Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку icon

Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку
Скачати 41.91 Kb.
НазваРоманова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку
Дата23.02.2014
Розмір41.91 Kb.
ТипДокументи

УДК 657.421.3 Романова О.В., старший викладач

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУПродуктивні якості людини вже давно і безумовно визнані особливою формою капіталу. Людський капітал – це один з різновидів капіталу, який має відповідні ознаки капіталу (потребує витрат часу і матеріальних витрат і приносить своєму власнику грошовий доход) і характерні лише для нього риси й особливості.

Людський капітал – це багатогранне поняття, яке розкривається у концепціях людського капіталу: економічній, психологічній, соціологічній і обліковій. До теперішнього часу немає єдиного підходу до визначення змісту цієї форми капіталу і, відповідно, не існує єдиної класифікації людського капіталу не лише в бухгалтерському обліку, а й взагалі в економічній науці. У зв’язку з існуванням різних видів людського капіталу ми пропонуємо комплексне узагальнення накопичених результатів дослідження щодо класифікації і видів людського капіталу.

До даного комплексного узагальнення ми віднесли такі види людського капіталу за рівнями управління і фінансуванням витрат [1; 2; 3; 7; 8]:

– індивідуальний (людський капітал, накопичений окремо взятою людиною для власних потреб і вигоди, шляхом освіти, професійної підготовки, практичного досвіду (використовуючи при цьому природні здібності) і завдяки яким вона може надавати цінні виробничі послуги іншим людям, а також її унікальна цінність для суспільства);

– колективний або корпоративний (людський капітал, накопичений окремо взятим підприємством, це здобутки підприємства у справі ефективної організації праці та розвитку персоналу, являє собою сукупну кваліфікацію та професійні здібності, здоров’я, соціальна захищеність та т.і. всіх працівників підприємства);

– національний (накопичені державою вкладення в такі галузі діяльності, як освіта, професійна підготовка і перепідготовка, служба профорієнтації та працевлаштування, оздоровлення тощо, є суттєвою частиною національного багатства країни)

Також до даного узагальнення відносяться такі види людського капіталу
[2; 3; 6; 7; 8]:

– за елементами витрат на особистому рівні: капітал освіти, капітал здоров’я і здорового образу життя, капітал культури, інтелектуальний капітал;

– за елементами витрат на макрорівні: капітал професійної підготовки та перепідготовки, капітал здоров’я і здорового образу життя, капітал мобільності, капітал розвитку і мотивації;

– за елементами витрат на мезо- і макрорівні: капітал освіти, капітал науки, капітал здоров’я, капітал культури, капітал у підростаюче покоління, інтелектуальний капітал, капітал мобільності, капітал мотивації;

– за відношенням до економічного зростання: виробничий і споживчий;

– за ступенем ліквідності: ліквідний і неліквідний.

Людський капітал для цілей бухгалтерського обліку нами визначено, як людські ресурси, контрольовані підприємством, у формування, утримання, розвиток та збереження яких здійснюються певні витрати з метою отримання майбутніх економічних і соціальних вигод від їх використання.

Виходячи із наведеного визначення ми вважаємо, що основою класифікації людського капіталу для цілей бухгалтерського обліку є розгляд цієї обліково-економічної категорії у взаємозв’язку двох напрямів: 1) дослідження безпосередньо складових людського капіталу як облікового об’єкту; 2) дослідження витрат (капіталовкладень) в людський капітал підприємства, і пропонуємо виокремлювати наступні види людського капіталу у взаємозв’язку з елементами витрат:

– капітал освіти (витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації і специфічні витрати),

– капітал здоров’я (витрати на оздоровлення і здоровий образ життя, витрати на культурно-побутове обслуговування та витрати на навколишнє середовище),

– капітал мобільності (витрати на пошук, відбір, найм персоналу, витрати на персонал в період адаптації),

– капітал розвитку і мотивації (витрати на оплату праці, витрати на мотивації економічної діяльності).

До специфічних витрат можуть бути віднесені витрати на “знання, призначені до розваг” [5] в тій частині, в якій вони сприяють отриманню психологічного ефекту.

Наприкінці, зауважимо, саме практичні знання, одержані в процесі професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації, “спеціально спрямовані на збільшення здатності людини створювати доход”.


Література:

1) Богиня Д.П. Основи економіки праці: навч. посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – 3-тє вид. – К. : Знання-Прес, 2002. – 387 с.

2) Васильев И.В. Классификация человеческого капитала и инвестиций в него // Балтийский экономический журнал. – 2010. – №2(4).

3) Гришнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К. Т-во “Знання”, КОО. – 2001. – 254 с.

4) Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку людського капіталу: теорія і методологія: монографія/ Т.В. Давидюк. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с.

5) Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. – М., 1978. – 275 с.

6) Королюк Н.М. Облік і контроль у системі управління людським капіталом підприємства: методика та організація: автореф. дис.. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)/ Н.М.Королюк. – Київ. – 2010. – с. 17.

7) Корчагин Ю.А. Человеческий капитал как интенсивный социально-экономический фактор развития личности, экономики, общества и государственности, Москва, ВШЭ, 2011

8) Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование: монография / Смирнов В.Т., Сошников И.В., Романчин В.И., Скоблякова И.В.; под ред. д.э.н., професора В.Т. Смирнова. – М.: Машиностроение-1, Орел: ОрелГТУ, 2005. – 513 с.

Схожі:

Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconДніпропетровський національний університет імені олеся гончара
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Наказ №790 від 11. 12. 12 р.) 15–16 березня 2013 року про­во­дить­ся...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconО. М. Макарова Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара «наука І бізнес основа розвитку економіки» програма
Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова оргкомітету
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconПікінер В. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара відходи діяльності підприємств – важливий обʼєкт екологоорієнтованого бухгалтерського обліку
Нсованого розвитку суб’єктів господарювання та суспільства пріоритетним є поєднання в управлінні економічних, соціальних та екологічних...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconПоложення про електронні освітні ресурси Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Загальні положення
Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconШигун М. М., д е. н., проф. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана концептуальна основа як складова системи бухгалтерського обліку
Ключові слова: парадигма бухгалтерського обліку, глобалізація, концептуальна основа, міжнародні стандарти фінансової звітності, модель...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка сучасна економічна наука: теорія І практика матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Редакційна колегія: В. П. Дубіщев д е н., професор; І. Б. Чичкало-Кондрацька, д е н., доцент; Ю. М. Попова, к е н.; Н. М. Краус,...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Романова О. В., старший викладач Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара підходи до класифікації людського капіталу в бухгалтерському обліку iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи