Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством icon

Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством
НазваКузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством
Дата23.02.2014
Розмір40.5 Kb.
ТипДокументи

УДК 657 Кузь В.І., к.е.н.

Буковинський державний фінансово-економічний університет


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМСистема бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах глобальних викликів повинна забезпечити не тільки достовірне відображення фактів господарського життя у фінансовій звітності, надання оперативної інформації управлінському персоналу для прийняття рішень, захист економічних інтересів власників, працівників та інших соціально-економічних суб’єктів, але й забезпечити виконання завдань стратегічного управління підприємством.

Під стратегічним управлінням слід розуміти поетапну реалізацію концепції економічного та соціального розвитку суб’єкта господарювання через системно-цільовий підхід, що забезпечує встановлення цілей розвитку та їх досягнення відповідно до наявних та потенційно наявних можливостей. Проте, у мінливому соціально-економічному середовищі функціонування підприємства встановлення довгострокових цілей його розвитку є проблематичним по причині змін в управлінському процесі та в умовах господарювання.

Даний стан речей вимагає ідентифікації складових суб’єкта господарювання, його системи управління відносно визначених загальних цілей стратегічного розвитку, тобто визначення індивідуальних стратегій розвитку для складових елементів системи стратегічного управління. Логан Д. та Х. Фішер-Райт у праці “Мікростратегії: Ключ до успішного планування в умовах невизначеності” [1] акцентують увагу на необхідності визначення мікростратегій (короткотермінові стратегії) у загальній стратегії розвитку суб’єкта господарювання, що дозволить йому коригувати управлінські дії в процесі досягнення загальних соціально-економічних цілей розвитку підприємства.

Система управління суб’єкта господарювання передбачає наявність низки центрів прийняття управлінських рішень, що розмежовуються за пріоритетністю та центрів акумулювання інформації, які забезпечують сам процес прийняття рішень. В такому контексті прийнятним є розгляд формування мікростратегій не тільки за часовим принципом (короткотермінові стратегії), а й за структурними елементами системи управління суб’єктом господарювання.

Система бухгалтерського обліку, спираючись на альтернативність методів оцінки та визнання об’єктів обліку, не тільки забезпечує суцільне та достовірне відображення фактів господарського життя підприємства, але й дозволяє, в контексті обраної облікової політики вирішувати завдання стратегічного розвитку. Для прикладу, в умовах незмінності параметрів фінансово-господарської діяльності, за допомогою ряду елементів облікової політики можна коригувати величину фінансових результатів в залежності від встановлених цілей. За таких умов мікростратегією процесу стратегічного управління можна вважати індивідуальний підхід до розробки та затвердження облікової політики в межах звітного року, що дозволяється принципом послідовності бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

В системі управління суб’єктом господарювання (в т.ч. в системі стратегічного управління) важливе значення має інформація й інформаційно-комунікаційне забезпечення, що вимагає зосередження уваги на зборі та формуванні баз інформації (в т.ч. обліково-економічної інформації). Таким чином, систему бухгалтерського обліку можна розглядати як елемент системи стратегічного управління суб’єктом господарювання, складову, яка забезпечує інформаційні запити всередині такої системи. Важливість бухгалтерського обліку в системі стратегічного управління дозволяє стверджувати про необхідність визначення мікростратегії її розвитку. Проте, в контексті наведеного матеріалу мова не йде про ідентифікацію незалежної системи стратегічного обліку та виділення окремого поняття «стратегічний облік» як чогось відмінного від бухгалтерського (традиційного) обліку, тим паче про формування індивідуальних методологічних засобів.

Визначення меж стратегічного обліку нерозривно пов’язане із бухгалтерським і управлінським обліком та системою стратегічного управління. Вдалими є визначення стратегічного обліку, що наведене в працях окремих вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, на думку С.Ф. Голова стратегічний облік – це система управлінського обліку, спрямована на прийняття стратегічних управлінських рішень [2, 508]. Іннес Дж. стверджує, що стратегічний облік – це засіб для забезпечення інформацією; потрібний для того, щоб підтримувати стратегічні рішення в організації [3, 968]. Стратегічний облік – це симбіоз принципів, методів та засобів акумулювання і обробки масиву даних про функціонування внутрішнього та зовнішнього соціально-економічного середовища в цілях задоволення інформаційних запитів, які виникають в процесі стратегічного управління.

Таким чином, місце бухгалтерського в системі стратегічного управління підприємством розкривається з трьох позицій: по-перше, розвиток (удосконалення) бухгалтерського обліку на підприємстві можна розглядати як мікростратегію у виконанні цілей стратегічного розвитку підприємства; по-друге, система бухгалтерського обліку акумулює дані, які в сукупності з інформацією із зовнішнього соціально-економічного середовища формують інформаційне забезпечення прийняття стратегічних рішень на підприємстві; по-третє, методологічний апарат бухгалтерського обліку може використовуватися у формуванні інформаційної моделі системи стратегічного управління – стратегічного обліку як симбіозу принципів, методів та засобів акумулювання та обробки інформації для цілей стратегічного управління.


Література:

1. Dave Logan, Halee Fischer-Wright. Micro strategies: The key to successful planning in uncertain times [Текст] / Leader to Leader. – 2009. – № 54. – р. 45-52.

2. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручн. / С.Ф. Голов – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

3. Innes J. Strategic Management accounting, in tones / J. Innes // Handbook of Management accounting. – 1998. – № 2. – Р. 968-967.

Схожі:

Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології І державного управління, Балахтар В. В
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління І місцеве самоврядування»,...
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconЗміст практичних занять Практичне заняття 1
Операційна стратегія, її місце у системі стратегічного управління підприємством. Порядок вибору пріоритетів
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconІнформаційний лист
Буковинський державний фінансово-економічний університет оголошує набір статей у фаховий збірник закладу «Науковий вісник»
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconЛегенчук С. Ф., д е. н., проф. Житомирський державний технологічний університет проблеми розвитку стратегічного обліку в україні
В сучасних умовах розвитку обліково-аналітичного забезпечення діяльності ефективним інформаційним підґрунтям стратегічного управління...
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту І економічного аналізу
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconІнформація про Буковинський державний фінансово-економічний університет, процедура реєстрації та прийому на навчання абітурієнтів, програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Правознавство» за принципами Європейської кредитно-трансферної системи
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії і права Буковинського державного фінансово-економічного університету (Протокол...
Кузь В.І., к е. н. Буковинський державний фінансово-економічний університет бухгалтерський облік у системі стратегічного управління підприємством iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи