Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 icon

Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121
Скачати 56.55 Kb.
НазваЗгідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121
Дата13.03.2013
Розмір56.55 Kb.
ТипДокументи

Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27.09.2011р. №1121ДОГОВІР
про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів


та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном


Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка А.Ф., що діє на підставі Статуту навчального закладу, далі - Університет, з однієї сторони, і

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

__________________________________________________________________
далі – Студент (Аспірант/Працівник), з іншої сторони , далі – сторони, відповідно до «Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном», затвердженого Постановою КМ України від 13.04.2011р. №411, уклали цей Договір про таке.


1. Предмет Договору

1.1. Університет бере на себе зобов’язання за власний рахунок Студента (Аспіранта/Працівника), організувати проходження включеного навчання (стажування) Студента (Аспіранта/Працівника), якого відповідно до Ухвали Вченої ради Університету «Про надання дозволу на відрядження студентів за кордон у навчальний період» від 25.03.2010 року було  відібрано для проходження навчання (стажування) з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки за індивідуальним запрошенням (або згідно договору про співробітництво) в _______________________________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу країни проходження навчання (стажування)

_______________________________________________________________________,

далі – Закордонний навчальний заклад за напрямом ___________________________

_______________________________________________________________________

із загальним строком проходження навчання (стажування) з «___» _______ 201__ р. по «___» _______ 201__ р.

^ 2. Обов’язки Університету

2.1. Направити Студента (Аспіранта/Працівника) для проходження навчання (стажування) та зберегти за ним стипендію/заробітну плату.

2.2. Установлювати строки подання Студентом (Аспірантом/Працівником) документів, необхідних, для організації направлення, розміщення та навчання (стажування) Студента (Аспіранта/Працівника) у Закордонному навчальному закладі.

2.3. Надавати практичну допомогу при оформленні документів, пов’язаних із навчанням (стажуванням) і організацією виїзду за кордон Студента (Аспіранта/Працівника).

2.4. Вимагати від Студента (Аспіранта/Працівника) під час проходження навчання (стажування) виконання усіх правил та вимог, що встановлені Закордонним навчальним закладом, до якого його направлено.

2.5. Затверджувати індивідуальний план навчання (стажування) Студента (Аспіранта/Працівника) у вищому навчальному закладі на період його навчання (стажування) за кордоном та зараховувати в навчальний план Університету прослухані Студентом (Аспірантом/Працівником) у навчальному закладі дисципліни, якщо зміст дисципліни збігається за обсягом кредитів не менш як на 75 відсотків.

2.6. Встановлювати строк та форму подання Студентом (Аспірантом/Працівником) інформації про результати його поточного навчання (стажування) з метою здійснення контролю за виконанням Студентом (Аспірант/Працівник) договірних зобов’язань.

2.7. Інформувати Студента (Аспіранта/Працівника) про права та обов’язки сторін, правила та вимоги щодо навчання (стажування).

^ 3. Обов’язки Студента (Аспіранта/Працівника)

3.1. Своєчасно надати всі необхідні документи для організації навчання (стажування).

3.2. Оформити за рахунок власних коштів в установленому законодавством порядку страховий поліс на строк перебування за кордоном.

Студент (Аспірант/Працівник) є відповідальним за наступні витрати: навчання, харчування та проживання, реєстраційні внески та додаткові витрати, що мають бути сплачені в Закордонному навчальному закладі, транспортні витрати, витрати, пов’язані з отриманням візи, будь-яку заборгованість, що виникла під час навчання.

3.3. Вчасно прибути до місця навчання (стажування) у м._________________.

3.4. Протягом 15 днів з дня перетину кордону країни перебування, в якій розташований Закордонний навчальний заклад, встати на консульський облік.

3.5. Протягом 30 днів після початку навчання (стажування) в Закордонному навчальному закладі подати Університету затверджену Закладом програму проходження навчання (стажування).

3.6. Подавати Університету проміжні та підсумковий звіт за результатами навчання (стажування) у строки та за формою, встановлені Університетом.

3.7. Забезпечити під час проходження навчання (стажування) дотримання законодавства країни перебування.

3.8. Успішно пройти навчання (стажування) за відповідними навчальними програмами та за індивідуальним планом навчання (стажування) у строки, визначені цим Договором.

3.9. Протягом 20 календарних днів після закінчення строку проходження навчання (стажування) повернутися до України та забезпечити продовження навчання (стажування) до повного його закінчення та отримання відповідного документа про здобутий рівень освіти.

3.10. Протягом 20 днів після завершення навчання (стажування) та прибуття в Україну подати Університету:

1) копії усіх документів з перекладом на державну мову, що підтверджують проходження навчання (стажування) в Закордонному навчальному закладі;

2) звіт про результати проходження навчання (стажування) за формою, встановленою Університетом.

3.11. Вимагати від Університету виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.


^ 4. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне

виконання зобов’язань

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.2.Університет не несе відповідальності за невиконання власних зобов’язань студента (аспіранта/викладача)


^ 5. Термін дії договору

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов’язань.

5.2. Цей Договір укладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної із сторін.

5.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення відповідних додатків до Договору.

5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

^ 6. Адреси сторін. Інші відомості


Університет

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана»


03680, м. Київ
проспект Перемоги, 54/1
Код ЄДРПОУ 02070884


Ректор

А. Ф. Павленко

(підпис)Студент (Аспірант/Працівник)

(П.І.Б.)


(домашня адреса)


(адреса місця фактичного проживання)

Домашній тел.

Мобільний тел.


Паспорт серія ____ № 

виданий «____» р.

(ким виданий паспорт)

Ідентифікаційний
номер

(підпис)


Схожі:

Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconЗатверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 17. 10. 2012 №1112
Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №365 від 21. 03. 2013}
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconЗатверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 17. 10. 2012 №1112
Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №365 від 21. 03. 2013}
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconДо наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Секція (згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 16. 05. 2011 №443)
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка
У студентських справах історичного факультету денної форми навчання, згідно з навчальним планом та «Положенням про проведення практик...
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconНаказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconЛист запрошення згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 23. 01. 2013 р за №46 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 н р.»
Проректору з наукової роботи Національного авіаційного університету проф. Харченко В. П
Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27. 09. 2011р. №1121 iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 30. 07. 2012 №863

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи