Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339.
Сторінка1/4
Дата24.02.2014
Розмір0.54 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Фролова Тетяна Олександрівна


УДК 339.727.2+339.92 (043.3)


РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В ГЛОБАЛЬНОМУ

ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


Спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні

економічні відносини


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук


Київ – 2012


^ Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ Науковий консультантдоктор економічних наук, професор,

заслужений економіст України

Мозговий Олег Миколайович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

завідувач кафедри міжнародних фінансів^ Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Луцишин Зоряна Орестівна,

Інститут міжнародних відносин Київського

національного університету імені Тараса Шевченка,

професор кафедри світового господарства

і міжнародних економічних відносин;

доктор економічних наук, професор

^ Орєхова Тетяна Вікторівна,

Донецький національний університет,

професор кафедри міжнародної економіки;


доктор економічних наук, професор

^ Якубовський Сергій Олексійович,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинЗахист відбудеться « 21 » грудня 2012 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розісланий « 21 » листопада 2012 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, професор Л.Л. Антонюк

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасна парадигма економічного розвитку формується під впливом динамізації факторів та безпрецедентного розширення масштабів глобалізації, коли якісної трансформації зазнає система міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях. Головною рушійною силою економічної глобалізації є транснаціональні корпорації, які становлять найбільш представницьку й потужну частину корпоративного бізнесу, де сконцентровано більше половини світового виробництва, обміну товарами, послугами, інвестиціями, інноваціями. На сьогодні 300 найбільших ТНК генерують більше половини світового ВВП, суттєво впливаючи не тільки на геоекономічну, а й геополітичну кон’юнктуру. Будучи найбільш інтегрованими, територіально та галузево диверсифікованими мікроструктурами, ТНК реалізують, по суті, глобальні стратегії, пов’язують через свої внутрішньокорпоративні відтворювальні процеси національні та регіональні ринки.

Багатовекторний характер діяльності транснаціональних корпорацій вимагає від їх менеджменту пріоритетної уваги до розроблення ефективних у глобальному конкурентному середовищі інвестиційних корпоративних стратегій, реалізація яких в умовах глобалізації ускладнена: по-перше, розвитком нових форм і методів конкуренції на глобальному інвестиційному ринку, циклічністю кризових коливань його кон’юнктури; по-друге, збільшуваною ризиковістю операцій в умовах глобальної фінансової нестабільності; по-третє, делібералізацією національних і регіональних режимів іноземного й зарубіжного інвестування, посиленням політичного впливу на ініціювання й здійснення глобальних інвестиційних проектів. Це зумовлює в теоретичному плані необхідність поглибленого дослідження, у практичному – безперервного моніторингу глобального висококонкурентного інвестиційного середовища, якому притаманні, з одного боку, уніфікованість та інформаційна транспарентність, а з другого – динамічність та непередбачуваність.

Суперечливі й складні проблеми економічного та інвестиційного глобалізму знайшли відображення в дослідженнях зарубіжних i вітчизняних учених, зокрема: З.Адаманової, Л. Антонюк, У. Бека, О. Білоруса, I. Валлерстайна, А. Гальчинського, Дж. Гелбрейта, Б. Губського, В. Іноземцева, І. Каленюк, Т. Кальченка, М. Кастельса, Ю.Козака, Е. Кочеткова, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, Ю. Макогона, В. Новицького, О. Павловської, Ю. Пахомова, О. Плотнікова, А. Поручника, Р. Робертсона, В. Рокочі, С. Савельєва, С. Сiденко, Дж. Сороса, О. Сохацької, Дж. Стiглiца, А. Фiлiпенка, С. Хантiнггона, Т. Циганкової, В. Чужикова, О.Швиданенка, Ю. Шишкова, I. Школи, Ю. Яковця та багато інших.

Методологічним питанням розвитку інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій у сучасній парадигмі стратегічного управління присвячено праці зарубіжних i вітчизняних дослідників І. Ансоффа, Х. Антоні, Д. Барні, В. Білошапки, I. Бланка, Ф. Блека, Р. Боба, О. Гаврилюка, Р. Гранта, Р. Граффіна, М. Грехема, Дж. Даннінга, Д. Девiса, В. Деніса, П. Друкера, Д. Кейнса, Ч. Кiндлебергера, А. Корана, О. Кузьміна, Дж. Лiнтнера, В. Македона, Г. Марковіца, Р. Мертона, Г. Мінцберга, О. Мозгового, Я. Моссiна, А. Наливайка, Т. Орєхової, Є. Панченка, С. Пивоварова, М. Портера, О. Рогача, Л. Руденко-Сударєвої, Ф. Рута, С. Соколенка, Дж. Стрикленда, М. Тейлора, Б. Тiма, Д. Тобiна, А. Томпсона, А. Торбена, Дж. Трейнора, С. Хаймера, У. Шарпа, М. Шоулза, С. Якубовського та інших.

Водночас існує об'єктивна необхідність проведення подальших досліджень впливу глобалізації на розроблення, реалізацію й удосконалення інвестиційних корпоративних стратегій в умовах зростаючої глобалізації ринків, насамперед у напрямках: виявлення й оцінювання суперечностей й асиметрії інвестиційної глобалізації; типізації глобальних інвестиційних стратегій ТНК; ідентифікації факторів глобального корпоративного лідерства; обґрунтування ефективних методів інвестиційного менеджменту українських корпорацій в умовах глобальної конкуренції та ін. При цьому важливого значення набуває якість корпоративного управління як одного з найважливіших чинників підвищення інвестиційної привабливості великого бізнесу. Актуальність, теоретична і практична важливість виокремлених проблем визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану міжкафедральних науково-дослідних тем «Ресурси i моделі глобального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0106U004357) факультету міжнародної економіки i менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», у рамках якої автором підготовлено підрозділ 5.2 «Глобальні інвестиційні стратегії ТНК», де розкриті проблеми прийняття стратегічних iнвестицiйних рішень у глобальному середовищі та проаналізовані тенденції транснаціоналізації інвестиційних потоків; «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» (номер державної реєстрації 0111U007630), де особисто автором виявлено тенденції та сучасні особливості становлення глобального інвестиційного ринку для підрозділу 3.1 «Фінансові ринки в умовах глобальної нестабільності».

^ Мета i завдання дослідження. Дослідження теоретико-методологічних основ становлення інвестиційного глобалізму та розкриття його сучасної природи, висвітлення механізмів та особливостей функціонування глобального інвестиційного ринку й обґрунтування напрямів розвитку глобальних корпоративних інвестиційних стратегій за участі національного й транснаціонального бізнесу. Для пошуку оптимальних шляхів досягнення вказаної мети поставлено такі дослідницькі завдання:

 показати значення інвестицій як визначального фактора економічного зростання країн та суб’єктів корпоративного бізнесу;

 проаналізувати основні концепції інтернаціоналізації компаній та теорії прямих зарубіжних інвестицій;

 узагальнити класифікацію міжнародних інвестиційних стратегій розвитку;

 дослідити сучасну парадигму інвестиційного глобалізму;

 систематизувати етапи та якісні риси становлення, форми прояву глобалізації в інвестиційній сфері;

 виявити суперечливість природи та асиметрії інвестиційної глобалізації;

 ідентифікувати підходи до інвестиційної мотивації корпоративних суб’єктів глобального ринку;

 визначити сутність глобальних корпоративних інвестиційних стратегій та висвітлити особливості їх реалізації;

 висвітлити передумови та фактори становлення глобального інвестиційного менеджменту;

 з’ясувати методологічні підходи щодо прийняття й реалізації міжнародних інвестиційних рішень;

 систематизувати та охарактеризувати фактори забезпечення лідерських позицій ТНК у глобальному інвестиційному середовищі;

 дослідити умови та особливості становлення національної системи корпоративного управління;

 обґрунтувати заходи щодо ефективної реалізації міжнародних стратегій українських корпорацій.

^ Об’єктом дослідження є організаційно-економічні відносини суб’єктів глобального інвестиційного процесу.

Предметом дослідження є передумови, фактори, закономірності та особливості розроблення й реалізації інвестиційних корпоративних стратегій в умовах глобалізації.

^ Методи дослідження. Дисертаційна робота базується на використанні принципу єдності теорії і практики, прогнозування розвитку економічних процесів взагалі та інвестиційних зокрема, на основі методу наукової абстракції. Під час вирішення поставлених завдань у дисертаційній роботі були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: історико-логічний (під час якісної характеристики етапів глобалізації в інвестиційній сфері – п.2.2, дослідження еволюції функцій менеджменту – пп. 4.1, 4.2); аналізу та синтезу (для обґрунтування багатокритеріальної класифікації форм і видів інвестування – пп. 1.1, 3.1, концепцій інтернаціоналізації компаній та теорії прямих іноземних інвестицій – пп.1.2, 1.3); системного узагальнення (у розробленні логічної послідовності та розвитку категорійного апарату, що характеризує економічну та інвестиційну глобалізації – пп. 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, для формування стратегічних цілей та завдань діяльності ТНК – п.3.3), факторного аналізу (для оцінювання основних факторів, що забезпечують інвестиційне глобальне лідерство ТНК – п.4.3); порівняльного аналізу (для дослідження успішних корпоративних стратегій іноземних інвесторів на українському ринку – пп. 3.2, 3.3, 5.3); методи економіко-математичного аналізу та моделювання (для обґрунтування підходів щодо формування оптимальної структури інвестиційного портфеля в умовах невизначеності та розрахунку індексу інтерактивності корпорацій – п. 3.3).

Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Державної служби статистики України, результати наукових досліджень ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського

національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, інформаційні звіти та матеріали міжнародних організацій (ООН, ЮНКТАД, ОЕСР, Світового банку, Всесвітнього економічного форуму), рейтингових агентств та консалтингових компаній, аналітичні доповіді та звіти транснаціональних корпорацій, інтернет-ресурс, широке коло вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, особисті дослідження та розробки автора.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні теоретико-методологічних підходів щодо дослідження інтернаціоналізації інвестиційного процесу, розкриття передумов, проявів та особливостей глобалізації в інвестиційній сфері, розвитку інвестиційного менеджменту глобальних корпорацій, обґрунтування методів та інструментів прийняття оптимальних стратегічних інвестиційних рішень суб’єктами глобального корпоративного бізнесу.

Основні результати дисертаційної роботи, що відзначені науковою новизною, полягають у такому:

уперше:

 подано авторське визначення категорії «глобальна корпоративна інвестиційна стратегія» як системи розроблених менеджментом та погоджених з акціонерами довгострокових заходів видової та галузевої оптимізації капіталовкладень, третина з яких реалізується на північноамериканському, європейському та азійському сегментах світового ринку для забезпечення глобальної конкурентоспроможності; обґрунтовано теоретико-методологічні засади розроблення глобальної інвестиційної стратегії суб’єктів корпоративного бізнесу, які полягають у формуванні цілей, розробленні концептуальної моделі щодо прийняття та реалізації інвестиційних рішень на основі принципів системності, оптимальності, варіативності, безперервності, адаптивності позиціонування методів та форм ТНК на зарубіжних ринках за стадіями життєвого циклу корпорації (експорт, створення філій, злиття і поглинання, стратегічні альянси), використання системних інновацій (технологічних, продуктових, управлінських, фінансових, маркетингових); такий підхід, з одного боку, розвиває методологію дослідження стратегічних аспектів інвестиційної діяльності глобальних корпорацій, а з другого – дає змогу приймати більш обґрунтовані управлінські рішення на глобальному інвестиційному ринку;

 проведено типологізацію мотиваційних факторів та стратегічних цілей зарубіжного інвестування з урахуванням діяльності глобальних корпорацій на ринках країн, що розвиваються, та країн СНД з використанням узагальнених автором експертних оцінювань та статистичних даних: ресурсних (доступ до нових джерел сировини та енергії, земельних площ виробничого й невиробничого призначення); виробничо-економічних (зменшення капітальних витрат при створенні нових потужностей, придбання нової виробничої бази, розширення наявних виробничих потужностей, реалізація переваг дешевих чинників виробництва, можливість запобігти циклічності або сезонності виробництва, пристосування до процесу скорочення); ринково-маркетингових (зростання ефективності функціонуючого маркетингу, придбання нових каналів торгівлі, проникнення на конкретний географічний ринок, вивчення потреб, набуття управлінського досвіду на нових ринках, пристосування до умов країни, яка приймає капітал); природно-екологічних (виведення за кордон реально шкідливих та потенційно небезпечних виробництв і видів діяльності); інноваційно-інтелектуальних (пошук та використання освічених працівників, здатних до постійного навчання й генерування ідей та креативного застосування, а також для командної роботи у складі крос-культурних груп); персонально-іміджеві (підтримання національно-етнічних та родинних зв’язків, прагнення підвищити особистий міжнародний імідж, розширення сфери впливу корпоративного бренду до глобальних масштабів); акцентовано увагу на тому, що мотивація глобальних корпорацій спричинена не тільки традиційними завданнями підвищення ефективності бізнесу, але й цілями геоекономічної та геополітичної експансії;

 розроблено методологічний інструментарій оцінювання стратегічного інвестиційного потенціалу суб’єктів міжнародного корпоративного бізнесу, який передбачає розрахунок інтегрального індексу інтерактивності корпорації на основі показників: приросту капітальних та фінансових інвестицій (характеризує ступінь модернізації й оновлення основних виробничих засобів та формування інвестиційного портфеля); співвідношення ринкової капіталізації корпорації з обсягом її річного доходу (показує ринкову цінність бізнесу); співвідношення ринкової ціни акцій корпорації з її річним чистим прибутком (є індикатором попиту на акції корпорації); співвідношення вартості корпорації і прибутку з оподаткуванням з відрахуванням процентів за кредит й амортизаційних (впливає на внутрішню норму рентабельності інвестиційних проектів та їх окупність); співвідношення вартості бізнесу з річним доходом корпорації (вказує на позитивні або негативні зміни маржі операційного прибутку, коефіцієнтів реінвестування та вартості залучення капіталу); частка ринку (характеризує конкурентоспроможність корпорацій); апробацію запропонованої методики здійснено на прикладі інтернаціоналізованих українських металургійних корпорацій, що дало змогу виявити реальні можливості нарощування їх інвестиційного потенціалу;

удосконалено:

 однопорядкові взаємопов’язані категорії інвестиційної глобалізації з авторською інтерпретацією: а) глобальної мобільності капіталу як інтенсивної безперервної трансграничної його міграції в пошуку більш перспективних та стратегічно важливих сфер застосування; б) інвестиційного глобалізму як результату інтеграційних процесів з формуванням єдиного глобального інвестиційного простору й системою наднаціонального регулювання глобальної інвестиційної діяльності ТНК; в) глобального інвестиційного процесу як цілеспрямованого переміщення інвестиційних ресурсів з їх розподілом та перерозподілом у масштабах глобального ринку; г) глобального інвестиційного ринку як самовідтворювального механізму перерозподілу інвестиційних ресурсів у вигляді прямих і портфельних інвестицій на основі врівноваження глобального попиту і пропозиції за умов відкритості та інформаційної прозорості; д) глобального інвестиційного менеджменту як багаторівневої системи управління інвестиційною діяльністю національних та транснаціональних суб’єктів бізнесу на глобальному інвестиційному ринку; е) глобальних інвестиційних ризиків як ймовірності неотримання інвесторами прибутків унаслідок нестабільності ключових параметрів середовища, що призводить до їх виходу з ринків;

 визначення економічного змісту інвестиційного циклу ТНК як детермінованого періоду від зародження інвестиційної ідеї до реалізації інвестиційного продукту з досягненням якісно нового економічного, соціального, екологічного рівня розвитку корпорації або ефективної модернізації технологічних процесів та управлінських систем; розроблена модель взаємозв’язку корпоративної та інвестиційної стратегій у спіралі інвестиційного циклу транснаціональних корпорацій, яка структурно визначена фазами: 1) зародження; 2) становлення; 3) зростання; 4) зрілості; 5) спаду; 6) переходу у нову якість; виявлено, що перехід корпорації до наступної фази інвестиційного циклу залежить від ефективності впровадження інвестиційної стратегії з урахуванням ключових критеріїв нарощування глобальної конкурентоспроможності ТНК;

 методику оцінювання ефективності реальних і фінансових інвестицій, яка базується на розрахунку чистого приведеного доходу, індексу рентабельності проекту, періоду окупності інвестицій, внутрішньої норми рентабельності, із застосуванням нових критеріїв (коефіцієнтів синергічного ефекту від реінвестування прибутку та капіталізаційної ефективності інвестицій), що дає змогу обґрунтовувати стратегічні інвестиційні рішення, нейтралізовувати або знижувати системні ризики; запропонована методика оптимізації інвестиційного портфеля на основі скорингу цінних паперів для консервативного та агресивного інвесторів, що дає змогу розрахувати рейтинг привабливості цінних паперів в умовах ринкової невизначеності залежно від типу інвестора, виду портфеля, мети інвестування, рівня ризику та ліквідності;

 методологічний підхід до гармонізації конфлікту інтересів у корпоративному середовищі завдяки врахуванню дії екзогенних (державне та міжнародне регулювання, моніторинг фінансовими інститутами, стан та динаміка фінансово-інвестиційних ринків, полікультурне бізнес-середовище) та ендогенних (система трудових відносин та оплати праці топ-менеджерів та працівників; виникнення потенціалу інтересів під час прийняття стратегічних рішень за умов їх транспарентності; рівень впливу інституту незалежних директорів) факторів; виявлено, що корпоративний конфлікт зумовлений високим рівнем інформаційної асиметрії, різним ставленням до ризику, неефективним використанням прибутків, а також надмірним прагненням до встановлення контролю над корпорацією, впливу на інвестиційну політику, корпоративним опортунізмом, корупцією; доведено, що відсутність системи гармонізації конфліктів негативно впливає на реакцію інвесторів, спричиняє знецінення вартості акціонерного капіталу й створює загрозу рейдерських захоплень та недружніх поглинань;

отримали подальший розвиток:

 розкриття двоїстої природи іноземного інвестування, яке, з одного боку, виконує продуктивні функції в економіках приймаючих країн (нарощування національної виробничо-ресурсної бази, залучення новітніх технологій та управлінських інновацій, збільшення зайнятості та підвищення кваліфікації персоналу, збільшення бюджетних надходжень у вигляді податків та інших платежів, динамізація та диверсифікація інвестиційних процесів, стимулювання конкуренції на національному та місцевих ринках, сприяння демонополізації ринків тощо), а з другого – може призвести до виникнення негативних явищ та процесів (нееквівалентний первинним капіталовкладенням відтік ресурсів через репатріацію прибутків, ігнорування великими ТНК національних економічних інтересів, дискримінація національних корпорацій через заходи стимулювання іноземних інвесторів, формування анклавів відтоку закордон національного інтелекту, посилення соціального розшарування, маргіналізації населення тощо); показано, що іноземні інвестиції можуть набувати спекулятивних тіньових ознак, що викликає фінансові дисбаланси і кризові явища;

 розкриття якісних рис й ознак глобалізації в інвестиційній сфері на основі виокремлення її історичних етапів за критеріями факторної обумовленості, рівневої детермінованості регулювання, ефективності фінансових інструментів: 1860–1914 рр. – формування світового інвестиційного ринку через державні облігації та облігації великих компаній; 1920–1945 рр. – дезінтеграція світового інвестиційного ринку та різке скорочення міграції капіталу при жорсткому державному регулюванні; 1945–1972 рр. – відновлення динаміки світового інвестиційного ринку в розвинутих країнах та формування ринку єврооблігацій; 1973–1980 рр. – усталене зростання світового інвестиційного ринку, лібералізація національних режимів при зростанні ролі міжнародних інституцій, інтенсифікація ринків державних запозичень та корпоративних цінних паперів; 1980–1990-і рр. – формування глобального інвестиційного ринку, дерегулювання фінансових систем, зростання обсягу похідних фінансових інструментів; 2000-і рр. – розвиток глобального інвестиційного ринку, його структуризація, віртуалізація інвестиційних процесів, становлення нової глобальної фінансової архітектури;

 якісні характеристики новітніх тенденцій на глобальному інвестиційному ринку, що згруповані: за географічним (концентрація інвестиційних потоків у розвинутих країнах-економічних лідерах, поява нових глобальних гравців – Китай, Бразилія, Індія, Росія; інвестиційне «знекровлення» переважної більшості країн-аутсайдерів); функціональним (нарощування відриву фінансового капіталу від реального сектора економіки, домінування похідних фінансових інструментів над корпоративними та державними цінними паперами, формування самодостатнього ринку інвестиційних спекуляцій); галузевим принципами (необґрунтований реальною ринковою кон’юнктурою перелив капіталу із традиційного у надприбутковий високотехнологічний бізнес інформаційно-комунікаційних галузей, посилення ролі глобального нафтогазового бізнесу при відсутності реальних альтернатив «вуглецевій» економіці, збільшувана пріоритетність корпоративного інвестування інтелектуально-креативної діяльності); аргументовано, що при достатніх інвестиційних ресурсах у провідних ТНК (за оцінками ЮНКТАД на рівні 5 трлн дол. США) існують бар’єри їхнього використання через високу турбулентність глобальних ринків унаслідок світової економічної рецесії, що триває.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» гжесюк аліна олександрівна
Робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана» шалига тетяна сергіївна
Роботу виконано на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана” крючковська тетяна олександрівна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені вадима гетьмана майборода Ірина Сергіївна удк 336. 77 Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств
Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» костенок ярослава олександрівна
Робота виконана на кафедрі макроекономіки та державного управління двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconУдк 336. 76: 339. 17 Система регулювання обігу цінних паперів на біржовому ринку
Двнз "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» толочко анна олексіївна
Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» юрса михайло якович
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бойко світлана василівна
Роботу виконано на кафедрі фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Фролова Тетяна Олександрівна удк 339. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» верба вероніка анатоліївна
Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи