Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта icon

Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
НазваІнформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта
Сторінка1/10
Дата17.10.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»


1. Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану):

Галузь знань (код)

0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки (код)

7.010102 Початкова освіта

Спеціалізація

Іноземна мова (англійська)

Освітній рівень

повна вища освіта

Кваліфікація

Вчитель початкової школи; викладач англійської мови в початкових класах.

ОКР

спеціаліст

Термін навчання

1 рік на базі ОКР „бакалавр”

Форма навчання

Денна /заочна

2. Спеціальні вимоги до зарахування.

Для вступу на навчання за ОКР "спеціаліст" необхідно скласти вступні випробування у формі виконання тестових завдань з дисциплін циклу професійно-педагогічної підготовки на бакалавраті. Для зарахування на місця держзамовлення важливою умовою також є високий рейтинг навчальної та науково-дослідної роботи в період навчанні на бакалавраті (для випускників ЛНУ).

3. Загальний опис напряму підготовки

Мета підготовки фахівців з початкової освіти полягає в оволодінні професійними компетенціями, у формуванні теоретичної та практичної готовності до вирішення професійних завдань різного рівня, розвитку педагогічного мислення, здатності до пошуку й упровадження інноваційних технологій.

^ Ключові результати навчання.

Спеціаліст повинен мати:

- знання про анатомо-фізіологічні й психологічні особливості дитини молодшого шкільного віку;

системні знання з теорії та технологій початкової освіти, необхідні для розв’язання педагогічних, науково-методичних і організаційних завдань;

 • чіткі уявлення про зміст, організаційні форми і методи навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку; психолого-педагогічні умови їх різнобічного розвитку;

 • основи іноземної лексики й мовлення, методики викладання англійської мови в початковій школі;

 • широку обізнаність з основ етики та естетики, дитячої літератури, а також культури і техніки мовлення, народознавства і родинної педагогіки;

 • методи педагогічного керівництва різними видами діяльності молодших школярів;

 • нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі;

 • методику використання різних видів наочності, аудіовізуальної, комп’ютерної та організаційної техніки в роботі молодшими школярами.

^ Спеціаліст повинен уміти:

- організовувати методичну роботу (в освітньому закладі, районі, місті);

- забезпечувати роботу методичного кабінету;

- вивчати та узагальнювати передовий педагогічний досвід роботи вчителів початкової школи;

 • розробляти систему контрольно-діагностичної діяльності;

 • забезпечувати виконання інструктивних державних документів, які регламентують навчально-виховний процес початкової школи;

 • працювати над власною професійною майстерністю, поглиблювати професійну компетентність;

 • керувати розвитком у молодших школярів життєвого й соціального досвіду, загальнонавчальних і загальноінтелектуальних знань і умінь, необхідних для їх подальшого навчання в школі;

 • - узагальнювати й упроваджувати кращий педагогічний досвід у власній педагогічній роботі з дітьми, бути здатним до створення нового досвіду, інноваційного пошуку;

 • - розширювати лінгвокраїнознавчі компетенції молодших школярів через ознайомлення з мовою й культурою інших народів.

4. Професійні профілі випускників:

 • вчитель початкової школи;

 • вчитель початкової школи та англійської мови в початкових класах;

 • вчитель-методист;

 • інспектор з охорони дитинства;

 • методист і з початкової освіти в методичному кабінеті відділу освіти;

 • заступник директора школи в початковій ланці.

 • викладач педагогіки й методик початкової освіти у ВНЗ 1-2 рівнів акредитації;

5. Можливість подальшого навчання.

Після отримання ОКР "спеціаліст" за напрямом підготовки „Початкова освіта” можна вступити до магістратури за напрямами: _”Початкова освіта”, „Управління навчальними закладами”, „Педагогіка вищої школи”.

6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням кредитів ECTS (інформація береться з навчального плану)

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити ECTS

4.1.1.1

Психологія особистості

5

9

1,5

4.1.1.2

Порівняльна педагогіка

5

10

1,5

4.1.1.3

Корекційна педагогіка

5

10

1,5

4.1.2.1

Управління педагогічними системами

5

9

3,0

4.1.2.2

Педагогічна етика

5

10

1,5

4.1.2.3

Інтелектуальна власність

5

10

1,5

4.2.1.1

Технології вивчення галузі "Здоров'я й фізична культура"

5

9

1,5

4.2.1.2

Технології вивчення галузі "Людина й світ"

5

9

3,0

4.2.1.3

Теорія і практика мовленнєвої комунікації

5

10

3,0

4.2.1.4

Технології вивчення галузі "Математика"

5

10

3,0

4.2.1.5

Технології вивчення галузі "Мистецтво"

5

10

1,5

4.2.1.6

Інноваційні підходи до вивчення галузі "Технології"

5

10

1,5

4.2.1.7

Охорона праці в галузі

5

10

1,5

4.2.1.8

Технології виховного процесу

5

10

1,5

4.2.2.1

Практичний курс англійської мови

5

9, 10

3,0

4.2.3.1

Спецкурс з англійської філології

5

9

1,5

4.2.3.2

Спецсемінар з методики викладання англійської мови

5

9

1,5
Всього годин:33,0

7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведення семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою ("незадовільно", "задовільно", "добре", "відмінно" в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або "зараховано", "не зараховано" в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

^ Національна шкала

Бали

Шкала ECTS

відмінно

90 – 100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62

E достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49

FX незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке опрацювання

незадовільно

0 – 20

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни

Оцінку "зараховано" виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

8. Вимоги до підсумкового контролю (державної атестації) (з яких дисциплін, які форми проведення, критерії оцінювання).

Державна атестація випускників ВНЗ є підсумковим етапом моніторингу навчальних досягнень у відповідності до державного стандарту за ОКР „бакалавр” і спрямована на визначення рівня теоретичної і практичної готовності майбутніх педагогів до вирішення професійних завдань, оволодіння професійними компетенціями, сформованості педагогічного мислення й технологічних умінь. Програму державної атестації фахівців побудовано за змістовними модулями наступних курсів: „Дошкільна педагогіка”, „Теорія і методика розвитку українського мовлення дітей дошкільного віку”, „Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку”, „Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку”, „Основи природознавства та методика ознайомлення дошкільників з природою”, „Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва образотворчою діяльністю дошкільників”. Державний іспит складається з двох частин - теоретичної (виконання тестових завдань) та практичної (виконання аналітико-конструктивних завдань).

Зміст тестових і практичних завдань визначається вимогами державного стандарту (ОПП та ОКХ) до професійної підготовки бакалавра.

Критерії оцінювання:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА ТА ІНОЗЕМНА МОВА» (спеціаліст)

^ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ

ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

 1. Оцінювання творчої роботи

^ Кількість балів

У відсотках

Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

31 – 34

90 - 100

Відмінно

A

28 – 30

83 - 89

Добре

B

25 – 27

75 -82

Добре

C

21 – 24

63 - 74

Задовільно

D

17 – 20

50 - 62

Задовільно

E

7 – 16

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 6

0 - 20

Незадовільно

F
 1. ^ Оцінювання тестів з теорії і практики мовленнєвої комунікації

Кількість балів

У відсотках

^ Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

14 – 16

90 - 100

Відмінно

A

13

83 - 89

Добре

B

12

75 -82

Добре

C

10 – 11

63 - 74

Задовільно

D

8 - 10

50 - 62

Задовільно

E

3 – 7

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 2

0 - 20

Незадовільно

F
 1. ^ Оцінювання тестів з дисципліни: управління педагогічними системами

Кількість балів

У відсотках

^ Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

18 – 20

90 - 100

Відмінно

A

16 – 17

83 - 89

Добре

B

15

75 - 82

Добре

C

13 - 14

63 - 74

Задовільно

D

10 – 12

50 – 62

Задовільно

E

4 – 9

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 3

0 – 20

Незадовільно

F
 1. ^ Оцінювання тестів з технологій викладання галузь початкового навчання

Кількість балів

У відсотках

^ Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

27 – 30

90 - 100

Відмінно

A

25 – 26

83 - 89

Добре

B

22 - 24

75 - 82

Добре

C

19 - 21

63 - 74

Задовільно

D

15 – 18

50 – 62

Задовільно

E

6 – 14

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 5

0 – 20

Незадовільно

F
 1. ^ Загальна оцінка за комплексну роботу

Кількість балів

У відсотках

^ Оцінка за національною системою

Оцінка за системою ECTS

90 - 100

90 - 100

Відмінно

A

80 – 89

83 - 89

Добре

B

70 – 79

75 - 82

Добре

C

60 – 69

63 - 74

Задовільно

D

50 – 59

50 – 62

Задовільно

E

40 – 49

21 - 49

Незадовільно

Fx

0 – 39

0 – 20

Незадовільно

F


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

Рівень

Оцінка за системою ECTS

Оцінка за національною системою

^ Критерії та показники, за якими оцінюється вирішення творчих завдань

КонструктивнийАвідмінно

Студент пропонує власне (авторське) вирішення професійних завдань на основі трансформації та інтеграції теоретичних знань.

Подає декілька варіантів вирішення завдання. У процесі розв'язання завдання виявляє високий рівень сформованості проектувальних умінь.

Пропонований варіант (ти) вирішення характеризується логічною послідовністю, аргументованістю, прогнозуванням наслідків

Реконструктивний
В – Сдобре

У вирішенні завдання виявляє вміння створювати нові комбінації відомих способів педагогічних дій відповідно до професійної ситуації.

Знаходить та доцільно використовує визначені в науково-методичних джерелах ідеї, підходи до вирішення завдання. Виявляє достатній рівень сформованості проектувальних умінь.

В описі вирішення в цілому зберігається логічна послідовність, аргументованість.

^ Алгоритмічний (рівень практичного знання)Dзадовільно

Завдання вирішено на рівні використання відомих типових алгоритмів. Виявляє нахили до застосування стандартних способів розв'язання.

З банку інформації використовує переважно локальні наукові факти.

Рішення викладено суто у практичній площині без визначення тенденцій розвитку ситуації. Характер викладення (надмірна стислість або багатослівність) не дозволяють зрозуміти позиції виконавця.

РепродуктивнийEзадовільно

Завдання вирішено з використанням лише відомих підходів, окремих фактів, методів. Не виявлено самостійність мислення студента, а також вміння застосовувати повною мірою науковий потенціал інформаційних джерел. Фрагментарність та нечіткість викладення не дозволяють виявити стратегію вирішення завдання.


9. Координатор ECTS на факультеті / в інституті (директор або заступник директора з навчальної роботи):

Божко Г.І., директор Інституту педагогіки і психології

Поштова адреса вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011, Україна

Номер телефону (0642)53-35-85

e-mail

10. Зміст робочих програм.

4.1.1.1 Психологія особистості
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Психологія особистості ”

 1. ^ Назва курсу.

„Психологія особистості ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (- ості): початкова освіта .

 1. ^ Код курсу.

[ІПП][Поч_Осв_Англ_08][4_1_1_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

5 - й

 1. Семестр / семестри.

9 - й

 1. Кількість кредитів ECTS.

1.5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Чумак Ольга Олександрівна (3 корпус, ауд. 2-21, e-mail: Chumak-ol@yandex.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Навчальний курс «Психологія особистості» призначений для студентів 5 курсу спеціальності «Початкова освіта».

Завдання курсу - сформувати у слухачів уявлення про поняття особистості, її структуру, шляхи розвитку з позиції різних психологічних напрямів. Курс побудований на працях вітчизняних та зарубіжних вчених періоду 20 століття. Його проблематика визначається багатозначністю поняття особистості в сучасній психології. Складається з лекційних та практичних занять. А також передбачає певний об’єм матеріалу для самостійного опрацювання. Результатом засвоєння програмного матеріалу з курсу “Психологія особистості” повинно бути вільне оперування відомостями про можливості впливу на формування особистості дитини, вплив на її розвиток різноманітних факторів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальна психологія.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

1.1.

Поняття особистості та її розвиток. Структура особистості.

7

25

1.2.

Спрямованість особистості. Самосвідомість особистості.

9

2

2
5

1.3.

Вітчизняні теорії особистості: концепція А. Ф. Лазурського, концепція К. К. Платонова.

2

4

2
10

1.4.

Зарубіжні теорії особистості: теорія З. Фрейда; : теорія Б. Ф. Скіннера; теорія А. Маслоу.

36

4

4
14
загальна кількість годин

54

12

8
34

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.Основна навчальна література

 1. В.А. Аверин. Психология личности. Учебное пособие. 2 –е издание. - СПб, 2001

 2. Общая психология под. ред.. А.В. Петровского. Учебник для педагогических институтов. –М. 1986

 3. Практикум по общей психологи. Под ред.. проф.. А.И. Щербакова.- М.1990

 4. Г.Б.Казарновська, О.П. Долинна Загальна, вікова і педагогічна психологія. Збірник завдань. – К. 1990

 5. Збірник завдань з загальної психології. За ред.. проф.. В.С. Мерліна. – К. 1977

 6. Л. Хьел, Д. Зиглер Теории личности. Основные положения, исследование и применение. Перевод С. Меленевской и Д.Викторовой

 7. Психология личности: Словарь – справочник. Под ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К. 2001

Додаткова навчальна література

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. – СПб. 2000

 2. Психология личности в трудах зарубежных психологов. Хрестоматия. – СПб. 2000

 3. Елена Сидоренко. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру.- СПб. 2004

 4. Р. Р. Набиуллина, И. В. Тухтарова . Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтическая коррекция) . Учебное пособие. - Казань, 2003

 5. В.В. Столин Самосознание личности. – М. 1983.

 6. А. Г. Маклаков Общая психология : ученик для вузов. – СПб. 2005

 7. А.А. Бодалев, В.В. Столин Общая психодиагностика. – СПб. – 2006

 8. Головин С.С. Словарь психолога – практика. - М. 2001
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • рішення психологічних задач;

 • діагностика характеристик особистості на практичному занятті ;

 • самостійне конспектування додаткового матеріалу;

Поточний контроль:

 • перевірка протоколів психологічної діагностики;

 • перевірка конспекті самостійної роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Екзаменаційна оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмовий екзамен (у формі тесту) - 15%

 • оформлення протоколів психодіагностики характеристик особистості - 20%

 • самостійна робота - 65%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Характеристика особистості, що само актуалізується (самостійне конспектування у вигляді схеми).

10

2.

Локус – контроль як характеристика самосвідомості особистості (самостійне конспектування у вигляді схеми).

10

3.

Тривога та психологічні механізми захисту за З. Фрейдом (самостійне конспектування у вигляді схеми).

20

4.

Формулювання задач, за темами курсу (на матеріалі кінематографу та літератури).

25
УСЬОГО:

65
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійна освіта Спеціалізація
...
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки 010104 Професійне навчання Спеціалізація
Профіль підготовки «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
«Природничі науки», напрям підготовки 040102 «Біологія*»; галузь знань 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 010105. Корекційна...
Інформація про напрям підготовки (інформація береться з навчального плану): Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи