Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення icon

Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення
Скачати 52.52 Kb.
НазваЛіба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення
Дата23.02.2014
Розмір52.52 Kb.
ТипДокументи

УДК 657 Ліба Н.С., к.е.н., доц.

кафедри обліку та фінансів

Мукачівський державний університет


УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює зростання потреби в інформації, яка потрібна для планування, контролю і прийняття управлінських рішень. Формування та надання такої інформації є головним завданням управлінського обліку. Інформація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об’єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів. Тобто управлінський облік є складовою процесу управління, що надає інформацію важливу для: визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації, контролювання її поточної діяльності, оптимізації використання ресурсів, оцінки ефективності діяльності, зниження рівня суб’єктивності в процесі прийняття рішень. Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву у досягненні стратегічної мети підприємства. Тому управлінський облік є необхідною складовою інформаційно-аналітичного забезпечення.

Необхідність побудови управлінського обліку розглядається у працях відомих вчених С.Ф. Голова, Ф.Ф. Бутинця, М.Г. Чумаченка, М.С.Пушкаря, І.Д. Фаріона, О.В. Лишиленка, Л.В. Нападовської, В.Г. Лінника, І.А. Белоусової, О.С. Бородкіна, Б.І.Валуєва, К. Друрі, Р.Ентоні, В.Б.Івашкевича, Т.П. Карпової, Е. Майєра, Р. Манна, Д. Міддлтона, Б. Нідлза, С.Н.Ніколаєвої, В.Ф. Палія, Дж. Ріса, Т. Скоуна, В.І.Ткача, Ч.Т.Хорнгрена, А.Д.Шеремета, А.Яругової та ін.

Дані управлінського обліку використовують на всіх рівнях управління підприємством, що потребують інформації. Він є інформаційною основою прийняття управлінських рішень всередині підприємства на оперативному, поточному і перспективному рівнях менеджменту.

У процесі еволюції економічна категорія “управлінський облік” зазнала певних змін. Значний теоретичний доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, зауважує Ю.О. Шумило, вимагає уважного аналізу, в процесі якого стає можливою систематизація підходів та вироблення єдиної точки зору щодо тлумачення поняття “управлінський облік”. Щодо сучасних поглядів на сутність управлінського обліку то їх розкрито у таблиці 1.

Таблиця 1. Підходи до визначення сутності категорії “управлінський облік”

Автори

Характеристика сутності категорії “управлінський облік” з точки зору зазначених авторів

1

2

О.Бородкін, Л.Н. Ветрова, Б.Жданов, В.Б. Івашкевич, В.Ф. Палій

Управлінський облік не є бухгалтерським обліком, а системою управління підприємством

В.Е. Керимов, К.А. Медведко, Л.В. Нападовська, В.Г. Щіробоков

Управлінський облік можна визначити як інтегровану інформаційну систему внутрішньогосподарського обліку, що надає інформацію про затрати і доходи як всієї організації, так і її окремих структурних підрозділів, яка призначена для прийняття оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень

^ Продовження табл. 1

1

2

Л. Гнилицька, 3. Гуцайлюк, Т. Каменська, Є. Кириченко

Управлінський облік – це інтегрована система обліку затрат і доходів, нормування, планування, контролю та аналізу, яка систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень і координації проблем перспективного розвитку акціонерних товариств

М.С. Кузьмина, Я.В. Соколов

Управлінський облік – це створена підсистема бухгалтерського обліку в цілях інформаційного забезпечення менеджменту

І. Білоусова, Є. Бокова, А. Глушаченко, А. Загородній, М. Корягін, В.Б. Моссаковський, М. Сірош, Р. Чумак

Управлінський облік –ідготовки та передавання інформації, що використовується управлінською ланкою, для планування і контролю виробничих ситуацій та оцінки можливих тенденцій розвитку всередині організації

С. Зарубін

Під системою управлінського обліку будемо розуміти синтез організаційної структури та функцій, які вона виконує по забезпеченню процесів виявлення, вимірювання, накопичування, аналізу, підготовки, інтерпретації й передачі інформації, необхідної керівництву компанії для прийняття управлінських рішень


На думку Шумило Ю.О., кожне з цих тверджень має право на існування, оскільки управлінський облік можна розглядати як інструмент і механізм, так і як функцію. Абсолютно не суперечить підхід, де визначено управлінський облік як процес чи інформаційну систему, оскільки практичний бік застосування управлінського обліку на практиці не зміниться жодним чином. Отже, управлінський облік – це сукупність аналітичних даних, які збираються, оброблюються та подаються для всіх рівнів управлінців підприємства у зручній регламентованій формі, з метою ефективного управління підприємством.

Процес управління підприємством нерозривно пов'язаний зі збором, переробкою і видачею інформації, яка одночасно є предметом і продуктом управлінської праці, а відповідно система збору, зберігання і перетворення інформації - найважливішим елементом системи управління.

У системі управління бізнесом управлінський облік є інформаційною основою для прийняття рішень та водночас дієвим інструментом внутрішнього контролю. Власники та менеджмент компанії повинні чітко розуміти, що повноцінна система управлінського обліку та звітності за сучасних умов – це одна із конкурентних переваг бізнесу, яка потенційно може впливати на його вартість та інвестиційну привабливість.

Основною метою управлінського обліку є орієнтація управлінського процесу на досягнення цілей, визначених для підприємства, забезпечення управлінського апарату оперативною, достовірною та максимально повною, інтегрованою інформацією для прийняття раціональних рішень. Інформація для прийняття рішень отримується переважно із фінансової звітності. Дані про витрати і результати господарської діяльності мають розглядатися в розрізі необхідних для управління об'єктів з метою оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства. Від своєчасного надання об'єктивних даних менеджерам залежить якість управлінського рішення, що, в свою чергу, є інструментом впливу на об'єкт управління та окремі його підсистеми, важливою ланкою формування відносин управління в організації, а також становить основу реалізації кожної з функцій менеджменту.

Отже, створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту є необхідною умовою для правильної та оперативної оцінки рівня фінансового стану підприємства, прийняття правильних управлінських рішень в процесі управління підприємством.


Література:

1. Нападовська Л. Облік у системі управління підприємствами / Л.Нападовська // Економіка України. – 1999. – № 4. – С.44-52.

2. Шумило Ю.О. Роль управлінського обліку в системі управління витратами / Ю.О. Шумило // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 10(77). – С.39-44.

3. Селіванова Н.М. Місце та роль управлінського обліку в інформаційно-аналітичному забезпеченні прийняття управлінських рішень /Н.М. Селіванова // Економічний простір. – 2012. – № 64. – С.255-264.

Схожі:

Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconРеслер М. В., к е. н., доц. Мукачівський державний університет системний підхід у поєднанні облікового І аналітичного процесів в управлінні підприємством
Кономічній літературі розкритий мало. Тому важливим етапом освоєння сутності цієї категорії є аналіз досвіду та напрацювань вітчизняної...
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconЛегенчук С. Ф., д е. н., проф. Житомирський державний технологічний університет проблеми розвитку стратегічного обліку в україні
В сучасних умовах розвитку обліково-аналітичного забезпечення діяльності ефективним інформаційним підґрунтям стратегічного управління...
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconБуковинський державний медичний університет
Черновською Н. В. та асистентом Висоцькою В. Г. на підставі Програми з біології для вступних іспитів до вищих навчальних закладів...
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconМіністерство охорони здоров`я україни донецький націолнальний медичний університет ім. М. Горького
Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів при Головному управлінні освіти, науки та інформаційно-аналітичного...
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconЛайчук С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет раціональна організація бухгалтерського обліку: основні підходи
Тобто в цілому зміст раціональної організації бухгалтерського обліку полягає у досягненні найвищого рівня корисності облікової інформації...
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014р. Програма
Мета і завдання навчальних дисциплін «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит»
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»
«сестринська справа», К., 1998 І програми з медичної біології для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації, К.,...
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconТеоретичний аналіз навчально-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення самостійної навчальної діяльності студентів
У статті здійснено теоретичний аналіз навчально-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення самостійної навчальної діяльності...
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconЗавідувачу кафедри обліку І аудиту
Пвнз «Херсонський економічно-правовий інститут к е н., доц. Осадчій Т. С. студента(ки) економічного факультету «Облік І аудит»
Ліба Н. С., к е. н., доц кафедри обліку та фінансів Мукачівський державний університет управлінський облік як складова інформаційно-аналітичного забезпечення iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи