природу. Структура екскурсій на сільськогосподарські об’єкти чи у штучні природні комплекси. Методика проведення екскурсій, основні етапи, їх характеристика. Цільові прогулянки (прогулянки-спостереження, прогулянка з завданням, творча прогулянка). Праця в природі: основні види, організація, навчально-виховне значення. Організація та проведення екологічних свят. Форми організації праці дошкільників в природі: доручення. Чергування та колективна праця. Основні педагогічні та гігієнічні вимоги до організації праці в природі.

^ Методи ознайомлення дітей із природою. Загальна характеристика методів. Класифікація методів за рівнем пізнавальної активності та за джерелом знань. Особливості використання різних методів. Словені методи ознайомлення дошкільників з природою. Основні недоліки їх використання, негативні наслідки. Розповідь вихователя, її різновиди: сюжетна розповідь, розповідь-оповідання, розповідь з логічним завданням. Вимоги до побудови розповіді. Використання дитячої природознавчої літератури. Бесіда, її види, значення, методика проведення з дошкільниками. Основні вимоги до питань вихователя під час бесіди. Засоби наочності та їх класифікація. Загальна характеристика наочних методів ознайомлення дітей з природою. Спостереження як метод навчання. Види спостережень. Організація спостережень під час екскурсій. Демонстрація ілюстративного матеріалу. Технічні засоби навчання, особливості їх використання. Практичні методи ознайомлення з природою, переваги їх використання. Методика проведення елементарних дослідів.

Гра та її значення під час ознайомлення з природою. Загальна характеристика та особливості проведення деяких видів ігор: будівельно-конструктивні, сюжетно-рольові, рухливі та дидактичні. Основні види дидактичних ігор: з природними матеріалами; з картинками (у тому числі настільно-друковані); з іграшками; словесні. комп’ютерні. Методика проведення дидактичних ігор у різних вікових групах.

^ Матеріальна база ознайомлення дошкільників з природою. Куточок природи, його значення. Вимоги до організації куточка природи для різних вікових груп. Ділянка дитячого садка, її планування.

^ Екологічне виховання дошкільників. Форми і методи екологічного виховання. Складові екологічної культури дошкільників. Методика організації і проведення екологічної тропи.

Інновації в системі ознайомлення дітей з природою. ТРВЗ-технології. Методика дослідницької діяльності О.Савенкова. М.Монтесорі, космічне виховання. Технології раннього розвитку дитини, та їх використання під час ознайомлення дітей з природою.


Список рекомендованої літератури

 1. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – К., 1993

 2. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. – М. 1983

 3. Лисенко Н.В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1994

 4. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М, 1984

 5. Экологическое воспитание дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного воспитания/ автор-сост. С.Н.Николаева. – М., 1998

 6. В.Старченко. Дошкільнятам про зоряне небо. Навчальний посібник. – К., 2007

 7. Фесюкова Л.Б., Григор’єва О.О. Пори року. Комплексні заняття для дітей 4-7 років. – Харків, 2007

 8. Ніколаєва С.М. Любов до природи виховуємо з дитинства. – Х., 2007

 9. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Тищенко П.Г. Загальне землезнавство. – Київ,: Знання-Прес. – 2003

 10. Яришева Н.Ф. Основи природознавства. Природа України. – К., 1995

 11. Блинников В.И.Зоология с основами экологии. – М.:Просвещение,1990

 12. Коляда М.Г. Тайны животного мира. Удивительные факты из жизни животных. – Донецк, 2007-09-16

 13. Заведея Т.Л. Біологія: Довідник школяра і студента. – Донецьк, 2007-09-16

 14. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль. – 2005

 15. Щанников В.І. Цікаве природознавство. – Д., 2002

 16. Закон України „Про дошкільну освіту” // Дошкільне виховання. – 2001. - №9

 17. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред.журналу „Дошкільне виховання”, 1999

 18. Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні./ Під ред. О.Л.Кононко – К, 2003 (Пояснювальний блок та Сфера „Природа”)

 19. Белкіна Е.В., Гончаренко А та ін. Педагогічні новації в роботі дошкільних закладів. – К, 1999.

 20. Зябзеева В.О. О формах и методах экологического образования дошкольников. – М., 1998

 21. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. _ М., 1999

 22. Владимирова Т.В. Шаг в неизвестность. Методика ознакомления дошкольников с явлениями неживой природы /Под ред. Гуткович И.Я. – Ульяновск, 2001

 23. Аквилева Г.И, Клепинина З.А. Наблюдения и опыты на уроках природоведения – М, 1998

 24. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М. – 2001

 25. Рыжова Н. Экологическая тропинка // Дошкольное воспитание, -1999, №4

 26. Плохій З.П. Природа, як пізнавальна цінність// Дошкільне виховання. – 2001., №6

 27. Глухова Н. Емоційне спілкування дитини з природою, як умова творчого осягнення світу// Дошкільне виховання, - 2001. - №10

 28. Глухова Н. Екологізація, як чинник формування гуманної особистості дитини // Дошкільне виховання, 1999. - №11-12

Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Ключові поняття: фізичний розвиток, фізичне виховання, здоров’я, рухлива активність, фізичні вправи, вихідне положення, циклічні та ациклічні вправи, фази рухів, моторика, вільні рухи, рухливе вміння, рухлива навичка, гімнастика, загально розвивальні вправи, основні рухи, стройові вправи, рухлива гра, спортивна гра, рухливий режим, загальна та моторна щільність, медико-педагогічний контроль.

Загальні питання теорії фізичного виховання. Теорія фізичного виховання дитини. Предмет теорії фізичного виховання. Зв’язок теорії фізичного виховання з іншими науками. Наукові та теоретичні основи фізичного виховання. обстеження, експериментальні, Основні поняття теорії фізичного виховання.

^ Розвиток теорії фізичного виховання дитини. фізична культура в античний період. Тіло виховання в середні віки та в епоху Ренесансу. Тіло виховання в період нового часу. Система фізичного виховання П. Лесгафта. Розвиток фізичного виховання в Україні

Методика фізичного виховання та розвитку дитини. Основи навчання та розвитку дитини у процесі фізичного виховання; єдність навчання, виховання та розвитку дитини у процесі фізичного виховання. Методи та прийоми навчання дітей фізичних вправ. Поняття про рухливі вміння та навички. Формування рухливих навичок та розкриття психофізичних властивостей. Етапи навчання рухливих навичок.

^ Мета, задачі та засоби фізичного виховання. Фізичні вправи – основний засіб фізичного виховання. Характеристика та класифікації фізичних вправ. Вікові особливості розвитку дитини у процесі навчання.

^ Гімнастика як засіб та метод фізичного виховання дитини. Основна гімнастика в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку. Види гімнастики та їх характеристика.

^ Спортивні ігри та спортивні вправи для дошкільників. Правила спортивних ігор для дошкільників. Страховка та самостраховка. Вимоги до спортивного інвентаря та обладнання.

^ Форми організації фізичного виховання в дошкільних закладах. Фізкультурні заняття – основна форма організаційного та систематичного навчання дітей фізичних вправ. Значення, задачі, обґрунтування структури та змісту заняття. Правила добору вправ. Методика їх проведення в різних вікових групах. Загальна та моторна щільність заняття. Способи організації дітей. Шляхи підвищення рухливої активності дітей. Особливості проведення занять на відкритому повітрі. Типи занять. Специфіка проведення занять у мішаних вікових групах. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня (ранкова гімнастика, гімнастика після сну, рухлива діяльність на прогулянці).

^ Основні рухи, загально розвивальні та стройові вправи в роботі з дітьми дошкільного віку.

Рухливі ігри. Теорія рухливих ігор. Класифікація ігор. Обґрунтування місця рухливої гри в розпорядку дня дитячого садка. Методика проведення ігор у різних вікових групах. Особливості організації дітей до гри, стимулювання інтересу, пояснення правил, показ ігрових рухів, розподіл ролей, керівництва грою, підсумок у різних вікових групах.

Робота методиста в дошкільному закладі. Специфіка роботи методиста з фізичного виховання в дошкільному закладі. Оформлення методичного кабінету з фізичного виховання. Планування роботи з фізичного виховання дошкільників

^ Медико-педагогічні дослідження у процесі фізичного виховання дошкільників. Контроль за санітарно-гігієнічними умовами та одягом дітей. Санітарно-просвітницька робота. Вимоги до інвентаря та обладнання спортивного майданчика, групових дільниць, фізкультурного залу. Фізичне виховання дитини в сім’ї. Створення умов для зміцнення здоров’я та гармонійного розвитку дитини.

^ Форми роботи методиста з фізичної культури дитини з педагогічними кадрами. Форми підвищення педагогічної майстерності (педагогічні поради, практикуми, консультації, відкриті заняття, конкурси тощо).


Рекомендована література:

 1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. – М. : Просвещение, 1992. – 159 с.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.– К.: Освіта, 1999.

 3. Блудова Л. Як виховати здорову дитину. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120с.

 4. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті. // Дитячий садок. – Серпень 1999 р.

 5. Вільчаковский Е. С. Рухливі ігри в дитячому садку. – К.: Рад. шк., 1989. – 173 с.

 6. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.– Львів, 1999.

 7. Войтенко В.І., Харченко А.А., Грицюк Л.А., Каратаєва М.І. Базовий компонент: пошуки, знахідки. / За редакцією проректора ХОІППО Л.М. Малинич. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2001. – 148 с.

 8. Волкова С.С. Как воспитывать здорового ребёнка. – К. : Рад. шк., 1981. – 93 с.

 9. Гаврютина Л.В. Здоровьезберегающие технологии в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160с.

 10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.

 11. Дмитренко Т. И. Спортивные упражнения и игры для дошкольного возраста. – К. : Рад. шк., 1983. – 112 с.

 12. Змановский Ю. Ф. Воспитываем детей здоровыми. – М.: Медицина, 1989. – 128 с.

 13. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1978. – 272 с.

 14. Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособ. для воспит. дет. сада. – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80 с.

 15. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.

 16. Праздников В.П. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей. – 2006.


Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва образотворчою діяльністю дошкільників.

Ключові слова: художній образ, виражальні засоби, види образотворчого мистецтва, жанри образотворчого мистецтва, перспектива, світлотінь, кольорознавство, композиція; образотворчі здібності, виразність, уява; естетичне сприйняття, естетичне виховання, види образотворчої діяльності, спостереження, обстеження, формоутворювальні рухи, нетрадиційні техніки малювання, навички вирізування.

^ Основи образотворчого мистецтва. Мистецтво. Художній образ. Синкретизм первісного суспільства. Види мистецтва, виражальні засоби різних видів мистецтв. Синтез мистецтв.

^ Образотворче мистецтво. Живопис, виражальні засоби живопису. Види живопису. Графіка, виражальні засоби графіки, малюнок. Види графіки. Ілюстрація як вид графіки, художники-ілюстратори дитячих книжок. Скульптура, виражальні засоби скульптури. Види скульптури. Рельєф, види рельєфу. Архітектура. Декоративно-прикладне мистецтво, його специфіка та галузі. Українські традиції декоративно-прикладного мистецтва, писанкарство, витинанка, народна іг­рашка. Український розпис. Аплікація, види аплікації. Дизайн, види дизайну.

^ Жанри образотворчого мистецтва. Натюрморт. Портрет та види портретів, художники-портретисти. Пейзаж та види пейзажу. Анімалістичний жанр. Історичний жанр, твори мистецтва історичного жанру. Батальний жанр. Побутовий жанр, твори мистецтва. Міфологічний жанр, творчість художників міфологічного жанру.

Перспектива: лінійна та повітряна. Колір, класифікація кольорів.

^ Основи світлотіні: світло, власна тінь, падаюча тінь, півтінь, рефлекс.

Основи композиції: закони, правила та прийоми композиції, ритм, симетрія та асиметрія.

Природа дитячого малювання. Генезис дитячого малюнка. Зміст та засоби виразності дитячого малюнка. Виразність дитячого малюнка (Г. Лабунская). Художній образ дитячого малюнка (Н. Ветлугіна). Психолого-педагогічні дослідження дитячого малюнка (Л. Виготський, В. Мухіна, Т. Казакова, Т. Комарова).

^ Здібності до зображальної діяльності, структура образотворчих здібностей (О. Ковальов, Н. Сакуліна). Сенсорні здібності (Л. Венгер). Ручна умілість як специфічна здібність. Етапи розвитку образотворчих здібностей в дошкільному віці.

^ Творча діяльність: доросла та дитяча. Етапи творчої діяльності дошкільника. Особливості творчої діяль­ності дошкільнят. Уява, особливості розвитку уяви на різних етапах дошкільного дитинства. Критерії оцінки дитячої творчості.

Методика керівництва образотворчою діяльністю дошкільників.Види образотворчої діяльності: малювання, аплікація, конструювання, ліплення (Н. Сакуліна). Форми організації образотворчої діяльності: заняття та самостійна образотворча діяльність. Створення розвиваючого предметного середовища.

^ Методи керівництва образотворчою діяльністю (Г. Григор’єва). Наочні методи, спостереження, обстеження. Показ, види показу. Частковий показ. Формоутворювальні рухи. Ігрові методи навчання.

^ Вимоги до творів мистецтва. Особливості ознайомлення дошкільників з різними видами та жанрами образотворчого мистецтва. Робота з дитячою ілюстрованою книгою, художники-ілюстратори: Естетичне сприйняття творів мистецтва. Естетичне виховання засобами мистецтва (Н. Ветлугіна, Р. Чумічова).

^ Види малювання в дитячому садку: предметне, декоративне, сюже­тне. Зміст роботи у кожній вікової групі.

Задачі навчання малюванню в різних вікових групах. Методика ознайомлення з кольором, використання казки, елементи психогімнастики (Л. Шульга). Наступність у декоративному малюванні в різних вікових групах. Зміст сюжетного малювання у різних вікових групах, композиційні уміння.

^ Особливості керівництва образотворчою діяльністю дітей раннього віку. Використання нетрадиційних технік малювання. Ігрові методи і прийоми.

Задачі занять з аплікації в різних вікових групах (З. Богатеєва, М. Гусакова). Технологічні операції з папером. Різання ножицями, навички вирізування. Розвиваючі можливості аплікації.

^ Задачі з конструювання в різних вікових групах. Конструювання з паперу, з природного матеріалу, з готових форм, нетрадиційне конструювання. Орігамі (С. Афонькин), розвиваючі можливості, особливості організації роботи в техніці орігамі.


Рекомендована література.

 1. Афонькин С.Ю., Афонкіна Е.Ю. Вошебные шпри кусудамы. – СПб.: « Кристал», 2001. – 160 с.

 2. Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII століть. – К.: Мистецтво, 1981. – 160 с.

 3. Воропай Т. Раз трикутник, два трикутник //Джміль. – 2003. - №2. – С. 16-17.

 4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. –СПб: Союз, 1997. – 96 с.

 5. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от года до трех лет. – М.: АРКТИ, 2003. – 64 с.

 6. Горичева В.С., Нагиина М.И. Сказку сделаем из глины, снега , теста, плстилина. – Ярославль, 1998. – 224 с.

 7. Григорьева Г.Г. Развитие дошкільника в изобразит ельной деятельности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2000. – 344 с.

 8. Гусакова М.А. Аппликация. – М. : Просвещение, 1998. – 191 с.

 9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. – М.: Педагогика, 1993. – 112 с.

 10. Казакова Т.Г Рисуют младшие дошкільники. – М.: Просвещение, 1971. – 109 с.

 11. Карцер Ю. М. Рисунок и живопись: Прак. Пособие. – М.: Высш. шк., 1992. – 270 с.

 12. Кириченко М.А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. -190 с.

 13. Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. – Киев: Рад.шк., 1986. – 93 с.

 14. Мелык- Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М.: Знание, 1981. – 88 с.

 15. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 144 с.

 16. Методика обучения изобразительной деятельности и констру ированию/ Под ред.. Т.С. Комаровой. – М.: Просвещение, 1991. -248 с.

 17. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения соціального опыта. М.: Педагогика, 1981. – 225 с.

 18. Огурцова С.В. Дитина в світі скульптури. – Донецьк : Лебідь, 2003. – 68 с.


Голова атестаційної комісії Г.І. Божко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи